پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۲۲ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/4/22 قیمت ارز : 32710ریال 31
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) نیمه دوم تیر درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 42,109 43,194 -3
آریا ساسول LH0030 42,109 43,194 -3
آریا ساسول LP0470KJ 42,730 43,815 -2
آریا ساسول LP0470KJ 42,730 43,815 -2
آریا ساسول HB 5020 41,467 44,903 -8
آریا ساسول HCH5110 42,275 44,235 -4
آریا ساسول MF 3713 42,275 44,235 -4
اروند PVC- S6532 25,714 25,636 0
اروند PVC - S7042 28,286 28,200 0
اروند PVC - E7242 28,286 28,200 0
اروند PVC - E7244 28,286 28,200 0
اروند PVC - E6834 28,286 28,200 0
امیرکبیر LD2420H 42,109 43,194 -3
امیرکبیر LD2420D 42,109 43,194 -3
امیرکبیر EX5 42,275 44,235 -4
امیرکبیر EX3(PE100)** 43,637 43,660 -0
امیرکبیر LL0209 AA 43,298 44,787 -3
امیرکبیر HD EX3(PE100 BLAK) 45,121 44,747 1
ایلام HD 2200J 40,007 42,727 -6
آبادان PVC-S57 28,286 28,200 0
آبادان PVC-S60 27,000 26,918 0
آبادان PVC-S65 25,714 25,636 0
آبادان PVC-S70 28,286 28,200 0
بندر امام SBR 1502 48,215 48,650 -1
بندر امام SBR 1712 45,030 45,450 -1
بندر امام HI 0500 40,007 42,727 -6
بندر امام HI 0500 UA 40,628 43,349 -6
بندر امام HD 0035 41,467 44,903 -8
بندر امام LH 0075 42,109 43,194 -3
بندر امام LF 0200 42,109 43,194 -3
بندر امام PVC S6058 27,000 26,918 0
بندر امام PVC 6558 25,714 25,636 0
بندر امام PVC 7054 28,286 28,200 0
پلی پروپیلن جم EP 332L 40,915 41,070 -0
پلی پروپیلن جم HP 525J 41,226 41,381 -0
پلی پروپیلن جم HP422H 41,226 41,381 -0
پلی پروپیلن جم HP 510L 40,915 41,070 -0
پلی پروپیلن جم HP 502P 40,915 41,070 -0
پلی پروپیلن جم HP 502R 40,915 41,070 -0
پلی پروپیلن جم HP 550J 40,915 41,070 -0
پلی پروپیلن جم EP548R 46,508 46,974 -1
پلی پروپیلن جم EP440L 46,508 46,974 -1
پلی پروپیلن جم EP440G 46,508 46,974 -1
پلی پروپیلن جم RP 340N 46,508 46,974 -1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 44,022 44,178 -0
پلی نار SF 060 40,915 41,070 -0
پلی نار SF 1160 40,915 41,070 -0
پلی نار PYI 250 40,915 41,070 -0
تبریز HIPS 7240 45,990 48,476 -5
تبریز GPPS 1540 44,903 47,311 -5
تبریز GPPS 1460 42,658 44,945 -5
تبریز GPPS 1160 40,412 42,580 -5
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 44,612 46,752 -5
تبریز EPS 200 44,612 46,752 -5
تبریز EPS 300 44,612 46,752 -5
تبریز EPS 400 43,737 45,835 -5
تبریز EPS 500 40,960 42,953 -5
تبریز EPS Oversize 40,960 42,953 -5
تبریز EPS Fine 38,502 40,376 -5
تبریز EPS SuperFine 38,502 40,376 -5
تبریز LL0 209 AA 43,298 44,787 -3
تبریز LL0 209 KJ 43,459 44,792 -3
تبریز LL0 220 AA 41,757 43,194 -3
تبریز LL 0220KJ 42,379 43,815 -3
تبریز MD 3840 UV 41,607 44,864 -7
تبریز HD EA 6070 40,007 42,727 -6
تبریز HD UA 6070 40,628 43,349 -6
تبریز HD EA 5218 40,007 42,727 -6
تبریز HD UA 5218 40,628 43,349 -6
تبریز HD 5030 SA 42,407 46,146 -8
تبریز HD 5030 EA 41,786 45,524 -8
تبریز HD 4440 EA 40,986 44,242 -7
تبریز HD 4440 UA 41,607 44,864 -7
تبریز HD EA 6040 40,007 42,727 -6
تبریز HD UA 6040 40,628 43,349 -6
بانیار EPS 100-FR 46,514 48,653 -4
بانیار EPS 200-FR 46,514 48,653 -4
بانیار EPS 300-FR 46,514 48,653 -4
بانیار EPS 400-FR 45,602 47,699 -4
بانیار EPS 500-FR 42,731 44,724 -4
طاهاسازان پیشتاز GP35 44,903 47,311 -5
طاهاسازان پیشتاز GP26 42,658 44,945 -5
جم HD BL3 41,467 44,903 -8
جم HD BL4 41,467 44,903 -8
جم HD 60507 40,007 42,727 -6
جم HD 60507 UV 40,628 43,349 -6
جم HD 52518 40,007 42,727 -6
جم HD 52518 UV 40,628 43,349 -6
جم HD 52505 40,007 42,727 -6
جم HD 52511 40,007 42,727 -6
جم HD EX3(PE100)** 43,637 43,660 -0
جم HD EX3(PE100 BLAK) 45,121 44,747 1
جم MD 38504UV 41,607 44,864 -7
جم LL22501 AA 43,298 44,787 -3
جم LL22501 KJ 43,459 44,792 -3
جم LL32604 UV 41,607 44,864 -7
خوزستان PGPC 1822 72,481 74,812 -3
خوزستان PGPC 0712 72,481 74,812 -3
خوزستان PGPC 1218 72,481 74,812 -3
خوزستان PGPC 0407 72,481 74,812 -3
خوزستان PGPC 2230 72,481 74,812 -3
رجال RG 3212 E 46,508 46,974 -1
رجال RG 1101XXS 40,915 41,070 -0
رجال RG 1101S 40,915 41,070 -0
رجال RG 1101XS 40,915 41,070 -0
رجال RG 1101P 40,915 41,070 -0
رجال RG 1101XP 40,915 41,070 -0
رجال RG 1101XN 40,915 41,070 -0
رجال RG 1104K 41,226 41,381 -0
رجال RG 1102H 40,915 41,070 -0
رجال RG 1102L 40,915 41,070 -0
رجال RG 1102XK 40,915 41,070 -0
شازند PP-R270G 46,508 46,974 -1
شازند PP-EP2X CI 46,508 46,974 -1
شازند PP-EP2X CE 46,508 46,974 -1
شازند PP-ARP 230 46,508 46,974 -1
شازند PP-HP 565 S 44,022 44,178 -0
شازند PP R 40 46,508 46,974 -1
شازند PP R 60 46,508 46,974 -1
شازند PP-HP 550 J 40,915 41,070 -0
شازند PP-HP 552 R 40,915 41,070 -0
شازند PP-HP 554 P 40,915 41,070 -0
شازند PP-V30GA 42,158 42,313 -0
شازند PP-V30S 40,915 41,070 -0
شازند HD-5620 EA 40,007 42,727 -6
شازند *HD-EX3(PE80) 42,891 43,349 -1
شازند HD-EX5 42,275 44,235 -4
شازند HD-BL3 41,467 44,903 -8
شازند MD 3840 UA 41,607 44,864 -7
شازند PBR 46,223 47,000 -2
شازند PBR -1210S 50,574 51,351 -2
شازند LL0 209 KJ 43,459 44,792 -3
شازند LL0 209 AA 43,298 44,787 -3
شازند LL0410 AA 43,298 44,787 -3
شهیدتند گویان PET BG845 32,778 34,819 -6
شهیدتند گویان PET BG841 32,778 34,819 -6
شهیدتند گویان PET BG 825 32,500 34,529 -6
شهیدتند گویان PET BG821 32,500 34,529 -6
شهیدتند گویان PET BG800 31,739 33,736 -6
شهیدتند گویان PET BG805 31,739 33,736 -6
شهیدتند گویان PET BG781 30,935 32,897 -6
شهیدتند گویان PET BG785 30,935 32,897 -6
شهیدتند گویان PET BG761 30,923 32,420 -5
شهیدتند گویان PET BG 732 30,614 31,917 -4
شهیدتند گویان PET آمورف 30,923 32,420 -5
شهیدتند گویان PET TG645 30,108 31,690 -5
شهیدتند گویان PET TG641 30,108 31,690 -5
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 29,816 31,217 -4
شهیدتند گویان PET TGSB 31,032 32,964 -6
غدیر PVC-S65 25,714 25,636 0
غدیر PVC-S57 28,286 28,200 0
لاله LD 2102TX00 42,109 43,194 -3
لاله LD 2101 TN 47 42,109 43,194 -3
لاله LD 1922 T 42,730 43,815 -2
لاله LD 2404 TC47 42,109 43,194 -3
لاله LD 2004 TC00 42,109 43,194 -3
لاله LD 2100TN00 42,109 43,194 -3
مارون HD-EX5 42,275 44,235 -4
مارون HD-I4 40,007 42,727 -6
مارون HD-I4 UV 40,628 43,349 -6
مارون PP-C30S 40,915 41,070 -0
مارون PP-V30S 40,915 41,070 -0
مارون PP-Z30S 40,915 41,070 -0
مارون PP-V30G 40,915 41,070 -0
مارون PP-F30G 40,915 41,070 -0
مارون PP-V79S 40,915 41,070 -0
مارون PP-V79G 40,915 41,070 -0
مارون PP-X30G 40,915 41,070 -0
مارون PP-MR230C 46,508 46,974 -1
مارون PP-EP1X35AF 41,226 41,381 -0
مارون PP-T30G 40,915 41,070 -0
مارون PP-T31SE 40,915 41,070 -0
مارون PP EP-C40R 46,508 46,974 -1
نوید زرشیمی ZH515MA 43,090 43,245 -0
نوید زرشیمی ZH 525J 41,226 41,381 -0
نوید زرشیمی ZR 230C 46,508 46,974 -1
نوید زرشیمی ZB 332 C 46,508 46,974 -1
نوید زرشیمی ZB 332 L 46,508 46,974 -1
نوید زرشیمی ZH510L 40,915 41,070 -0
نوید زرشیمی ZH 550 J 40,915 41,070 -0
نوید زرشیمی ZH500 M 40,915 41,070 -0
نوید زرشیمی ZH520J 41,226 41,381 -0
نوید زرشیمی HP 552 R 40,915 41,070 -0
نوید زرشیمی ZH 422 H 41,412 41,567 جدید
مهر HD 7000 F 42,275 44,235 -4
قائد بصیر *ABS 50 NW 59,278 59,278 0
قائد بصیر *ABS 75 56,777 56,777 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 40,007 42,727 -6
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 40,628 43,349 -6
پلیمر کرمانشاه HD-I4 40,007 42,727 -6
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 40,628 43,349 -6
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 41,467 44,903 -8
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 44,140 46,099 -4
تخت جمشید لاتکس 13,641 13,698 -0
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد

قیمت مواداولیه؛ ۱ مرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,850 ریال 400 0.98% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,100 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,600 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 49,100 ریال 500 1.02% نمودار و آرشیو
020 47,100 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
Lf190 45,500 ریال 300 0.66% نمودار و آرشیو
52518 41,000 ریال 400 0.98% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 45,900 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,500 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,300 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,600 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 46,200 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 44,300 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 44,200 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
C30s 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 44,100 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 41,900 ریال 800 1.91% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,000 ریال 700 1.25% نمودار و آرشیو
1540 53,250 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
1551 52,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
781 43,000 ریال 1000 2.33% نمودار و آرشیو
785 42,300 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
821 42,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 42,400 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 43,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,000 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
552R Maroun 44,100 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
510L Jam 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 48,800 ریال 4000 8.2% نمودار و آرشیو
RP340 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 50,000 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,400 ریال -100 0.12% نمودار و آرشیو
332C 61,500 ریال -500 0.81% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,700 ریال 100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,700 ریال 100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,700 ریال 100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,700 ریال 100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 85,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖