معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه‌شنبه 24 فروردین 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,330 2,002 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,330 2,499 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,019 2,982 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,860 30,860 30,860 30,860 2,002 1,947 1,947
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,860 30,860 30,860 30,860 506 176 176
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 30,860 30,860 30,860 30,860 0 55 55
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 30,860 30,860 30,860 30,860 0 330 330
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,391 33,333 33,599 34,079 506 924 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,391 32,391 32,391 32,391 2,002 451 429
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,391 506 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 32,391 32,391 32,391 32,391 0 33 33
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,847 27,847 27,847 27,847 1,001 1,001 1,001
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,847 27,847 27,847 27,847 1,507 374 374
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,847 27,847 27,847 27,847 1,001 286 286
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,847 27,847 27,847 27,847 1,001 396 396
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,847 27,847 27,847 27,847 0 198 198
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,039 38,039 38,039 38,039 0 40 40
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,215 39,215 39,215 39,215 5,060 5,192 5,038
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,215 39,215 39,215 39,215 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز نقدی 39,215 39,215 39,215 39,215 100 60 40
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 39,387 39,387 39,387 39,387 100 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز نقدی 37,820 37,820 37,820 37,820 100 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,482 300 20 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,574 40,509 40,706 42,431 1,000 4,520 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 38,574 39,799 40,013 41,111 1,500 3,910 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 38,574 39,379 39,628 40,377 712/8 1,620 713
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,574 39,071 39,145 39,639 712/8 1,490 713
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,574 38,574 38,574 38,574 3,300 638 374
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,574 38,574 38,574 38,574 0 638 638
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,574 38,574 38,574 38,574 2,200 1,034 814
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,574 38,574 38,574 38,574 0 1,386 1,386
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 39,268 39,268 39,268 39,268 4,000 2,700 2,350
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 39,268 39,268 39,268 39,268 0 1,650 1,650
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,111 37,111 37,111 37,111 0 216 216
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 37,111 39,000 39,410 40,822 1,012 5,467 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,971 38,000 38,202 38,505 50 240 50
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 36,971 37,139 37,264 37,671 374 528 374
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 36,309 36,309 36,309 36,309 66 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم نقدی 36,971 132 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 36,309 37,411 37,505 38,124 1,518 5,038 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم نقدی 36,309 36,309 36,309 36,309 264 132 132
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,309 36,309 36,309 36,309 0 132 132
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم نقدی 36,971 396 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 37,762 41,204 41,593 42,263 400 1,350 400
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,983 39,218 39,241 39,359 1,430 3,795 1,430
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,983 36,983 36,983 36,983 1,012 968 660
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,983 36,983 36,983 36,983 0 352 352
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 42,605 50,119 50,127 50,159 50 290 50
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز سلف 42,605 49,109 49,109 49,109 50 220 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 42,241 44,451 44,839 45,199 800 1,280 490
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 42,928 54,555 55,461 57,161 700 1,970 700
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 31,349 34,483 34,483 34,483 2,420 41,316 880
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 31,349 31,350 33,250 34,483 1,518 4,400 1,518
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 31,349 34,483 34,483 34,483 420 14,580 420
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال نقدی 31,349 34,483 34,483 34,483 315 2,562 315
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 31,349 34,483 34,483 34,483 315 3,024 315
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 28,671 4,180 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,065 26,889 27,560 29,509 700 2,380 700
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 26,065 28,209 29,386 30,200 2,992 7,689 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 26,065 30,456 32,038 33,373 600 1,440 600
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف 26,065 100 0 0
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 28,671 31,538 31,538 31,538 100 3,620 100

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 68,800 ریال 1300 1.89% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 68,000 ریال 500 0.74% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 58,600 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
Lf190 58,300 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -900 1.6% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,300 ریال -700 1.32% نمودار و آرشیو
2420h 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,600 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,000 ریال -600 1.02% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,600 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 4400 5.09% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 1000 1.31% نمودار و آرشیو
1551 72,600 ریال 1100 1.52% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال -3000 3.7% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال 1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖