معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بو رس کالا؛ یکشنبه 22 اسفند 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 87,188 87,188 87,188 87,188 798 546 546
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 87,188 87,188 87,188 87,188 987 273 273
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 95,037 95,037 95,037 95,037 0 490 490
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 95,037 95,037 95,037 95,037 991 170 170
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 95,037 95,037 95,037 95,037 2,993 490 490
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,392 38,392 38,392 38,392 1,518 121 55
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 38,392 38,392 38,392 38,392 0 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,240 37,240 37,240 37,240 2,002 209 165
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 37,240 37,240 37,240 37,240 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 40,288 40,288 40,288 40,288 1,012 88 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 39,099 39,099 39,099 39,099 0 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 39,099 39,099 39,099 39,099 2,002 539 528
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,704 37,704 37,704 37,704 1,012 44 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,265 36,265 36,265 36,265 902 44 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,176 35,176 35,176 35,176 2,200 484 484
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 35,176 35,176 35,176 35,176 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 43,447 43,447 43,447 43,447 0 320 320
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,447 43,447 43,447 43,447 500 210 180
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 43,447 43,447 43,447 43,447 0 1,892 1,892
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 43,447 43,447 43,447 43,447 6,600 616 418
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 42,144 42,144 42,144 42,144 0 40 40
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 43,447 43,447 43,447 43,447 0 72 72
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 43,447 43,447 43,447 43,447 1,200 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 45,234 45,234 45,234 45,234 1,000 200 200
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 45,234 45,234 45,234 45,234 1,000 240 240
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 800 800
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 760 760
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 240 240
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 45,234 45,234 45,234 45,234 1,000 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 930 930
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,234 45,234 45,234 45,234 1,000 50 40
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 960 960
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 45,234 45,234 45,234 45,234 1,000 70 70
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 43,561 43,561 43,561 43,561 0 1,030 1,030
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 43,561 43,561 43,561 43,561 5,000 2,650 2,470
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم سلف 42,472 42,472 42,472 42,472 5,005 968 748
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 42,472 42,472 42,472 42,472 0 517 517
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 40,851 40,851 40,851 40,851 3,000 60 60
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,851 40,851 40,851 40,851 2,000 190 190
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,851 40,851 40,851 40,851 0 400 400
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 40,851 40,851 40,851 40,851 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 40,851 40,851 40,851 40,851 220 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,480 40,480 40,480 40,480 168 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,763 39,763 39,763 39,763 2,000 130 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,763 39,763 39,763 39,763 0 120 120
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,552 41,679 41,748 41,859 450 540 450
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 41,451 41,451 41,451 41,451 506 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 41,451 41,451 41,451 41,451 0 165 165
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 41,451 41,451 41,451 41,451 902 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 41,184 42,019 42,210 42,359 105 252 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 43,942 46,579 46,800 47,469 252 987 252
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 38,856 41,410 41,592 42,741 1,518 4,026 1,518
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 38,856 39,209 39,488 41,389 1,012 1,782 1,012
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 38,856 41,041 41,859 42,741 525 2,415 525
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 38,856 42,741 42,741 42,741 399 1,995 399
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 38,856 42,741 42,741 42,741 252 1,512 252
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 38,170 38,170 38,170 38,170 0 900 900
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 38,170 38,170 38,170 38,170 1,000 100 100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 34,700 0 132 132
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,700 34,700 34,700 34,700 1,012 418 88
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف 34,700 34,700 34,700 34,700 2,000 100 100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 34,700 0 1,900 1,900
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,700 34,700 34,700 34,700 2,002 506 352
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 34,700 34,700 34,700 34,700 2,002 44 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 34,700 0 792 792
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 34,700 0 616 616
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 34,700 34,700 34,700 34,700 2,486 264 264
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 34,700 0 1,298 1,298

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 49,900 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,700 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 49,900 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,000 ریال -900 1.8% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 53,000 ریال نمودار و آرشیو
020 52,900 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
Lf190 52,800 ریال -50 0.09% نمودار و آرشیو
52518 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 57,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,800 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 52,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 49,800 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam 59,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf 58,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 50,500 ریال 700 1.39% نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,300 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 66,200 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 60,200 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
1551 59,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 50,600 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 51,700 ریال نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,900 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
552R Maroun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 52,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 97,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,000 ریال 300 0.55% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 58,800 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,800 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 63,200 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 41,700 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 42,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 40,700 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 93,100 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖