قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

قیمت پایه محصولات پلیمری در نیمه دوم فروردین ماه 1394
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) نیمه اول فروردین درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 36,812 37,084 -1
آریا ساسول LH0030 36,812 37,084 -1
آریا ساسول LP0470KJ 37,436 37,721 -1
آریا ساسول LP0470KJ 37,436 37,721 -1
آریا ساسول HB 5020 39,311 39,952 -2
آریا ساسول HCH5110 39,154 39,633 -1
آریا ساسول MF 3713 39,154 39,633 -1
اروند PVC- S6532 27,878 28,327 -2
اروند PVC - S7042 30,666 31,159 -2
اروند PVC - E7242 30,666 31,159 -2
اروند PVC - E7244 30,666 31,159 -2
اروند PVC - E6834 30,666 31,159 -2
امیرکبیر LD2420H 36,812 37,084 -1
امیرکبیر LD2420D 36,812 37,084 -1
امیرکبیر EX5 39,154 39,633 -1
امیرکبیر EX3(PE100) 38,842 39,315 -1
امیرکبیر LL0209 AA 38,251 38,617 -1
ایلام HD 2200J 37,077 37,673 -2
آبادان PVC-S57 30,666 31,159 -2
آبادان PVC-S60 29,272 29,743 -2
آبادان PVC-S65 27,878 28,327 -2
آبادان PVC-S70 30,666 31,159 -2
بندر امام SBR 1502 41,664 41,282 1
بندر امام SBR 1712 38,447 37,589 2
بندر امام HI 0500 37,077 37,673 -2
بندر امام HI 0500 UA 37,702 38,311 -2
بندر امام HD 0035 39,311 39,952 -2
بندر امام LH 0075 36,812 37,084 -1
بندر امام LF 0200 36,812 37,084 -1
بندر امام PVC S6058 29,272 29,743 -2
بندر امام PVC 6558 27,878 28,327 -2
بندر امام PVC 7054 30,666 31,159 -2
پلی پروپیلن جم EP 332L 35,895 35,432 1
پلی پروپیلن جم HP 525J 36,208 35,750 1
پلی پروپیلن جم HP422H 36,208 35,750 1
پلی پروپیلن جم HP 510L 35,895 35,432 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 35,895 35,432 1
پلی پروپیلن جم HP 502R 35,895 35,432 1
پلی پروپیلن جم HP 550J 35,895 35,432 1
پلی پروپیلن جم EP548R 42,143 41,806 1
پلی پروپیلن جم EP440L 42,143 41,806 1
پلی پروپیلن جم EP440G 42,143 41,806 1
پلی پروپیلن جم RP 340N 42,143 41,806 1
پلی نار SF 060 35,895 35,432 1
پلی نار SF 1160 35,895 35,432 1
پلی نار PYI 250 35,895 35,432 1
تبریز HIPS 7240 44,511 45,179 -1
تبریز GPPS 1540 42,481 43,108 -1
تبریز GPPS 1460 40,357 40,952 -1
تبریز GPPS 1160 38,233 38,797 -1
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 41,419 41,938 -1
تبریز EPS 200 41,419 41,938 -1
تبریز EPS 300 41,419 41,938 -1
تبریز EPS 400 40,607 41,116 -1
تبریز EPS 500 37,983 38,454 -1
تبریز EPS Oversize 37,983 38,454 -1
تبریز EPS Fine 35,704 36,147 -1
تبریز EPS SuperFine 35,704 36,147 -1
تبریز LL0 209 AA 38,251 38,617 -1
تبریز LL0 209 KJ 38,256 38,622 -1
تبریز LL0 220 AA 36,890 37,243 -1
تبریز LL 0220KJ 37,514 37,880 -1
تبریز MD 3840 UV 38,931 39,557 -2
تبریز HD EA 6070 37,077 37,673 -2
تبریز HD UA 6070 37,702 38,311 -2
تبریز HD EA 5218 37,077 37,673 -2
تبریز HD UA 5218 37,702 38,311 -2
تبریز HD 5030 SA 40,043 40,687 -2
تبریز HD 5030 EA 39,419 40,050 -2
تبریز HD 4440 EA 38,306 38,920 -2
تبریز HD 4440 UA 38,931 39,557 -2
تبریز HD EA 6040 37,077 37,673 -2
تبریز HD UA 6040 37,702 38,311 -2
بانیار EPS 100-FR 43,331 43,888 -1
بانیار EPS 200-FR 43,331 43,888 -1
بانیار EPS 300-FR 43,331 43,888 -1
بانیار EPS 400-FR 42,481 43,028 -1
بانیار EPS 500-FR 39,763 40,271 -1
جم HD BL3 39,311 39,952 -2
جم HD BL4 39,311 39,952 -2
جم HD 60507 37,077 37,673 -2
جم HD 60507 UV 37,702 38,311 -2
جم HD 52518 37,077 37,673 -2
جم HD 52518 UV 37,702 38,311 -2
جم HD 52505 37,077 37,673 -2
جم HD 52511 37,077 37,673 -2
جم HD EX3(PE100) 38,842 39,315 -1
جم HD EX3(PE100 BLAK) 39,623 40,112 -1
جم LL22501 AA 38,251 38,617 -1
جم LL22501 KJ 38,256 38,622 -1
جم LL32604 UV 38,931 39,557 -2
خوزستان PGPC 1822 72,468 68,367 6
خوزستان PGPC 0712 72,468 68,367 6
خوزستان PGPC 1218 72,468 68,367 6
خوزستان PGPC 0407 72,468 68,367 6
خوزستان PGPC 2230 72,468 68,367 6
رجال RG 3212 E 42,143 41,806 1
رجال RG 1101XXS 35,895 35,432 1
رجال RG 1101S 35,895 35,432 1
رجال RG 1101XS 35,895 35,432 1
رجال RG 1101P 35,895 35,432 1
رجال RG 1101XP 35,895 35,432 1
رجال RG 1101XN 35,895 35,432 1
رجال RG 1104K 36,208 35,750 1
رجال RG 1102H 35,895 35,432 1
رجال RG 1102L 35,895 35,432 1
رجال RG 1102XK 35,895 35,432 1
شازند PP-R270G 42,143 41,806 1
شازند PP-EP2X CI 42,143 41,806 1
شازند PP-EP2X CE 42,143 41,806 1
شازند PP-ARP 230 42,143 41,806 1
شازند PP R 40 42,143 41,806 1
شازند PP R 60 42,143 41,806 1
شازند PP-HP 550 J 35,895 35,432 1
شازند PP-HP 552 R 35,895 35,432 1
شازند PP-HP 554 P 35,895 35,432 1
شازند PP-V30GA 37,145 36,706 1
شازند PP-V30S 35,895 35,432 1
شازند HD-5620 EA 37,077 37,673 -2
شازند HD-EX3(PE80) 38,530 38,996 -1
شازند HD-EX5 39,154 39,633 -1
شازند HD-BL3 39,311 39,952 -2
شازند MD 3840 UA 38,931 39,557 -2
شازند PBR 38,889 38,884 0
شازند LL0 209 KJ 38,256 38,622 -1
شازند LL0 209 AA 38,251 38,617 -1
شازند LL0410 AA 38,251 38,617 -1
شهیدتند گویان PET BG845 32,343 33,605 -4
شهیدتند گویان PET BG841 32,343 33,605 -4
شهیدتند گویان PET BG 825 32,074 33,325 -4
شهیدتند گویان PET BG821 32,074 33,325 -4
شهیدتند گویان PET BG800 31,337 32,559 -4
شهیدتند گویان PET BG805 31,337 32,559 -4
شهیدتند گویان PET BG781 30,558 31,750 -4
شهیدتند گویان PET BG785 30,558 31,750 -4
شهیدتند گویان PET BG761 30,115 31,290 -4
شهیدتند گویان PET BG 732 29,648 30,804 -4
شهیدتند گویان PET آمورف 30,115 31,290 -4
شهیدتند گویان PET TG645 28,988 29,903 -3
شهیدتند گویان PET TG641 28,988 29,903 -3
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 28,556 29,458 -3
شهیدتند گویان PET TGSB 30,153 31,106 -3
غدیر PVC-S65 27,878 28,327 -2
غدیر PVC-S57 30,666 31,159 -2
لاله LD 2102TX00 36,812 37,084 -1
لاله LD 2101 TN 47 36,812 37,084 -1
لاله LD 1922 T 37,436 37,721 -1
لاله LD 2404 TC47 36,812 37,084 -1
لاله LD 2004 TC00 36,812 37,084 -1
لاله LD 2100TN00 36,812 37,084 -1
مارون HD-EX5 39,154 39,633 -1
مارون HD-I4 37,077 37,673 -2
مارون HD-I4 UV 37,702 38,311 -2
مارون PP-C30S 35,895 35,432 1
مارون PP-V30S 35,895 35,432 1
مارون PP-Z30S 35,895 35,432 1
مارون PP-V30G 35,895 35,432 1
مارون PP-F30G 35,895 35,432 1
مارون PP-V79S 35,895 35,432 1
مارون PP-V79G 35,895 35,432 1
مارون PP-X30G 35,895 35,432 1
مارون PP-MR230C 42,143 41,806 1
مارون PP-EP1X35AF 36,208 35,750 1
مارون PP-T30G 35,895 35,432 1
مارون PP-T31SE 35,895 35,432 1
مارون EP-C40R 42,143 41,806 1
نوید زرشیمی ZH515MA 38,082 37,663 1
نوید زرشیمی ZH 525J 36,208 35,750 1
نوید زرشیمی ZR 230C 42,143 41,806 1
نوید زرشیمی ZB 332 C 42,143 41,806 1
نوید زرشیمی ZB 332 L 42,143 41,806 1
نوید زرشیمی ZH550L 35,895 35,432 1
نوید زرشیمی ZH 550 J 35,895 35,432 1
نوید زرشیمی ZH500 M 35,895 35,432 1
نوید زرشیمی ZH520J 36,208 35,750 1
نوید زرشیمی HP 552 R 35,895 35,432 1
مهر HD 7000 F 39,154 39,633 -1
قائد بصیر *ABS 50 NW 59,278 59,278 0
قائد بصیر *ABS 75 56,777 56,777 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 37,077 37,673 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 37,702 38,311 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 37,077 37,673 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 37,702 38,311 -2
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 39,311 39,952 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 41,028 41,546 -1
تخت جمشید لاتکس 11,731 11,623 1
قیمت پایه محصولات شیمیایی درنیمه دوم فروردین ماه 1394
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) نیمه اول فروردین درصد تغییر
اروند سود مایع 50% 3,758 3,616 4
اروند EDC 8,863 7,869 13
اروند VCM 21,455 21,315 1
برزویه پارازایلین 23,333 25,594 -9
برزویه اورتو زایلین 22,474 23,984 -6
برزویه زایلن مخلوط 19,569 21,139 -7
برزویه بنزن 21,186 22,566 -6
برزویه آروماتیک سنگین 18,008 19,181 -6
بندر امام گاز پروپان 15,440 15,936 -3
بندر امام گاز بوتان 14,413 14,661 -2
بندر امام LPG 14,824 15,171 -2
بندر امام زایلن مخلوط 19,569 21,139 -7
بندر امام گاز مایع صنعتی 14,824 15,171 -2
بندر امام بنزن 21,186 22,566 -6
بندر امام سود مایع 50% 3,758 3,616 4
بوعلی سینا پارازایلین 23,333 25,594 -9
بوعلی سینا اورتو زایلین 22,474 23,984 -6
بوعلی سینا زایلن مخلوط 19,569 21,139 -7
بوعلی سینا بنزن 21,186 22,566 -6
بوعلی سینا آروماتیک سنگین 18,008 19,181 -6
پارس بنزن 21,186 22,566 -6
پارس استایرن مونومر 33,188 34,781 -5
جم CFO 9,341 10,296 -9
خراسان آمونیاک مایع 13,275 14,821 -10
خراسان محلول آمونیاک 3,319 3,705 -10
خراسان کریستال ملامین 38,889 40,080 -3
خراسان گاز آمونیاک 13,275 14,821 -10
خراسان اوره پریل 8,629 9,681 -11
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 73,998 75,506 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 61,972 63,235 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 61,972 63,235 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 73,998 75,506 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 73,998 75,506 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 72,967 74,454 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 72,967 74,454 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 79,308 80,924 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 76,403 77,960 -2
رازی گوگرد 4,857 4,956 -2
رازی محلول آمونیاک4/5% 597 667 -10
رازی دی آمونیوم فسفات DAP 15,025 15,355 -2
رازی اوره صنعتی 8,199 8,924 -8
رازی اسید سولفوریک 2,400 2,449 -2
شازند منواتانول آمین MEA 37,483 38,725 -3
شازند دی اتانول آمین DEA 35,999 37,131 -3
شازند تری اتانول آمین TEA 42,325 43,187 -2
شازند دی اتیل هگزانول 2EH 30,767 31,394 -2
شازند MEG 23,552 24,598 -4
شازند DEG 25,379 26,454 -4
شازند TEG 51,008 52,048 -2
شازند VAM 28,347 29,004 -2
شازند ایزوبوتانول 23,271 24,064 -3
شازند نرمال بوتانول 27,234 27,968 -3
شازند CFO 9,341 10,296 -9
شهیدتند گویان اسید ترفتالیک 19,179 20,120 -5
شیراز آمونیاک مایع 13,275 14,821 -10
شیراز گاز آمونیاک 13,275 14,821 -10
شیراز اوره پریل 8,629 9,681 -11
شیراز کربنات سدیم سنگین 7,243 7,410 -2
شیراز کربنات سدیم سبک 6,872 7,092 -3
شیراز محلول آمونیاک 3,319 3,705 -10
شیراز جوش شیرین خوراکی* 11,950 11,950 0
شیراز جوش شیرین غیرخوراکی* 11,353 11,353 0
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 6,848 6,988 -2
فن آوران اسید اسیتیک 12,963 12,749 2
فن آوران متانول 7,434 7,594 -2
مارون MEG 23,552 24,598 -4
مارون DEG 25,379 26,454 -4
ارومیه کریستال ملامین 38,889 40,080 -3
کارون تولوئن دی ایزوسیانات TDI 81,000 81,000 0
زاگرس متانول 7,434 7,594 -2
امیرکبیر CFO 9,341 10,296 -9
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع 13,275 14,821 -10
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 8,199 8,924 -8
فرسا شیمی MEG 23,552 24,598 -4
فرسا شیمی DEG 25,379 26,454 -4
بیستون LAB 38,889 38,884 0

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖