معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۱۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات تالار پتروشیمی مورخ 1396/09/14
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 53,988 53,988 53,988 53,988 210 168 168
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,778 57,778 58,070 58,689 504 840 504
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 86,248 86,248 86,248 86,248 0 10 10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 86,248 86,248 86,248 86,248 200 10 10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 86,248 100 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 101,247 70 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 42,984 47,282 47,282 47,282 1,518 18,095 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 45,107 48,959 49,527 49,617 2,178 4,796 2,178
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 48,262 48,866 49,466 51,060 550 792 550
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 43,851 44,339 44,533 44,999 1,500 2,060 1,500
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,851 45,619 45,880 47,059 3,300 6,226 3,300
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 43,851 43,851 43,851 43,851 1,008 168 168
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 43,851 43,851 43,851 43,851 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 47,480 48,259 48,433 48,959 1,000 1,940 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 47,480 47,480 47,480 47,480 0 550 550
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,480 47,480 47,480 47,480 1,320 638 572
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 47,451 47,579 47,743 48,459 1,500 1,720 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 52,228 52,228 52,228 52,228 330 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 47,480 47,480 47,480 47,480 1,012 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 47,480 47,480 47,480 47,480 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,228 52,228 52,228 52,228 1,100 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 47,480 240 12 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 47,480 120 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان نقدی 47,480 168 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 48,262 110 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 53,155 53,209 53,347 53,656 2,500 2,880 2,500
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,542 47,359 48,060 48,996 840 2,600 840
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 44,542 44,542 44,542 44,542 506 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 44,542 44,542 44,542 44,542 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 44,542 44,542 44,542 44,542 220 198 198
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 44,542 44,542 44,542 44,542 0 648 648
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 44,542 44,542 44,542 44,542 2,016 432 408
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 44,542 44,542 44,542 44,542 0 363 363
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف 44,542 44,542 44,542 44,542 2,002 297 297
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,855 41,855 41,855 41,855 0 88 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 41,855 41,855 41,855 41,855 1,001 462 440
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 41,074 41,074 41,081 41,151 3,003 3,047 3,003
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 41,074 41,074 41,074 41,074 720 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 41,074 41,074 41,074 41,074 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 41,855 41,855 41,855 41,855 240 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 41,074 41,154 41,220 41,559 2,000 2,290 2,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 42,922 42,922 42,922 42,922 750 480 360
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 42,922 42,922 42,922 42,922 0 150 150
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 45,562 45,562 45,562 45,562 2,002 858 836
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 45,562 45,562 45,562 45,562 0 1,166 1,166
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 45,562 45,562 45,562 45,562 0 704 704
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 45,562 45,562 45,562 45,562 1,012 330 308
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 45,562 45,562 45,562 45,562 0 858 858
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 45,562 45,562 45,562 45,562 1,782 1,012 924
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 45,562 45,562 45,562 45,562 880 154 154
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 45,562 45,562 45,562 45,562 0 132 132
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون سلف 53,676 53,676 53,676 53,676 2,992 1,364 616
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی 53,676 53,676 53,676 53,676 2,000 2,300 1,440
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 53,676 53,676 53,676 53,676 0 140 140
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون سلف (مچینگ) 53,676 53,676 53,676 53,676 0 220 220
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 54,197 54,197 54,197 54,197 0 220 220
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 54,197 54,197 54,197 54,197 1,012 583 374
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 57,916 57,916 57,916 57,916 200 40 40
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 57,916 57,916 57,916 57,916 200 20 20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 56,277 56,277 56,277 56,277 150 30 30
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 58,175 58,175 58,175 58,175 700 260 250
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 58,175 58,175 58,175 58,175 0 450 450
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 58,175 500 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 60,406 61,161 61,269 61,819 750 1,380 750
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید سلف 60,248 60,248 60,248 60,248 210 105 105
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 49,165 700 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 49,165 49,165 49,165 49,165 0 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 49,165 49,165 49,165 49,165 330 110 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 49,165 49,165 49,165 49,165 0 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 49,165 49,165 49,165 49,165 440 374 352
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 50,181 110 22 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 49,165 50,729 50,963 51,709 660 2,090 660
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 51,705 51,759 51,797 51,866 220 286 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 49,165 54,189 54,737 55,101 147 483 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 46,157 49,179 49,361 49,600 126 273 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 49,165 50,588 50,617 50,749 210 420 210
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 44,008 47,968 47,969 47,972 1,518 3,806 1,518
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 44,008 48,390 48,398 48,408 1,008 1,806 1,008
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 43,617 47,099 47,223 48,333 990 3,586 990
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 43,617 46,333 46,463 47,419 1,100 3,674 1,100
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 43,617 45,159 45,391 46,069 1,320 2,310 1,320
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 43,617 45,759 45,990 46,119 700 2,200 700
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 43,617 47,109 47,516 48,709 191 744 191
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 43,617 46,667 46,786 47,229 630 1,743 630
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 43,617 46,999 47,200 47,567 903 2,688 903
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 43,617 45,290 45,492 46,000 1,738 2,662 1,738
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 43,617 47,920 48,078 48,196 147 714 147
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 43,617 46,888 47,200 47,511 210 735 210
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 35,601 35,601 35,601 35,601 220 66 66
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 35,601 35,601 35,601 35,601 0 154 154
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 36,260 40,699 41,564 42,209 500 1,080 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف 32,964 36,222 36,402 36,859 500 1,280 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,964 37,333 37,434 38,064 484 2,222 484
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,964 38,009 38,245 38,669 3,014 5,808 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 32,964 34,529 34,742 35,019 1,500 3,040 1,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,305 37,109 37,209 37,339 1,000 2,500 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,964 37,629 37,742 37,974 1,518 4,686 1,518

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖