عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۷.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 11 مهر ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/07/16 60,068 400 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 63,655 300 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/16 83,442 80 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/07/16 83,442 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/07/16 97,953 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ سلف 1396/07/26 39,668 66 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 جامبوبگ سلف 1396/07/26 38,467 242 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/07/26 40,017 198 616 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/08/09 40,017 198 616 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/07/26 38,816 198 110 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/07/26 40,753 506 2,002 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ سلف 1396/07/26 38,535 3,014 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA جامبوبگ نقدی 1396/07/16 39,543 110 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/16 41,543 110 1,100 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/07/16 41,543 500 500 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 41,543 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 41,543 240 0 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 50,757 220 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/07/25 46,142 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 46,142 880 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/07/25 46,142 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/07/16 50,757 302 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی 1396/07/16 46,142 1,015 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/16 50,757 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 50,757 240 240 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/07/16 46,882 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پالت چوبی سلف 1396/08/09 44,910 682 1,342 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه سلف 1396/07/26 47,365 100 1,100 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی نقدی 1396/07/16 41,165 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 41,165 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه نقدی 1396/07/16 41,165 506 506 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 41,165 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/16 39,348 55 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 39,348 1,001 1,001 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پالت چوبی نقدی 1396/07/16 40,088 240 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی نقدی 1396/07/16 40,088 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/09 39,348 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/16 41,119 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه نقدی 1396/07/16 41,646 506 0 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 41,646 264 539 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 41,646 330 682 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 41,646 880 440 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/07/16 59,271 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/07/16 59,271 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/07/16 57,594 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/16 54,986 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/16 54,986 500 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/16 57,602 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی نقدی 1396/07/16 68,120 400 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/16 44,994 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پالت چوبی نقدی 1396/07/16 44,994 400 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/07/16 44,994 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی 1396/07/16 44,994 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/07/16 48,249 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پالت چوبی نقدی 1396/07/16 46,104 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی 1396/07/16 44,994 273 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی 1396/07/16 44,994 315 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی نقدی 1396/07/16 40,113 2,992 1,100 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نقدی 1396/07/16 40,113 1,512 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی 1396/07/16 39,743 506 1,518 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/07/16 39,743 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/07/16 39,743 300 400 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی PYI250 جامبوبگ نقدی 1396/07/16 39,743 441 462 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/07/16 39,743 399 399 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه نقدی 1396/07/16 39,743 308 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/07/16 39,743 200 200 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه سلف 1396/07/21 39,743 506 1,012 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/01 38,040 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی سلف 1396/07/29 38,744 100 400 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/07/16 35,222 400 1,600 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/16 35,222 1,496 1,518 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/08/04 35,222 400 600 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/07/16 34,518 300 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 35,222 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 کیسه نقدی 1396/07/16 45,681 70 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/07/16 41,527 600 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/16 39,146 616 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/16 37,049 231 231 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL4 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/07/16 37,049 11 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX548T درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/07/16 41,360 16 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/16 31,700 198 0 پتروشیمی اروند

قیمت مواداولیه؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 61,500 ریال -1000 1.6% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,800 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,500 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 63,400 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 63,200 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 63,900 ریال 200 0.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,200 ریال -1400 2.2% نمودار و آرشیو
0075 61,000 ریال -700 1.13% نمودار و آرشیو
020 59,600 ریال -900 1.49% نمودار و آرشیو
Lf190 59,800 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 57,600 ریال -400 0.69% نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -800 1.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 55,200 ریال -1000 1.78% نمودار و آرشیو
2420h 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال -400 0.67% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,400 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 74,000 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 65,800 ریال -400 0.6% نمودار و آرشیو
C30s 67,000 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 61,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 83,000 ریال -800 0.95% نمودار و آرشیو
1540 79,200 ریال -800 1% نمودار و آرشیو
1551 75,400 ریال 400 0.53% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 62,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 65,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 66,700 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 69,800 ریال -1200 1.69% نمودار و آرشیو
RP340 71,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 72,000 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 66,900 ریال -1900 2.76% نمودار و آرشیو
MR230 67,300 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 67,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 48,000 ریال 500 1.04% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 47,900 ریال 600 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,900 ریال 600 1.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 68,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖