تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۹.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه شنبه 17 آذرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 627 473 30,115 30,115 30,115 30,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 264 264 30,115 30,115 30,115 30,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 264 242 30,115 30,115 30,115 30,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 176 66 22 30,115 30,115 30,115 30,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 31,609
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 220 220 31,609 31,609 31,609 31,609
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 132 22 22 31,874 31,874 31,874 31,874
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 0 0 31,874
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,276 1,001 28,495 28,509 28,661 28,929
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 913 869 28,495 28,495 28,495 28,495
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 176 176 28,495 28,495 28,495 28,495
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 572 572 28,495 28,495 28,495 28,495
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 429 429 28,495 28,495 28,495 28,495
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 77 77 28,495 28,495 28,495 28,495
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 40 40 38,582 38,582 38,582 38,582
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 5,940 638 572 38,582 38,582 38,582 38,582
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 22 22 38,582 38,582 38,582 38,582
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 220 22 22 39,039 39,039 39,039 39,039
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 0 0 37,953
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 490 370 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم 0075(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 100 100 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 198 198 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 750 630 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 0 130 130 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 194 194 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,012 66 22 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 1,100 22 22 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 2,200 198 88 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 66 66 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,000 740 620 42,356 42,356 42,356 42,356
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 10 10 42,356 42,356 42,356 42,356
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF پتروشیمی امیرکبیر 200 80 80 41,270 41,270 41,270 41,270
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 1,120 1,120 37,893 37,893 37,893 37,893
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 10 10 37,893 37,893 37,893 37,893
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 96 96 37,893 37,893 37,893 37,893
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 88 44 37,893 37,893 37,893 37,893
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 0 36,965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 121 0 0 36,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 132 132 36,285 36,285 36,285 36,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 22 22 36,285 36,285 36,285 36,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پتروشیمی تبریز 200 180 160 36,965 36,965 36,965 36,965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 0 36,965
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 800 610 550 37,737 37,737 37,737 37,737
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 20 20 37,737 37,737 37,737 37,737
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 0 37,737
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 80 20 20 38,233 38,233 38,233 38,233
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 0 0 38,233
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,386 165 165 38,233 38,233 38,233 38,233
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 990 0 0 38,233
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,012 44 44 38,233 38,233 38,233 38,233
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 198 198 42,356 42,356 42,356 42,356
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 3,510 800 39,323 55,059 55,230 56,706
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 0 60 60 34,550 34,550 34,550 34,550
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 0 0 40,076
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 990 110 110 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 990 88 88 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 990 0 0 40,076
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 990 22 22 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 21 21 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 110 198 110 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 264 264 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,012 22 22 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 110 110 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,757
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 20 20 22,281 22,281 22,281 22,281
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 19,806
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 19,806
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 242 880 242 20,255 21,459 21,558 21,677
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 100 320 100 20,255 21,019 21,102 21,229
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 120 540 120 18,005 19,009 19,094 19,459
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 60 60 60 12,378 12,378 12,378 12,378
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 300 950 300 24,757 26,019 26,025 26,111
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 3,498 990 22,506 23,856 23,905 24,268
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 2,460 1,000 22,506 23,169 23,407 23,889
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,992 1,122 902 22,506 22,506 22,506 22,506
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 40 40 22,506 22,506 22,506 22,506
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 330 330 22,506 22,506 22,506 22,506
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 80 80 24,757 24,757 24,757 24,757

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖