پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز دوشنبه 12 بهمن 1394
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 1,760 5,368 1,760 37,161 38,019 38,450 39,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 1,500 3,300 1,500 37,135 38,400 38,633 38,959
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 530 530 36,116 36,116 36,116 36,116
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 960 312 264 36,116 36,116 36,116 36,116
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 0 24 24 36,116 36,116 36,116 36,116
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند نقدی 1,000 20 20 37,622 37,622 37,622 37,622
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 0 170 170 37,622 37,622 37,622 37,622
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 506 0 0 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 880 1,958 880 36,744 37,152 37,230 37,345
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 198 748 198 38,728 40,333 40,527 40,999
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی 100 0 0 40,171
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 0 60 60 33,645 33,645 33,645 33,645
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 880 0 0 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 550 44 44 36,320 36,320 36,320 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون نقدی 60 60 60 36,320 36,320 36,320 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم نقدی 990 0 0 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 105 42 42 32,532 32,532 32,532 32,532
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 210 441 210 36,320 36,559 36,823 37,021
پلی پروپیلن فیلم ZH422H نوید زرشیمی نقدی 2,016 2,016 2,016 30,672 30,672 30,672 30,672
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 1,008 1,008 1,008 30,466 30,466 30,466 30,466
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 273 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 1,760 1,320 1,166 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 0 484 484 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 2,002 88 66 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 1,500 420 280 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 2,508 66 44 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 0 280 280 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 0 22 22 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 210 42 42 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 0 42 42 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 210 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 1,000 1,340 1,000 30,121 30,231 30,293 30,390
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 2,024 1,386 1,034 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 0 484 484 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 60 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 1,008 42 21 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 504 147 147 30,121 30,121 30,121 30,121

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ مهر ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,650 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,600 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,100 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,100 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال -400 0.95% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,500 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
0075 47,300 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
Lf190 44,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
2420h 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 42,500 ریال -700 1.62% نمودار و آرشیو
C30s 42,850 ریال 350 0.82% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 - نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 41,600 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
1922 - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
52518 40,700 ریال -400 0.97% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال -300 0.76% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو