تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۵.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 5 مرداد 1395
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 41,756 63 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/05/11
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 45,252 987 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 51,440 100 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 28,902 297 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 پتروشیمی تندگویان 29,357 66 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 29,789 110 396 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 29,789 220 792 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31,266 220 792 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 31,266 220 1,782 جامبوبگ نقدی سلف 1395/06/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 27,821 220 1,078 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 27,821 220 792 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/20
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 38,911 110 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 38,911 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/12
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 37,802 1,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,971 330 4,070 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان 37,617 240 240 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 38,971 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 39,177 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 38,246 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/05/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 38,246 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 38,246 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/05/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 38,246 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 38,246 518 0 سایر نقدی نقدی 1395/05/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 38,246 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 38,246 518 0 سایر نقدی نقدی 1395/05/12
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 38,911 220 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 38,165 500 1,000 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 38,906 250 1,750 کیسه نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 38,165 77 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 37,287 1,000 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 37,287 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 37,287 1,012 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 40,379 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 41,151 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 35,475 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 34,809 55 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 34,809 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34,809 209 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 35,475 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 34,809 187 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35,475 352 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV پتروشیمی لرستان 35,475 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 34,809 3,500 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/05/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 36,376 600 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 36,784 144 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 36,784 1,012 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 36,784 1,540 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 36,784 990 440 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 42,406 165 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 40,161 150 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 40,161 150 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 40,569 650 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 42,205 750 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 37,035 340 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 37,035 400 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 39,363 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 32,054 1,012 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 31,844 1,012 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 31,844 1,012 330 پالت چوبی نقدی سلف 1395/05/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 28,728 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 26,116 66 990 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 26,116 60 100 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 25,333 66 4,928 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 26,116 66 3,432 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 26,116 100 1,900 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 26,116 100 2,900 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/30
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 28,728 100 300 پالت چوبی نقدی سلف 1395/05/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 28,728 100 200 پالت چوبی نقدی سلف 1395/05/30
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 14,364 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 20,893 80 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی غدیر 23,505 80 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 22,982 500 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 25,855 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 1 پتروشیمی شازند 33,332 40 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 پلی پروپیلن جم 33,332 110 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/11
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 33,332 260 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی بوتادین رابر OFF - 1220 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 16,000 100 0 فله نقدی / اعتباری نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 38,165 132 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی جم 29,427 44 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پتروشیمی جم 37,036 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پتروشیمی جم 36,341 132 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 29,830 220 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 33,558 110 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی جم 35,015 418 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/11
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22502AA درجه 1 پتروشیمی جم 35,074 55 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/05/11

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,200 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,850 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,700 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال -550 1.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,200 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
0075 51,100 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,900 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,700 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,600 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,200 ریال -250 0.44% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,000 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
825 44,600 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,200 ریال نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,800 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2500 2.94% نمودار و آرشیو
10417 84,500 ریال 2500 2.96% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2500 2.91% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -1200 2.55% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
ZR230 57,500 ریال -1300 2.21% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,000 ریال 2500 3.01% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,200 ریال 400 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 300 0.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال -1000 1.69% نمودار و آرشیو
EPS 400 59,000 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 3000 3.57% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
J740 70,500 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,500 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 58,000 ریال نمودار و آرشیو