تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۳.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا؛ روز سه شنبه 5 خرداد 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 60 80 60 22,034 22,035 22,070 22,139
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 11,000 539 539 27,542 27,542 27,542 27,542
پلی وینیل کلراید S65 (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 44 44 27,542 27,542 27,542 27,542
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 60 60 60 15,149 15,149 15,149 15,149
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 1,500 330 330 29,387 29,387 29,387 29,387
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 720 630 630 27,542 27,542 27,542 27,542
پلی وینیل کلراید S57 (مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 20 20 29,387 29,387 29,387 29,387
پلی وینیل کلراید S65 (مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 90 90 27,542 27,542 27,542 27,542
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 1,000 540 540 30,296 30,296 30,296 30,296
پلی وینیل کلراید S70 (مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 40 40 30,296 30,296 30,296 30,296
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 176 0 0 25,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 550 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 110 704 110 24,788 26,319 26,355 26,499
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 26,165 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 330 264 27,542 27,542 27,542 27,542
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 390 390 26,853 26,853 26,853 26,853
پلی وینیل کلراید S65 (مچینگ) پتروشیمی اروند 0 154 154 27,542 27,542 27,542 27,542
پلی بوتادین رابر 1220 (مچینگ) پتروشیمی شازند 0 21 21 45,453 45,453 45,453 45,453
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 44 22 45,374 45,374 45,374 45,374
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 77 55 45,374 45,374 45,374 45,374
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 704 88 88 43,787 43,787 43,787 43,787
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 9,000 120 120 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 20 140 20 41,409 42,529 42,529 42,529
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 90 160 90 36,808 37,909 39,117 40,488
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 10 10 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 24 24 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 814 88 44 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H (مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 44 44 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 2,500 500 45,057 48,359 48,755 49,012
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,300 530 400 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 50 730 50 40,551 44,606 44,606 44,606
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 30 390 30 36,046 39,650 39,650 39,650
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 50 470 50 40,551 42,059 42,399 42,909
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 190 190 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 88 88 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 21 21 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 0 0 45,057 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 (مچینگ) پتروشیمی لاله 0 43 43 45,057 45,057 45,057 45,057
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 704 4,642 704 46,884 49,159 49,474 50,001
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ (مچینگ) پتروشیمی شازند 0 20 20 46,889 46,889 46,889 46,889
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 44 22 36,182 36,182 36,182 36,182
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 319 77 36,182 36,182 36,182 36,182
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 44 44 34,682 34,682 34,682 34,682
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 264 264 34,682 34,682 34,682 34,682
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 308 308 37,976 37,976 37,976 37,976
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 748 110 37,976 37,976 37,976 37,976
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 77 77 36,476 36,476 36,476 36,476
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 143 143 36,476 36,476 36,476 36,476
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 (مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 176 176 36,182 36,182 36,182 36,182
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 (مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 143 143 37,976 37,976 37,976 37,976
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,507 1,507 34,219 34,219 34,219 34,219
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 451 451 34,219 34,219 34,219 34,219
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 154 154 34,219 34,219 34,219 34,219
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 451 451 34,219 34,219 34,219 34,219
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 (مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 176 176 34,219 34,219 34,219 34,219
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 330 110 110 49,076 49,076 49,076 49,076
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 154 264 154 42,730 43,089 43,262 43,739
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,012 1,694 1,012 42,730 43,049 43,176 43,777
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 110 440 110 42,730 44,028 44,975 45,849
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 110 132 88 42,730 42,730 42,730 42,730
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 210 84 63 42,730 42,730 42,730 42,730
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 546 210 42,730 43,309 43,379 43,741
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 189 189 42,730 42,730 42,730 42,730
پلی پروپیلن نساجی 1102L (مچینگ) پتروشیمی رجال 0 147 147 42,730 42,730 42,730 42,730
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL (مچینگ) پتروشیمی رجال 0 21 21 42,730 42,730 42,730 42,730
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 294 0 0 46,653 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 693 0 0 46,653 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 0 0 46,653 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,102 0 0 46,653 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 50 30 46,653 44,320 44,320 44,320
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,102 0 0 46,653 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 40 40 46,653 44,320 44,320 44,320
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 230 140 140 43,385 43,385 43,385 43,385
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 550 500 500 43,385 43,385 43,385 43,385

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,200 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,850 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,700 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال -550 1.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,200 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
0075 51,100 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,900 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,700 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,600 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,200 ریال -250 0.44% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,000 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
825 44,600 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,200 ریال نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,800 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2500 2.94% نمودار و آرشیو
10417 84,500 ریال 2500 2.96% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2500 2.91% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -1200 2.55% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
ZR230 57,500 ریال -1300 2.21% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,000 ریال 2500 3.01% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,200 ریال 400 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 300 0.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال -1000 1.69% نمودار و آرشیو
EPS 400 59,000 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 3000 3.57% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
J740 70,500 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,500 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 58,000 ریال نمودار و آرشیو