معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 13 مرداد 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 0 0 25,332 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 220 198 25,332 25,332 25,332 25,332
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 22 22 25,332 25,332 25,332 25,332
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,560 440 440 25,332 25,332 25,332 25,332
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 20 20 25,332 25,332 25,332 25,332
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 420 100 27,865 28,770 29,548 30,651
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,496 44 44 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 836 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 550 1,056 550 22,799 23,255 23,270 23,609
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 180 120 120 19,759 19,759 19,759 19,759
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,065 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 242 198 25,332 25,332 25,332 25,332
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 240 240 24,699 24,699 24,699 24,699
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 20 20 24,699 24,699 24,699 24,699
پلی بوتادین رابر 1220(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 105 105 42,783 42,783 42,783 42,783
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,700 6,910 1,700 43,099 47,408 47,408 47,408
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 2,695 506 43,099 47,408 47,408 47,408
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 231 5,478 231 38,789 42,667 42,667 42,667
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 40 60 40 37,234 37,266 37,398 37,530
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 484 2,134 484 37,234 39,818 40,012 40,275
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 40 600 40 33,097 36,406 36,406 36,406
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 44 44 41,371 41,371 41,371 41,371
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 550 748 550 41,371 41,399 41,499 41,785
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 600 0 0 41,371 0 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 1,104 1,512 1,104 37,234 37,257 37,383 37,929
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 0 41,371 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 350 310 39,506 39,506 39,506 39,506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 330 242 110 39,506 39,506 39,506 39,506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 8,767 110 39,506 43,456 43,456 43,456
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 0 40,121 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 110 22 0 40,121 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 88 66 66 40,121 40,121 40,121 40,121
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505(مچینگ) پتروشیمی جم 0 22 22 39,506 39,506 39,506 39,506
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 1,800 1,200 1,128 40,767 40,767 40,767 40,767
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 552 552 40,767 40,767 40,767 40,767
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 800 210 210 41,087 41,087 41,087 41,087
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 0 41,087 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 41,087 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 0 0 40,964 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 430 2,660 430 36,868 39,809 39,884 40,028
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 1,880 920 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 1,860 1,500 40,964 41,039 41,123 41,906
پلی اتیلن سبک فیلم 0075(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 580 580 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 132 132 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 66 176 66 40,964 41,119 41,237 41,464
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 151 151 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 64 64 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 43 43 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 21 21 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 132 110 41,579 41,669 41,717 41,829
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 3,500 6,500 3,500 41,060 41,709 42,054 42,669
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 0 42,330 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 0 42,490 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 330 66 0 38,097 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پتروشیمی جم 22 44 22 33,864 33,864 33,864 33,864
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 220 66 0 38,241 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پتروشیمی جم 110 363 110 33,992 35,656 36,697 37,391
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 0 36,978 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 80 80 41,060 41,060 41,060 41,060
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,386 1,001 29,749 29,930 30,082 30,411
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 0 29,749 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 1,012 506 31,253 31,631 31,755 32,089
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,364 1,001 31,253 31,303 31,428 31,803
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 110 0 31,253 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 616 506 28,786 28,786 28,786 28,786
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 847 847 28,786 28,786 28,786 28,786
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 44 44 28,786 28,786 28,786 28,786
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 1,012 506 28,786 28,786 28,786 28,786
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 154 154 28,786 28,786 28,786 28,786
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 20 20 43,667 43,667 43,667 43,667
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 250 250 44,590 44,590 44,590 44,590
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 90 40 42,894 42,894 42,894 42,894
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 0 42,053 0 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,012 0 0 40,489 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 484 0 0 40,182 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 0 45,717 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 0 0 45,717 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 22 22 45,717 45,717 45,717 45,717
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 462 147 105 42,335 42,335 42,335 42,335
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 286 660 286 36,164 37,512 37,966 38,876
پلی پروپیلن نساجی OFF - V30S درجه 1 پتروشیمی مارون 330 418 330 36,164 36,168 36,675 37,000
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 88 88 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,012 0 0 40,182 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 0 60 60 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 735 105 105 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1,008 504 504 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی ZH510L(مچینگ) نوید زرشیمی 0 21 21 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی ZH552R(مچینگ) نوید زرشیمی 0 42 42 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 1,302 0 0 40,182 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 819 0 0 40,182 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 90 70 50 44,483 44,483 44,483 44,483
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 210 180 180 44,483 44,483 44,483 44,483
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 300 0 0 45,373 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 0 41,331 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 350 180 180 41,331 41,331 41,331 41,331

قیمت مواداولیه؛ ۴ مهر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 46,400 ریال 300 0.65% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,200 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 46,900 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
5110 46,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 45,700 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
0075 51,500 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
020 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 51,400 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
52518 44,500 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 51,500 ریال 500 0.97% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 49,200 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,600 ریال 1000 2.1% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,300 ریال 800 1.62% نمودار و آرشیو
C30s 48,100 ریال -400 0.82% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 64,100 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
1540 60,600 ریال 600 0.99% نمودار و آرشیو
1551 58,900 ریال نمودار و آرشیو
781 50,600 ریال 1100 2.17% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,200 ریال 700 1.45% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 53,200 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 62,500 ریال 9700 15.52% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 40,800 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,800 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖

دستگاه تزریق هایجینگ نو 138 تن298g سروو موتور 09126120034