پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 24 شهریور 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 39,546 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 35,469 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 350 0 35,469 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 0 38,770 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 0 38,770 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,329 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,166 0 29,329 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 836 0 29,329 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 30,784 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 30,784 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 30,784 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 550 0 30,784 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/08
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 27,259 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 27,259 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/08
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 27,259 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,100 2,420 39,041 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 200 0 37,651 کیسه نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 220 0 38,295 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 39,208 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 35,287 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 37,739 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 33,965 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,934 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 36,934 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 36,934 سایر نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 36,934 سایر نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 1,100 3,300 36,934 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,000 41,246 کیسه نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,518 0 37,387 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 308 0 33,648 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 352 0 29,910 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 0 36,288 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 36,932 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 500 0 36,288 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 36,288 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 720 0 36,932 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 132 0 32,659 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 0 37,739 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 36,984 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 0 37,685 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/30
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 37,685 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 220 220 33,917 کیسه نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 110 110 30,148 کیسه نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 0 41,246 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 297 0 40,271 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 200 38,694 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/30
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 300 40,482 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 0 39,682 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 پتروشیمی مارون 132 154 35,714 کیسه نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 440 0 39,682 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 330 0 34,207 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 66 0 33,885 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 42 0 30,497 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 3 پتروشیمی مارون 40 0 18,637 فله نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 1,302 0 33,885 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/29
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 506 1,012 33,885 کیسه نقدی نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,376 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 946 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 418 0 21,086 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 50 0 18,274 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان 50 0 23,195 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 300 25,772 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 0 23,429 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 23,429 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 22,258 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 22,843 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 500 500 25,772 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/24

قیمت مواداولیه؛ ۲ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,900 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,100 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,700 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,700 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 44,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 44,650 ریال -250 0.56% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,150 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,850 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,300 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 42,500 ریال 800 1.88% نمودار و آرشیو
C30s 42,700 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,600 ریال 1200 2.12% نمودار و آرشیو
1540 48,500 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
781 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 41,500 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
825 41,300 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
552R Jam 44,800 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 42,400 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 42,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,700 ریال 700 1.57% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال -200 0.3% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال -500 0.76% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال نمودار و آرشیو
R60 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 58,000 ریال -2000 3.33% نمودار و آرشیو
RP340 44,100 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال 3500 7.14% نمودار و آرشیو
440L 46,200 ریال -1200 2.53% نمودار و آرشیو
MR230 44,200 ریال 700 1.58% نمودار و آرشیو
ZR230 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,100 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
332C 45,800 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,400 ریال -200 0.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,400 ریال 100 0.3% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 52,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak 42,200 ریال نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,100 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
1922 42,400 ریال 600 1.42% نمودار و آرشیو
MR1600 49,000 ریال 3500 7.14% نمودار و آرشیو
J740 58,500 ریال -2000 3.31% نمودار و آرشیو
R200 56,300 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
52518 40,800 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 49,300 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو