عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 21 مهرماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 440 0 40,831 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 36,707 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 890 0 40,030 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 150 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,032 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 253 0 29,032 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 132 0 29,032 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 30,472 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/09
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 121 0 30,472 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 27,444 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,444 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/08/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,444 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/06
پلی اتیلن دورانی 3840 پتروشیمی تبریز 200 0 37,241 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 0 38,218 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/05
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 0 38,948 کیسه نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 37,241 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,569 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,569 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 110 0 37,569 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,569 سایر نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,569 سایر نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 594 37,569 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 250 0 33,812 کیسه نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 41,039 کیسه نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 0 37,292 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 33,563 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی مارون 20 0 29,834 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 0 35,809 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 35,809 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 35,751 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 37,713 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,320 0 37,713 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 88 0 33,942 کیسه نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 220 220 30,170 کیسه نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 220 0 41,039 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 200 0 37,498 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 200 0 39,395 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 0 35,543 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340N درجه 1 پلی پروپیلن جم 55 0 35,543 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 660 0 39,492 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 0 33,656 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/03
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پلی پروپیلن جم 55 0 30,290 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 30 0 30,290 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 3 پتروشیمی مارون 30 0 18,511 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 525 0 33,656 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 800 0 33,656 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 484 0 22,141 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 140 0 19,189 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 24,601 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 24,601 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 24,601 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 400 600 27,061 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/21

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 1500 2.04% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 3200 4.44% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 72,000 ریال 4000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 59,100 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
Lf190 59,300 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,200 ریال 700 1.25% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,300 ریال 1000 1.88% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,300 ریال 700 1.18% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,900 ریال 900 1.53% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,200 ریال 600 0.88% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,500 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,300 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال -5000 6.41% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال -2000 2.78% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,600 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 700 0.68% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖