پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/02/12 قیمت ارز : 34480ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/01/29 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,049 39,058 -3
آریا ساسول LH0030 38,049 39,058 -3
آریا ساسول LP0470KJ 38,704 39,717 -3
آریا ساسول LP0470KJ 38,704 39,717 -3
آریا ساسول HB 5020 37,241 37,987 -2
آریا ساسول HCH5110 36,930 37,551 -2
آریا ساسول MF 3713 36,930 37,551 -2
اروند PVC- S6532 26,369 26,424 -0
اروند PVC - S7042 29,005 29,066 -0
اروند PVC - E7242 29,005 29,066 -0
اروند PVC - E7244 29,005 29,066 -0
اروند PVC - E6834 29,005 29,066 -0
امیرکبیر LD2420H 38,049 39,058 -3
امیرکبیر LD2420D 38,049 39,058 -3
امیرکبیر EX5 36,930 37,551 -2
امیرکبیر EX3(PE100)** 40,366 40,667 -1
امیرکبیر LL0209 AA 39,105 39,736 -2
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 42,029 42,306 -1
ایلام HD 2200J 36,030 37,288 -3
آبادان PVC-S57 29,005 29,066 -0
آبادان PVC-S60 27,687 27,745 -0
آبادان PVC-S65 26,369 26,424 -0
آبادان PVC-S70 29,005 29,066 -0
بندر امام SBR 1502 47,408 46,305 2
بندر امام SBR 1500 48,356 47,231 2
بندر امام SBR 1712 42,372 42,171 0
بندر امام HI 0500 36,030 37,288 -3
بندر امام HI 0500 UA 36,685 37,947 -3
بندر امام HD 0035 37,241 37,987 -2
بندر امام LH 0075 38,049 39,058 -3
بندر امام LF 0200 38,049 39,058 -3
بندر امام PVC S6058 27,687 27,745 -0
بندر امام PVC 6558 26,369 26,424 -0
بندر امام PVC 7054 29,005 29,066 -0
پلی پروپیلن جم EP 332L 31,435 31,434 0
پلی پروپیلن جم HP 525J 31,762 31,764 -0
پلی پروپیلن جم HP422H 31,762 31,764 -0
پلی پروپیلن جم HP 510L 31,435 31,434 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 31,435 31,434 0
پلی پروپیلن جم HP 502R 31,435 31,434 0
پلی پروپیلن جم HP 550J 31,435 31,434 0
پلی پروپیلن جم EP548R 37,331 37,361 -0
پلی پروپیلن جم EP440L 37,331 37,361 -0
پلی پروپیلن جم EP440G 37,331 37,361 -0
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,331 37,361 -0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,491 33,490 0
پلی نار SF 060 31,435 31,434 0
پلی نار SF 1160 31,435 31,434 0
پلی نار PYI 250 31,435 31,434 0
تبریز HIPS 7240 43,500 45,308 -4
تبریز GPPS 1540 42,124 43,579 -3
تبریز GPPS 1460 40,018 41,400 -3
تبریز GPPS 1160 37,912 39,221 -3
تبریز *ABS 49,093 50,296 -2
تبریز EPS 100 40,661 41,713 -3
تبریز EPS 200 40,661 41,713 -3
تبریز EPS 300 40,661 41,713 -3
تبریز EPS 400 39,864 40,895 -3
تبریز EPS 500 37,248 38,225 -3
تبریز EPS Oversize 37,248 38,225 -3
تبریز EPS Fine 35,014 35,931 -3
تبریز EPS SuperFine 35,014 35,931 -3
تبریز LL0 209 AA 39,105 39,736 -2
تبریز LL0 209 KJ 39,275 39,906 -2
تبریز LL0 220 AA 37,713 38,322 -2
تبریز LL 0220KJ 38,368 38,980 -2
تبریز MD 3840 UV 37,471 38,780 -3
تبریز HD EA 6070 36,030 37,288 -3
تبریز HD UA 6070 36,685 37,947 -3
تبریز HD EA 5218 36,030 37,288 -3
تبریز HD UA 5218 36,685 37,947 -3
تبریز HD 4440 EA 36,816 38,121 -3
تبریز HD 4440 UA 37,471 38,780 -3
تبریز HD EA 6040 36,030 37,288 -3
تبریز HD UA 6040 36,685 37,947 -3
بانیار EPS 100-FR 42,666 43,728 -2
بانیار EPS 200-FR 42,666 43,728 -2
طاهاسازان پیشتاز GP35 42,124 43,579 -3
طاهاسازان پیشتاز GP26 40,018 41,400 -3
جم HD BL3 37,241 37,987 -2
جم HD BL4 37,241 37,987 -2
جم HD 60507 36,030 37,288 -3
جم HD 60507 UV 36,685 37,947 -3
جم HD 52518 36,030 37,288 -3
جم HD 52518 UV 36,685 37,947 -3
جم HD 52505 36,030 37,288 -3
جم HD 52511 36,030 37,288 -3
جم HD EX3(PE100)** 40,366 40,667 -1
جم HD EX3(PE100 Blak) 42,029 42,306 -1
جم MD 38504UV 37,471 38,780 -3
جم LL22501 AA 39,105 39,736 -2
جم LL22501 KJ 39,275 39,906 -2
جم LL32604 UV 37,471 38,780 -3
خوزستان PGPC 1822 68,362 68,719 -1
خوزستان PGPC 0712 68,362 68,719 -1
خوزستان PGPC 1218 68,362 68,719 -1
خوزستان PGPC 0407 68,362 68,719 -1
خوزستان PGPC 2230 68,362 68,719 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,356 57,655 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 44,745 44,978 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 44,745 44,978 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,356 57,655 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,356 57,655 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,356 57,655 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,356 57,655 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 62,924 63,253 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 59,878 60,191 -1
رجال RG 3212 E 37,331 37,361 -0
رجال RG 1101XXS 31,435 31,434 0
رجال RG 1101S 31,435 31,434 0
رجال RG 1101XS 31,435 31,434 0
رجال RG 1101P 31,435 31,434 0
رجال RG 1101XP 31,435 31,434 0
رجال RG 1101XN 31,435 31,434 0
رجال RG 1104K 31,762 31,764 -0
رجال RG 1102H 31,435 31,434 0
رجال RG 1102L 31,435 31,434 0
رجال RG 1102XK 31,435 31,434 0
شازند PP-R270G 37,331 37,361 -0
شازند PP-EP2X CI 37,331 37,361 -0
شازند PP-EP2X CE 37,331 37,361 -0
شازند PP-ARP 230 37,331 37,361 -0
شازند PP-HP 565 S 33,491 33,490 0
شازند PP R 40 37,331 37,361 -0
شازند PP R 60 37,331 37,361 -0
شازند PP-HP 550 J 31,435 31,434 0
شازند PP-HP 552 R 31,435 31,434 0
شازند PP-HP 554 P 31,435 31,434 0
شازند PP-V30GA 32,745 32,751 -0
شازند PP-V30S 31,435 31,434 0
شازند HD-5620 EA 36,030 37,288 -3
شازند *HD-EX3(PE80) 38,949 39,140 -0
شازند HD-EX5 36,930 37,551 -2
شازند HD-BL3 37,241 37,987 -2
شازند MD 3840 UA 37,471 38,780 -3
شازند PBR 44,777 43,776 2
شازند PBR -1210S 49,363 48,386 2
شازند LL0 209 KJ 39,275 39,906 -2
شازند LL0 209 AA 39,105 39,736 -2
شازند LL0410 AA 39,105 39,736 -2
شهیدتند گویان PET BG845 32,812 32,805 0
شهیدتند گویان PET BG841 32,812 32,805 0
شهیدتند گویان PET BG 825 32,538 32,532 0
شهیدتند گویان PET BG821 32,538 32,532 0
شهیدتند گویان PET BG800 31,791 31,785 0
شهیدتند گویان PET BG805 31,791 31,785 0
شهیدتند گویان PET BG781 31,001 30,995 0
شهیدتند گویان PET BG785 31,001 30,995 0
شهیدتند گویان PET BG761 30,551 30,545 0
شهیدتند گویان PET BG 732 30,077 30,071 0
شهیدتند گویان PET آمورف 30,551 30,545 0
شهیدتند گویان PET TG645 28,143 28,290 -1
شهیدتند گویان PET TG641 28,143 28,290 -1
شهیدتند گویان PET TG621 27,724 27,869 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 29,275 29,428 -1
غدیر PVC-S65 26,369 26,424 -0
غدیر PVC-S57 29,005 29,066 -0
لاله LD 2102TX00 38,049 39,058 -3
لاله LD 2101 TN 47 38,049 39,058 -3
لاله LD 1922 T 38,704 39,717 -3
لاله LD 2404 TC47 38,049 39,058 -3
لاله LD 2004 TC00 38,049 39,058 -3
لاله LD 2100TN00 38,049 39,058 -3
مارون HD-EX5 36,930 37,551 -2
مارون HD-I4 36,030 37,288 -3
مارون HD-I4 UV 36,685 37,947 -3
مارون PP-C30S 31,435 31,434 0
مارون PP-V30S 31,435 31,434 0
مارون PP-Z30S 31,435 31,434 0
مارون PP-V30G 31,435 31,434 0
مارون PP-F30G 31,435 31,434 0
مارون PP-V79S 31,435 31,434 0
مارون PP-V79G 31,435 31,434 0
مارون PP-X30G 31,435 31,434 0
مارون PP-MR230C 37,331 37,361 -0
مارون PP-EP1X35AF 31,762 31,764 -0
مارون PP-T30G 31,435 31,434 0
مارون PP-T31SE 31,435 31,434 0
مارون PP EP-C40R 37,331 37,361 -0
نوید زرشیمی ZH515MA 33,728 33,739 -0
نوید زرشیمی ZH 525J 31,762 31,764 -0
نوید زرشیمی ZR 230C 37,331 37,361 -0
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,331 37,361 -0
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,331 37,361 -0
نوید زرشیمی ZH510L 31,435 31,434 0
نوید زرشیمی ZH 550 J 31,435 31,434 0
نوید زرشیمی ZH500 M 31,435 31,434 0
نوید زرشیمی ZH520J 31,762 31,764 -0
نوید زرشیمی HP 552 R 31,435 31,434 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 31,959 31,961 -0
مهر HD 7000 F 36,930 37,551 -2
قائد بصیر *ABS 50 NW 49,093 50,296 -2
قائد بصیر *ABS 75 57,630 59,043 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 36,030 37,288 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 36,685 37,947 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 36,030 37,288 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 36,685 37,947 -3
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,241 37,987 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,895 39,526 -2
تخت جمشید لاتکس 13,413 13,101 2
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/02/12 نرخ ارز: 34480 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/01/29 درصد تغییر
اروند سود مایع 50% 4,013 4,006 0
برزویه پارازایلین 24,785 24,162 3
برزویه اورتو زایلین 22,179 22,188 -0
برزویه زایلن مخلوط 21,259 20,448 4
برزویه بنزن 19,785 19,340 2
برزویه آروماتیک سنگین 16,880 16,513 2
بندر امام گاز پروپان 10,482 10,537 -1
بندر امام گاز بوتان 11,465 11,524 -1
بندر امام LPG 11,072 11,129 -1
بندر امام زایلن مخلوط 21,259 20,448 4
بندر امام گاز مایع صنعتی 11,072 11,129 -1
بندر امام بنزن 19,785 19,340 2
بندر امام سود مایع 50% 4,013 4,006 0
بوعلی سینا پارازایلین 24,785 24,162 3
بوعلی سینا اورتو زایلین 22,290 22,300 -0
بوعلی سینا زایلن مخلوط 21,259 20,448 4
بوعلی سینا بنزن 19,785 19,340 2
بوعلی سینا آروماتیک سنگین 16,880 16,513 2
پارس استایرن مونومر 33,288 34,244 -3
پارس پنتان پلاس 11,094 10,588 5
جم CFO 6,234 5,496 13
خراسان آمونیاک مایع 8,885 8,973 -1
خراسان محلول آمونیاک 2,221 2,243 -1
خراسان کریستال ملامین 37,506 37,701 -1
خراسان گاز آمونیاک 8,885 8,973 -1
خراسان اوره پریل 7,124 6,997 2
رازی گوگرد 2,440 2,568 -5
رازی محلول آمونیاک4/5% 400 404 -1
رازی دی آمونیوم فسفات DAP 11,137 11,277 -1
رازی اوره صنعتی 7,100 6,717 6
شازند منواتانول آمین MEA 34,803 32,927 6
شازند دی اتانول آمین DEA 34,394 32,927 4
شازند تری اتانول آمین TEA 37,506 35,890 5
شازند دی اتیل هگزانول 2EH 24,485 24,284 1
شازند MEG 19,867 20,151 -1
شازند DEG 17,672 17,789 -1
شازند TEG 53,491 53,770 -1
شازند ایزوبوتانول 16,050 15,640 3
شازند نرمال بوتانول 18,944 18,604 2
شازند CFO 6,234 5,496 13
شهیدتند گویان اسید ترفتالیک 19,645 19,542 1
شیراز آمونیاک مایع 8,885 8,973 -1
شیراز گاز آمونیاک 8,885 8,973 -1
شیراز اوره پریل 7,124 6,997 2
شیراز محلول آمونیاک 2,221 2,243 -1
شیراز متانول 5,688 5,651 1
فن آوران اسید استیک 8,639 8,767 -1
فن آوران متانول 5,688 5,651 1
مارون MEG 19,867 20,151 -1
مارون DEG 17,672 17,789 -1
ارومیه کریستال ملامین 37,506 37,701 -1
کارون تولوئن دی ایزوسیانات TDI 66,331 59,269 12
زاگرس متانول 5,688 5,651 1
امیرکبیر CFO 6,234 5,496 13
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع 8,885 8,973 -1
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 7,100 6,717 6
فرسا شیمی MEG 19,867 20,151 -1
فرسا شیمی DEG 17,672 17,789 -1

قیمت مواداولیه؛ ۵ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,700 ریال 1000 2.4% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,400 ریال 1500 3.3% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 46,800 ریال 1700 3.63% نمودار و آرشیو
5110 44,400 ریال 1600 3.6% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,300 ریال 1350 3.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,350 ریال 750 1.77% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,600 ریال 900 2.16% نمودار و آرشیو
0075 47,800 ریال 600 1.26% نمودار و آرشیو
020 45,700 ریال 700 1.53% نمودار و آرشیو
Lf190 45,100 ریال 600 1.33% نمودار و آرشیو
2420h 45,000 ریال 900 2% نمودار و آرشیو
2420d 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2102 44,600 ریال 600 1.35% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 44,100 ریال 2600 5.9% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 45,000 ریال 800 1.78% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 44,400 ریال 650 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 43,000 ریال 800 1.86% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 45,000 ریال 1200 2.67% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 44,500 ریال 1100 2.47% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 45,000 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 45,300 ریال 2100 4.64% نمودار و آرشیو
C30s 45,000 ریال 1000 2.22% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 51,000 ریال 3200 6.27% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,600 ریال -900 1.46% نمودار و آرشیو
1540 50,700 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
781 41,700 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 41,400 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
825 40,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
5030 80,000 ریال 5000 6.25% نمودار و آرشیو
525 43,500 ریال -9000 17.14% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,900 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 45,000 ریال 1000 2.22% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,200 ریال -2800 5.83% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
10417 66,300 ریال 500 0.75% نمودار و آرشیو
10415 65,600 ریال 600 0.91% نمودار و آرشیو
R40maron 52,000 ریال 1000 1.92% نمودار و آرشیو
R60 50,500 ریال -1000 1.94% نمودار و آرشیو
548R 45,800 ریال 1800 3.93% نمودار و آرشیو
RP340 44,800 ریال 800 1.79% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال -10000 16.95% نمودار و آرشیو
440L 45,800 ریال 800 1.75% نمودار و آرشیو
MR230 46,300 ریال 1000 2.16% نمودار و آرشیو
ZR230 46,400 ریال 700 1.51% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 59,500 ریال 1200 2.02% نمودار و آرشیو
332C 46,300 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 45,000 ریال 500 1.11% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 33,800 ریال 1000 2.96% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 33,800 ریال 1000 2.96% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 35,100 ریال 1600 4.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 43,800 ریال 1300 2.97% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,500 ریال 500 0.9% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,000 ریال -700 1.3% نمودار و آرشیو
EPS 400 51,500 ریال -1500 2.83% نمودار و آرشیو
510L Arak 45,300 ریال نمودار و آرشیو
5620 43,500 ریال 1200 2.76% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 59,000 ریال 700 1.19% نمودار و آرشیو
Lale 1922 43,300 ریال 800 1.85% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
J740 61,000 ریال 3000 4.92% نمودار و آرشیو
R200 57,000 ریال 400 0.7% نمودار و آرشیو
2004Tc 45,000 ریال 600 1.33% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 47,000 ریال 1000 2.13% نمودار و آرشیو
52518 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 41,100 ریال 1100 2.68% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 51,000 ریال 500 0.98% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو