قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 96/02/03
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم)
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 43,913 44,309
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 48,304 48,740
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 44,623 45,021
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 44,623 45,021
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 39,390 39,782
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 40,292 40,726
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 40,292 40,726
اروند پلی وینیل کلراید S6532 31,428 33,613
اروند پلی وینیل کلراید S7042 34,571 36,974
اروند پلی وینیل کلراید E7242 33,942 36,302
اروند پلی وینیل کلراید E7244 33,942 36,302
اروند پلی وینیل کلراید E6834 33,942 36,302
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 43,913 44,309
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 48,304 48,740
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 43,913 44,309 1,236
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,292 40,726
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 43,294 43,394
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,248 42,639
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 45,300 45,407
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 39,137 39,448
آبادان پلی وینیل کلراید S57 34,571 36,974
آبادان پلی وینیل کلراید S60 32,999 35,294
آبادان پلی وینیل کلراید S65 31,428 33,613
آبادان پلی وینیل کلراید S70 34,571 36,974
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 69,680 80,760
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 69,680 82,414
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 64,353 75,283
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 39,137 39,448
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 39,848 40,161
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 39,390 39,782
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 43,913 44,309
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 43,913 44,309
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 32,999 35,294
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 31,428 33,613
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 34,571 36,974
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 39,350 39,466
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 39,706 39,822
پلی پروپیلن جم HP422H 39,883 40,000
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 39,350 39,466
پلی پروپیلن جم HP 502P 39,350 39,466
پلی پروپیلن جم HP 552R 39,350 39,466
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,350 39,466
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 46,702 44,524
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 44,393 44,524
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 44,393 44,524
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 45,459 45,593
پلی پروپیلن جم 45,743 48,292
پلی پروپیلن جم 45,281 47,617
پلی پروپیلن جم HP 564 S 41,126 41,247
پلی پروپیلن جم EP3130UV 47,519 47,659
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 39,350 39,466
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 39,350 39,466
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 39,350 39,466
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 39,350 39,466
پلی نار P-CR-380 40,593 40,713
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 53,563 53,758
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 51,159 51,572
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 48,674 49,067
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 46,189 46,562
تبریز ABS 69,513 69,922
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 48,262 50,575
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 48,262 50,575
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 48,262 50,575
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 46,896 49,143
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 43,923 46,060
تبریز EPS Oversize 43,923 46,060
تبریز EPS Fine 41,369 43,381
تبریز EPS SuperFine 41,369 43,381
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,248 42,639
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,567 43,969
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 42,248 42,639
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 42,958 43,352
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 40,898 41,224
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 39,137 39,448
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 39,848 40,161
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,137 39,448
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 39,848 40,161
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 41,486 41,815
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 40,775 41,103
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 39,992 40,314
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 40,703 41,026
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,137 39,448
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 39,848 40,161
بانیار EPS 100-FR 50,044 52,342
بانیار EPS 200-FR 50,044 52,342
بانیار EPS 300-FR 50,044 52,342
بانیار EPS 400-FR 49,091 51,345
بانیار EPS 500-FR 46,012 48,154
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 51,159 51,572
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 48,674 49,067
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,390 39,782
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 39,390 39,782
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 39,137 39,448
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 39,848 40,161
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 39,137 39,448
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 39,848 40,161
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 39,137 39,448
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 39,848 40,161
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 39,137 39,448
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 43,294 43,394
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 45,300 45,407
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 45,399 45,760
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 46,223 46,586
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 42,067 42,507
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 40,898 41,224
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 42,248 42,639
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 43,567 43,969
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 44,024
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 40,507 40,829
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 39,137 39,448
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 39,848 40,161
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 39,137 39,448
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 39,848 40,161
خوزستان PGPC 1822 85,662 42
خوزستان PGPC 0712 85,662 42
خوزستان PGPC 1218 85,662 42
خوزستان PGPC 0407 85,662 42
خوزستان PGPC 2230 85,662 42
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 70,783 70,991
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 57,110 57,278
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 70,783 70,991
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 70,783 70,991
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 70,783 70,991
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 70,783 70,991
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 76,820 77,046
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 85,200 85,200
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 86,000 86,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 44,393 44,524
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 39,350 39,466
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 39,350 39,466
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 39,350 39,466
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 39,350 39,466
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 39,350 39,466
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 39,350 39,466
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 39,706 39,822
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 39,350 39,466
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 39,350 39,466
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 39,350 39,466
شازند PP-R270G 44,393 44,524
شازند PP-EP2X CI 44,393 44,524
شازند PP-EP2X CE 44,393 44,524
شازند PP-ARP 230 44,393 44,524
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 41,126 41,247
شازند PP R 40 44,393 44,524
شازند PP R 60 44,393 44,524
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,350 39,466
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,350 39,466
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 39,350 39,466
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 40,593 40,713
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 39,350 39,466
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 39,137 39,448
شازند *HD-EX3(PE80) 41,859 41,955
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,292 40,726
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,390 39,782
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 40,703 41,026
شازند PBR 74,297 80,749
شازند PBR -1210S 79,269 85,736
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,567 43,969
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,248 42,639
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 42,248 42,639
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 37,750 38,835
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 36,645 37,698
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 37,439 38,515
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 36,334 37,378
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 35,505 36,525
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 36,576 37,627
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 34,607 35,601
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 35,678 36,703
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 34,435 35,424
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 35,505 36,525
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 34,296 35,282
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 35,367 36,383
شهیدتند گویان PET S آمورف 35,160 36,170
شهیدتند گویان PET N آمورف 34,124 35,104
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 33,385 34,403
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 32,383 33,371
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 32,868 33,870
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 31,898 32,871
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 33,029 34,037
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 32,060 33,038
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 34,710 35,769
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 33,676 34,703
غدیر پلی وینیل کلراید S65 31,428 33,613
غدیر پلی وینیل کلراید S57 34,571 36,974
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 43,913 44,309
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 43,913 44,309
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 44,623 45,021
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 43,913 44,309
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 43,913 44,309
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 43,913 44,309
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 43,913 44,309
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 48,304 48,740
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,292 40,726
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,137 39,448
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 39,848 40,161
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 39,350 39,466
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 39,350 39,466
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 39,350 39,466
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 39,350 39,466
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 39,350 39,466
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 39,350 39,466
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 39,350 39,466
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 39,350 39,466
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 39,350 39,466
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 44,393 44,524
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 39,350 39,466
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 39,706 39,822
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 39,350 39,466
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 39,350 39,466
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 44,393 44,524
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 41,659 41,781
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 39,706 39,822
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 44,393 44,524
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 44,393 44,524
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 44,393 44,524
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 39,350 39,466
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 39,350 39,466
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 39,350 39,466
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 39,706 39,822
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,350 39,466
نوید زرشیمی ZH 422 H 39,883 40,000
نوید زرشیمی ZR 340R 45,459 45,593
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 40,292 40,726
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 69,513 69,922
قائد بصیر ABS 75 81,602 82,083
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 39,137 39,448
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 39,848 40,161
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,137 39,448
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 39,848 40,161
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,390 39,782
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 42,067 42,507
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,292 40,726
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 39,848 40,161
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 39,137 39,448
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 39,848 40,161
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 42,248 42,639
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 42,248 42,639
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 42,248 42,639
تخت جمشید لاتکس 20,207 22,849
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 51,159 51,572
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 37384 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖