قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به 95/12/1
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 45,234 46,808
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 49,757 51,489
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 45,950 47,530
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 45,950 47,530
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 40,851 40,677
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 41,451 40,767
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 41,451 40,767
اروند پلی وینیل کلراید S6532 34,700 34,432
اروند پلی وینیل کلراید S7042 38,170 37,875
اروند پلی وینیل کلراید E7242 37,476 37,187
اروند پلی وینیل کلراید E7244 37,476 37,187
اروند پلی وینیل کلراید E6834 37,476 37,187
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 45,234 46,808
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 49,757 51,489
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 45,234 46,808 1,263
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,451 40,767
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 43,561 42,713
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,447 42,742
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 39,763 40,040
آبادان پلی وینیل کلراید S57 38,170 37,875
آبادان پلی وینیل کلراید S60 36,435 36,154
آبادان پلی وینیل کلراید S65 34,700 34,432
آبادان پلی وینیل کلراید S70 38,170 37,875
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 100,039 107,765
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 102,088 109,973
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 91,777 94,813
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 39,763 40,040
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 40,480 40,762
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 40,851 40,677
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 45,234 46,808
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 45,234 46,808
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 36,435 36,154
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 34,700 34,432
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 38,170 37,875
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 38,856 37,116
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 39,214 37,477
پلی پروپیلن جم HP422H 39,393 37,657
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 38,856 37,116
پلی پروپیلن جم HP 502P 38,856 37,116
پلی پروپیلن جم HP 552R 38,856 37,116
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 38,856 37,116
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 43,942 42,243
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 43,942 42,243
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 43,942 42,243
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 45,017 43,326
پلی پروپیلن جم HP 564 S 40,647 38,921
پلی پروپیلن جم EP3130UV 47,095 45,420
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 38,856 37,116
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 38,856
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 38,856 37,116
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 38,856 37,116
پلی نار P-CR-380 40,109 38,379
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 59,336 58,892
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 56,657 56,267
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 53,905 53,534
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 51,153 50,801
تبریز ABS 79,076 81,878
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 57,034 62,076
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 57,034 62,076
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 57,034 62,076
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 55,420 60,319
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 52,027 56,683
تبریز EPS Oversize 52,027 56,683
تبریز EPS Fine 49,001 53,386
تبریز EPS SuperFine 49,001 53,386
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,447 42,742
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,800 44,077
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 43,447 42,742
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 44,163 43,464
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 41,552 41,842
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 39,763 40,040
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 40,480 40,762
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,763 40,040
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 40,480 40,762
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 42,149 42,443
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 41,432 41,720
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 40,637 40,920
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 41,354 41,642
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,763 40,040
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 40,480 40,762
بانیار EPS 100-FR 58,753 63,765
بانیار EPS 200-FR 58,753 63,765
بانیار EPS 300-FR 58,753 63,765
بانیار EPS 400-FR 57,634 62,550
بانیار EPS 500-FR 54,134 58,806
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 56,657 56,267
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 53,905 53,534
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,851 40,677
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 40,851 40,677
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 39,763 40,040
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 40,480 40,762
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 39,763 40,040
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 40,480 40,762
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 39,763 40,040
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 40,480 40,762
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 39,763 40,040
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 43,561 42,713
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 46,125 46,447
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 46,956 47,284
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 43,242 42,572
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 41,552 41,842
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 43,447 42,742
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 44,800 44,077
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 41,155 41,442
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 39,763 40,040
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 40,480 40,762
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 39,763 40,040
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 40,480 40,762
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 43,942 42,243
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 38,856 37,116
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 38,856 37,116
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 38,856 37,116
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 38,856 37,116
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 38,856 37,116
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 38,856 37,116
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 39,214 37,477
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 38,856 37,116
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 38,856 37,116
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 38,856 37,116
شازند PP-R270G 43,942 42,243
شازند PP-EP2X CI 43,942 42,243
شازند PP-EP2X CE 43,942 42,243
شازند PP-ARP 230 43,942 42,243
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 40,647 38,921
شازند PP R 40 43,942 42,243
شازند PP R 60 43,942 42,243
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 38,856 37,116
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,856 37,116
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 38,856 37,116
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 40,109 38,379
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 38,856 37,116
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 39,763 40,040
شازند *HD-EX3(PE80) 42,472 41,778
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,451 40,767
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,851 40,677
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 41,354 41,642
شازند PBR 112,555 117,052
شازند PBR -1210S 117,570 122,106
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,800 44,077
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,447 42,742
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 43,447 42,742
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 40,622 41,436
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 39,433 40,222
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 40,288 41,094
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 39,099 39,881
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 38,207 38,971
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 39,359 40,147
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 37,240 37,986
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 38,392 39,161
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 37,054 37,796
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 38,207 38,971
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 36,906 37,645
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 38,058 38,820
شهید تندگویان PET S آمورف 37,835 38,592
شهید تندگویان PET N آمورف 36,720 37,455
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 36,265 37,110
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 35,176 35,996
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 35,703 36,535
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 34,650 35,457
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 35,878 36,715
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 34,825 35,637
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 37,704 38,583
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 36,581 37,433
غدیر پلی وینیل کلراید S65 34,700 34,432
غدیر پلی وینیل کلراید S57 38,170 37,875
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 45,234 46,808
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 45,234 46,808
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 45,950 47,530
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 45,234 46,808
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 45,234 46,808
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 45,234 46,808
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 45,234 46,808
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 49,757 51,489
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,451 40,767
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,763 40,040
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,480 40,762
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 38,856 37,116
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 38,856 37,116
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 38,856 37,116
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 38,856 37,116
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 38,856 37,116
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 38,856 37,116
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 38,856 37,116
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 38,856 37,116
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 38,856 37,116
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 43,942 42,243
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 38,856 37,116
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 39,214 37,477
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 38,856 37,116
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 38,856 37,116
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 43,942 42,243
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 41,184 39,462
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 39,214 37,477
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 43,942 42,243
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 43,942 42,243
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 43,942 42,243
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 38,856 37,116
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 38,856 37,116
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 38,856 37,116
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 39,214 37,477
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,856 37,116
نوید زرشیمی ZH 422 H 39,393 37,657
نوید زرشیمی ZR 340R 45,017 43,326
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 41,451 40,767
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 79,076 81,878
قائد بصیر ABS 75 92,828 96,118
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 39,763 40,040
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 40,480 40,762
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,763 40,040
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,480 40,762
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,851 40,677
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 43,242 42,572
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,451 40,767
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 40,480 40,762
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 39,763 40,040
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 40,480 40,762
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 43,447 42,742
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 43,447 42,742
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 43,447 42,742
تخت جمشید لاتکس 28,304 30,490
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 56,657 56,267
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖