عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 24 شهریور 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 39,546 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 35,469 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 350 0 35,469 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 0 38,770 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 0 38,770 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,329 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,166 0 29,329 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 836 0 29,329 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 30,784 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 30,784 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 30,784 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 550 0 30,784 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/08
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 27,259 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 27,259 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/08
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 27,259 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,100 2,420 39,041 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 200 0 37,651 کیسه نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 220 0 38,295 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 39,208 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 35,287 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 37,739 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 33,965 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,934 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 36,934 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 36,934 سایر نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 36,934 سایر نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 1,100 3,300 36,934 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,000 41,246 کیسه نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,518 0 37,387 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 308 0 33,648 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 352 0 29,910 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 0 36,288 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 36,932 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 500 0 36,288 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 36,288 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 720 0 36,932 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 132 0 32,659 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 0 37,739 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 36,984 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 0 37,685 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/30
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 37,685 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 220 220 33,917 کیسه نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 110 110 30,148 کیسه نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 0 41,246 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 297 0 40,271 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 200 38,694 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/30
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 300 40,482 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 0 39,682 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 پتروشیمی مارون 132 154 35,714 کیسه نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 440 0 39,682 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 330 0 34,207 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 66 0 33,885 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 42 0 30,497 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 3 پتروشیمی مارون 40 0 18,637 فله نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 1,302 0 33,885 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 506 1,012 33,885 کیسه نقدی نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,376 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 946 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 418 0 21,086 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 50 0 18,274 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان 50 0 23,195 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 300 25,772 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 0 23,429 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 23,429 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 22,258 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 22,843 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 500 500 25,772 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/24

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۱ خرداد ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 78,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 68,500 ریال 1000 1.46% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,500 ریال -6500 9.42% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال -300 0.41% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 72,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 72,000 ریال 800 1.11% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 77,600 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 77,600 ریال نمودار و آرشیو
0075 62,600 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
020 61,800 ریال 1300 2.1% نمودار و آرشیو
Lf190 61,100 ریال 1100 1.8% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 60,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 54,100 ریال نمودار و آرشیو
2420h 61,000 ریال 1800 2.95% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 60,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,700 ریال 1200 1.88% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,500 ریال 1500 2.4% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,000 ریال 1400 1.87% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam 75,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 75,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 71,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 73,700 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 77,500 ریال نمودار و آرشیو
1551 74,000 ریال نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 73,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 74,500 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 74,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 74,000 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 76,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 46,000 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,500 ریال 1700 3.66% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,700 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 46,000 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 63,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 59,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 100,600 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖