قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/06/12
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 36,983 36,804
آبادان پلی وینیل کلراید S65 33,621 33,458
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 44,855 43,971
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 49,340 48,368
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 45,588 44,698
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 45,588 44,698
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 39,923 39,549
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 40,335 39,676
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 40,335 39,676
اروند پلی وینیل کلراید E6834 36,311 36,135
اروند پلی وینیل کلراید E7242 36,311 36,135
اروند پلی وینیل کلراید E7244 36,311 36,135
اروند پلی وینیل کلراید S6532 33,621 33,458
اروند پلی وینیل کلراید S7042 36,983 36,804
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 49,340 48,368
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 44,855 43,971
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 44,855 43,971
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 44,855 43,971
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 40,526 40,002
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 42,735 41,922
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 44,289 43,391
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,335 39,676
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 42,735 41,922
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 39,923 39,549
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 38,608 38,126
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 59,995 54,578
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 59,995 54,578
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 59,995 54,578
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 58,894 53,580
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 55,409 50,357
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 56,414 54,225
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 56,414 54,225
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 52,860 50,697
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 44,855 43,971
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 44,855 43,971
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 38,608 38,126
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 39,341 38,853
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 39,923 39,549
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 36,311 36,135
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 33,621 33,458
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 37,992 37,808
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 44,221 43,524
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 44,221 43,524
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 44,221 43,524
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 45,174 44,469
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 45,320 44,615
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 46,603 45,888
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 47,446 46,724
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 39,384 38,723
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,017 38,359
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 39,017 38,359
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,017 38,359
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 40,849 40,178
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 39,017 38,359
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 39,017 38,359
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 39,017 38,359
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 39,017 38,359
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 40,300 39,632
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,923 39,549
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 38,608 38,126
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 39,341 38,853
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 38,608 38,126
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 39,341 38,853
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 42,167 41,495
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,335 39,676
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 58,347 52,895
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 58,347 52,895
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 58,347 52,895
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 56,695 51,398
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 53,210 48,175
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 53,210 48,175
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 50,073 45,331
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 50,073 45,331
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 46,930 45,124
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 49,455 47,552
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 51,980 49,979
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 54,963 54,357
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 80,580 79,031
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 40,526 40,002
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 41,799 41,260
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 40,526 40,002
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 41,259 40,729
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 39,447 38,951
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 40,152 39,651
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 40,233 39,727
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 40,924 40,413
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 38,608 38,126
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 39,341 38,853
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 39,341 38,853
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 38,608 38,126
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 39,341 38,853
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 40,345 39,841
تخت جمشید لاتکس 16,866 16,212
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 51,980 49,979
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 40,526 40,002
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 41,799 41,260
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 42,358 41,820
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 39,959 39,460
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 42,735 41,922
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 44,289 43,391
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 42,167 41,495
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,923 39,549
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 39,923 39,549
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 44,785 44,226
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 45,518 44,953
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 38,608 38,126
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 39,341 38,853
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 38,608 38,126
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 38,608 38,126
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 39,341 38,853
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 38,608 38,126
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 39,341 38,853
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 38,608 38,126
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 39,341 38,853
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 38,608 38,126
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 39,341 38,853
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 40,345 39,841
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 82,600 82,600
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 85,000 85,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 39,017 38,359
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 39,017 38,359
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 39,017 38,359
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 39,017 38,359
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 39,017 38,359
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 39,017 38,359
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 39,017 38,359
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 39,017 38,359
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 39,017 38,359
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 39,384 38,723
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 44,221 43,524
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 44,221 43,524
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 44,221 43,524
شازند I پلی پروپیلن شیمیایی 44,221 43,524
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 44,221 43,524
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 44,221 43,524
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 44,221 43,524
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 40,300 39,632
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,017 38,359
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,017 38,359
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 39,017 38,359
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 40,849 40,178
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 39,017 38,359
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 40,526 40,002
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 41,799 41,260
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 40,526 40,002
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 42,735 41,922
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,923 39,549
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 38,608 38,126
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 40,345 39,841
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,335 39,676
شازند پلی بوتادین رابر 60,175 56,084
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 65,305 61,176
شهید تندگویان PET S آمورف 37,260 36,979
شهید تندگویان PET N آمورف 36,162 35,889
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 36,345 36,071
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 37,480 37,197
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 36,492 36,216
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 37,626 37,342
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 36,675 36,398
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 37,809 37,524
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 37,626 37,342
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 38,761 38,468
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 39,676 39,377
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 38,505 38,214
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 40,005 39,704
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 38,834 38,541
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 34,848 34,585
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 33,820 33,565
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 35,019 34,755
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 33,991 33,735
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 35,396 35,129
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 34,334 34,075
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 35,484 35,217
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 34,419 34,160
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 36,893 36,614
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 35,794 35,524
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 38,641 38,349
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 37,489 37,207
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 36,801 36,523
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 35,704 35,435
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 49,455 47,552
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 51,980 49,979
غدیر پلی وینیل کلراید S57 36,983 36,804
غدیر پلی وینیل کلراید S65 33,621 33,458
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 80,580 79,031
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 94,594 92,775
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 44,855 43,971
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 49,340 48,368
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 44,855 43,971
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 45,588 44,698
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 44,855 43,971
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 49,340 48,368
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 44,855 43,971
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 44,855 43,971
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 44,855 43,971
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 44,855 43,971
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 44,855 43,971
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 39,341 38,853
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 38,608 38,126
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 39,341 38,853
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 38,608 38,126
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 39,341 38,853
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 42,167 41,495
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 38,608 38,126
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 39,341 38,853
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,335 39,676
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 44,221 43,524
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 39,384 38,723
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 39,017 38,359
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 44,221 43,524
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 39,017 38,359
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 39,017 38,359
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 39,017 38,359
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 39,017 38,359
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 39,017 38,359
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 39,017 38,359
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 39,017 38,359
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 39,017 38,359
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 39,017 38,359
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 39,017 38,359
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 39,017 38,359
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 40,526 40,002
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 40,526 40,002
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 40,526 40,002
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 40,335 39,676
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 41,399 40,723
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 44,221 43,524
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 44,221 43,524
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 39,017 38,359
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 44,221 43,524
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,017 38,359
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 39,384 38,723
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 39,384 38,723
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 39,017 38,359
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 39,017 38,359
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 39,567 38,905
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 45,320 44,615
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 46,603 45,888
آریاساسول C3+ 12,724 11,508
ارومیه کریستال ملامین 50,390 50,010
اروند سود کاستیک 8,131 8,011
امیرکبیر برش سنگین 10,968 10,857
برزویه آروماتیک سنگین 20,403 20,373
برزویه ارتوزایلن99.5% 23,993 23,776
برزویه پارازایلین 28,615 28,390
بیستون آلکیل بنزن خطی 40,862 40,190
بندرامام ***بنزن 34,871 34,921
بندرامام زایلین مخلوط 24,473 23,754
بندرامام گاز بوتان صنعتی 18,324 16,731
بندرامام گاز پروپان صنعتی 17,591 15,276
بندرامام گاز مایع صنعتی 18,177 16,440
پارس استایرن منومر 46,354 42,036
پارس نفتا (پنتان پلاس) 14,830 14,431
جم برش سنگین 10,968 10,857
خراسان آمونیاک (گاز) 6,981 6,383
خراسان آمونیاک (مایع) 6,981 6,383
خراسان اوره پریل 8,044 7,983
خراسان کریستال ملامین 50,390 50,010
رازی اوره صنعتی گرانوله 7,678 7,492
رازی دی آمونیوم فسفات 12,863 12,766
رازی گوگرد 3,610 3,583
زاگرس متانول 9,555 9,000
شازند برش سنگین 10,968 10,857
شازند منو اتانول آمین 39,945 39,462
شازند دی اتانول آمین 38,663 38,371
شازند تری اتانول آمین 41,778 41,281
شازند منو اتیلن گلایکول 31,627 30,242
شازند دی اتیلن گلایکول 28,127 27,333
شازند تری اتیلن گلایکول 43,139 41,250
شازند ایزوبوتانول 27,302 27,824
شازند نرمال بوتانول 32,799 32,552
شازند دی اتیل هگزانول 35,181 34,552
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 25,325 24,996
شیراز آمونیاک (گاز) 6,981 6,383
شیراز آمونیاک (مایع) 6,981 6,383
شیراز اوره پریل 8,044 7,983
شيراز متانول 9,555 9,000
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,251 4,219
فن آوران اسید استیک 15,150 15,036
فن آوران متانول 9,555 9,000
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 142,484 131,589
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 111,847 109,021
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 102,612 100,020
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 6,981 6,383
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 7,678 7,492
مارون منو اتیلن گلایکول 31,627 30,242
مارون دی اتیلن گلایکول 28,127 27,333
مروارید منو اتیلن گلایکول 31,627 30,242
مروارید دی اتیلن گلایکول 28,127 27,333
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 31,627 30,242
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 28,127 27,333
*** قیمت تلفیقی
نرخ ارز: 38576 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖