معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۰۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 3 مرداد ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 51,087 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 47,652 47,652 47,652 47,652 399 84 84
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 51,087 51,087 51,087 51,087 105 21 21
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 51,087 51,087 51,087 51,087 500 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 72,722 72,722 72,722 72,722 100 130 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی (مچینگ) 72,722 72,722 72,722 72,722 0 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 85,369 40 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,455 37,229 37,418 37,777 462 2,013 462
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 35,767 37,370 37,558 37,653 506 1,958 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,767 37,559 37,699 38,319 1,518 4,422 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,694 37,222 37,312 37,334 55 352 55
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 37,533 37,533 37,549 37,589 506 1,936 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,533 38,388 38,676 39,689 1,012 3,806 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,844 37,844 38,075 38,189 154 451 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,736 37,256 37,303 37,489 396 605 396
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,324 32,324 32,324 32,324 0 44 44
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 42,237 46,460 46,460 46,460 220 814 220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,972 37,972 37,972 37,972 0 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,146 39,146 39,146 39,146 4,400 2,530 2,354
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,146 39,146 39,146 39,146 0 374 374
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 41,521 43,969 44,129 44,659 1,000 2,600 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,521 41,828 41,895 42,249 990 1,540 990
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 41,521 42,209 42,471 42,955 1,000 1,980 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 41,521 41,521 41,521 41,521 220 44 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 45,673 45,929 46,008 46,199 302 432 302
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,673 440 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,521 41,521 41,521 41,521 572 110 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,521 41,521 41,521 41,521 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 42,237 110 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 40,847 40,847 40,847 40,847 0 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 40,847 40,847 40,847 40,847 1,012 66 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 42,150 42,150 42,150 42,150 0 220 220
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,150 42,150 42,150 42,150 2,500 920 760
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,841 37,841 37,841 37,841 0 50 50
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,706 36,706 36,707 36,709 150 190 150
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,841 37,841 37,841 37,841 3,000 2,950 2,950
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 37,841 37,841 37,841 37,841 506 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 36,074 37,555 37,614 37,639 506 1,430 506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 36,789 36,789 36,789 36,789 506 132 132
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,789 36,789 36,789 36,789 0 66 66
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 37,697 37,697 37,697 37,697 700 670 470
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,404 38,404 38,404 38,404 0 143 143
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,404 38,404 38,404 38,404 1,012 869 869
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,404 38,404 38,404 38,404 2,002 407 363
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,404 38,404 38,404 38,404 0 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,404 38,404 38,404 38,404 0 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,404 38,404 38,404 38,404 660 264 154
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,404 38,404 38,404 38,404 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,404 38,404 38,404 38,404 110 22 22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 49,770 54,888 55,054 55,719 50 210 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 49,770 49,770 49,770 49,770 100 130 90
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 48,362 48,362 48,362 48,362 100 100 100
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 49,291 49,291 49,291 49,291 600 190 190
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 49,291 49,291 49,291 49,291 0 20 20
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 49,291 400 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 51,266 51,719 52,056 52,459 600 910 600
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 53,395 53,395 53,395 53,395 294 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,565 37,565 37,565 37,565 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 37,565 37,800 37,817 37,999 588 1,071 588
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 34,686 34,686 34,686 34,686 110 352 88
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 34,686 34,686 34,686 34,686 0 22 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 35,328 35,328 35,328 35,328 0 20 20
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 35,328 35,328 35,328 35,328 260 260 120
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,116 32,116 32,116 32,116 2,486 1,254 682
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 32,116 32,116 32,116 32,116 0 132 132
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 32,116 32,116 32,116 32,116 0 1,078 1,078
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,116 32,269 32,367 32,463 1,000 1,620 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,474 31,474 31,474 31,474 500 200 100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,116 32,116 32,116 32,116 2,508 1,540 1,342
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 32,116 32,119 32,159 32,169 760 960 760
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,474 31,474 31,474 31,474 0 20 20

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖