قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/06/28
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/06/14 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 39,036 38,764 1
آریا ساسول LH0030 39,036 38,764 1
آریا ساسول LP0470KJ 39,710 39,438 1
آریا ساسول LP0470KJ 39,710 39,438 1
آریا ساسول LIM1922 39,710 39,438 1
آریا ساسول HB 5020 36,958 36,927 0
آریا ساسول HCH5110 36,840 36,796 0
آریا ساسول MF 3713 36,840 36,796 0
اروند PVC- S6532 27,005 27,216 -1
اروند PVC - S7042 29,706 29,938 -1
اروند PVC - E7242 29,165 29,394 -1
اروند PVC - E7244 29,165 29,394 -1
اروند PVC - E6834 29,165 29,394 -1
امیرکبیر LD2420H 39,036 38,764 1
امیرکبیر LD2420D 39,036 38,764 1
امیرکبیر EX5 36,840 36,796 0
امیرکبیر EX3(PE100)** 37,375 38,065 -2
امیرکبیر LL0209 AA 37,908 38,066 -0
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 39,599 40,558 -2
ایلام HD 2200J 34,574 34,539 0
آبادان PVC-S57 29,706 29,938 -1
آبادان PVC-S60 28,355 28,577 -1
آبادان PVC-S65 27,005 27,216 -1
آبادان PVC-S70 29,706 29,938 -1
بندر امام SBR 1502 46,438 45,345 2
بندر امام SBR 1500 47,366 46,252 2
بندر امام SBR 1712 42,984 41,893 3
بندر امام HI 0500 34,574 34,539 0
بندر امام HI 0500 UA 35,248 35,213 0
بندر امام HD 0035 36,958 36,927 0
بندر امام LH 0075 39,036 38,764 1
بندر امام LF 0200 39,036 38,764 1
بندر امام PVC S6058 28,355 28,577 -1
بندر امام PVC 6558 27,005 27,216 -1
بندر امام PVC 7054 29,706 29,938 -1
پلی پروپیلن جم EP 332L 32,422 32,413 0
پلی پروپیلن جم HP 525J 32,636 32,626 0
پلی پروپیلن جم HP422H 32,636 32,626 0
پلی پروپیلن جم HP 510L 32,422 32,413 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,422 32,413 0
پلی پروپیلن جم HP 502R 32,422 32,413 0
پلی پروپیلن جم HP 550J 32,422 32,413 0
پلی پروپیلن جم EP548R 37,382 37,372 0
پلی پروپیلن جم EP440L 37,382 37,372 0
پلی پروپیلن جم EP440G 37,382 37,372 0
پلی پروپیلن جم RP 340R 37,609 37,372 1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,894 33,884 0
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,785 38,653 3
پلی نار SF 060 32,422 32,413 0
پلی نار SF 1160 32,422 32,413 0
پلی نار PYI 250 32,422 32,413 0
پلی نار P-CR-380 34,241 34,231 0
تبریز HIPS 7240 42,128 42,133 -0
تبریز GPPS 1540 40,814 40,872 -0
تبریز GPPS 1460 38,774 38,828 -0
تبریز GPPS 1160 36,733 36,785 -0
تبریز ABS 52,343 52,183 0
تبریز EPS 100 40,590 40,319 1
تبریز EPS 200 40,590 40,319 1
تبریز EPS 300 40,590 40,319 1
تبریز EPS 400 39,408 39,144 1
تبریز EPS 500 36,797 36,547 1
تبریز EPS Oversize 36,797 36,547 1
تبریز EPS Fine 34,590 34,354 1
تبریز EPS SuperFine 34,590 34,354 1
تبریز LL0 209 AA 37,908 38,066 -0
تبریز LL0 209 KJ 39,101 39,030 0
تبریز LL0 220 AA 37,908 37,839 0
تبریز LL 0220KJ 38,582 38,513 0
تبریز MD 3840 UV 36,130 36,094 0
تبریز HD EA 6070 34,574 34,539 0
تبریز HD UA 6070 35,248 35,213 0
تبریز HD EA 5218 34,574 34,539 0
تبریز HD UA 5218 35,248 35,213 0
تبریز HD 5030 SA 36,649 36,612 0
تبریز HD 5030 EA 35,975 35,938 0
تبریز HD 4440 EA 35,283 35,247 0
تبریز HD 4440 UA 35,957 35,921 0
تبریز HD EA 6040 34,574 34,539 0
تبریز HD UA 6040 35,248 35,213 0
بانیار EPS 100-FR 42,258 41,989 1
بانیار EPS 200-FR 42,258 41,989 1
بانیار EPS 300-FR 42,258 41,989 1
بانیار EPS 400-FR 41,430 41,166 1
بانیار EPS 500-FR 38,718 38,467 1
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,814 40,872 -0
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,774 38,828 -0
جم HD BL3 36,958 36,927 0
جم HD BL4 36,958 36,927 0
جم HD 60507 34,574 34,539 0
جم HD 60507 UV 35,248 35,213 0
جم HD 52518 34,574 34,539 0
جم HD 52518 UV 35,248 35,213 0
جم HD 52505 34,574 34,539 0
جم HD 52505 UV 35,248 35,213 0
جم HD 52511 34,574 34,539 0
جم HD EX3(PE100)** 37,375 38,065 -2
جم HD EX3(PE100 Blak) 39,599 40,558 -2
جم CC52502 40,106 40,066 0
جم CC52502 SU 40,888 40,847 0
جم HD 5000 S 38,524 38,481 0
جم MD 38504UV 36,130 36,094 0
جم LL22501 AA 37,908 38,066 -0
جم LL22501 KJ 39,101 39,030 0
جم LL32604 UV 35,784 35,748 0
جم HD 60511 34,574 34,539 0
جم HD 60511 UV 35,248 35,213 0
جم HD 60505 34,574 34,539 0
جم HD 60505 UV 35,248 35,213 0
خوزستان PGPC 1822 73,694 73,673 0
خوزستان PGPC 0712 73,694 73,673 0
خوزستان PGPC 1218 73,694 73,673 0
خوزستان PGPC 0407 73,694 73,673 0
خوزستان PGPC 2230 73,694 73,673 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,614 56,731 2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 44,641 43,761 2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 44,641 43,761 2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,614 56,731 2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,614 56,731 2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,614 56,731 2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,614 56,731 2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,343 62,457 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 60,209 59,324 1
رجال RG 3212 E 37,382 37,372 0
رجال RG 1101XXS 32,422 32,413 0
رجال RG 1101S 32,422 32,413 0
رجال RG 1101XS 32,422 32,413 0
رجال RG 1101P 32,422 32,413 0
رجال RG 1101XP 32,422 32,413 0
رجال RG 1101XN 32,422 32,413 0
رجال RG 1104K 32,636 32,626 0
رجال RG 1102H 32,422 32,413 0
رجال RG 1102L 32,422 32,413 0
رجال RG 1102XK 32,422 32,413 0
شازند PP-R270G 37,382 37,372 0
شازند PP-EP2X CI 37,382 37,372 0
شازند PP-EP2X CE 37,382 37,372 0
شازند PP-ARP 230 37,382 37,372 0
شازند PP-HP 565 S 33,894 33,884 0
شازند PP R 40 37,382 37,372 0
شازند PP R 60 37,382 37,372 0
شازند PP-HP 550 J 32,422 32,413 0
شازند PP-HP 552 R 32,422 32,413 0
شازند PP-HP 554 P 32,422 32,413 0
شازند PP-V30GA 33,533 33,524 0
شازند PP-V30S 32,422 32,413 0
شازند HD-5620 EA 34,574 34,539 0
شازند *HD-EX3(PE80) 37,092 37,775 -2
شازند HD-EX5 36,840 36,796 0
شازند HD-BL3 36,958 36,927 0
شازند MD 3840 UA 35,957 35,921 0
شازند PBR 48,717 46,387 5
شازند PBR -1210S 53,434 51,103 5
شازند LL0 209 KJ 39,101 39,030 0
شازند LL0 209 AA 37,908 38,066 -0
شازند LL0410 AA 37,908 38,066 -0
شهیدتند گویان PET BG845 31,752 31,561 1
شهیدتند گویان PET BG841 31,752 31,561 1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,488 31,298 1
شهیدتند گویان PET BG821 31,488 31,298 1
شهیدتند گویان PET BG800 30,764 30,579 1
شهیدتند گویان PET BG805 30,764 30,579 1
شهیدتند گویان PET BG781 30,000 29,820 1
شهیدتند گویان PET BG785 30,000 29,820 1
شهیدتند گویان PET BG761 29,565 29,387 1
شهیدتند گویان PET BG 732 29,106 28,931 1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,565 29,387 1
شهیدتند گویان PET TG645 28,006 27,578 2
شهیدتند گویان PET TG641 28,006 27,578 2
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 27,589 27,167 2
شهیدتند گویان PET TGSB 29,132 28,686 2
غدیر PVC-S65 27,005 27,216 -1
غدیر PVC-S57 29,706 29,938 -1
لاله LD 2102TX00 39,036 38,764 1
لاله LD 2101 TN 47 39,036 38,764 1
لاله LD 1922 T 39,710 39,438 1
لاله LD 2404 TC47 39,036 38,764 1
لاله LD 2102 TN 42 39,036 38,764 1
لاله LD 2004 TC00 39,036 38,764 1
لاله LD 2100TN42 39,036 38,764 1
لاله LD 2100TN00 40,988 38,764 6
مارون HD-EX5 36,840 36,796 0
مارون HD-I4 34,574 34,539 0
مارون HD-I4 UV 35,248 35,213 0
مارون PP-C30S 32,422 32,413 0
مارون PP-V30S 32,422 32,413 0
مارون PP-Z30S 32,422 32,413 0
مارون PP-Z30G 32,422 32,413 0
مارون PP-V30G 32,422 32,413 0
مارون PP-F30G 32,422 32,413 0
مارون PP-V79S 32,422 32,413 0
مارون PP-V79G 32,422 32,413 0
مارون PP-X30G 32,422 32,413 0
مارون PP-MR230C 37,382 37,372 0
مارون PP-EP1X35AF 32,636 32,626 0
مارون PP-T30G 32,422 32,413 0
مارون PP-T31SE 32,422 32,413 0
مارون PP EP-C40R 37,382 37,372 0
نوید زرشیمی ZH515MA 34,355 33,910 1
نوید زرشیمی ZH 525J 32,636 32,626 0
نوید زرشیمی ZR 230C 37,382 37,372 0
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,382 37,372 0
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,382 37,372 0
نوید زرشیمی ZH510L 32,422 32,413 0
نوید زرشیمی ZH 550 J 32,422 32,413 0
نوید زرشیمی ZH500 M 32,422 32,413 0
نوید زرشیمی ZH520J 32,636 32,626 0
نوید زرشیمی HP 552 R 32,422 32,413 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,764 32,755 0
نوید زرشیمی ZR 340R 37,609 37,372 1
مهر HD 7000 F 36,840 36,796 0
قائد بصیر ABS 50 NW 52,343 52,183 0
قائد بصیر ABS 75 61,446 61,258 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,574 34,539 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,248 35,213 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,574 34,539 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,248 35,213 0
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,958 36,927 0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,524 38,481 0
پلیمر کرمانشاه HD-EX5 36,840 36,796 0
لرستان HD-54B04 35,248 35,213 0
لرستان HD-62N07 34,574 34,539 0
لرستان HD-62107 UV 35,248 35,213 0
مهاباد LL22B01 37,908 37,839 0
مهاباد LL22B02 37,908 37,839 0
مهاباد LL22B03 37,908 37,839 0
تخت جمشید لاتکس 13,138 12,829 2
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 35470 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 75,500 ریال 3500 4.64% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 75,500 ریال 3500 4.64% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 76,000 ریال 2400 3.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 76,000 ریال 2700 3.55% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 77,000 ریال 1700 2.21% نمودار و آرشیو
0075 69,300 ریال 800 1.15% نمودار و آرشیو
020 67,500 ریال 1000 1.48% نمودار و آرشیو
Lf190 66,500 ریال 900 1.35% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 63,800 ریال 2800 4.39% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 64,000 ریال 2200 3.44% نمودار و آرشیو
2420h 63,500 ریال 700 1.1% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 63,500 ریال 700 1.1% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 65,000 ریال 2000 3.08% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,900 ریال 700 1.11% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 77,200 ریال 400 0.52% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 86,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 76,700 ریال -300 0.39% نمودار و آرشیو
1551 75,500 ریال -1000 1.31% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 86,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,500 ریال 900 1.15% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 83,800 ریال 3300 3.94% نمودار و آرشیو
ZR230 83,500 ریال 3000 3.59% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖