عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ 22 اسفند ماه 1395
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع قرارداد نوع بسته بندی تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1,806 0 96,984 نقدی پالت فلزی 1395/12/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 798 0 87,188 نقدی پالت فلزی 1395/12/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 987 0 87,188 نقدی پالت فلزی 1395/12/25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,089 0 95,037 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 3,289 0 95,037 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 38,392 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 37,240 نقدی جامبوبگ 1395/12/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 40,288 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 39,099 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 506 0 39,433 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 37,704 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 902 0 36,265 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,200 0 35,176 نقدی جامبوبگ 1395/12/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,012 5,588 43,447 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 0 43,447 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 600 600 43,447 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,234 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,234 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,234 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,234 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,234 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/07
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,234 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,120 0 45,234 نقدی سایر 1395/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 550 0 45,234 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 190 0 45,234 نقدی کیسه 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 5,005 0 42,472 سلف پالت چوبی 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 4,000 43,561 سلف کیسه 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 40,851 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 40,851 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 40,851 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 40,851 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 506 40,851 نقدی کیسه 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 600 40,851 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 600 600 40,480 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 168 0 40,480 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 39,763 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 39,763 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 39,763 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 39,763 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 450 0 41,552 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 600 600 41,451 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 902 0 41,451 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 0 41,451 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 0 57,034 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 0 57,800 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 0 57,800 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 0 55,000 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 0 25,000 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 450 0 56,657 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 800 0 56,657 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 450 0 59,336 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 0 41,184 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 252 0 43,942 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 506 1,012 38,856 سلف کیسه 1396/01/07
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 1,012 0 38,856 نقدی کیسه 1395/12/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 525 525 38,856 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 399 0 38,856 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 252 0 38,856 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 506 0 36,435 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 506 0 36,435 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 506 0 36,435 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/07
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 506 0 36,435 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,000 0 34,700 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,012 0 34,700 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,486 0 34,700 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,486 0 34,700 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,002 0 34,700 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,002 0 34,700 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 506 0 38,170 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 506 0 38,170 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 506 0 38,170 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 506 0 38,170 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 پتروشیمی مهاباد 1,008 0 39,102 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 پتروشیمی لاله 30 0 24,879 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 170 0 40,710 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 105 0 36,766 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 760 0 29,981 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 418 0 31,230 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖