معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۲۶ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه شنبه 26 آبان ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی(ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 880 638 506 38,441 38,441 38,441 38,441
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 66 66 38,480 38,480 38,480 38,480
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 130 108 38,441 38,441 38,441 38,441
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 108 108 38,441 38,441 38,441 38,441
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,980 3,806 1,980 33,962 35,000 35,292 36,031
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,170 1,000 38,441 38,701 38,859 39,239
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 200 0 0 40,618
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 660 484 462 38,441 38,441 38,441 38,441
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,200 710 490 41,631 41,631 41,631 41,631
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 3,982 6,732 3,982 40,103 38,900 39,178 40,259
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 66 66 38,441 38,441 38,441 38,441
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 43 43 38,441 38,441 38,441 38,441
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 198 198 38,441 38,441 38,441 38,441
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 110 110 41,631 41,631 41,631 41,631
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 300 2,630 300 34,597 37,609 37,815 38,056
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 484 484 28,702 28,702 28,702 28,702
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 960 168 168 38,297 38,297 38,297 38,297
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1,000 390 370 36,771 36,771 36,771 36,771
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 0 38,347
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,491 0 0 34,933
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 991 0 0 39,114
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 1,302 1,848 1,302 33,962 34,009 34,209 34,633
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 800 1,840 800 33,962 34,859 35,520 36,444
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 1,320 1,000 39,656 39,710 39,862 40,400
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 600 800 40 40,103 38,900 38,900 38,900
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 600 2,160 600 33,962 35,859 36,143 36,691
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 3,000 3,000 3,000 39,957 39,957 39,957 39,957
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 770 1,782 770 33,962 35,409 35,717 36,555
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 24 24 38,297 38,297 38,297 38,297
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 40 40 36,771 36,771 36,771 36,771
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 60 60 40,103 38,900 38,900 38,900
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 990 990 990 34,295 34,295 34,295 34,295
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 550 1,628 550 33,962 36,011 36,065 36,309
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 33 660 33 30,566 33,622 33,622 33,622
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 1,474 440 33,962 36,079 36,327 36,709
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 110 9,658 110 39,957 43,952 43,952 43,952
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 10,714 110 39,957 43,952 43,952 43,952
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 880 0 0 39,957
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 0 0 22,565
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 280 280 24,822 24,822 24,822 24,822
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,000 2,750 2,000 22,565 22,779 23,030 23,921
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 500 800 500 24,822 25,019 25,441 27,304
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 60 280 60 12,410 13,651 13,651 13,651
پلی وینیل کلراید S70(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 20 20 24,822 24,822 24,822 24,822
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,474 3,696 1,474 22,565 23,239 23,370 23,789
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 1,420 500 22,565 22,889 22,994 23,019
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 484 45,628 484 20,309 22,339 22,339 22,339
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 80 1,640 80 17,601 19,361 19,361 19,361
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 60 60 24,822 24,822 24,822 24,822
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 0 22,340
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 19,858
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 19,858
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,177 1,177 30,205 30,205 30,205 30,205
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,983 29,689 4,983 22,565 24,139 24,246 24,821
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 44 44 38,480 38,480 38,480 38,480
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 430 370 38,297 38,297 38,297 38,297
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 2,992 3,146 2,992 23,694 25,569 25,594 25,631
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,990 1,000 38,441 38,601 38,706 38,949
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 979 979 28,702 28,702 28,702 28,702
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 65 65 38,441 38,441 38,441 38,441
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 88 88 30,205 30,205 30,205 30,205
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 180 180 38,297 38,297 38,297 38,297
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 121 0 0 36,771
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 484 220 38,297 38,419 38,575 39,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 506 0 0 38,297
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 110 110 38,480 38,480 38,480 38,480
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 660 660 28,702 28,702 28,702 28,702
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 44 44 31,703 31,703 31,703 31,703
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,375 352 308 38,480 38,480 38,480 38,480
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 286 44 44 30,205 30,205 30,205 30,205
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 242 242 28,702 28,702 28,702 28,702
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 120 1,490 120 38,242 42,066 42,066 42,066
پلی بوتادین رابر 1220(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 40 40 35,022 35,022 35,022 35,022
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 11 11 31,703 31,703 31,703 31,703
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 110 110 28,702 28,702 28,702 28,702
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 44 44 38,480 38,480 38,480 38,480
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 726 682 31,703 31,703 31,703 31,703
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 374 264 36,771 36,771 36,771 36,771
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 0 38,242
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 0 37,437

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,500 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 62,700 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 62,500 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,300 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,900 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Arak 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf 75,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,000 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال 200 0.27% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 70,200 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
ZR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 55,200 ریال 8400 15.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 54,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 51,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 107,200 ریال -200 0.19% نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖