قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/07/25
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/07/11 درصد تغییر
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 39,935 39,574 1
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 39,935 39,574 1
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 40,616 40,251 1
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 40,616 40,251 1
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 36,475 37,083 -2
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 36,577 36,913 -1
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5111 36,577 36,913 -1
اروند پلی وینیل کلراید S6532 29,154 28,963 1
اروند پلی وینیل کلراید S7042 32,069 31,860 1
اروند پلی وینیل کلراید E7242 31,486 31,280 1
اروند پلی وینیل کلراید E7244 31,486 31,280 1
اروند پلی وینیل کلراید E6834 31,486 31,280 1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 39,935 39,574 1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 43,329 39,574 9
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,577 36,913 -1
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 37,479 37,566 -0
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 37,766 37,979 -1
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 39,538 39,700 -0
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 34,930 34,675 1
آبادان پلی وینیل کلراید S57 32,069 31,860 1
آبادان پلی وینیل کلراید S60 30,612 30,411 1
آبادان پلی وینیل کلراید S65 29,154 28,963 1
آبادان پلی وینیل کلراید S70 32,069 31,860 1
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 55,141 48,367 14
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 56,244 49,334 14
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 50,998 44,895 14
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 34,930 34,675 1
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 35,611 35,352 1
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 36,475 37,083 -2
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 39,935 39,574 1
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 39,935 39,574 1
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 30,612 30,411 1
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 29,154 28,963 1
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 32,069 31,860 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 32,631 32,587 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 32,971 32,926 0
پلی پروپیلن جم HP422H 32,971 32,926 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 32,631 32,587 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,631 32,587 0
پلی پروپیلن جم HP 552R 32,631 32,587 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 32,631 32,587 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 37,634 37,566 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 37,634 37,566 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 37,634 37,566 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 38,314 38,243 0
پلی پروپیلن جم HP 564 S 34,332 34,281 0
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,948 39,869 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 32,631 32,587 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 32,631 32,587 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 32,631 32,587 0
پلی نار P-CR-380 33,822 33,772 0
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 41,244 42,447 -3
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 39,619 41,213 -4
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 37,638 39,152 -4
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 35,657 37,092 -4
تبریز ABS 53,451 52,026 3
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 40,206 40,187 0
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 40,206 40,187 0
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 40,206 40,187 0
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 39,035 39,016 0
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 36,436 36,422 0
تبریز EPS Oversize 36,436 36,422 0
تبریز EPS Fine 34,250 34,237 0
تبریز EPS SuperFine 34,250 34,237 0
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 37,766 37,979 -1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 38,957 39,174 -1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 37,766 37,979 -1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 38,447 38,656 -1
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 36,502 36,235 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 34,930 34,675 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 35,611 35,352 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 34,930 34,675 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 35,611 35,352 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 37,026 36,755 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 36,345 36,078 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 35,647 35,384 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 36,328 36,061 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 34,930 34,675 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 35,611 35,352 1
بانیار EPS 100-FR 41,898 41,870 0
بانیار EPS 200-FR 41,898 41,870 0
بانیار EPS 300-FR 41,898 41,870 0
بانیار EPS 400-FR 41,076 41,049 0
بانیار EPS 500-FR 38,376 38,353 0
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 39,619 41,213 -4
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 37,638 39,152 -4
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 36,475 37,083 -2
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 36,475 37,083 -2
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 34,930 34,675 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 35,611 35,352 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 34,930 34,675 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 35,611 35,352 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 34,930 34,675 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 35,611 35,352 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 34,930 34,675 1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 37,479 37,566 -0
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 39,538 39,700 -0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 40,519 40,222 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 41,309 41,008 1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 38,278 38,607 -1
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 36,502 36,235 1
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 37,766 37,979 -1
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 38,957 39,174 -1
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 36,153 35,888 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 34,930 34,675 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 35,611 35,352 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 34,930 34,675 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 35,611 35,352 1
خوزستان PGPC 1822 74,428 74,070 0
خوزستان PGPC 0712 74,428 74,070 0
خوزستان PGPC 1218 74,428 74,070 0
خوزستان PGPC 0407 74,428 74,070 0
خوزستان PGPC 2230 74,428 74,070 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 58,538 57,908 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 45,436 44,869 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 45,436 44,869 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 58,538 57,908 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 58,538 57,908 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 58,538 57,908 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 58,538 57,908 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 64,324 63,666 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 61,159 60,516 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 37,634 37,566 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 32,631 32,587 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 32,631 32,587 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 32,631 32,587 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 32,631 32,587 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 32,631 32,587 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 32,631 32,587 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 32,971 32,926 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 32,631 32,587 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 32,631 32,587 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 32,631 32,587 0
شازند PP-R270G 37,634 37,566 0
شازند PP-EP2X CI 37,634 37,566 0
شازند PP-EP2X CE 37,634 37,566 0
شازند PP-ARP 230 37,634 37,566 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 34,332 34,281 0
شازند PP R 40 37,634 37,566 0
شازند PP R 60 37,634 37,566 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 32,631 32,587 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 32,631 32,587 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 32,631 32,587 0
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 33,822 33,772 0
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 32,631 32,587 0
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 34,930 34,675 1
شازند *HD-EX3(PE80) 37,398 37,485 -0
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,577 36,913 -1
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 36,475 37,083 -2
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 36,328 36,061 1
شازند PBR 58,433 51,336 14
شازند PBR -1210S 63,197 56,078 13
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 38,957 39,174 -1
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 37,766 37,979 -1
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 37,766 37,979 -1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 32,390 31,228 4
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 32,390 31,228 4
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 32,120 30,968 4
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 32,120 30,968 4
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 31,382 30,257 4
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 31,382 30,257 4
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 30,602 29,505 4
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 30,602 29,505 4
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 30,159 29,077 4
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 29,691 28,626 4
شهیدتند گویان PET آمورف 30,159 29,077 4
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 28,285 28,149 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 28,285 28,149 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 27,864 27,730 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB 29,422 29,281 0
غدیر پلی وینیل کلراید S65 29,154 28,963 1
غدیر پلی وینیل کلراید S57 32,069 31,860 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 39,935 39,574 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 39,935 39,574 1
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 40,616 40,251 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 39,935 39,574 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 39,935 39,574 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 39,935 39,574 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 39,935 39,574 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 43,329 42,344 2
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,577 36,913 -1
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 34,930 34,675 1
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 35,611 35,352 1
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 32,631 32,587 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 32,631 32,587 0
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 32,631 32,587 0
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 32,631 32,587 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 32,631 32,587 0
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 32,631 32,587 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 32,631 32,587 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 32,631 32,587 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 32,631 32,587 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 37,634 37,566 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 32,971 32,926 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 32,631 32,587 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 32,631 32,587 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 37,634 37,566 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 34,673 34,619 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 32,971 32,926 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 37,634 37,566 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 37,634 37,566 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 37,634 37,566 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 32,631 32,587 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 32,631 32,587 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 32,631 32,587 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 32,971 32,926 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 32,631 32,587 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,971 32,926 0
نوید زرشیمی ZR 340R 38,314 38,243 0
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 36,577 36,913 -1
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 53,451 52,026 3
قائد بصیر ABS 75 62,747 61,074 3
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 34,930 34,675 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 35,611 35,352 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 34,930 34,675 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 35,611 35,352 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 36,475 37,083 -2
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 38,278 38,607 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,577 36,913 -1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 35,611 35,352 1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 34,930 34,675 1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 35,611 35,352 1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 37,766 37,979 -1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 37,766 37,979 -1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 37,766 37,979 -1
تخت جمشید لاتکس 15,601 13,684 14
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 39,619 41,213 -4
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 35823 ریال

 

 

 

💢 قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد ۲ خرداد ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 79,300 ریال 1300 1.64% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 70,000 ریال 1500 2.14% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 72,000 ریال 9500 13.19% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 73,700 ریال 1700 2.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 79,500 ریال 1900 2.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 79,500 ریال 1900 2.39% نمودار و آرشیو
0075 63,500 ریال 900 1.42% نمودار و آرشیو
020 62,500 ریال 700 1.12% نمودار و آرشیو
Lf190 61,300 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 57,800 ریال -2200 3.67% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 54,500 ریال 400 0.73% نمودار و آرشیو
2420h 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,800 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,200 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,500 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam 75,300 ریال 300 0.4% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 75,500 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 71,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 74,700 ریال 1000 1.34% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 95,000 ریال -1000 1.04% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال -500 0.65% نمودار و آرشیو
1551 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 75,000 ریال 1200 1.6% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 74,000 ریال -500 0.67% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 75,500 ریال 1500 1.99% نمودار و آرشیو
ZR230 75,500 ریال 1500 1.99% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 76,700 ریال 700 0.91% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 1000 2.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 45,700 ریال -800 1.72% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 3300 7.02% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 44,000 ریال -2000 4.35% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 65,000 ریال 2000 3.08% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 60,000 ریال 500 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 100,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖