عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 13 تیرماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت چوبی نقدی 1396/04/19 50,357 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/04/18 46,791 210 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی نقدی 1396/04/19 50,357 483 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی 1396/04/19 50,357 500 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی 1396/04/19 50,357 500 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی نقدی 1396/04/18 50,357 420 0 تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/04/18 68,370 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/04/18 80,260 40 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی 1396/04/19 34,907 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/04/28 33,859 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ نقدی 1396/04/18 36,630 3,014 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ نقدی 1396/04/18 36,934 110 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 39,323 440 3,960 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 39,323 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت چوبی نقدی 1396/04/18 39,323 770 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت چوبی نقدی 1396/04/18 40,563 319 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/19 41,110 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/04/18 41,110 990 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پالت چوبی نقدی 1396/04/18 41,110 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/04/18 45,221 302 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 45,221 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 41,110 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 جامبوبگ نقدی 1396/04/18 41,110 1,000 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/04/18 41,823 770 528 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/04/18 41,496 200 1,800 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/04/18 40,546 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 40,546 451 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 37,505 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ نقدی 1396/04/18 37,505 200 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی نقدی 1396/04/18 37,505 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پالت چوبی نقدی 1396/04/18 37,505 440 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پالت چوبی نقدی 1396/04/18 36,520 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پالت چوبی نقدی 1396/04/18 37,233 121 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 38,163 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پالت چوبی نقدی 1396/04/18 38,163 495 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 38,468 484 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/04/18 38,468 396 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/04/18 38,468 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/04/18 38,468 1,540 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/04/18 38,468 440 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/04/18 49,032 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/04/18 49,032 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 47,018 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 47,018 600 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 50,002 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی نقدی 1396/04/18 49,644 315 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/04/18 37,970 693 0 پتروشیمی رجال
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی سلف 1396/04/27 33,988 66 176 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی نقدی 1396/04/18 34,618 400 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 33,375 308 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 31,471 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 31,471 2,486 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/04/18 30,842 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/04/18 31,471 200 1,000 پتروشیمی غدیر
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پالت چوبی نقدی 1396/04/18 40,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پالت چوبی نقدی 1396/04/18 23,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 36,507 539 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/04/18 36,999 1,012 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/04/18 40,699 500 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 34,346 209 0 پتروشیمی جم
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/18 28,324 418 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/04/18 27,757 60 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/04/18 24,673 240 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖