عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ 22 اسفند ماه 1395
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع قرارداد نوع بسته بندی تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1,806 0 96,984 نقدی پالت فلزی 1395/12/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 798 0 87,188 نقدی پالت فلزی 1395/12/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 987 0 87,188 نقدی پالت فلزی 1395/12/25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,089 0 95,037 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 3,289 0 95,037 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 38,392 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 37,240 نقدی جامبوبگ 1395/12/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 40,288 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 39,099 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 506 0 39,433 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 37,704 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 902 0 36,265 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,200 0 35,176 نقدی جامبوبگ 1395/12/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,012 5,588 43,447 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 0 43,447 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 600 600 43,447 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,234 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,234 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,234 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,234 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,234 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/07
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,234 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,120 0 45,234 نقدی سایر 1395/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 550 0 45,234 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 190 0 45,234 نقدی کیسه 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 5,005 0 42,472 سلف پالت چوبی 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 4,000 43,561 سلف کیسه 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 40,851 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 40,851 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 40,851 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 40,851 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 506 40,851 نقدی کیسه 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 600 40,851 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 600 600 40,480 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 168 0 40,480 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 39,763 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 39,763 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 39,763 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 39,763 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 450 0 41,552 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 600 600 41,451 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 902 0 41,451 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 0 41,451 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 0 57,034 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 0 57,800 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 0 57,800 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 0 55,000 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 0 25,000 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 450 0 56,657 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 800 0 56,657 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 450 0 59,336 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 0 41,184 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 252 0 43,942 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 506 1,012 38,856 سلف کیسه 1396/01/07
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 1,012 0 38,856 نقدی کیسه 1395/12/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 525 525 38,856 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 399 0 38,856 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 252 0 38,856 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 506 0 36,435 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 506 0 36,435 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 506 0 36,435 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/07
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 506 0 36,435 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,000 0 34,700 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,012 0 34,700 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,486 0 34,700 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,486 0 34,700 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,002 0 34,700 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,002 0 34,700 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 506 0 38,170 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/14
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 506 0 38,170 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/09
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 506 0 38,170 سلف پالت پلاستیکی 1396/01/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 506 0 38,170 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 پتروشیمی مهاباد 1,008 0 39,102 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 پتروشیمی لاله 30 0 24,879 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 170 0 40,710 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 105 0 36,766 نقدی پالت چوبی 1395/12/25
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 760 0 29,981 نقدی جامبوبگ 1395/12/25
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 418 0 31,230 نقدی پالت پلاستیکی 1395/12/25

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۳ آبان ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 106,400 ریال -1600 1.48% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 110,700 ریال -1300 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -2500 2.22% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 110,400 ریال -1600 1.43% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 110,900 ریال -1100 0.98% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 110,500 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
5110 121,000 ریال 109000 90.08% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 105,500 ریال -1500 1.4% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 105,000 ریال -1500 1.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -2500 2.34% نمودار و آرشیو
0075 108,500 ریال -3000 2.69% نمودار و آرشیو
020 104,900 ریال -2600 2.42% نمودار و آرشیو
Lf190 104,000 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 101,500 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
52518 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -5000 4.35% نمودار و آرشیو
2420h 104,000 ریال -2000 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 100,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 108,900 ریال -2100 1.89% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 105,000 ریال -1000 0.94% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 119,000 ریال -1000 0.83% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 120,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 118,000 ریال -1500 1.26% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
1540 118,000 ریال -3000 2.48% نمودار و آرشیو
1551 117,500 ریال -2500 2.08% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 118,500 ریال -1000 0.84% نمودار و آرشیو
510L Jam 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 129,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 210,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 Arak 175,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G 130,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 127,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR 340 157,800 ریال 3800 2.41% نمودار و آرشیو
332C 150,000 ریال -1000 0.66% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 83,500 ریال 500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 85,500 ریال 1500 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 85,000 ریال 1000 1.18% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 162,000 ریال -2000 1.22% نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
ABS 10415 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 101,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 101,500 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 162,000 ریال -1000 0.61% نمودار و آرشیو
S 5000 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖