تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۵.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 5 مرداد 1395
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 41,756 63 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/05/11
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 45,252 987 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 51,440 100 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 28,902 297 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 پتروشیمی تندگویان 29,357 66 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 29,789 110 396 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 29,789 220 792 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31,266 220 792 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 31,266 220 1,782 جامبوبگ نقدی سلف 1395/06/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 27,821 220 1,078 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 27,821 220 792 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 38,911 110 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 38,911 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/12
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 37,802 1,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,971 330 4,070 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان 37,617 240 240 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 38,971 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 39,177 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 38,246 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/05/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 38,246 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 38,246 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/05/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 38,246 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 38,246 518 0 سایر نقدی نقدی 1395/05/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 38,246 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 38,246 518 0 سایر نقدی نقدی 1395/05/12
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 38,911 220 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 38,165 500 1,000 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 38,906 250 1,750 کیسه نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 38,165 77 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 37,287 1,000 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 37,287 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 37,287 1,012 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 40,379 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 41,151 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 35,475 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 34,809 55 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 34,809 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34,809 209 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 35,475 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 34,809 187 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35,475 352 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV پتروشیمی لرستان 35,475 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 34,809 3,500 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/05/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 36,376 600 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 36,784 144 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 36,784 1,012 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 36,784 1,540 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 36,784 990 440 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 42,406 165 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 40,161 150 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 40,161 150 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 40,569 650 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 42,205 750 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 37,035 340 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 37,035 400 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 39,363 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 32,054 1,012 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 31,844 1,012 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 31,844 1,012 330 پالت چوبی نقدی سلف 1395/05/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 28,728 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 26,116 66 990 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 26,116 60 100 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 25,333 66 4,928 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 26,116 66 3,432 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 26,116 100 1,900 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 26,116 100 2,900 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/30
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 28,728 100 300 پالت چوبی نقدی سلف 1395/05/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 28,728 100 200 پالت چوبی نقدی سلف 1395/05/30
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 14,364 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 20,893 80 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی غدیر 23,505 80 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 22,982 500 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 25,855 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 1 پتروشیمی شازند 33,332 40 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 پلی پروپیلن جم 33,332 110 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 33,332 260 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی بوتادین رابر OFF - 1220 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 16,000 100 0 فله نقدی / اعتباری نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 38,165 132 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی جم 29,427 44 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پتروشیمی جم 37,036 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پتروشیمی جم 36,341 132 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 29,830 220 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 33,558 110 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی جم 35,015 418 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22502AA درجه 1 پتروشیمی جم 35,074 55 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖