تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه‌شنبه 24 فروردین 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,330 2,002 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,330 2,499 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,019 2,982 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,860 30,860 30,860 30,860 2,002 1,947 1,947
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,860 30,860 30,860 30,860 506 176 176
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 30,860 30,860 30,860 30,860 0 55 55
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 30,860 30,860 30,860 30,860 0 330 330
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,391 33,333 33,599 34,079 506 924 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,391 32,391 32,391 32,391 2,002 451 429
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,391 506 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 32,391 32,391 32,391 32,391 0 33 33
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,847 27,847 27,847 27,847 1,001 1,001 1,001
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,847 27,847 27,847 27,847 1,507 374 374
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,847 27,847 27,847 27,847 1,001 286 286
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,847 27,847 27,847 27,847 1,001 396 396
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,847 27,847 27,847 27,847 0 198 198
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,039 38,039 38,039 38,039 0 40 40
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,215 39,215 39,215 39,215 5,060 5,192 5,038
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,215 39,215 39,215 39,215 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز نقدی 39,215 39,215 39,215 39,215 100 60 40
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 39,387 39,387 39,387 39,387 100 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز نقدی 37,820 37,820 37,820 37,820 100 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,482 300 20 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,574 40,509 40,706 42,431 1,000 4,520 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 38,574 39,799 40,013 41,111 1,500 3,910 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 38,574 39,379 39,628 40,377 712/8 1,620 713
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,574 39,071 39,145 39,639 712/8 1,490 713
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,574 38,574 38,574 38,574 3,300 638 374
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,574 38,574 38,574 38,574 0 638 638
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,574 38,574 38,574 38,574 2,200 1,034 814
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,574 38,574 38,574 38,574 0 1,386 1,386
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 39,268 39,268 39,268 39,268 4,000 2,700 2,350
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 39,268 39,268 39,268 39,268 0 1,650 1,650
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,111 37,111 37,111 37,111 0 216 216
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 37,111 39,000 39,410 40,822 1,012 5,467 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,971 38,000 38,202 38,505 50 240 50
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 36,971 37,139 37,264 37,671 374 528 374
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 36,309 36,309 36,309 36,309 66 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم نقدی 36,971 132 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 36,309 37,411 37,505 38,124 1,518 5,038 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم نقدی 36,309 36,309 36,309 36,309 264 132 132
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,309 36,309 36,309 36,309 0 132 132
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم نقدی 36,971 396 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 37,762 41,204 41,593 42,263 400 1,350 400
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,983 39,218 39,241 39,359 1,430 3,795 1,430
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,983 36,983 36,983 36,983 1,012 968 660
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,983 36,983 36,983 36,983 0 352 352
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 42,605 50,119 50,127 50,159 50 290 50
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز سلف 42,605 49,109 49,109 49,109 50 220 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 42,241 44,451 44,839 45,199 800 1,280 490
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 42,928 54,555 55,461 57,161 700 1,970 700
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 31,349 34,483 34,483 34,483 2,420 41,316 880
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 31,349 31,350 33,250 34,483 1,518 4,400 1,518
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 31,349 34,483 34,483 34,483 420 14,580 420
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال نقدی 31,349 34,483 34,483 34,483 315 2,562 315
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 31,349 34,483 34,483 34,483 315 3,024 315
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 28,671 4,180 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,065 26,889 27,560 29,509 700 2,380 700
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 26,065 28,209 29,386 30,200 2,992 7,689 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 26,065 30,456 32,038 33,373 600 1,440 600
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف 26,065 100 0 0
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 28,671 31,538 31,538 31,538 100 3,620 100

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖