تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

قیمت پایه محصولات پلیمری در نیمه دوم فروردین ماه 1394
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) نیمه اول فروردین درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 36,812 37,084 -1
آریا ساسول LH0030 36,812 37,084 -1
آریا ساسول LP0470KJ 37,436 37,721 -1
آریا ساسول LP0470KJ 37,436 37,721 -1
آریا ساسول HB 5020 39,311 39,952 -2
آریا ساسول HCH5110 39,154 39,633 -1
آریا ساسول MF 3713 39,154 39,633 -1
اروند PVC- S6532 27,878 28,327 -2
اروند PVC - S7042 30,666 31,159 -2
اروند PVC - E7242 30,666 31,159 -2
اروند PVC - E7244 30,666 31,159 -2
اروند PVC - E6834 30,666 31,159 -2
امیرکبیر LD2420H 36,812 37,084 -1
امیرکبیر LD2420D 36,812 37,084 -1
امیرکبیر EX5 39,154 39,633 -1
امیرکبیر EX3(PE100) 38,842 39,315 -1
امیرکبیر LL0209 AA 38,251 38,617 -1
ایلام HD 2200J 37,077 37,673 -2
آبادان PVC-S57 30,666 31,159 -2
آبادان PVC-S60 29,272 29,743 -2
آبادان PVC-S65 27,878 28,327 -2
آبادان PVC-S70 30,666 31,159 -2
بندر امام SBR 1502 41,664 41,282 1
بندر امام SBR 1712 38,447 37,589 2
بندر امام HI 0500 37,077 37,673 -2
بندر امام HI 0500 UA 37,702 38,311 -2
بندر امام HD 0035 39,311 39,952 -2
بندر امام LH 0075 36,812 37,084 -1
بندر امام LF 0200 36,812 37,084 -1
بندر امام PVC S6058 29,272 29,743 -2
بندر امام PVC 6558 27,878 28,327 -2
بندر امام PVC 7054 30,666 31,159 -2
پلی پروپیلن جم EP 332L 35,895 35,432 1
پلی پروپیلن جم HP 525J 36,208 35,750 1
پلی پروپیلن جم HP422H 36,208 35,750 1
پلی پروپیلن جم HP 510L 35,895 35,432 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 35,895 35,432 1
پلی پروپیلن جم HP 502R 35,895 35,432 1
پلی پروپیلن جم HP 550J 35,895 35,432 1
پلی پروپیلن جم EP548R 42,143 41,806 1
پلی پروپیلن جم EP440L 42,143 41,806 1
پلی پروپیلن جم EP440G 42,143 41,806 1
پلی پروپیلن جم RP 340N 42,143 41,806 1
پلی نار SF 060 35,895 35,432 1
پلی نار SF 1160 35,895 35,432 1
پلی نار PYI 250 35,895 35,432 1
تبریز HIPS 7240 44,511 45,179 -1
تبریز GPPS 1540 42,481 43,108 -1
تبریز GPPS 1460 40,357 40,952 -1
تبریز GPPS 1160 38,233 38,797 -1
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 41,419 41,938 -1
تبریز EPS 200 41,419 41,938 -1
تبریز EPS 300 41,419 41,938 -1
تبریز EPS 400 40,607 41,116 -1
تبریز EPS 500 37,983 38,454 -1
تبریز EPS Oversize 37,983 38,454 -1
تبریز EPS Fine 35,704 36,147 -1
تبریز EPS SuperFine 35,704 36,147 -1
تبریز LL0 209 AA 38,251 38,617 -1
تبریز LL0 209 KJ 38,256 38,622 -1
تبریز LL0 220 AA 36,890 37,243 -1
تبریز LL 0220KJ 37,514 37,880 -1
تبریز MD 3840 UV 38,931 39,557 -2
تبریز HD EA 6070 37,077 37,673 -2
تبریز HD UA 6070 37,702 38,311 -2
تبریز HD EA 5218 37,077 37,673 -2
تبریز HD UA 5218 37,702 38,311 -2
تبریز HD 5030 SA 40,043 40,687 -2
تبریز HD 5030 EA 39,419 40,050 -2
تبریز HD 4440 EA 38,306 38,920 -2
تبریز HD 4440 UA 38,931 39,557 -2
تبریز HD EA 6040 37,077 37,673 -2
تبریز HD UA 6040 37,702 38,311 -2
بانیار EPS 100-FR 43,331 43,888 -1
بانیار EPS 200-FR 43,331 43,888 -1
بانیار EPS 300-FR 43,331 43,888 -1
بانیار EPS 400-FR 42,481 43,028 -1
بانیار EPS 500-FR 39,763 40,271 -1
جم HD BL3 39,311 39,952 -2
جم HD BL4 39,311 39,952 -2
جم HD 60507 37,077 37,673 -2
جم HD 60507 UV 37,702 38,311 -2
جم HD 52518 37,077 37,673 -2
جم HD 52518 UV 37,702 38,311 -2
جم HD 52505 37,077 37,673 -2
جم HD 52511 37,077 37,673 -2
جم HD EX3(PE100) 38,842 39,315 -1
جم HD EX3(PE100 BLAK) 39,623 40,112 -1
جم LL22501 AA 38,251 38,617 -1
جم LL22501 KJ 38,256 38,622 -1
جم LL32604 UV 38,931 39,557 -2
خوزستان PGPC 1822 72,468 68,367 6
خوزستان PGPC 0712 72,468 68,367 6
خوزستان PGPC 1218 72,468 68,367 6
خوزستان PGPC 0407 72,468 68,367 6
خوزستان PGPC 2230 72,468 68,367 6
رجال RG 3212 E 42,143 41,806 1
رجال RG 1101XXS 35,895 35,432 1
رجال RG 1101S 35,895 35,432 1
رجال RG 1101XS 35,895 35,432 1
رجال RG 1101P 35,895 35,432 1
رجال RG 1101XP 35,895 35,432 1
رجال RG 1101XN 35,895 35,432 1
رجال RG 1104K 36,208 35,750 1
رجال RG 1102H 35,895 35,432 1
رجال RG 1102L 35,895 35,432 1
رجال RG 1102XK 35,895 35,432 1
شازند PP-R270G 42,143 41,806 1
شازند PP-EP2X CI 42,143 41,806 1
شازند PP-EP2X CE 42,143 41,806 1
شازند PP-ARP 230 42,143 41,806 1
شازند PP R 40 42,143 41,806 1
شازند PP R 60 42,143 41,806 1
شازند PP-HP 550 J 35,895 35,432 1
شازند PP-HP 552 R 35,895 35,432 1
شازند PP-HP 554 P 35,895 35,432 1
شازند PP-V30GA 37,145 36,706 1
شازند PP-V30S 35,895 35,432 1
شازند HD-5620 EA 37,077 37,673 -2
شازند HD-EX3(PE80) 38,530 38,996 -1
شازند HD-EX5 39,154 39,633 -1
شازند HD-BL3 39,311 39,952 -2
شازند MD 3840 UA 38,931 39,557 -2
شازند PBR 38,889 38,884 0
شازند LL0 209 KJ 38,256 38,622 -1
شازند LL0 209 AA 38,251 38,617 -1
شازند LL0410 AA 38,251 38,617 -1
شهیدتند گویان PET BG845 32,343 33,605 -4
شهیدتند گویان PET BG841 32,343 33,605 -4
شهیدتند گویان PET BG 825 32,074 33,325 -4
شهیدتند گویان PET BG821 32,074 33,325 -4
شهیدتند گویان PET BG800 31,337 32,559 -4
شهیدتند گویان PET BG805 31,337 32,559 -4
شهیدتند گویان PET BG781 30,558 31,750 -4
شهیدتند گویان PET BG785 30,558 31,750 -4
شهیدتند گویان PET BG761 30,115 31,290 -4
شهیدتند گویان PET BG 732 29,648 30,804 -4
شهیدتند گویان PET آمورف 30,115 31,290 -4
شهیدتند گویان PET TG645 28,988 29,903 -3
شهیدتند گویان PET TG641 28,988 29,903 -3
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 28,556 29,458 -3
شهیدتند گویان PET TGSB 30,153 31,106 -3
غدیر PVC-S65 27,878 28,327 -2
غدیر PVC-S57 30,666 31,159 -2
لاله LD 2102TX00 36,812 37,084 -1
لاله LD 2101 TN 47 36,812 37,084 -1
لاله LD 1922 T 37,436 37,721 -1
لاله LD 2404 TC47 36,812 37,084 -1
لاله LD 2004 TC00 36,812 37,084 -1
لاله LD 2100TN00 36,812 37,084 -1
مارون HD-EX5 39,154 39,633 -1
مارون HD-I4 37,077 37,673 -2
مارون HD-I4 UV 37,702 38,311 -2
مارون PP-C30S 35,895 35,432 1
مارون PP-V30S 35,895 35,432 1
مارون PP-Z30S 35,895 35,432 1
مارون PP-V30G 35,895 35,432 1
مارون PP-F30G 35,895 35,432 1
مارون PP-V79S 35,895 35,432 1
مارون PP-V79G 35,895 35,432 1
مارون PP-X30G 35,895 35,432 1
مارون PP-MR230C 42,143 41,806 1
مارون PP-EP1X35AF 36,208 35,750 1
مارون PP-T30G 35,895 35,432 1
مارون PP-T31SE 35,895 35,432 1
مارون EP-C40R 42,143 41,806 1
نوید زرشیمی ZH515MA 38,082 37,663 1
نوید زرشیمی ZH 525J 36,208 35,750 1
نوید زرشیمی ZR 230C 42,143 41,806 1
نوید زرشیمی ZB 332 C 42,143 41,806 1
نوید زرشیمی ZB 332 L 42,143 41,806 1
نوید زرشیمی ZH550L 35,895 35,432 1
نوید زرشیمی ZH 550 J 35,895 35,432 1
نوید زرشیمی ZH500 M 35,895 35,432 1
نوید زرشیمی ZH520J 36,208 35,750 1
نوید زرشیمی HP 552 R 35,895 35,432 1
مهر HD 7000 F 39,154 39,633 -1
قائد بصیر *ABS 50 NW 59,278 59,278 0
قائد بصیر *ABS 75 56,777 56,777 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 37,077 37,673 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 37,702 38,311 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 37,077 37,673 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 37,702 38,311 -2
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 39,311 39,952 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 41,028 41,546 -1
تخت جمشید لاتکس 11,731 11,623 1
قیمت پایه محصولات شیمیایی درنیمه دوم فروردین ماه 1394
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) نیمه اول فروردین درصد تغییر
اروند سود مایع 50% 3,758 3,616 4
اروند EDC 8,863 7,869 13
اروند VCM 21,455 21,315 1
برزویه پارازایلین 23,333 25,594 -9
برزویه اورتو زایلین 22,474 23,984 -6
برزویه زایلن مخلوط 19,569 21,139 -7
برزویه بنزن 21,186 22,566 -6
برزویه آروماتیک سنگین 18,008 19,181 -6
بندر امام گاز پروپان 15,440 15,936 -3
بندر امام گاز بوتان 14,413 14,661 -2
بندر امام LPG 14,824 15,171 -2
بندر امام زایلن مخلوط 19,569 21,139 -7
بندر امام گاز مایع صنعتی 14,824 15,171 -2
بندر امام بنزن 21,186 22,566 -6
بندر امام سود مایع 50% 3,758 3,616 4
بوعلی سینا پارازایلین 23,333 25,594 -9
بوعلی سینا اورتو زایلین 22,474 23,984 -6
بوعلی سینا زایلن مخلوط 19,569 21,139 -7
بوعلی سینا بنزن 21,186 22,566 -6
بوعلی سینا آروماتیک سنگین 18,008 19,181 -6
پارس بنزن 21,186 22,566 -6
پارس استایرن مونومر 33,188 34,781 -5
جم CFO 9,341 10,296 -9
خراسان آمونیاک مایع 13,275 14,821 -10
خراسان محلول آمونیاک 3,319 3,705 -10
خراسان کریستال ملامین 38,889 40,080 -3
خراسان گاز آمونیاک 13,275 14,821 -10
خراسان اوره پریل 8,629 9,681 -11
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 73,998 75,506 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 61,972 63,235 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 61,972 63,235 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 73,998 75,506 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 73,998 75,506 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 72,967 74,454 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 72,967 74,454 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 79,308 80,924 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 76,403 77,960 -2
رازی گوگرد 4,857 4,956 -2
رازی محلول آمونیاک4/5% 597 667 -10
رازی دی آمونیوم فسفات DAP 15,025 15,355 -2
رازی اوره صنعتی 8,199 8,924 -8
رازی اسید سولفوریک 2,400 2,449 -2
شازند منواتانول آمین MEA 37,483 38,725 -3
شازند دی اتانول آمین DEA 35,999 37,131 -3
شازند تری اتانول آمین TEA 42,325 43,187 -2
شازند دی اتیل هگزانول 2EH 30,767 31,394 -2
شازند MEG 23,552 24,598 -4
شازند DEG 25,379 26,454 -4
شازند TEG 51,008 52,048 -2
شازند VAM 28,347 29,004 -2
شازند ایزوبوتانول 23,271 24,064 -3
شازند نرمال بوتانول 27,234 27,968 -3
شازند CFO 9,341 10,296 -9
شهیدتند گویان اسید ترفتالیک 19,179 20,120 -5
شیراز آمونیاک مایع 13,275 14,821 -10
شیراز گاز آمونیاک 13,275 14,821 -10
شیراز اوره پریل 8,629 9,681 -11
شیراز کربنات سدیم سنگین 7,243 7,410 -2
شیراز کربنات سدیم سبک 6,872 7,092 -3
شیراز محلول آمونیاک 3,319 3,705 -10
شیراز جوش شیرین خوراکی* 11,950 11,950 0
شیراز جوش شیرین غیرخوراکی* 11,353 11,353 0
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 6,848 6,988 -2
فن آوران اسید اسیتیک 12,963 12,749 2
فن آوران متانول 7,434 7,594 -2
مارون MEG 23,552 24,598 -4
مارون DEG 25,379 26,454 -4
ارومیه کریستال ملامین 38,889 40,080 -3
کارون تولوئن دی ایزوسیانات TDI 81,000 81,000 0
زاگرس متانول 7,434 7,594 -2
امیرکبیر CFO 9,341 10,296 -9
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع 13,275 14,821 -10
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 8,199 8,924 -8
فرسا شیمی MEG 23,552 24,598 -4
فرسا شیمی DEG 25,379 26,454 -4
بیستون LAB 38,889 38,884 0

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,200 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,850 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,700 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال -550 1.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,200 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
0075 51,100 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,900 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,700 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,600 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,200 ریال -250 0.44% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,000 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
825 44,600 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,200 ریال نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,800 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2500 2.94% نمودار و آرشیو
10417 84,500 ریال 2500 2.96% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2500 2.91% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -1200 2.55% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
ZR230 57,500 ریال -1300 2.21% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,000 ریال 2500 3.01% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,200 ریال 400 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 300 0.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال -1000 1.69% نمودار و آرشیو
EPS 400 59,000 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 3000 3.57% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
J740 70,500 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,500 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 58,000 ریال نمودار و آرشیو