معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 9 خردادماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,982 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,982 1,575 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 54,440 441 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 54,440 567 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 54,440 210 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 54,440 54,440 54,440 54,440 210 60 60
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,982 630 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,982 57,982 57,982 57,982 2,002 140 140
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 57,982 57,982 57,982 57,982 420 126 126
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,982 57,982 57,982 57,982 1,161 20 20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 36,788 37,386 38,059 35,217 1,012 3,685 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 36,669 36,822 36,908 34,160 2,002 4,477 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 37,658 37,747 38,119 36,955 2,002 4,026 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 36,568 36,803 37,474 35,864 1,012 2,904 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 32,930 32,930 32,930 32,930 2,002 1,650 1,650
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 31,942 31,942 31,942 31,942 3,014 2,310 2,310
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 31,942 31,942 31,942 31,942 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 40,709 40,709 40,709 40,709 0 140 140
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,709 40,709 40,709 40,709 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 40,709 40,709 40,709 40,709 506 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,983 45,983 45,983 41,803 1,000 7,050 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,803 41,853 41,999 41,803 1,144 1,254 1,144
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,019 43,155 43,700 41,803 1,500 3,220 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 48,279 48,537 48,889 45,983 302 972 302
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 41,803 41,803 41,803 41,803 1,015 713 583
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 41,803 41,803 41,803 41,803 0 432 432
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,983 45,983 45,983 45,983 2,200 440 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 45,983 45,983 45,983 45,983 0 220 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,803 41,803 41,803 41,803 2,200 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,803 41,803 41,803 41,803 0 352 352
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 42,511 42,511 42,511 42,511 1,210 88 88
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 42,409 42,589 42,966 42,089 3,000 3,850 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,284 38,284 38,284 38,284 3,000 540 320
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,284 38,284 38,284 38,284 3,000 150 130
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 38,284 38,284 38,284 38,284 0 250 250
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 38,284 38,284 38,284 38,284 0 40 40
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,284 38,284 38,284 38,284 0 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 38,284 38,284 38,284 38,284 506 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 37,970 1,012 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 37,262 37,262 37,262 37,262 0 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,938 38,938 38,938 38,938 700 520 400
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 38,938 506 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 38,944 38,944 38,944 38,944 0 154 154
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,944 38,944 38,944 38,944 0 484 484
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 38,944 38,944 38,944 38,944 1,012 220 198
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,944 38,944 38,944 38,944 1,760 528 374
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,944 38,944 38,944 38,944 880 528 462
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,944 38,944 38,944 38,944 0 154 154
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 43,970 44,268 44,589 42,089 2,200 4,444 2,200
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 58,666 58,666 58,666 47,194 50 230 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 53,979 54,036 54,159 47,194 100 300 100
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 53,440 53,610 53,831 45,858 100 240 100
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 47,143 47,143 47,143 47,143 600 230 110
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 47,143 600 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 49,697 49,697 49,697 49,697 600 420 420
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 61,701 315 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 45,316 45,411 45,557 43,271 110 528 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 43,271 43,271 43,271 43,271 880 440 286
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 43,271 43,271 43,271 43,271 660 308 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 46,388 46,388 46,388 46,388 330 330 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 44,192 220 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 44,334 44,334 44,334 44,334 660 110 66
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 44,334 44,334 44,334 44,334 0 22 22
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 42,455 42,455 42,455 38,596 550 1,100 550
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 38,570 38,625 39,229 38,242 748 1,364 748
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 38,442 38,485 38,567 38,242 198 638 198
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 39,777 39,854 40,154 38,242 176 1,012 176
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 38,333 38,452 39,007 38,242 420 609 420
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 40,392 40,392 40,392 33,660 110 5,060 110
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 34,283 34,283 34,283 34,283 500 260 160
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 31,167 31,167 31,167 31,167 460 560 460
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,399 31,512 32,053 31,167 2,992 4,202 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,192 31,217 31,267 31,167 1,000 1,180 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف 31,167 500 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,319 31,409 31,799 31,167 1,496 1,936 1,496
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,167 31,167 31,167 31,167 0 20 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,167 31,167 31,167 31,167 2,000 480 160
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,283 34,283 34,283 34,283 506 88 88

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖