معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۳۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 31 مرداد ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 48,226 105 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 75,582 75,582 75,582 75,582 200 30 30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی (مچینگ) 75,582 75,582 75,582 75,582 0 10 10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 75,582 75,582 75,582 75,582 100 15 5
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 88,726 50 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,993 36,993 36,993 36,993 88 638 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 37,318 39,559 39,588 39,789 506 2,992 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 37,318 39,588 39,826 40,999 2,002 4,939 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 38,005 40,550 41,079 41,805 1,012 5,984 1,012
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 44,091 45,539 45,714 45,850 110 220 110
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 37,620 100 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 39,620 39,620 39,620 39,620 800 100 40
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,620 39,620 39,620 39,620 0 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,620 39,620 39,620 39,620 3,960 1,034 946
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 43,368 43,770 44,037 44,329 1,000 1,640 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,368 43,368 43,368 43,368 660 308 308
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 43,368 43,368 43,368 43,368 0 300 300
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 43,368 43,368 43,368 43,368 1,000 670 620
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 47,705 47,705 47,874 48,259 302 367 302
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 43,368 43,368 43,368 43,368 1,015 86 65
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 47,705 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,091 44,091 44,091 44,091 110 44 44
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 40,996 3,003 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 41,692 41,692 41,692 41,692 0 176 176
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 41,692 41,692 41,692 41,692 1,012 1,056 836
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,692 41,692 41,692 41,692 0 704 704
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی 41,692 41,692 41,692 41,692 3,003 2,321 2,299
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,045 43,188 43,264 43,669 3,000 3,610 3,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 41,692 42,332 42,412 42,688 1,000 1,980 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 39,033 39,033 39,033 39,033 0 710 710
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 39,033 39,033 39,033 39,033 3,000 1,020 1,010
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 39,033 39,033 39,033 39,033 506 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 39,033 39,033 39,033 39,033 3,003 451 451
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 38,215 38,215 38,215 38,215 2,002 110 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,215 38,215 38,215 38,215 0 11 11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 37,492 37,492 37,492 37,492 3,003 682 638
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,492 37,492 37,492 37,492 0 704 704
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 38,215 38,215 38,215 38,215 0 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 39,179 40,280 40,321 40,359 400 1,040 400
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 39,179 40,419 40,521 40,769 400 1,080 400
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 39,187 39,187 39,187 39,187 902 638 616
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 39,187 39,187 39,187 39,187 0 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 39,187 39,187 39,187 39,187 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 39,187 39,187 39,187 39,187 506 396 374
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 39,187 39,187 39,187 39,187 660 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 39,187 39,187 39,187 39,187 0 22 22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 50,687 52,555 52,568 52,571 100 370 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 50,687 50,687 50,687 50,687 150 120 110
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 50,687 50,687 50,687 50,687 0 10 10
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 49,253 49,253 49,357 49,459 50 80 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 49,324 49,325 49,351 49,409 600 630 600
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 49,324 400 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 52,538 53,119 53,364 53,888 600 1,200 600
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید سلف 53,968 294 0 0
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 43,285 700 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی 43,285 400 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 38,149 38,888 38,901 39,019 700 1,580 700
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 38,149 38,600 38,623 38,749 588 1,092 588
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 38,149 38,988 39,027 39,129 200 620 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,365 33,365 33,365 33,365 2,486 2,354 2,266
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,698 32,698 32,698 32,698 500 260 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 33,365 33,365 33,366 33,409 1,720 1,840 1,720
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 33,365 33,365 33,365 33,365 0 220 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 33,365 33,365 33,365 33,365 500 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 32,698 32,698 32,698 32,698 0 240 240
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 33,365 33,515 33,601 34,055 2,992 4,114 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 33,365 33,365 33,365 33,365 0 80 80

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖