قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۲۲ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/4/22 قیمت ارز : 32710ریال 31
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) نیمه دوم تیر درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 42,109 43,194 -3
آریا ساسول LH0030 42,109 43,194 -3
آریا ساسول LP0470KJ 42,730 43,815 -2
آریا ساسول LP0470KJ 42,730 43,815 -2
آریا ساسول HB 5020 41,467 44,903 -8
آریا ساسول HCH5110 42,275 44,235 -4
آریا ساسول MF 3713 42,275 44,235 -4
اروند PVC- S6532 25,714 25,636 0
اروند PVC - S7042 28,286 28,200 0
اروند PVC - E7242 28,286 28,200 0
اروند PVC - E7244 28,286 28,200 0
اروند PVC - E6834 28,286 28,200 0
امیرکبیر LD2420H 42,109 43,194 -3
امیرکبیر LD2420D 42,109 43,194 -3
امیرکبیر EX5 42,275 44,235 -4
امیرکبیر EX3(PE100)** 43,637 43,660 -0
امیرکبیر LL0209 AA 43,298 44,787 -3
امیرکبیر HD EX3(PE100 BLAK) 45,121 44,747 1
ایلام HD 2200J 40,007 42,727 -6
آبادان PVC-S57 28,286 28,200 0
آبادان PVC-S60 27,000 26,918 0
آبادان PVC-S65 25,714 25,636 0
آبادان PVC-S70 28,286 28,200 0
بندر امام SBR 1502 48,215 48,650 -1
بندر امام SBR 1712 45,030 45,450 -1
بندر امام HI 0500 40,007 42,727 -6
بندر امام HI 0500 UA 40,628 43,349 -6
بندر امام HD 0035 41,467 44,903 -8
بندر امام LH 0075 42,109 43,194 -3
بندر امام LF 0200 42,109 43,194 -3
بندر امام PVC S6058 27,000 26,918 0
بندر امام PVC 6558 25,714 25,636 0
بندر امام PVC 7054 28,286 28,200 0
پلی پروپیلن جم EP 332L 40,915 41,070 -0
پلی پروپیلن جم HP 525J 41,226 41,381 -0
پلی پروپیلن جم HP422H 41,226 41,381 -0
پلی پروپیلن جم HP 510L 40,915 41,070 -0
پلی پروپیلن جم HP 502P 40,915 41,070 -0
پلی پروپیلن جم HP 502R 40,915 41,070 -0
پلی پروپیلن جم HP 550J 40,915 41,070 -0
پلی پروپیلن جم EP548R 46,508 46,974 -1
پلی پروپیلن جم EP440L 46,508 46,974 -1
پلی پروپیلن جم EP440G 46,508 46,974 -1
پلی پروپیلن جم RP 340N 46,508 46,974 -1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 44,022 44,178 -0
پلی نار SF 060 40,915 41,070 -0
پلی نار SF 1160 40,915 41,070 -0
پلی نار PYI 250 40,915 41,070 -0
تبریز HIPS 7240 45,990 48,476 -5
تبریز GPPS 1540 44,903 47,311 -5
تبریز GPPS 1460 42,658 44,945 -5
تبریز GPPS 1160 40,412 42,580 -5
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 44,612 46,752 -5
تبریز EPS 200 44,612 46,752 -5
تبریز EPS 300 44,612 46,752 -5
تبریز EPS 400 43,737 45,835 -5
تبریز EPS 500 40,960 42,953 -5
تبریز EPS Oversize 40,960 42,953 -5
تبریز EPS Fine 38,502 40,376 -5
تبریز EPS SuperFine 38,502 40,376 -5
تبریز LL0 209 AA 43,298 44,787 -3
تبریز LL0 209 KJ 43,459 44,792 -3
تبریز LL0 220 AA 41,757 43,194 -3
تبریز LL 0220KJ 42,379 43,815 -3
تبریز MD 3840 UV 41,607 44,864 -7
تبریز HD EA 6070 40,007 42,727 -6
تبریز HD UA 6070 40,628 43,349 -6
تبریز HD EA 5218 40,007 42,727 -6
تبریز HD UA 5218 40,628 43,349 -6
تبریز HD 5030 SA 42,407 46,146 -8
تبریز HD 5030 EA 41,786 45,524 -8
تبریز HD 4440 EA 40,986 44,242 -7
تبریز HD 4440 UA 41,607 44,864 -7
تبریز HD EA 6040 40,007 42,727 -6
تبریز HD UA 6040 40,628 43,349 -6
بانیار EPS 100-FR 46,514 48,653 -4
بانیار EPS 200-FR 46,514 48,653 -4
بانیار EPS 300-FR 46,514 48,653 -4
بانیار EPS 400-FR 45,602 47,699 -4
بانیار EPS 500-FR 42,731 44,724 -4
طاهاسازان پیشتاز GP35 44,903 47,311 -5
طاهاسازان پیشتاز GP26 42,658 44,945 -5
جم HD BL3 41,467 44,903 -8
جم HD BL4 41,467 44,903 -8
جم HD 60507 40,007 42,727 -6
جم HD 60507 UV 40,628 43,349 -6
جم HD 52518 40,007 42,727 -6
جم HD 52518 UV 40,628 43,349 -6
جم HD 52505 40,007 42,727 -6
جم HD 52511 40,007 42,727 -6
جم HD EX3(PE100)** 43,637 43,660 -0
جم HD EX3(PE100 BLAK) 45,121 44,747 1
جم MD 38504UV 41,607 44,864 -7
جم LL22501 AA 43,298 44,787 -3
جم LL22501 KJ 43,459 44,792 -3
جم LL32604 UV 41,607 44,864 -7
خوزستان PGPC 1822 72,481 74,812 -3
خوزستان PGPC 0712 72,481 74,812 -3
خوزستان PGPC 1218 72,481 74,812 -3
خوزستان PGPC 0407 72,481 74,812 -3
خوزستان PGPC 2230 72,481 74,812 -3
رجال RG 3212 E 46,508 46,974 -1
رجال RG 1101XXS 40,915 41,070 -0
رجال RG 1101S 40,915 41,070 -0
رجال RG 1101XS 40,915 41,070 -0
رجال RG 1101P 40,915 41,070 -0
رجال RG 1101XP 40,915 41,070 -0
رجال RG 1101XN 40,915 41,070 -0
رجال RG 1104K 41,226 41,381 -0
رجال RG 1102H 40,915 41,070 -0
رجال RG 1102L 40,915 41,070 -0
رجال RG 1102XK 40,915 41,070 -0
شازند PP-R270G 46,508 46,974 -1
شازند PP-EP2X CI 46,508 46,974 -1
شازند PP-EP2X CE 46,508 46,974 -1
شازند PP-ARP 230 46,508 46,974 -1
شازند PP-HP 565 S 44,022 44,178 -0
شازند PP R 40 46,508 46,974 -1
شازند PP R 60 46,508 46,974 -1
شازند PP-HP 550 J 40,915 41,070 -0
شازند PP-HP 552 R 40,915 41,070 -0
شازند PP-HP 554 P 40,915 41,070 -0
شازند PP-V30GA 42,158 42,313 -0
شازند PP-V30S 40,915 41,070 -0
شازند HD-5620 EA 40,007 42,727 -6
شازند *HD-EX3(PE80) 42,891 43,349 -1
شازند HD-EX5 42,275 44,235 -4
شازند HD-BL3 41,467 44,903 -8
شازند MD 3840 UA 41,607 44,864 -7
شازند PBR 46,223 47,000 -2
شازند PBR -1210S 50,574 51,351 -2
شازند LL0 209 KJ 43,459 44,792 -3
شازند LL0 209 AA 43,298 44,787 -3
شازند LL0410 AA 43,298 44,787 -3
شهیدتند گویان PET BG845 32,778 34,819 -6
شهیدتند گویان PET BG841 32,778 34,819 -6
شهیدتند گویان PET BG 825 32,500 34,529 -6
شهیدتند گویان PET BG821 32,500 34,529 -6
شهیدتند گویان PET BG800 31,739 33,736 -6
شهیدتند گویان PET BG805 31,739 33,736 -6
شهیدتند گویان PET BG781 30,935 32,897 -6
شهیدتند گویان PET BG785 30,935 32,897 -6
شهیدتند گویان PET BG761 30,923 32,420 -5
شهیدتند گویان PET BG 732 30,614 31,917 -4
شهیدتند گویان PET آمورف 30,923 32,420 -5
شهیدتند گویان PET TG645 30,108 31,690 -5
شهیدتند گویان PET TG641 30,108 31,690 -5
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 29,816 31,217 -4
شهیدتند گویان PET TGSB 31,032 32,964 -6
غدیر PVC-S65 25,714 25,636 0
غدیر PVC-S57 28,286 28,200 0
لاله LD 2102TX00 42,109 43,194 -3
لاله LD 2101 TN 47 42,109 43,194 -3
لاله LD 1922 T 42,730 43,815 -2
لاله LD 2404 TC47 42,109 43,194 -3
لاله LD 2004 TC00 42,109 43,194 -3
لاله LD 2100TN00 42,109 43,194 -3
مارون HD-EX5 42,275 44,235 -4
مارون HD-I4 40,007 42,727 -6
مارون HD-I4 UV 40,628 43,349 -6
مارون PP-C30S 40,915 41,070 -0
مارون PP-V30S 40,915 41,070 -0
مارون PP-Z30S 40,915 41,070 -0
مارون PP-V30G 40,915 41,070 -0
مارون PP-F30G 40,915 41,070 -0
مارون PP-V79S 40,915 41,070 -0
مارون PP-V79G 40,915 41,070 -0
مارون PP-X30G 40,915 41,070 -0
مارون PP-MR230C 46,508 46,974 -1
مارون PP-EP1X35AF 41,226 41,381 -0
مارون PP-T30G 40,915 41,070 -0
مارون PP-T31SE 40,915 41,070 -0
مارون PP EP-C40R 46,508 46,974 -1
نوید زرشیمی ZH515MA 43,090 43,245 -0
نوید زرشیمی ZH 525J 41,226 41,381 -0
نوید زرشیمی ZR 230C 46,508 46,974 -1
نوید زرشیمی ZB 332 C 46,508 46,974 -1
نوید زرشیمی ZB 332 L 46,508 46,974 -1
نوید زرشیمی ZH510L 40,915 41,070 -0
نوید زرشیمی ZH 550 J 40,915 41,070 -0
نوید زرشیمی ZH500 M 40,915 41,070 -0
نوید زرشیمی ZH520J 41,226 41,381 -0
نوید زرشیمی HP 552 R 40,915 41,070 -0
نوید زرشیمی ZH 422 H 41,412 41,567 جدید
مهر HD 7000 F 42,275 44,235 -4
قائد بصیر *ABS 50 NW 59,278 59,278 0
قائد بصیر *ABS 75 56,777 56,777 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 40,007 42,727 -6
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 40,628 43,349 -6
پلیمر کرمانشاه HD-I4 40,007 42,727 -6
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 40,628 43,349 -6
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 41,467 44,903 -8
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 44,140 46,099 -4
تخت جمشید لاتکس 13,641 13,698 -0
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 70,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 66,000 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 65,500 ریال 200 0.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,000 ریال -500 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,000 ریال 300 0.46% نمودار و آرشیو
0075 59,000 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
020 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 57,300 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 55,200 ریال 500 0.91% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,800 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,200 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 57,200 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,500 ریال 700 1.2% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,800 ریال 500 0.87% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,800 ریال 800 1.2% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 67,300 ریال 1800 2.67% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 81,700 ریال -300 0.37% نمودار و آرشیو
1540 75,700 ریال -300 0.39% نمودار و آرشیو
1551 72,500 ریال -2500 3.33% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 67,300 ریال 1800 2.67% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 84,000 ریال 4500 5.36% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,000 ریال 2000 2.78% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 1000 1.27% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 44,500 ریال 700 1.57% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,300 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,300 ریال 300 0.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,800 ریال -700 0.68% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖