معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۳.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا؛ روز سه شنبه 5 خرداد 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 60 80 60 22,034 22,035 22,070 22,139
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 11,000 539 539 27,542 27,542 27,542 27,542
پلی وینیل کلراید S65 (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 44 44 27,542 27,542 27,542 27,542
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 60 60 60 15,149 15,149 15,149 15,149
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 1,500 330 330 29,387 29,387 29,387 29,387
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 720 630 630 27,542 27,542 27,542 27,542
پلی وینیل کلراید S57 (مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 20 20 29,387 29,387 29,387 29,387
پلی وینیل کلراید S65 (مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 90 90 27,542 27,542 27,542 27,542
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 1,000 540 540 30,296 30,296 30,296 30,296
پلی وینیل کلراید S70 (مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 40 40 30,296 30,296 30,296 30,296
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 176 0 0 25,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 550 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 110 704 110 24,788 26,319 26,355 26,499
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 26,165 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 330 264 27,542 27,542 27,542 27,542
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 390 390 26,853 26,853 26,853 26,853
پلی وینیل کلراید S65 (مچینگ) پتروشیمی اروند 0 154 154 27,542 27,542 27,542 27,542
پلی بوتادین رابر 1220 (مچینگ) پتروشیمی شازند 0 21 21 45,453 45,453 45,453 45,453
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 44 22 45,374 45,374 45,374 45,374
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 77 55 45,374 45,374 45,374 45,374
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 704 88 88 43,787 43,787 43,787 43,787
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 9,000 120 120 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 20 140 20 41,409 42,529 42,529 42,529
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 90 160 90 36,808 37,909 39,117 40,488
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 10 10 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 24 24 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 814 88 44 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H (مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 44 44 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 2,500 500 45,057 48,359 48,755 49,012
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,300 530 400 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 50 730 50 40,551 44,606 44,606 44,606
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 30 390 30 36,046 39,650 39,650 39,650
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 50 470 50 40,551 42,059 42,399 42,909
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 190 190 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 88 88 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 21 21 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 0 0 45,057 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 (مچینگ) پتروشیمی لاله 0 43 43 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 704 4,642 704 46,884 49,159 49,474 50,001
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ (مچینگ) پتروشیمی شازند 0 20 20 46,889 46,889 46,889 46,889
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 44 22 36,182 36,182 36,182 36,182
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 319 77 36,182 36,182 36,182 36,182
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 44 44 34,682 34,682 34,682 34,682
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 264 264 34,682 34,682 34,682 34,682
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 308 308 37,976 37,976 37,976 37,976
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 748 110 37,976 37,976 37,976 37,976
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 77 77 36,476 36,476 36,476 36,476
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 143 143 36,476 36,476 36,476 36,476
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 (مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 176 176 36,182 36,182 36,182 36,182
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 (مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 143 143 37,976 37,976 37,976 37,976
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,507 1,507 34,219 34,219 34,219 34,219
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 451 451 34,219 34,219 34,219 34,219
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 154 154 34,219 34,219 34,219 34,219
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 451 451 34,219 34,219 34,219 34,219
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 (مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 176 176 34,219 34,219 34,219 34,219
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 330 110 110 49,076 49,076 49,076 49,076
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 154 264 154 42,730 43,089 43,262 43,739
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,012 1,694 1,012 42,730 43,049 43,176 43,777
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 110 440 110 42,730 44,028 44,975 45,849
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 110 132 88 42,730 42,730 42,730 42,730
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 210 84 63 42,730 42,730 42,730 42,730
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 546 210 42,730 43,309 43,379 43,741
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 189 189 42,730 42,730 42,730 42,730
پلی پروپیلن نساجی 1102L (مچینگ) پتروشیمی رجال 0 147 147 42,730 42,730 42,730 42,730
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL (مچینگ) پتروشیمی رجال 0 21 21 42,730 42,730 42,730 42,730
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 294 0 0 46,653 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 693 0 0 46,653 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 0 0 46,653 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,102 0 0 46,653 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 50 30 46,653 44,320 44,320 44,320
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,102 0 0 46,653 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 40 40 46,653 44,320 44,320 44,320
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 230 140 140 43,385 43,385 43,385 43,385
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 550 500 500 43,385 43,385 43,385 43,385

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 65,500 ریال 1200 1.83% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 65,300 ریال 1100 1.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 1300 1.98% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 64,700 ریال 700 1.08% نمودار و آرشیو
0075 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
020 57,300 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
Lf190 57,000 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,700 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2420h 57,000 ریال 1300 2.28% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 57,000 ریال 1000 1.75% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,800 ریال 900 1.56% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 65,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 76,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 65,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 79,500 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 45,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 43,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,400 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖