معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 13 تیرماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,357 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 46,791 46,791 46,791 46,791 210 126 126
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 50,357 50,357 50,357 50,357 0 30 30
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,357 483 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 50,357 420 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,357 50,357 50,357 50,357 500 220 220
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,357 50,357 50,357 50,357 500 30 30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 68,370 69,059 69,059 69,059 70 140 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 80,260 40 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,907 35,309 35,605 36,288 2,002 3,553 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 33,859 35,090 35,343 35,919 506 2,486 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,630 36,630 36,630 36,630 3,014 3,641 2,486
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,934 36,960 37,011 37,029 110 198 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,004 32,004 32,004 32,004 0 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,323 39,323 39,323 39,323 0 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,143 38,143 38,143 38,143 0 200 200
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,323 39,323 39,323 39,323 4,400 4,554 4,312
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 39,323 1,012 11 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 39,323 770 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 40,563 319 11 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,110 44,388 44,651 45,012 1,500 3,760 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,110 41,110 41,110 41,110 1,210 792 704
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 41,110 41,110 41,110 41,110 0 308 308
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,110 41,609 41,724 42,026 1,500 2,820 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 41,110 41,110 41,110 41,110 220 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 45,221 46,000 46,098 46,239 302 583 302
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,221 45,221 45,221 45,221 2,200 44 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 45,221 45,221 45,221 45,221 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,110 37,822 37,822 37,822 2,200 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,823 770 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 40,546 40,546 40,546 40,546 0 88 88
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام نقدی 40,546 40,546 40,546 40,546 1,012 462 396
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,496 42,222 42,416 42,800 2,000 3,290 2,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی 40,546 41,749 42,421 43,134 451 946 451
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,505 200 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,505 37,515 37,593 37,889 3,000 3,270 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 37,505 506 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,505 37,505 37,505 37,505 0 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 37,505 37,505 37,505 37,505 440 88 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 36,520 36,520 36,520 36,520 1,012 484 462
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,520 36,520 36,520 36,520 0 154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 37,233 37,242 37,243 37,250 121 143 121
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 38,163 38,163 38,163 38,163 0 10 10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,163 38,163 38,163 38,163 700 490 490
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 38,163 38,163 38,163 38,163 495 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,468 38,468 38,468 38,468 484 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,468 396 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 38,468 38,468 38,468 38,468 506 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,468 38,468 38,468 38,468 0 440 440
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,468 38,468 38,468 38,468 1,540 418 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,468 38,468 38,468 38,468 0 242 242
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,468 38,468 38,468 38,468 660 308 308
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 49,032 53,619 53,745 53,777 100 390 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 49,032 50,170 50,468 50,880 150 270 150
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 47,018 47,018 47,018 47,018 600 250 250
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 47,018 600 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 50,002 50,002 50,002 50,002 600 370 370
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 50,002 50,002 50,002 50,002 0 20 20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 49,644 49,644 49,644 49,644 315 63 63
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,034 43,034 43,034 43,034 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 37,970 37,970 37,970 37,970 693 630 630
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 37,970 37,970 37,970 37,970 0 63 63
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 33,988 34,038 34,467 34,789 242 704 242
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 34,618 34,618 34,618 34,618 400 100 100
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 33,375 33,375 33,375 33,375 308 44 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,471 31,471 31,471 31,471 0 484 484
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 31,471 31,471 31,471 31,471 0 286 286
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,471 31,471 31,471 31,471 2,486 2,288 1,562
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 30,842 30,842 30,842 30,842 500 300 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,471 31,583 31,642 31,869 1,200 2,080 1,200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,471 31,471 31,471 31,471 2,992 2,860 2,420

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖