قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

قیمت پایه محصولات پلیمری در نیمه دوم خرداد ماه 1394
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) نیمه اول خرداد درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 44,802 45,057 -1
آریا ساسول LH0030 44,802 45,057 -1
آریا ساسول LP0470KJ 45,434 45,691 -1
آریا ساسول LP0470KJ 45,434 45,691 -1
آریا ساسول HB 5020 45,671 46,008 -1
آریا ساسول HCH5110 45,118 45,374 -1
آریا ساسول MF 3713 45,118 45,374 -1
اروند PVC- S6532 26,644 27,542 -3
اروند PVC - S7042 29,309 30,296 -3
اروند PVC - E7242 29,309 30,296 -3
اروند PVC - E7244 29,309 30,296 -3
اروند PVC - E6834 29,309 30,296 -3
امیرکبیر LD2420H 44,802 45,057 -1
امیرکبیر LD2420D 44,802 45,057 -1
امیرکبیر EX5 45,118 45,374 -1
امیرکبیر EX3(PE100) 44,723 45,136 -1
امیرکبیر LL0209 AA 46,537 46,884 -1
امیرکبیر HD EX3(PE100 BLAK) 45,829 46,246 -1
ایلام HD 2200J 43,459 43,787 -1
آبادان PVC-S57 29,309 30,296 -3
آبادان PVC-S60 27,976 28,919 -3
آبادان PVC-S65 26,644 27,542 -3
آبادان PVC-S70 29,309 30,296 -3
بندر امام SBR 1502 45,414 46,653 -3
بندر امام SBR 1712 42,158 43,385 -3
بندر امام HI 0500 43,459 43,787 -1
بندر امام HI 0500 UA 44,091 44,422 -1
بندر امام HD 0035 45,671 46,008 -1
بندر امام LH 0075 44,802 45,057 -1
بندر امام LF 0200 44,802 45,057 -1
بندر امام PVC S6058 27,976 28,919 -3
بندر امام PVC 6558 26,644 27,542 -3
بندر امام PVC 7054 29,309 30,296 -3
پلی پروپیلن جم EP 332L 42,563 42,730 -0
پلی پروپیلن جم HP 525J 42,879 43,047 -0
پلی پروپیلن جم HP422H 42,879 43,047 -0
پلی پروپیلن جم HP 510L 42,563 42,730 -0
پلی پروپیلن جم HP 502P 42,563 42,730 -0
پلی پروپیلن جم HP 502R 42,563 42,730 -0
پلی پروپیلن جم HP 550J 42,563 42,730 -0
پلی پروپیلن جم EP548R 48,885 49,076 -0
پلی پروپیلن جم EP440L 48,885 49,076 -0
پلی پروپیلن جم EP440G 48,885 49,076 -0
پلی پروپیلن جم RP 340N 48,885 49,076 -0
پلی نار SF 060 42,563 42,730 -0
پلی نار SF 1160 42,563 42,730 -0
پلی نار PYI 250 42,563 42,730 -0
تبریز HIPS 7240 52,625 53,306 -1
تبریز GPPS 1540 50,570 50,927 -1
تبریز GPPS 1460 48,042 48,380 -1
تبریز GPPS 1160 45,513 45,834 -1
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 48,761 50,084 -3
تبریز EPS 200 48,761 50,084 -3
تبریز EPS 300 48,761 50,084 -3
تبریز EPS 400 47,805 49,102 -3
تبریز EPS 500 44,814 46,044 -3
تبریز EPS Oversize 44,814 46,044 -3
تبریز EPS Fine 42,125 43,282 -3
تبریز EPS SuperFine 42,125 43,282 -3
تبریز LL0 209 AA 46,537 46,884 -1
تبریز LL0 209 KJ 46,542 46,889 -1
تبریز LL0 220 AA 44,881 45,215 -1
تبریز LL 0220KJ 45,513 45,850 -1
تبریز MD 3840 UV 45,632 45,977 -1
تبریز HD EA 6070 43,459 43,787 -1
تبریز HD UA 6070 44,091 44,422 -1
تبریز HD EA 5218 43,459 43,787 -1
تبریز HD UA 5218 44,091 44,422 -1
تبریز HD 5030 SA 46,936 47,290 -1
تبریز HD 5030 EA 46,304 46,656 -1
تبریز HD 4440 EA 45,000 45,342 -1
تبریز HD 4440 UA 45,632 45,977 -1
تبریز HD EA 6040 43,459 43,787 -1
تبریز HD UA 6040 44,091 44,422 -1
بانیار EPS 100-FR 50,695 52,026 -3
بانیار EPS 200-FR 50,695 52,026 -3
بانیار EPS 300-FR 50,695 52,026 -3
بانیار EPS 400-FR 49,701 51,006 -3
بانیار EPS 500-FR 46,616 47,853 -3
طاهاسازان پیشتاز GP35 50,570 50,927 -1
طاهاسازان پیشتاز GP26 48,042 48,380 -1
جم HD BL3 45,671 46,008 -1
جم HD BL4 45,671 46,008 -1
جم HD 60507 43,459 43,787 -1
جم HD 60507 UV 44,091 44,422 -1
جم HD 52518 43,459 43,787 -1
جم HD 52518 UV 44,091 44,422 -1
جم HD 52505 43,459 43,787 -1
جم HD 52511 43,459 43,787 -1
جم HD EX3(PE100) 44,723 45,136 -1
جم HD EX3(PE100 BLAK) 45,829 46,246 -1
جم LL22501 AA 46,537 46,884 -1
جم LL22501 KJ 46,542 46,889 -1
جم LL32604 UV 45,632 45,977 -1
خوزستان PGPC 1822 76,488 76,787 -0
خوزستان PGPC 0712 76,488 76,787 -0
خوزستان PGPC 1218 76,488 76,787 -0
خوزستان PGPC 0407 76,488 76,787 -0
خوزستان PGPC 2230 76,488 76,787 -0
رجال RG 3212 E 48,885 49,076 -0
رجال RG 1101XXS 42,563 42,730 -0
رجال RG 1101S 42,563 42,730 -0
رجال RG 1101XS 42,563 42,730 -0
رجال RG 1101P 42,563 42,730 -0
رجال RG 1101XP 42,563 42,730 -0
رجال RG 1101XN 42,563 42,730 -0
رجال RG 1104K 42,879 43,047 -0
رجال RG 1102H 42,563 42,730 -0
رجال RG 1102L 42,563 42,730 -0
رجال RG 1102XK 42,563 42,730 -0
شازند PP-R270G 48,885 49,076 -0
شازند PP-EP2X CI 48,885 49,076 -0
شازند PP-EP2X CE 48,885 49,076 -0
شازند PP-ARP 230 48,885 49,076 -0
شازند PP R 40 48,885 49,076 -0
شازند PP R 60 48,885 49,076 -0
شازند PP-HP 550 J 42,563 42,730 -0
شازند PP-HP 552 R 42,563 42,730 -0
شازند PP-HP 554 P 42,563 42,730 -0
شازند PP-V30GA 43,828 43,999 -0
شازند PP-V30S 42,563 42,730 -0
شازند HD-5620 EA 43,459 43,787 -1
شازند HD-EX3(PE80) 44,407 44,819 -1
شازند HD-EX5 45,118 45,374 -1
شازند HD-BL3 45,671 46,008 -1
شازند MD 3840 UA 45,632 45,977 -1
شازند PBR 44,091 45,453 -3
شازند LL0 209 KJ 46,542 46,889 -1
شازند LL0 209 AA 46,537 46,884 -1
شازند LL0410 AA 46,537 46,884 -1
شهیدتند گویان PET BG845 36,268 38,295 -5
شهیدتند گویان PET BG841 36,268 38,295 -5
شهیدتند گویان PET BG 825 35,966 37,976 -5
شهیدتند گویان PET BG821 35,966 37,976 -5
شهیدتند گویان PET BG800 35,140 37,104 -5
شهیدتند گویان PET BG805 35,140 37,104 -5
شهیدتند گویان PET BG781 34,267 36,182 -5
شهیدتند گویان PET BG785 34,267 36,182 -5
شهیدتند گویان PET BG761 33,770 35,657 -5
شهیدتند گویان PET BG 732 33,246 35,104 -5
شهیدتند گویان PET آمورف 33,770 35,657 -5
شهیدتند گویان PET TG645 33,522 34,219 -2
شهیدتند گویان PET TG641 33,522 34,219 -2
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 33,022 33,709 -2
شهیدتند گویان PET TGSB 34,869 35,595 -2
غدیر PVC-S65 26,644 27,542 -3
غدیر PVC-S57 29,309 30,296 -3
لاله LD 2102TX00 44,802 45,057 -1
لاله LD 2101 TN 47 44,802 45,057 -1
لاله LD 1922 T 45,434 45,691 -1
لاله LD 2404 TC47 44,802 45,057 -1
لاله LD 2004 TC00 44,802 45,057 -1
لاله LD 2100TN00 44,802 45,057 -1
مارون HD-EX5 45,118 45,374 -1
مارون HD-I4 43,459 43,787 -1
مارون HD-I4 UV 44,091 44,422 -1
مارون PP-C30S 42,563 42,730 -0
مارون PP-V30S 42,563 42,730 -0
مارون PP-Z30S 42,563 42,730 -0
مارون PP-V30G 42,563 42,730 -0
مارون PP-F30G 42,563 42,730 -0
مارون PP-V79S 42,563 42,730 -0
مارون PP-V79G 42,563 42,730 -0
مارون PP-X30G 42,563 42,730 -0
مارون PP-MR230C 48,885 49,076 -0
مارون PP-EP1X35AF 42,879 43,047 -0
مارون PP-T30G 42,563 42,730 -0
مارون PP-T31SE 42,563 42,730 -0
مارون EP-C40R 48,885 49,076 -0
نوید زرشیمی ZH515MA 44,776 44,951 -0
نوید زرشیمی ZH 525J 42,879 43,047 -0
نوید زرشیمی ZR 230C 48,885 49,076 -0
نوید زرشیمی ZB 332 C 48,885 49,076 -0
نوید زرشیمی ZB 332 L 48,885 49,076 -0
نوید زرشیمی ZH550L 42,563 42,730 -0
نوید زرشیمی ZH 550 J 42,563 42,730 -0
نوید زرشیمی ZH500 M 42,563 42,730 -0
نوید زرشیمی ZH520J 42,879 43,047 -0
نوید زرشیمی HP 552 R 42,563 42,730 -0
مهر HD 7000 F 45,118 45,374 -1
قائد بصیر *ABS 50 NW 59,278 59,278 0
قائد بصیر *ABS 75 56,777 56,777 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 43,459 43,787 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 44,091 44,422 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 43,459 43,787 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 44,091 44,422 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 45,671 46,008 -1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 47,015 47,278 -1
تخت جمشید لاتکس 12,786 13,135 -3
قیمت پایه محصولات شیمیایی درنیمه دوم خرداد 1394
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) نیمه اول خرداد درصد تغییر
اروند سود مایع 50% 3,951 3,937 0
اروند EDC 10,075 10,114 -0
اروند VCM 21,413 22,449 -5
برزویه پارازایلین 26,842 28,398 -5
برزویه اورتو زایلین 26,368 28,240 -7
برزویه زایلن مخلوط 23,800 24,845 -4
برزویه بنزن 21,777 23,155 -6
برزویه آروماتیک سنگین 18,510 19,682 -6
بندر امام گاز پروپان 14,697 14,754 -0
بندر امام گاز بوتان 15,013 15,072 -0
بندر امام LPG 14,887 14,945 -0
بندر امام زایلن مخلوط 23,800 24,845 -4
بندر امام گاز مایع صنعتی 14,887 14,945 -0
بندر امام بنزن 21,777 23,155 -6
بندر امام سود مایع 50% 3,951 3,937 0
بوعلی سینا پارازایلین 26,842 28,398 -5
بوعلی سینا اورتو زایلین 26,368 28,240 -7
بوعلی سینا زایلن مخلوط 23,800 24,845 -4
بوعلی سینا بنزن 21,777 23,155 -6
بوعلی سینا آروماتیک سنگین 18,510 19,682 -6
پارس بنزن 21,777 23,155 -6
پارس استایرن مونومر 40,851 43,073 -5
جم CFO 11,483 11,987 -4
خراسان آمونیاک مایع 12,390 12,771 -3
خراسان محلول آمونیاک 3,097 3,193 -3
خراسان کریستال ملامین 39,350 39,504 -0
خراسان گاز آمونیاک 12,390 12,771 -3
خراسان اوره پریل 9,561 9,281 3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 75,527 75,985 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 63,358 63,769 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 63,358 63,769 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 75,527 75,985 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 75,527 75,985 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 74,484 74,938 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 74,484 74,938 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 80,900 81,380 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 77,961 78,429 -1
رازی گوگرد 4,093 4,109 -0
رازی محلول آمونیاک4/5% 558 575 -3
رازی دی آمونیوم فسفات DAP 15,076 15,151 -0
رازی اوره صنعتی 9,403 9,225 2
رازی اسید سولفوریک 2,155 2,163 -0
شازند منواتانول آمین MEA 38,402 38,949 -1
شازند دی اتانول آمین DEA 39,666 39,028 2
شازند تری اتانول آمین TEA 46,304 44,739 3
شازند دی اتیل هگزانول 2EH 31,606 32,603 -3
شازند MEG 27,087 29,779 -9
شازند DEG 26,747 29,088 -8
شازند TEG 51,613 51,815 -0
شازند VAM 30,342 30,500 -1
شازند VAM 37,964 38,000 -0
شازند ایزوبوتانول 24,811 25,067 -1
شازند نرمال بوتانول 28,485 29,350 -3
شازند CFO 11,483 11,987 -4
شهیدتند گویان اسید ترفتالیک 22,393 23,734 -6
شیراز آمونیاک مایع 12,390 12,771 -3
شیراز گاز آمونیاک 12,390 12,771 -3
شیراز اوره پریل 9,561 9,281 3
شیراز کربنات سدیم سنگین 7,210 7,258 -1
شیراز کربنات سدیم سبک 6,795 6,822 -0
شیراز محلول آمونیاک 3,097 3,193 -3
شیراز جوش شیرین خوراکی* 11,950 11,950 0
شیراز جوش شیرین غیرخوراکی* 11,353 11,353 0
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 6,930 6,957 -0
شیراز متانول 7,838 8,004 -2
فن آوران اسید اسیتیک 13,176 13,545 -3
فن آوران متانول 7,838 8,004 -2
مارون MEG 27,087 29,779 -9
مارون DEG 26,747 29,088 -8
ارومیه کریستال ملامین 39,350 39,504 -0
کارون تولوئن دی ایزوسیانات TDI 81,000 81,000 0
زاگرس متانول 7,838 8,004 -2
امیرکبیر CFO 11,483 11,987 -4
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع 12,390 12,771 -3
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 9,403 9,225 2
فرسا شیمی MEG 27,087 29,779 -9
فرسا شیمی DEG 26,747 29,088 -8
بیستون LAB 42,195 42,280 -0

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 117,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 74,200 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 73,400 ریال نمودار و آرشیو
5110 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 100,000 ریال نمودار و آرشیو
0075 65,800 ریال نمودار و آرشیو
020 67,000 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 66,500 ریال نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 64,700 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 63,600 ریال نمودار و آرشیو
2420h 63,400 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,700 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD 61,500 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,800 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 86,500 ریال نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 85,400 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 98,500 ریال نمودار و آرشیو
1540 78,500 ریال نمودار و آرشیو
1551 77,400 ریال نمودار و آرشیو
781 105,500 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 85,300 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 76,300 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 78,000 ریال نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 78,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 78,500 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 77,000 ریال نمودار و آرشیو
MR230 79,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 79,000 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 48,500 ریال -1000 2.02% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 47,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,500 ریال -700 1.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 45,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf 54,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 54,800 ریال 800 1.46% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 104,300 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 61,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖