تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۹.۰۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری و شیمیایی در بورس کالا؛ سه شنبه 9 آذرماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
ارتوزایلن سلف 1395/09/24 26,391 1,000 0 پتروشیمی برزویه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/09/15 55,664 168 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/28 55,664 100 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/28 55,664 320 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/15 61,044 100 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/15 61,044 420 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/15 61,044 320 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن منومر سلف 1395/09/24 39,505 264 2,736 پتروشیمی پارس
اسید استیک نقدی 1395/09/15 12,728 506 0 پتروشیمی فن آوران
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 نقدی 1395/09/15 61,597 200 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1395/09/15 61,597 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1395/09/15 72,310 20 0 پتروشیمی قائد بصیر
الکیل بنزن خطی سلف 1395/09/21 36,969 1,000 0 سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران
الکیل بنزن خطی نقدی 1395/09/15 36,969 2,000 0 پتروشیمی بیستون
اوره صنعتی نقدی 1395/09/15 8,380 500 0 پتروشیمی شیراز
اوره صنعتی گرانوله نقدی 1395/09/16 8,267 1,500 0 پتروشیمی کرمانشاه
اوره صنعتی گرانوله نقدی 1395/09/16 8,267 500 0 پتروشیمی کرمانشاه
ایزوبوتانول سلف 1395/10/07 22,919 550 0 پتروشیمی شازند
آروماتیک سنگین سلف 1395/09/24 18,790 500 0 پتروشیمی برزویه
پارازایلین سلف 1395/09/24 25,937 1,000 0 پتروشیمی برزویه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/10/07 31,956 1,001 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1395/10/07 33,541 1,804 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1395/10/07 29,796 1,507 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/10/07 29,796 649 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1395/09/15 44,757 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/09/15 39,041 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/09/15 44,057 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/09/15 44,057 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/09/15 44,057 418 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/09/15 48,463 453 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/09/15 44,057 453 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/09/15 38,754 2,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/09/15 38,015 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/09/15 38,015 400 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/09/15 38,015 720 1,128 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/09/15 38,015 600 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/09/15 42,971 792 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/09/15 37,044 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV نقدی 1395/09/15 37,743 504 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV نقدی 1395/09/15 37,743 242 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1395/09/15 37,743 480 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/09/15 37,044 300 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1395/09/15 38,711 800 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/09/15 37,827 720 720 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/09/15 37,827 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/09/15 37,827 220 110 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/09/15 37,827 1,804 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/09/15 37,827 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 1395/09/15 39,940 2,200 1,100 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/09/15 46,835 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/09/15 46,835 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/09/15 45,471 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/09/15 42,347 1,000 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/09/15 42,347 100 200 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/09/15 43,943 1,000 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/09/15 61,830 100 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/09/15 61,830 200 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی C30G نقدی 1395/09/15 33,668 110 110 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/09/15 38,636 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/09/15 38,636 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C نقدی 1395/09/15 38,636 330 330 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1395/09/15 39,686 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 1395/09/15 38,636 210 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1395/09/15 38,636 420 210 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی C30S سلف 1395/09/24 33,668 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1395/09/15 33,668 550 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/09/15 33,668 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1395/09/15 33,668 651 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 1395/09/15 33,668 609 189 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/09/15 33,668 200 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/09/15 33,668 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نقدی 1395/09/15 33,668 420 252 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1395/09/16 34,878 66 22 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/09/30 35,524 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/16 32,294 330 1,672 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/15 32,294 1,980 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/16 32,294 60 440 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/15 32,294 500 1,500 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1395/10/04 32,294 500 1,000 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1395/09/15 35,524 240 0 پتروشیمی آبادان
دی اتانول آمین نقدی 1395/09/15 34,117 220 0 پتروشیمی شازند
دی اتیل هگزانول سلف 1395/11/09 27,365 88 1,012 پتروشیمی شازند
دی اتیلن گلایکول نقدی 1395/09/15 24,074 110 0 پتروشیمی شازند
دی اتیلن گلایکول نقدی 1395/09/15 24,074 110 220 پتروشیمی مارون
زایلین مخلوط نقدی 1395/09/15 21,174 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
سود کاستیک نقدی 1395/09/15 6,080 5,000 3,000 پتروشیمی اروند
سود کاستیک نقدی 1395/09/15 6,080 500 0 پتروشیمی آبادان
کریستال ملامین نقدی 1395/09/15 40,065 50 0 پتروشیمی ارومیه
منو اتیلن گلایکول نقدی 1395/09/15 23,742 330 0 پتروشیمی شازند
منو اتیلن گلایکول سلف 1395/09/24 23,742 1,012 0 فرساشیمی
منو اتیلن گلایکول نقدی 1395/09/15 23,742 506 506 پتروشیمی مارون
منومر وینیل استات سلف 1395/10/07 28,500 550 0 پتروشیمی شازند
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه1 نقدی 1395/09/15 56,038 88 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه2 نقدی 1395/09/15 49,812 22 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1395/09/15 44,531 22 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1395/09/15 50,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1395/09/15 45,940 55 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1395/09/15 48,835 33 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 نقدی 1395/09/15 35,246 40 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 نقدی 1395/09/15 35,246 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 3 نقدی 1395/09/15 24,231 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین LMP نقدی 1395/09/15 20,908 80 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 نقدی 1395/09/15 30,412 60 0 پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 نقدی 1395/09/15 34,772 140 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 نقدی 1395/09/15 34,772 42 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/09/16 27,903 200 100 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/09/16 29,065 220 220 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1395/09/15 25,835 40 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1395/09/16 25,836 60 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 نقدی 1395/09/15 17,761 800 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 نقدی 1395/09/15 31,971 60 0 پتروشیمی آبادان
دی اتیل هگزانول - OFF درجه 2 نقدی 1395/09/15 8,200 110 0 پتروشیمی شازند
inpia.ir

قیمت مواداولیه؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,000 ریال -150 0.33% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 45,200 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,500 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
0075 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
020 48,600 ریال 400 0.82% نمودار و آرشیو
Lf190 48,700 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
52518 42,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 44,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,000 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 48,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 48,500 ریال 400 0.82% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf 47,300 ریال 800 1.69% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,800 ریال -1500 3.04% نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 49,200 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 48,400 ریال -800 1.63% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 48,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 80,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,250 ریال -450 0.92% نمودار و آرشیو
C30s 49,300 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 48,000 ریال -400 0.83% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 57,500 ریال 100 0.17% نمودار و آرشیو
1540 58,000 ریال 100 0.17% نمودار و آرشیو
1551 57,500 ریال 1400 2.43% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 41,800 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,100 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,300 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
510L Jam 49,200 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,000 ریال -500 0.9% نمودار و آرشیو
RP340 54,500 ریال 500 0.92% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,400 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 78,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 49,500 ریال نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 37,300 ریال -900 2.36% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 37,000 ریال -700 1.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 37,300 ریال -400 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 36,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,700 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 36,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 44,200 ریال -650 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 79,300 ریال -900 1.12% نمودار و آرشیو
Lale 1922 52,700 ریال -300 0.57% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖