قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/08/21
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 36,696 36,724
آبادان پلی وینیل کلراید S65 33,360 33,385
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,353 47,020
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 52,088 51,722
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 48,124 47,788
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 48,124 47,788
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 43,898 43,649
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 45,074 44,235
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 45,074 44,235
اروند پلی وینیل کلراید E6834 36,029 36,056
اروند پلی وینیل کلراید E7242 36,029 36,056
اروند پلی وینیل کلراید E7244 36,029 36,056
اروند پلی وینیل کلراید S6532 33,360 33,385
اروند پلی وینیل کلراید S7042 36,696 36,724
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 52,088 51,722
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 47,353 47,020
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,353 47,020
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 47,353 47,020
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,462 43,072
امیرکبیر* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 49,616 49,195
امیرکبیر** پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 52,719 52,535
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 45,074 44,235
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 49,616 49,195
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 43,898 43,649
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 40,942 40,699
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 59,903 56,984
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 59,903 56,984
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 59,903 56,984
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 58,806 55,943
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 55,292 52,571
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 56,101 57,216
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 56,101 57,216
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 52,359 53,494
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,353 47,020
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,353 47,020
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 40,942 40,699
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 41,713 41,467
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 43,898 43,649
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 36,029 36,056
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 33,360 33,385
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 37,697 37,725
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 48,534 48,419
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 48,534 48,419
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 48,534 48,419
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 49,537 49,417
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 49,691 49,570
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 51,041 50,914
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 51,928 51,796
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 43,443 43,353
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 43,057 42,970
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 43,057 42,970
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 43,057 42,970
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 44,985 44,888
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 43,057 42,970
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 43,057 42,970
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 43,057 42,970
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 43,057 42,970
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 44,407 44,313
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 43,898 43,649
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 40,942 40,699
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 41,713 41,467
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 40,942 40,699
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 41,713 41,467
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 47,002 46,153
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 45,074 44,235
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 58,137 55,202
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 58,137 55,202
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 58,137 55,202
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 56,492 53,640
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 52,978 50,269
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 52,978 50,269
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 49,852 47,300
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 49,852 47,300
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 50,676 49,291
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 53,402 51,943
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 56,129 54,595
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 58,657 56,871
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 85,029 82,508
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,462 43,072
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,824 44,423
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 43,462 43,072
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 44,233 43,840
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 41,838 41,589
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 42,580 42,327
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 42,671 42,417
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 43,399 43,141
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 40,942 40,699
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 41,713 41,467
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 41,713 41,467
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 40,942 40,699
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 41,713 41,467
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 42,784 42,530
تخت جمشید لاتکس 16,772 17,106
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 56,129 54,595
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 43,462 43,072
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 44,824 44,423
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 45,391 44,991
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 42,375 42,123
جم* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 49,616 49,195
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N 53,752 53,304
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 47,002 46,153
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 43,898 43,649
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 43,898 43,649
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 47,493 47,211
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 48,264 47,978
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 40,942 40,699
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 41,713 41,467
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 40,942 40,699
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 40,942 40,699
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 41,713 41,467
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 40,942 40,699
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 41,713 41,467
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 40,942 40,699
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 41,713 41,467
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 40,942 40,699
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 41,713 41,467
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 42,784 42,530
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 81,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 84,200 84,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 94,200 87,200
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 115,000 115,000
خوزستان پلی کربنات PGPC 1012 115,000 115,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 43,057 42,970
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 43,057 42,970
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 43,057 42,970
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 43,057 42,970
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 43,057 42,970
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 43,057 42,970
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 43,057 42,970
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 43,057 42,970
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 43,057 42,970
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 43,443 43,353
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 48,534 48,419
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 48,534 48,419
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 48,534 48,419
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 48,534 48,419
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 48,534 48,419
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 48,534 48,419
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 48,534 48,419
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 44,407 44,313
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 43,057 42,970
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 43,057 42,970
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 43,057 42,970
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 44,985 44,888
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 43,057 42,970
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,462 43,072
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,824 44,423
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 43,462 43,072
شازند* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 49,616 49,195
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 53,235 52,535
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 43,898 43,649
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 40,942 40,699
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 42,784 42,530
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 45,074 44,235
شازند پلی بوتادین رابر 60,439 61,096
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 65,839 66,469
شهید تندگویان PET S آمورف 41,424 41,021
شهید تندگویان PET N آمورف 40,203 39,812
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 40,407 40,014
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 41,668 41,263
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 40,569 40,175
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 41,831 41,424
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 40,773 40,377
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 42,034 41,626
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 41,831 41,424
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 43,092 42,673
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 44,109 43,681
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 42,807 42,391
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 44,476 44,044
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 43,174 42,754
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 38,441 36,200
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 37,307 35,132
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 38,630 36,378
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 37,496 35,310
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 39,046 36,769
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 37,874 35,666
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 39,144 36,861
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 37,969 35,755
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 40,697 38,324
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 39,485 37,183
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 40,920 40,140
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 39,701 38,944
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 40,596 38,229
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 39,386 37,090
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 53,402 51,943
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 56,129 54,595
غدیر پلی وینیل کلراید S57 36,696 36,724
غدیر پلی وینیل کلراید S65 33,360 33,385
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 85,029 82,508
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 99,817 96,857
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 47,353 47,020
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 52,088 51,722
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 47,353 47,020
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2426F08 47,353 -
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 48,124 47,788
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,353 47,020
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 52,088 51,722
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,353 47,020
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,353 47,020
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,353 47,020
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,353 47,020
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,353 47,020
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 41,713 41,467
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 40,942 40,699
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 41,713 41,467
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 40,942 40,699
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 41,713 41,467
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 41,713 41,467
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی HD52BF3 45,074 40,699
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 46,101 45,269
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD50B01 46,101 -
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 40,942 40,699
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 41,713 41,467
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 45,074 44,235
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 48,534 48,419
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 43,443 43,353
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 43,057 42,970
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 48,534 48,419
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 43,057 42,970
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 43,057 42,970
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 43,057 42,970
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 43,057 42,970
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 43,057 42,970
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 43,057 42,970
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 43,057 42,970
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 43,057 42,970
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 43,057 42,970
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 43,057 42,970
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 43,057 42,970
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 43,462 43,072
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 43,462 43,072
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 43,462 43,072
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 45,074 44,235
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 45,564 45,464
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 48,534 48,419
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 48,534 48,419
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 43,057 42,970
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 48,534 48,419
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 43,057 42,970
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 43,443 43,353
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 43,443 43,353
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 43,057 42,970
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 43,057 42,970
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 43,636 43,545
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 49,691 49,570
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 51,041 50,914
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3200 ریال اضافه می گردد.
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3500 ریال اضافه می گردد.
آریاساسول C3+ 15,632 15,554
ارومیه کریستال ملامین 54,094 53,824
اروند سود کاستیک 13,143 12,895
امیرکبیر برش سنگین 14,032 13,271
برزویه آروماتیک سنگین 23,359 22,916
برزویه ارتوزایلن99.5% 27,286 26,214
برزویه پارازایلین 32,785 31,994
بیستون آلکیل بنزن خطی 44,934 44,517
بندرامام ***بنزن 35,951 35,596
بندرامام زایلین مخلوط 24,936 24,446
بندرامام گاز بوتان صنعتی 22,371 22,259
بندرامام گاز پروپان صنعتی 22,178 22,067
بندرامام گاز مایع صنعتی 22,332 22,220
پارس استایرن منومر 46,642 44,287
پارس نفتا (پنتان پلاس) 19,717 18,675
جم برش سنگین 14,032 13,271
خراسان آمونیاک (گاز) 9,752 9,230
خراسان آمونیاک (مایع) 9,752 9,230
خراسان اوره پریل 11,089 11,225
خراسان کریستال ملامین 54,094 53,824
رازی اوره صنعتی گرانوله 10,800 11,072
رازی دی آمونیوم فسفات 15,332 14,295
رازی گوگرد 6,632 5,757
زاگرس متانول 11,050 10,749
شازند برش سنگین 14,032 13,271
شازند منو اتانول آمین 44,934 44,709
شازند دی اتانول آمین 44,934 44,709
شازند تری اتانول آمین 48,791 48,547
شازند منو اتیلن گلایکول 33,691 32,793
شازند دی اتیلن گلایکول 31,338 30,778
شازند تری اتیلن گلایکول 39,061 38,021
شازند ایزوبوتانول 27,578 27,440
شازند نرمال بوتانول 32,399 33,004
شازند دی اتیل هگزانول 37,027 36,842
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 28,609 27,839
شیراز آمونیاک (گاز) 9,752 9,230
شیراز آمونیاک (مایع) 9,752 9,230
شیراز اوره پریل 11,089 11,225
شيراز متانول 11,050 10,749
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,474 4,452
فن آوران اسید استیک 21,661 21,453
فن آوران متانول 11,050 10,749
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 156,903 159,572
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 140,646 139,942
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 137,888 137,198
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 9,752 9,230
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 10,800 11,072
مارون منو اتیلن گلایکول 33,691 32,793
مارون دی اتیلن گلایکول 31,338 30,778
مروارید منو اتیلن گلایکول 33,691 32,793
مروارید دی اتیلن گلایکول 31,338 30,778
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 33,691 32,793
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 31,338 30,778
*** قیمت تلفیقی
نرخ ارز: 40600 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖