معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 13 تیرماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,357 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 46,791 46,791 46,791 46,791 210 126 126
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 50,357 50,357 50,357 50,357 0 30 30
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,357 483 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 50,357 420 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,357 50,357 50,357 50,357 500 220 220
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,357 50,357 50,357 50,357 500 30 30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 68,370 69,059 69,059 69,059 70 140 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 80,260 40 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,907 35,309 35,605 36,288 2,002 3,553 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 33,859 35,090 35,343 35,919 506 2,486 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,630 36,630 36,630 36,630 3,014 3,641 2,486
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,934 36,960 37,011 37,029 110 198 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,004 32,004 32,004 32,004 0 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,323 39,323 39,323 39,323 0 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,143 38,143 38,143 38,143 0 200 200
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,323 39,323 39,323 39,323 4,400 4,554 4,312
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 39,323 1,012 11 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 39,323 770 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 40,563 319 11 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,110 44,388 44,651 45,012 1,500 3,760 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,110 41,110 41,110 41,110 1,210 792 704
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 41,110 41,110 41,110 41,110 0 308 308
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,110 41,609 41,724 42,026 1,500 2,820 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 41,110 41,110 41,110 41,110 220 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 45,221 46,000 46,098 46,239 302 583 302
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,221 45,221 45,221 45,221 2,200 44 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 45,221 45,221 45,221 45,221 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,110 37,822 37,822 37,822 2,200 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,823 770 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 40,546 40,546 40,546 40,546 0 88 88
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام نقدی 40,546 40,546 40,546 40,546 1,012 462 396
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,496 42,222 42,416 42,800 2,000 3,290 2,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی 40,546 41,749 42,421 43,134 451 946 451
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,505 200 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,505 37,515 37,593 37,889 3,000 3,270 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 37,505 506 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,505 37,505 37,505 37,505 0 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 37,505 37,505 37,505 37,505 440 88 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 36,520 36,520 36,520 36,520 1,012 484 462
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,520 36,520 36,520 36,520 0 154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 37,233 37,242 37,243 37,250 121 143 121
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 38,163 38,163 38,163 38,163 0 10 10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,163 38,163 38,163 38,163 700 490 490
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 38,163 38,163 38,163 38,163 495 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,468 38,468 38,468 38,468 484 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,468 396 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 38,468 38,468 38,468 38,468 506 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,468 38,468 38,468 38,468 0 440 440
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,468 38,468 38,468 38,468 1,540 418 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,468 38,468 38,468 38,468 0 242 242
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,468 38,468 38,468 38,468 660 308 308
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 49,032 53,619 53,745 53,777 100 390 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 49,032 50,170 50,468 50,880 150 270 150
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 47,018 47,018 47,018 47,018 600 250 250
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 47,018 600 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 50,002 50,002 50,002 50,002 600 370 370
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 50,002 50,002 50,002 50,002 0 20 20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 49,644 49,644 49,644 49,644 315 63 63
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,034 43,034 43,034 43,034 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 37,970 37,970 37,970 37,970 693 630 630
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 37,970 37,970 37,970 37,970 0 63 63
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 33,988 34,038 34,467 34,789 242 704 242
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 34,618 34,618 34,618 34,618 400 100 100
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 33,375 33,375 33,375 33,375 308 44 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,471 31,471 31,471 31,471 0 484 484
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 31,471 31,471 31,471 31,471 0 286 286
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,471 31,471 31,471 31,471 2,486 2,288 1,562
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 30,842 30,842 30,842 30,842 500 300 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,471 31,583 31,642 31,869 1,200 2,080 1,200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,471 31,471 31,471 31,471 2,992 2,860 2,420

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 53,700 ریال -1100 2.01% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 53,200 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 53,300 ریال 300 0.56% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 53,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 52,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 51,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,000 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
0075 57,200 ریال 1200 2.1% نمودار و آرشیو
020 57,200 ریال 400 0.7% نمودار و آرشیو
Lf190 56,500 ریال 700 1.24% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 47,100 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h 56,900 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 56,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 56,600 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 60,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 56,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 53,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 51,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 49,100 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 61,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 61,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 61,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 61,000 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
C30s 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 55,450 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,100 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,400 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
1540 64,400 ریال -1500 2.28% نمودار و آرشیو
1551 64,500 ریال -500 0.77% نمودار و آرشیو
781 55,300 ریال -1100 1.95% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 56,500 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 59,500 ریال 1100 1.85% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 55,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
552R Maroun 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
510L Jam 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 56,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 98,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 57,600 ریال 600 1.04% نمودار و آرشیو
RP340 74,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 54,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,300 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 58,200 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,800 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,200 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf 23,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand 22,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf 21,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 94,200 ریال -400 0.42% نمودار و آرشیو
ABS150 100,300 ریال 300 0.3% نمودار و آرشیو
Lale 1922 59,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖