قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۰۱ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/05/01
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال برکیلوگرم) قیمت هفته قبل
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 41,521 41,183
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 45,673 45,301
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 42,237 41,900
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 42,237 41,900
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 37,841 37,667
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 38,404 38,411
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 38,404 38,411
اروند پلی وینیل کلراید S6532 32,116 32,167
اروند پلی وینیل کلراید S7042 35,328 35,383
اروند پلی وینیل کلراید E7242 34,686 34,740
اروند پلی وینیل کلراید E7244 34,686 34,740
اروند پلی وینیل کلراید E6834 34,686 34,740
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 41,521 41,183
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 41,521 41,183
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 45,673 45,301
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 41,521 41,183
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,404 38,411
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 42,150 41,884
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,847 40,911
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,146 39,153
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 36,074 36,076
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 40,847 40,911
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 37,841 37,667
آبادان پلی وینیل کلراید S57 35,328 35,383
آبادان پلی وینیل کلراید S65 32,116 32,167
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 51,087 51,167
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 51,087 51,167
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 47,652 47,726
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 36,074 36,076
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 36,789 36,793
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 37,841 37,667
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 41,521 41,183
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 41,521 41,183
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 34,686 34,788
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 32,116 32,167
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 36,292 36,445
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 37,923 37,982
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 37,565 37,624
پلی پروپیلن جم HP 552R 37,565 37,624
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,565 37,624
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 42,647 42,714
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 42,647 42,714
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 42,647 42,714
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 43,720 43,789
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 44,973 45,043
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 43,577 43,645
پلی پروپیلن جم HP 564 S 39,354 39,416
پلی پروپیلن جم EP3130UV 45,796 45,868
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 37,565 37,624
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 37,565 37,624
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 37,565 37,624
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 37,565 37,624
پلی نار P-CR-380 38,817 38,878
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 51,266 50,631
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 49,291 48,915
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 46,897 46,539
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 44,502 44,163
تبریز ABS 72,722 70,156
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 49,770 49,848
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 49,770 49,848
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 49,770 49,848
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 48,362 48,437
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 45,313 45,384
تبریز EPS Oversize 45,313 45,384
تبریز EPS Fine 42,677 42,744
تبریز EPS SuperFine 42,677 42,744
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,146 39,153
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,382 40,390
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 39,146 39,153
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 39,861 39,870
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 37,697 37,700
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 36,074 36,076
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 36,789 36,793
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,074 36,076
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 36,789 36,793
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 38,238 38,241
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 37,522 37,524
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 36,801 36,803
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 37,517 37,520
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,074 36,076
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 36,789 36,793
بانیار EPS 100-FR 51,555 51,636
بانیار EPS 200-FR 51,555 51,636
بانیار EPS 300-FR 51,555 51,636
بانیار EPS 400-FR 50,573 50,653
بانیار EPS 500-FR 47,417 47,491
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 49,291 48,915
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 46,897 46,539
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,841 37,667
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 37,841 37,667
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 36,074 36,076
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 36,789 36,793
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 36,074 36,076
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 36,789 36,793
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 36,074 36,076
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 36,789 36,793
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 36,074 36,076
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 42,150 41,884
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,847 40,911
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 41,846 41,849
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 42,676 42,680
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 40,194 40,203
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 37,697 37,700
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 39,146 39,153
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 40,382 40,390
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 40,935 40,945
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 37,336 37,339
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 36,074 36,076
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 36,789 36,793
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 36,074 36,076
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 36,789 36,793
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 82,600 82,600
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 82,000 82,000
خوزستان پلی کربنات PGPC 1012 8,200
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 42,647 42,714
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 37,565 37,624
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 37,565 37,624
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 37,565 37,624
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 37,565 37,624
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 37,565 37,624
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 37,565 37,624
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 37,923 37,982
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 37,565 37,624
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 37,565 37,624
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 37,565 37,624
شازند PP-R270G 42,647 42,714
شازند PP-EP2X CI 42,647 42,714
شازند PP-EP2X CE 42,647 42,714
شازند PP-ARP 230 42,647 42,714
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 39,354 39,416
شازند PP R 40 42,647 42,714
شازند PP R 60 42,647 42,714
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,565 37,624
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,565 37,624
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 37,565 37,624
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 38,817 38,878
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 37,565 37,624
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 36,074 36,076
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,847 40,911
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,404 38,411
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,841 37,667
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 37,697 37,700
شازند PBR 53,395 53,479
شازند PBR -1210S 58,405 58,497
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,382 40,390
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,146 39,153
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 39,146 39,153
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 37,844 37,512
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 36,736 36,414
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 37,533 37,203
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 36,425 36,105
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 35,594 35,281
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 36,667 36,345
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 34,694 34,389
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 35,767 35,453
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 34,520 34,217
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 35,594 35,281
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 34,382 34,080
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 35,455 35,144
شهیدتند گویان PET S آمورف 35,248 34,938
شهیدتند گویان PET N آمورف 34,209 33,908
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 33,272 33,324
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 32,273 32,324
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640 MOD S 33,355
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640 MOD N 32,354
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 32,756 32,808
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 31,790 31,840
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 32,917 32,969
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 31,951 32,001
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 34,592 34,646
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 33,561 33,614
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640 MOD SB S 34,679
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640 MOD SB N 33,645
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640HB S 36,322
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640HB N 35,240
غدیر پلی وینیل کلراید S65 32,116 32,167
غدیر پلی وینیل کلراید S57 35,328 35,383
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 41,521 41,183
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 41,521 41,183
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 42,237 41,900
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 41,521 41,183
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 41,521 41,183
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 41,521 41,183
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 41,521 41,183
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 45,673 45,301
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,404 38,411
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,074 36,076
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 36,789 36,793
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 37,565 37,624
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 37,565 37,624
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 37,565 37,624
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 37,565 37,624
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 37,565 37,624
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 37,565 37,624
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 37,565 37,624
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 37,565 37,624
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 37,565 37,624
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 42,647 42,714
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 37,565 37,624
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 37,923 37,982
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 37,565 37,624
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 37,565 37,624
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 42,647 42,714
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 39,891 39,954
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 37,923 37,982
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 42,647 42,714
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 42,647 42,714
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 42,647 42,714
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 37,565 37,624
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 37,565 37,624
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 37,565 37,624
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 37,923 37,982
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,565 37,624
نوید زرشیمی ZH 422 H 38,102 38,161
نوید زرشیمی ZR 340R 43,720 43,789
نوید زرشیمی ZR348T 44,973 45,043
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 38,404 38,411
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 72,722 70,156
قائد بصیر ABS 75 85,369 82,358
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 36,074 36,076
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 36,789 36,793
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,074 36,076
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 36,789 36,793
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,841 37,667
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 40,194 40,203
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,404 38,411
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 36,789 36,793
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 36,074 36,076
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 36,789 36,793
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 40,194 40,203
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 39,146 39,153
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 39,146 39,153
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 39,146 39,153
تخت جمشید لاتکس 15,433 15,457
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 49,291 48,915
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 41,521 41,183
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 41,521 41,183
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 45,673 45,301
نرخ ارز: 37671 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) قیمت قبلی
پتروشیمی آریاساسول C3+ 9,043 9,058
پتروشیمی ارومیه کریستال ملامین 49,208 49,285
پتروشیمی اروند سود کاستیک 7,269 7,258
پتروشیمی امیرکبیر برش سنگین 10,468 10,168
پتروشیمی برزویه آروماتیک سنگین 19,012 18,890
پتروشیمی برزویه ارتوزایلن99.5% 23,217 23,735
پتروشیمی برزویه پارازایلین 27,193 26,733
پتروشیمی بندرامام گاز بوتان صنعتی 13,062 13,083
پتروشیمی بندرامام گاز پروپان صنعتی 12,347 12,366
پتروشیمی بندرامام ***بنزن 34,403 34,371
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط 22,587 21,934
پتروشیمی بندرامام گاز مایع صنعتی 12,919 12,940
پتروشیمی بیستون الکیل بنزن خطی 39,545 39,607
پتروشیمی پارس استایرن منومر 39,646 40,273
پتروشیمی پارس پنتان پلاس 13,025 12,426
پتروشیمی تندگویان اسید ترفتالیک 25,004 24,243
پتروشیمی جم برش سنگین 10,468 10,168
پتروشیمی خراسان آمونیاک (گاز) 5,475 4,946
پتروشیمی خراسان آمونیاک (مایع) 5,475 4,946
پتروشیمی خراسان اوره پریل 7,497 7,509
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین 49,208 49,285
پتروشیمی رازی گوگرد 2,881 2,778
پتروشیمی رازی دی آمونیوم فسفات 12,257 12,276
پتروشیمی رازی اوره صنعتی گرانوله 6,961 6,792
پتروشیمی زاگرس متانول 7,843 7,843
پتروشیمی شازند برش سنگین 10,468 10,168
پتروشیمی شازند تری اتانول آمین 41,156 41,220
پتروشیمی شازند دی اتانول آمین 37,577 37,636
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول 28,719 28,549
پتروشیمی شازند دی اتیلن گلایکول 25,803 25,449
پتروشیمی شازند تری اتیلن گلایکول 39,173 38,941
پتروشیمی شازند منو اتانول آمین 38,829 38,890
پتروشیمی شازند ایزوبوتانل 26,662 24,374
پتروشیمی شازند نرمال بوتانول 30,017 28,361
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول 33,551 31,721
پتروشیمی شيراز متانول 7,843 7,843
پتروشیمی شیراز آمونیاک (گاز) 5,475 4,946
پتروشیمی شیراز آمونیاک (مایع) 5,475 4,946
پتروشیمی شیراز اوره پریل 7,497 7,509
پتروشیمی شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,151 4,086
پتروشیمی فن آوران اسید استیک 13,957 13,886
پتروشیمی فن آوران متانول 7,843 7,843
پتروشیمی کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 109,474 109,645
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 92,868 93,014
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 102,155 102,315
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک (مایع) 5,475 4,946
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 6,961 6,792
پتروشیمی مارون دی اتیلن گلایکول 25,803 25,449
پتروشیمی مارون منو اتیلن گلایکول 28,719 28,549
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 25,803 25,449
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 28,719 28,549
*** قیمت تلفیقی نرخ ارز: 37671 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖