قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/09/19
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 36,714 36,260
آبادان پلی وینیل کلراید S65 33,376 32,964
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,531 47,480
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 52,284 52,228
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 48,322 48,262
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 48,322 48,262
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 45,559 44,542
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 46,331 45,562
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 46,331 45,562
اروند پلی وینیل کلراید E6834 36,046 35,601
اروند پلی وینیل کلراید E7242 36,046 35,601
اروند پلی وینیل کلراید E7244 36,046 35,601
اروند پلی وینیل کلراید S6532 33,376 32,964
اروند پلی وینیل کلراید S7042 36,714 36,260
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 52,284 52,228
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 47,531 47,480
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,531 47,480
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 47,531 47,480
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 44,401 43,851
امیرکبیر* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 50,910 50,105
امیرکبیر** پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 54,002 53,155
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,331 45,562
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 50,910 50,105
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 45,559 44,542
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 41,826 41,074
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 64,350 62,733
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 64,350 62,733
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 64,350 62,733
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 63,169 61,583
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 59,427 57,926
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 60,900 57,778
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 60,900 57,778
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 57,062 53,988
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,531 47,480
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,531 47,480
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 41,826 41,074
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 42,617 41,855
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 45,559 44,542
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 36,046 35,601
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 33,376 32,964
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 37,715 37,249
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 49,781 49,165
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 49,781 49,165
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 49,781 49,165
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 50,809 50,181
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 50,968 50,337
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 52,352 51,705
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 53,262 52,603
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 44,559 44,008
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 44,163 43,617
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 44,163 43,617
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 44,163 43,617
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 46,141 45,571
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 44,163 43,617
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 44,163 43,617
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 44,163 43,617
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 44,163 43,617
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 45,548 44,984
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 45,559 44,542
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 41,826 41,074
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 42,617 41,855
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 41,826 41,074
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 42,617 41,855
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 48,309 47,516
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,331 45,562
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 62,566 60,964
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 62,566 60,964
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 62,566 60,964
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 60,796 59,239
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 57,053 55,582
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 57,053 55,582
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 53,689 52,303
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 53,689 52,303
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 54,610 52,524
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 57,549 55,349
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 60,487 58,175
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 62,451 60,406
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 87,669 86,248
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 44,401 43,851
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 45,793 45,226
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 44,401 43,851
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 45,192 44,633
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 42,738 41,966
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 43,499 42,717
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 43,589 42,801
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 44,335 43,538
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 41,826 41,074
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 42,617 41,855
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 42,617 41,855
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 41,826 41,074
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 42,617 41,855
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 43,708 42,922
تخت جمشید لاتکس 18,207 17,274
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 60,487 58,175
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 44,401 43,851
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 45,793 45,226
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 46,379 45,805
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 43,290 42,512
جم* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 50,910 50,105
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N 55,061 54,197
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 48,309 47,516
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 45,559 44,542
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 45,559 44,542
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 48,518 47,646
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 49,309 48,427
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 41,826 41,074
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 42,617 41,855
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 41,826 41,074
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 41,826 41,074
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 42,617 41,855
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 41,826 41,074
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 42,617 41,855
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 41,826 41,074
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 42,617 41,855
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 41,826 41,074
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 42,617 41,855
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 43,708 42,922
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 81,200 81,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 84,200 84,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 103,200 94,200
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 125,000 120,000
خوزستان پلی کربنات PGPC 1012 125,000 120,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 44,163 43,617
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 44,163 43,617
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 44,163 43,617
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 44,163 43,617
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 44,163 43,617
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 44,163 43,617
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 44,163 43,617
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 44,163 43,617
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 44,163 43,617
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 44,559 44,008
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 49,781 49,165
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 49,781 49,165
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 49,781 49,165
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 49,781 49,165
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 49,781 49,165
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 49,781 49,165
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 49,781 49,165
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 45,548 44,984
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 44,163 43,617
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 44,163 43,617
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 44,163 43,617
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 46,141 45,571
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 44,163 43,617
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 44,401 43,851
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 45,793 45,226
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 44,401 43,851
شازند* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 50,910 50,105
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 54,532 53,676
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 45,559 44,542
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 41,826 41,074
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 43,708 42,922
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,331 45,562
شازند پلی بوتادین رابر 62,981 60,248
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 68,519 65,718
شهید تندگویان PET S آمورف 43,042 42,360
شهید تندگویان PET N آمورف 41,773 41,112
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 41,985 41,320
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 43,295 42,610
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 42,154 41,486
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 43,465 42,776
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 42,365 41,694
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 43,676 42,984
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 43,465 42,776
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 44,775 44,066
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 45,832 45,107
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 44,479 43,775
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 46,213 45,481
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 44,860 44,150
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 39,429 38,842
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 38,266 37,696
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 39,623 39,033
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 38,459 37,887
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 40,049 39,453
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 38,847 38,269
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 40,149 39,551
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 38,944 38,365
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 41,743 41,121
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 40,499 39,896
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 41,972 41,347
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 40,721 40,115
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 41,639 41,019
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 40,398 39,797
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 57,549 55,349
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 60,487 58,175
غدیر پلی وینیل کلراید S57 36,714 36,260
غدیر پلی وینیل کلراید S65 33,376 32,964
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 87,669 86,248
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 102,916 101,247
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 47,531 47,480
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 52,284 52,228
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 47,531 47,480
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2426F08 47,531 47,480
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 48,322 48,262
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,531 47,480
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 52,284 52,228
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,531 47,480
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,531 47,480
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,531 47,480
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,531 47,480
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,531 47,480
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 42,617 41,855
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 41,826 41,074
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 42,617 41,855
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 41,826 41,074
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 42,617 41,855
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 42,617 41,855
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی HD52BF3 46,331 45,562
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 47,382 46,605
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD50B01 47,382 46,605
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 41,826 41,074
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 42,617 41,855
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,331 45,562
مارون پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N 54,532 -
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 49,781 49,165
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 44,559 44,008
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 44,163 43,617
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 49,781 49,165
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 44,163 43,617
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 44,163 43,617
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 44,163 43,617
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 44,163 43,617
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 44,163 43,617
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 44,163 43,617
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 44,163 43,617
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 44,163 43,617
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 44,163 43,617
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 44,163 43,617
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 44,163 43,617
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 44,401 43,851
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 44,401 43,851
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 44,401 43,851
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 46,331 45,562
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 46,735 46,157
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 49,781 49,165
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 49,781 49,165
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 44,163 43,617
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 49,781 49,165
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 44,163 43,617
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 44,559 44,008
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 44,559 44,008
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 44,163 43,617
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 44,163 43,617
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 44,757 44,203
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 50,968 50,337
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 52,352 51,705
برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3200 ریال اضافه می گردد.
برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3500 ریال اضافه می گردد.
آریاساسول C3+ 15,896 15,699
ارومیه کریستال ملامین 54,396 53,723
اروند سود کاستیک 12,585 12,991
امیرکبیر برش سنگین 13,788 13,932
برزویه آروماتیک سنگین 24,363 23,762
برزویه ارتوزایلن99.5% 28,971 28,399
برزویه پارازایلین 33,785 33,563
بیستون آلکیل بنزن خطی 47,671 47,081
بندرامام ***بنزن 37,654 36,870
بندرامام زایلین مخلوط 25,120 25,259
بندرامام گاز بوتان صنعتی 22,550 22,271
بندرامام گاز پروپان صنعتی 23,341 23,052
بندرامام گاز مایع صنعتی 22,708 22,427
پارس استایرن منومر 51,267 50,363
پارس نفتا (پنتان پلاس) 19,753 19,820
جم برش سنگین 13,788 13,932
خراسان آمونیاک (گاز) 10,972 10,760
خراسان آمونیاک (مایع) 10,972 10,760
خراسان اوره پریل 9,376 9,260
خراسان کریستال ملامین 54,396 53,723
رازی اوره صنعتی گرانوله 8,802 8,498
رازی دی آمونیوم فسفات 15,824 15,590
رازی گوگرد 6,013 7,072
زاگرس متانول 13,688 12,901
شازند برش سنگین 13,788 13,932
شازند منو اتانول آمین 47,077 45,518
شازند دی اتانول آمین 47,077 45,518
شازند تری اتانول آمین 50,044 49,426
شازند منو اتیلن گلایکول 34,774 34,110
شازند دی اتیلن گلایکول 32,499 32,273
شازند تری اتیلن گلایکول 40,317 39,547
شازند ایزوبوتانول 28,286 28,132
شازند نرمال بوتانول 33,528 33,211
شازند دی اتیل هگزانول 38,967 38,290
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 30,314 29,918
شیراز آمونیاک (گاز) 10,972 10,760
شیراز آمونیاک (مایع) 10,972 10,760
شیراز اوره پریل 9,376 9,260
شيراز متانول 13,688 12,901
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,589 4,532
فن آوران اسید استیک 24,583 23,019
فن آوران متانول 13,688 12,901
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 152,032 152,789
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 131,975 133,058
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 137,474 135,774
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 10,972 10,760
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 8,802 8,498
مارون منو اتیلن گلایکول 34,774 34,110
مارون دی اتیلن گلایکول 32,499 32,273
مروارید منو اتیلن گلایکول 34,774 34,110
مروارید دی اتیلن گلایکول 32,499 32,273
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 34,774 34,110
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 32,499 32,273
*** قیمت تلفیقی
نرخ ارز: 41643 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖