تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/06/28
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/06/14 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 39,036 38,764 1
آریا ساسول LH0030 39,036 38,764 1
آریا ساسول LP0470KJ 39,710 39,438 1
آریا ساسول LP0470KJ 39,710 39,438 1
آریا ساسول LIM1922 39,710 39,438 1
آریا ساسول HB 5020 36,958 36,927 0
آریا ساسول HCH5110 36,840 36,796 0
آریا ساسول MF 3713 36,840 36,796 0
اروند PVC- S6532 27,005 27,216 -1
اروند PVC - S7042 29,706 29,938 -1
اروند PVC - E7242 29,165 29,394 -1
اروند PVC - E7244 29,165 29,394 -1
اروند PVC - E6834 29,165 29,394 -1
امیرکبیر LD2420H 39,036 38,764 1
امیرکبیر LD2420D 39,036 38,764 1
امیرکبیر EX5 36,840 36,796 0
امیرکبیر EX3(PE100)** 37,375 38,065 -2
امیرکبیر LL0209 AA 37,908 38,066 -0
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 39,599 40,558 -2
ایلام HD 2200J 34,574 34,539 0
آبادان PVC-S57 29,706 29,938 -1
آبادان PVC-S60 28,355 28,577 -1
آبادان PVC-S65 27,005 27,216 -1
آبادان PVC-S70 29,706 29,938 -1
بندر امام SBR 1502 46,438 45,345 2
بندر امام SBR 1500 47,366 46,252 2
بندر امام SBR 1712 42,984 41,893 3
بندر امام HI 0500 34,574 34,539 0
بندر امام HI 0500 UA 35,248 35,213 0
بندر امام HD 0035 36,958 36,927 0
بندر امام LH 0075 39,036 38,764 1
بندر امام LF 0200 39,036 38,764 1
بندر امام PVC S6058 28,355 28,577 -1
بندر امام PVC 6558 27,005 27,216 -1
بندر امام PVC 7054 29,706 29,938 -1
پلی پروپیلن جم EP 332L 32,422 32,413 0
پلی پروپیلن جم HP 525J 32,636 32,626 0
پلی پروپیلن جم HP422H 32,636 32,626 0
پلی پروپیلن جم HP 510L 32,422 32,413 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,422 32,413 0
پلی پروپیلن جم HP 502R 32,422 32,413 0
پلی پروپیلن جم HP 550J 32,422 32,413 0
پلی پروپیلن جم EP548R 37,382 37,372 0
پلی پروپیلن جم EP440L 37,382 37,372 0
پلی پروپیلن جم EP440G 37,382 37,372 0
پلی پروپیلن جم RP 340R 37,609 37,372 1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,894 33,884 0
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,785 38,653 3
پلی نار SF 060 32,422 32,413 0
پلی نار SF 1160 32,422 32,413 0
پلی نار PYI 250 32,422 32,413 0
پلی نار P-CR-380 34,241 34,231 0
تبریز HIPS 7240 42,128 42,133 -0
تبریز GPPS 1540 40,814 40,872 -0
تبریز GPPS 1460 38,774 38,828 -0
تبریز GPPS 1160 36,733 36,785 -0
تبریز ABS 52,343 52,183 0
تبریز EPS 100 40,590 40,319 1
تبریز EPS 200 40,590 40,319 1
تبریز EPS 300 40,590 40,319 1
تبریز EPS 400 39,408 39,144 1
تبریز EPS 500 36,797 36,547 1
تبریز EPS Oversize 36,797 36,547 1
تبریز EPS Fine 34,590 34,354 1
تبریز EPS SuperFine 34,590 34,354 1
تبریز LL0 209 AA 37,908 38,066 -0
تبریز LL0 209 KJ 39,101 39,030 0
تبریز LL0 220 AA 37,908 37,839 0
تبریز LL 0220KJ 38,582 38,513 0
تبریز MD 3840 UV 36,130 36,094 0
تبریز HD EA 6070 34,574 34,539 0
تبریز HD UA 6070 35,248 35,213 0
تبریز HD EA 5218 34,574 34,539 0
تبریز HD UA 5218 35,248 35,213 0
تبریز HD 5030 SA 36,649 36,612 0
تبریز HD 5030 EA 35,975 35,938 0
تبریز HD 4440 EA 35,283 35,247 0
تبریز HD 4440 UA 35,957 35,921 0
تبریز HD EA 6040 34,574 34,539 0
تبریز HD UA 6040 35,248 35,213 0
بانیار EPS 100-FR 42,258 41,989 1
بانیار EPS 200-FR 42,258 41,989 1
بانیار EPS 300-FR 42,258 41,989 1
بانیار EPS 400-FR 41,430 41,166 1
بانیار EPS 500-FR 38,718 38,467 1
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,814 40,872 -0
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,774 38,828 -0
جم HD BL3 36,958 36,927 0
جم HD BL4 36,958 36,927 0
جم HD 60507 34,574 34,539 0
جم HD 60507 UV 35,248 35,213 0
جم HD 52518 34,574 34,539 0
جم HD 52518 UV 35,248 35,213 0
جم HD 52505 34,574 34,539 0
جم HD 52505 UV 35,248 35,213 0
جم HD 52511 34,574 34,539 0
جم HD EX3(PE100)** 37,375 38,065 -2
جم HD EX3(PE100 Blak) 39,599 40,558 -2
جم CC52502 40,106 40,066 0
جم CC52502 SU 40,888 40,847 0
جم HD 5000 S 38,524 38,481 0
جم MD 38504UV 36,130 36,094 0
جم LL22501 AA 37,908 38,066 -0
جم LL22501 KJ 39,101 39,030 0
جم LL32604 UV 35,784 35,748 0
جم HD 60511 34,574 34,539 0
جم HD 60511 UV 35,248 35,213 0
جم HD 60505 34,574 34,539 0
جم HD 60505 UV 35,248 35,213 0
خوزستان PGPC 1822 73,694 73,673 0
خوزستان PGPC 0712 73,694 73,673 0
خوزستان PGPC 1218 73,694 73,673 0
خوزستان PGPC 0407 73,694 73,673 0
خوزستان PGPC 2230 73,694 73,673 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,614 56,731 2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 44,641 43,761 2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 44,641 43,761 2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,614 56,731 2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,614 56,731 2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,614 56,731 2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,614 56,731 2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,343 62,457 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 60,209 59,324 1
رجال RG 3212 E 37,382 37,372 0
رجال RG 1101XXS 32,422 32,413 0
رجال RG 1101S 32,422 32,413 0
رجال RG 1101XS 32,422 32,413 0
رجال RG 1101P 32,422 32,413 0
رجال RG 1101XP 32,422 32,413 0
رجال RG 1101XN 32,422 32,413 0
رجال RG 1104K 32,636 32,626 0
رجال RG 1102H 32,422 32,413 0
رجال RG 1102L 32,422 32,413 0
رجال RG 1102XK 32,422 32,413 0
شازند PP-R270G 37,382 37,372 0
شازند PP-EP2X CI 37,382 37,372 0
شازند PP-EP2X CE 37,382 37,372 0
شازند PP-ARP 230 37,382 37,372 0
شازند PP-HP 565 S 33,894 33,884 0
شازند PP R 40 37,382 37,372 0
شازند PP R 60 37,382 37,372 0
شازند PP-HP 550 J 32,422 32,413 0
شازند PP-HP 552 R 32,422 32,413 0
شازند PP-HP 554 P 32,422 32,413 0
شازند PP-V30GA 33,533 33,524 0
شازند PP-V30S 32,422 32,413 0
شازند HD-5620 EA 34,574 34,539 0
شازند *HD-EX3(PE80) 37,092 37,775 -2
شازند HD-EX5 36,840 36,796 0
شازند HD-BL3 36,958 36,927 0
شازند MD 3840 UA 35,957 35,921 0
شازند PBR 48,717 46,387 5
شازند PBR -1210S 53,434 51,103 5
شازند LL0 209 KJ 39,101 39,030 0
شازند LL0 209 AA 37,908 38,066 -0
شازند LL0410 AA 37,908 38,066 -0
شهیدتند گویان PET BG845 31,752 31,561 1
شهیدتند گویان PET BG841 31,752 31,561 1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,488 31,298 1
شهیدتند گویان PET BG821 31,488 31,298 1
شهیدتند گویان PET BG800 30,764 30,579 1
شهیدتند گویان PET BG805 30,764 30,579 1
شهیدتند گویان PET BG781 30,000 29,820 1
شهیدتند گویان PET BG785 30,000 29,820 1
شهیدتند گویان PET BG761 29,565 29,387 1
شهیدتند گویان PET BG 732 29,106 28,931 1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,565 29,387 1
شهیدتند گویان PET TG645 28,006 27,578 2
شهیدتند گویان PET TG641 28,006 27,578 2
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 27,589 27,167 2
شهیدتند گویان PET TGSB 29,132 28,686 2
غدیر PVC-S65 27,005 27,216 -1
غدیر PVC-S57 29,706 29,938 -1
لاله LD 2102TX00 39,036 38,764 1
لاله LD 2101 TN 47 39,036 38,764 1
لاله LD 1922 T 39,710 39,438 1
لاله LD 2404 TC47 39,036 38,764 1
لاله LD 2102 TN 42 39,036 38,764 1
لاله LD 2004 TC00 39,036 38,764 1
لاله LD 2100TN42 39,036 38,764 1
لاله LD 2100TN00 40,988 38,764 6
مارون HD-EX5 36,840 36,796 0
مارون HD-I4 34,574 34,539 0
مارون HD-I4 UV 35,248 35,213 0
مارون PP-C30S 32,422 32,413 0
مارون PP-V30S 32,422 32,413 0
مارون PP-Z30S 32,422 32,413 0
مارون PP-Z30G 32,422 32,413 0
مارون PP-V30G 32,422 32,413 0
مارون PP-F30G 32,422 32,413 0
مارون PP-V79S 32,422 32,413 0
مارون PP-V79G 32,422 32,413 0
مارون PP-X30G 32,422 32,413 0
مارون PP-MR230C 37,382 37,372 0
مارون PP-EP1X35AF 32,636 32,626 0
مارون PP-T30G 32,422 32,413 0
مارون PP-T31SE 32,422 32,413 0
مارون PP EP-C40R 37,382 37,372 0
نوید زرشیمی ZH515MA 34,355 33,910 1
نوید زرشیمی ZH 525J 32,636 32,626 0
نوید زرشیمی ZR 230C 37,382 37,372 0
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,382 37,372 0
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,382 37,372 0
نوید زرشیمی ZH510L 32,422 32,413 0
نوید زرشیمی ZH 550 J 32,422 32,413 0
نوید زرشیمی ZH500 M 32,422 32,413 0
نوید زرشیمی ZH520J 32,636 32,626 0
نوید زرشیمی HP 552 R 32,422 32,413 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,764 32,755 0
نوید زرشیمی ZR 340R 37,609 37,372 1
مهر HD 7000 F 36,840 36,796 0
قائد بصیر ABS 50 NW 52,343 52,183 0
قائد بصیر ABS 75 61,446 61,258 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,574 34,539 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,248 35,213 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,574 34,539 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,248 35,213 0
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,958 36,927 0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,524 38,481 0
پلیمر کرمانشاه HD-EX5 36,840 36,796 0
لرستان HD-54B04 35,248 35,213 0
لرستان HD-62N07 34,574 34,539 0
لرستان HD-62107 UV 35,248 35,213 0
مهاباد LL22B01 37,908 37,839 0
مهاباد LL22B02 37,908 37,839 0
مهاباد LL22B03 37,908 37,839 0
تخت جمشید لاتکس 13,138 12,829 2
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 35470 ریال

قیمت مواداولیه؛ ۴ تير ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,000 ریال 900 2.25% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,500 ریال 150 0.36% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,300 ریال 500 1.15% نمودار و آرشیو
5110 42,900 ریال 500 1.17% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,600 ریال 1000 2.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,150 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 52,700 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
020 43,850 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lf190 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 39,000 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 46,000 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,400 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
C30s 46,800 ریال 1000 2.14% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 200 0.37% نمودار و آرشیو
1540 49,500 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 41,000 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
785 39,500 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
821 42,200 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,000 ریال -500 1.03% نمودار و آرشیو
510L Jam 45,500 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,600 ریال -100 0.13% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,000 ریال -150 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,000 ریال -150 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,100 ریال -200 0.55% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,000 ریال -150 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,000 ریال -150 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,100 ریال -200 0.57% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖