عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 21 مهرماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 440 0 40,831 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 36,707 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 890 0 40,030 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 150 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,032 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 253 0 29,032 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 132 0 29,032 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 30,472 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/09
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 121 0 30,472 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 27,444 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,444 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/08/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,444 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/06
پلی اتیلن دورانی 3840 پتروشیمی تبریز 200 0 37,241 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 0 38,218 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/05
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 0 38,948 کیسه نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 37,241 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,569 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,569 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 110 0 37,569 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,569 سایر نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,569 سایر نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 594 37,569 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 250 0 33,812 کیسه نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 41,039 کیسه نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 0 37,292 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 33,563 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی مارون 20 0 29,834 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 0 35,809 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 35,809 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 35,751 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 37,713 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,320 0 37,713 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 88 0 33,942 کیسه نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 220 220 30,170 کیسه نقدی نقدی 1394/07/26
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 220 0 41,039 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 200 0 37,498 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 200 0 39,395 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 0 35,543 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340N درجه 1 پلی پروپیلن جم 55 0 35,543 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 660 0 39,492 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 0 33,656 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/03
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پلی پروپیلن جم 55 0 30,290 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 30 0 30,290 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 3 پتروشیمی مارون 30 0 18,511 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 525 0 33,656 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 800 0 33,656 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 484 0 22,141 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 140 0 19,189 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 24,601 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 24,601 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 24,601 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/26
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 400 600 27,061 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/21

قیمت مواداولیه؛ ۴ مرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,600 ریال -300 0.73% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,900 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,150 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 42,100 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 44,000 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,900 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,600 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 48,900 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
020 46,500 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
Lf190 45,200 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
52518 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d 43,500 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,700 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,600 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
C30s 42,700 ریال -800 1.84% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 43,300 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 57,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 53,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 52,700 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
781 43,200 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
785 42,800 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
821 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 43,100 ریال نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 43,200 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 43,100 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
552R Maroun 43,100 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
510L Jam 43,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 43,000 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 83,500 ریال 1000 1.2% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 84,500 ریال 2000 2.37% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
RP340 50,300 ریال -700 1.37% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 48,500 ریال -1100 2.22% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 80,300 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 81,000 ریال -1300 1.58% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖