عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۹.۲۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 23 آذرماه 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 105 0 62,319 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/09/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 504 0 62,319 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/09/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 504 0 62,319 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/09/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 210 0 68,890 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/09/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 504 0 68,890 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/09/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 403 0 68,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 68,233 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/09/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 0 68,233 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/09/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 20 0 80,100 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 110 0 33,369 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 418 0 34,393 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 308 0 34,393 جامبوبگ نقدی سلف 1395/10/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 638 0 36,099 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 198 0 36,099 جامبوبگ نقدی سلف 1395/10/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 924 0 36,099 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 36,099 جامبوبگ نقدی سلف 1395/10/08
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 704 0 32,225 جامبوبگ نقدی سلف 1395/10/08
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 176 0 32,225 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 308 0 32,225 جامبوبگ نقدی سلف 1395/10/08
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 154 0 32,225 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 0 46,495 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 600 0 40,570 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,762 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 528 45,762 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 45,762 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 0 45,762 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 216 0 50,339 سایر نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 216 0 45,762 سایر نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 330 2,970 50,339 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 1,980 45,762 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 2,700 41,580 کیسه نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 400 0 38,351 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 39,537 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 2,002 0 39,537 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 682 0 44,667 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 3,003 0 38,506 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 504 504 39,239 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 300 0 40,239 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 0 40,239 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 504 504 39,395 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 2,002 0 39,395 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,804 0 39,395 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,012 0 39,395 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 528 39,395 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 0 50,358 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/29
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 50,358 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/29
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 48,892 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/29
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 800 0 46,287 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 200 46,287 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 0 48,029 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 201 0 71,149 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 210 0 71,149 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/09/29
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 154 0 40,270 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 609 0 35,067 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/29
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 440 220 35,067 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 220 0 35,067 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 330 220 35,067 پالت چوبی نقدی سلف 1395/10/18
پلی پروپیلن نساجی HP565S پلی پروپیلن جم 4,994 0 36,899 پالت چوبی اعتباری سلف 1395/10/06
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 200 0 81,040 کیسه نقدی نقدی 1395/09/29
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 0 37,295 پالت چوبی نقدی سلف 1395/10/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 330 3,674 33,904 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/09/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,486 0 33,904 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/09/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 60 1,940 33,904 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 0 33,904 جامبوبگ نقدی سلف 1395/10/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 500 33,904 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/09/29

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖