تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/02/12 قیمت ارز : 34480ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/01/29 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,049 39,058 -3
آریا ساسول LH0030 38,049 39,058 -3
آریا ساسول LP0470KJ 38,704 39,717 -3
آریا ساسول LP0470KJ 38,704 39,717 -3
آریا ساسول HB 5020 37,241 37,987 -2
آریا ساسول HCH5110 36,930 37,551 -2
آریا ساسول MF 3713 36,930 37,551 -2
اروند PVC- S6532 26,369 26,424 -0
اروند PVC - S7042 29,005 29,066 -0
اروند PVC - E7242 29,005 29,066 -0
اروند PVC - E7244 29,005 29,066 -0
اروند PVC - E6834 29,005 29,066 -0
امیرکبیر LD2420H 38,049 39,058 -3
امیرکبیر LD2420D 38,049 39,058 -3
امیرکبیر EX5 36,930 37,551 -2
امیرکبیر EX3(PE100)** 40,366 40,667 -1
امیرکبیر LL0209 AA 39,105 39,736 -2
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 42,029 42,306 -1
ایلام HD 2200J 36,030 37,288 -3
آبادان PVC-S57 29,005 29,066 -0
آبادان PVC-S60 27,687 27,745 -0
آبادان PVC-S65 26,369 26,424 -0
آبادان PVC-S70 29,005 29,066 -0
بندر امام SBR 1502 47,408 46,305 2
بندر امام SBR 1500 48,356 47,231 2
بندر امام SBR 1712 42,372 42,171 0
بندر امام HI 0500 36,030 37,288 -3
بندر امام HI 0500 UA 36,685 37,947 -3
بندر امام HD 0035 37,241 37,987 -2
بندر امام LH 0075 38,049 39,058 -3
بندر امام LF 0200 38,049 39,058 -3
بندر امام PVC S6058 27,687 27,745 -0
بندر امام PVC 6558 26,369 26,424 -0
بندر امام PVC 7054 29,005 29,066 -0
پلی پروپیلن جم EP 332L 31,435 31,434 0
پلی پروپیلن جم HP 525J 31,762 31,764 -0
پلی پروپیلن جم HP422H 31,762 31,764 -0
پلی پروپیلن جم HP 510L 31,435 31,434 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 31,435 31,434 0
پلی پروپیلن جم HP 502R 31,435 31,434 0
پلی پروپیلن جم HP 550J 31,435 31,434 0
پلی پروپیلن جم EP548R 37,331 37,361 -0
پلی پروپیلن جم EP440L 37,331 37,361 -0
پلی پروپیلن جم EP440G 37,331 37,361 -0
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,331 37,361 -0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,491 33,490 0
پلی نار SF 060 31,435 31,434 0
پلی نار SF 1160 31,435 31,434 0
پلی نار PYI 250 31,435 31,434 0
تبریز HIPS 7240 43,500 45,308 -4
تبریز GPPS 1540 42,124 43,579 -3
تبریز GPPS 1460 40,018 41,400 -3
تبریز GPPS 1160 37,912 39,221 -3
تبریز *ABS 49,093 50,296 -2
تبریز EPS 100 40,661 41,713 -3
تبریز EPS 200 40,661 41,713 -3
تبریز EPS 300 40,661 41,713 -3
تبریز EPS 400 39,864 40,895 -3
تبریز EPS 500 37,248 38,225 -3
تبریز EPS Oversize 37,248 38,225 -3
تبریز EPS Fine 35,014 35,931 -3
تبریز EPS SuperFine 35,014 35,931 -3
تبریز LL0 209 AA 39,105 39,736 -2
تبریز LL0 209 KJ 39,275 39,906 -2
تبریز LL0 220 AA 37,713 38,322 -2
تبریز LL 0220KJ 38,368 38,980 -2
تبریز MD 3840 UV 37,471 38,780 -3
تبریز HD EA 6070 36,030 37,288 -3
تبریز HD UA 6070 36,685 37,947 -3
تبریز HD EA 5218 36,030 37,288 -3
تبریز HD UA 5218 36,685 37,947 -3
تبریز HD 4440 EA 36,816 38,121 -3
تبریز HD 4440 UA 37,471 38,780 -3
تبریز HD EA 6040 36,030 37,288 -3
تبریز HD UA 6040 36,685 37,947 -3
بانیار EPS 100-FR 42,666 43,728 -2
بانیار EPS 200-FR 42,666 43,728 -2
طاهاسازان پیشتاز GP35 42,124 43,579 -3
طاهاسازان پیشتاز GP26 40,018 41,400 -3
جم HD BL3 37,241 37,987 -2
جم HD BL4 37,241 37,987 -2
جم HD 60507 36,030 37,288 -3
جم HD 60507 UV 36,685 37,947 -3
جم HD 52518 36,030 37,288 -3
جم HD 52518 UV 36,685 37,947 -3
جم HD 52505 36,030 37,288 -3
جم HD 52511 36,030 37,288 -3
جم HD EX3(PE100)** 40,366 40,667 -1
جم HD EX3(PE100 Blak) 42,029 42,306 -1
جم MD 38504UV 37,471 38,780 -3
جم LL22501 AA 39,105 39,736 -2
جم LL22501 KJ 39,275 39,906 -2
جم LL32604 UV 37,471 38,780 -3
خوزستان PGPC 1822 68,362 68,719 -1
خوزستان PGPC 0712 68,362 68,719 -1
خوزستان PGPC 1218 68,362 68,719 -1
خوزستان PGPC 0407 68,362 68,719 -1
خوزستان PGPC 2230 68,362 68,719 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,356 57,655 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 44,745 44,978 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 44,745 44,978 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,356 57,655 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,356 57,655 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,356 57,655 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,356 57,655 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 62,924 63,253 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 59,878 60,191 -1
رجال RG 3212 E 37,331 37,361 -0
رجال RG 1101XXS 31,435 31,434 0
رجال RG 1101S 31,435 31,434 0
رجال RG 1101XS 31,435 31,434 0
رجال RG 1101P 31,435 31,434 0
رجال RG 1101XP 31,435 31,434 0
رجال RG 1101XN 31,435 31,434 0
رجال RG 1104K 31,762 31,764 -0
رجال RG 1102H 31,435 31,434 0
رجال RG 1102L 31,435 31,434 0
رجال RG 1102XK 31,435 31,434 0
شازند PP-R270G 37,331 37,361 -0
شازند PP-EP2X CI 37,331 37,361 -0
شازند PP-EP2X CE 37,331 37,361 -0
شازند PP-ARP 230 37,331 37,361 -0
شازند PP-HP 565 S 33,491 33,490 0
شازند PP R 40 37,331 37,361 -0
شازند PP R 60 37,331 37,361 -0
شازند PP-HP 550 J 31,435 31,434 0
شازند PP-HP 552 R 31,435 31,434 0
شازند PP-HP 554 P 31,435 31,434 0
شازند PP-V30GA 32,745 32,751 -0
شازند PP-V30S 31,435 31,434 0
شازند HD-5620 EA 36,030 37,288 -3
شازند *HD-EX3(PE80) 38,949 39,140 -0
شازند HD-EX5 36,930 37,551 -2
شازند HD-BL3 37,241 37,987 -2
شازند MD 3840 UA 37,471 38,780 -3
شازند PBR 44,777 43,776 2
شازند PBR -1210S 49,363 48,386 2
شازند LL0 209 KJ 39,275 39,906 -2
شازند LL0 209 AA 39,105 39,736 -2
شازند LL0410 AA 39,105 39,736 -2
شهیدتند گویان PET BG845 32,812 32,805 0
شهیدتند گویان PET BG841 32,812 32,805 0
شهیدتند گویان PET BG 825 32,538 32,532 0
شهیدتند گویان PET BG821 32,538 32,532 0
شهیدتند گویان PET BG800 31,791 31,785 0
شهیدتند گویان PET BG805 31,791 31,785 0
شهیدتند گویان PET BG781 31,001 30,995 0
شهیدتند گویان PET BG785 31,001 30,995 0
شهیدتند گویان PET BG761 30,551 30,545 0
شهیدتند گویان PET BG 732 30,077 30,071 0
شهیدتند گویان PET آمورف 30,551 30,545 0
شهیدتند گویان PET TG645 28,143 28,290 -1
شهیدتند گویان PET TG641 28,143 28,290 -1
شهیدتند گویان PET TG621 27,724 27,869 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 29,275 29,428 -1
غدیر PVC-S65 26,369 26,424 -0
غدیر PVC-S57 29,005 29,066 -0
لاله LD 2102TX00 38,049 39,058 -3
لاله LD 2101 TN 47 38,049 39,058 -3
لاله LD 1922 T 38,704 39,717 -3
لاله LD 2404 TC47 38,049 39,058 -3
لاله LD 2004 TC00 38,049 39,058 -3
لاله LD 2100TN00 38,049 39,058 -3
مارون HD-EX5 36,930 37,551 -2
مارون HD-I4 36,030 37,288 -3
مارون HD-I4 UV 36,685 37,947 -3
مارون PP-C30S 31,435 31,434 0
مارون PP-V30S 31,435 31,434 0
مارون PP-Z30S 31,435 31,434 0
مارون PP-V30G 31,435 31,434 0
مارون PP-F30G 31,435 31,434 0
مارون PP-V79S 31,435 31,434 0
مارون PP-V79G 31,435 31,434 0
مارون PP-X30G 31,435 31,434 0
مارون PP-MR230C 37,331 37,361 -0
مارون PP-EP1X35AF 31,762 31,764 -0
مارون PP-T30G 31,435 31,434 0
مارون PP-T31SE 31,435 31,434 0
مارون PP EP-C40R 37,331 37,361 -0
نوید زرشیمی ZH515MA 33,728 33,739 -0
نوید زرشیمی ZH 525J 31,762 31,764 -0
نوید زرشیمی ZR 230C 37,331 37,361 -0
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,331 37,361 -0
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,331 37,361 -0
نوید زرشیمی ZH510L 31,435 31,434 0
نوید زرشیمی ZH 550 J 31,435 31,434 0
نوید زرشیمی ZH500 M 31,435 31,434 0
نوید زرشیمی ZH520J 31,762 31,764 -0
نوید زرشیمی HP 552 R 31,435 31,434 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 31,959 31,961 -0
مهر HD 7000 F 36,930 37,551 -2
قائد بصیر *ABS 50 NW 49,093 50,296 -2
قائد بصیر *ABS 75 57,630 59,043 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 36,030 37,288 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 36,685 37,947 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 36,030 37,288 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 36,685 37,947 -3
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,241 37,987 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,895 39,526 -2
تخت جمشید لاتکس 13,413 13,101 2
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/02/12 نرخ ارز: 34480 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/01/29 درصد تغییر
اروند سود مایع 50% 4,013 4,006 0
برزویه پارازایلین 24,785 24,162 3
برزویه اورتو زایلین 22,179 22,188 -0
برزویه زایلن مخلوط 21,259 20,448 4
برزویه بنزن 19,785 19,340 2
برزویه آروماتیک سنگین 16,880 16,513 2
بندر امام گاز پروپان 10,482 10,537 -1
بندر امام گاز بوتان 11,465 11,524 -1
بندر امام LPG 11,072 11,129 -1
بندر امام زایلن مخلوط 21,259 20,448 4
بندر امام گاز مایع صنعتی 11,072 11,129 -1
بندر امام بنزن 19,785 19,340 2
بندر امام سود مایع 50% 4,013 4,006 0
بوعلی سینا پارازایلین 24,785 24,162 3
بوعلی سینا اورتو زایلین 22,290 22,300 -0
بوعلی سینا زایلن مخلوط 21,259 20,448 4
بوعلی سینا بنزن 19,785 19,340 2
بوعلی سینا آروماتیک سنگین 16,880 16,513 2
پارس استایرن مونومر 33,288 34,244 -3
پارس پنتان پلاس 11,094 10,588 5
جم CFO 6,234 5,496 13
خراسان آمونیاک مایع 8,885 8,973 -1
خراسان محلول آمونیاک 2,221 2,243 -1
خراسان کریستال ملامین 37,506 37,701 -1
خراسان گاز آمونیاک 8,885 8,973 -1
خراسان اوره پریل 7,124 6,997 2
رازی گوگرد 2,440 2,568 -5
رازی محلول آمونیاک4/5% 400 404 -1
رازی دی آمونیوم فسفات DAP 11,137 11,277 -1
رازی اوره صنعتی 7,100 6,717 6
شازند منواتانول آمین MEA 34,803 32,927 6
شازند دی اتانول آمین DEA 34,394 32,927 4
شازند تری اتانول آمین TEA 37,506 35,890 5
شازند دی اتیل هگزانول 2EH 24,485 24,284 1
شازند MEG 19,867 20,151 -1
شازند DEG 17,672 17,789 -1
شازند TEG 53,491 53,770 -1
شازند ایزوبوتانول 16,050 15,640 3
شازند نرمال بوتانول 18,944 18,604 2
شازند CFO 6,234 5,496 13
شهیدتند گویان اسید ترفتالیک 19,645 19,542 1
شیراز آمونیاک مایع 8,885 8,973 -1
شیراز گاز آمونیاک 8,885 8,973 -1
شیراز اوره پریل 7,124 6,997 2
شیراز محلول آمونیاک 2,221 2,243 -1
شیراز متانول 5,688 5,651 1
فن آوران اسید استیک 8,639 8,767 -1
فن آوران متانول 5,688 5,651 1
مارون MEG 19,867 20,151 -1
مارون DEG 17,672 17,789 -1
ارومیه کریستال ملامین 37,506 37,701 -1
کارون تولوئن دی ایزوسیانات TDI 66,331 59,269 12
زاگرس متانول 5,688 5,651 1
امیرکبیر CFO 6,234 5,496 13
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع 8,885 8,973 -1
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 7,100 6,717 6
فرسا شیمی MEG 19,867 20,151 -1
فرسا شیمی DEG 17,672 17,789 -1

قیمت مواداولیه؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 38,900 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,450 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,000 ریال -300 0.74% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 42,650 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 42,100 ریال -250 0.59% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال 2200 4.31% نمودار و آرشیو
020 43,400 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
Lf190 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
52518 38,400 ریال -300 0.78% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
2420h 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,950 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 45,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,600 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
C30s 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,600 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
1551 49,200 ریال نمودار و آرشیو
781 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 39,600 ریال 500 1.26% نمودار و آرشیو
821 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,300 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,300 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 89,000 ریال -3000 3.26% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf 48,200 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖