عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۰۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 4 بهمن ماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اپوکسی رزین مایع E06 SPL نقدی 1395/11/03 70,350 36 0 پتروشیمی خوزستان
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/11/03 73,354 630 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/11/09 41,288 360 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ نقدی 1395/11/09 42,584 260 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22402 نقدی 1395/11/09 41,288 600 600 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1395/11/09 41,288 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ نقدی 1395/11/09 42,584 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/11/09 40,053 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/09 39,565 720 720 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/09 39,565 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/09 39,565 220 506 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/11/09 44,938 583 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/11/09 38,739 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1395/11/09 39,461 504 504 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1395/11/09 40,289 800 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/11/09 39,574 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 1395/11/09 40,843 220 220 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نقدی 1395/11/09 40,226 300 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C نقدی 1395/11/09 40,226 506 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نقدی 1395/11/09 40,226 105 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1395/11/09 40,226 504 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نقدی 1395/11/09 41,309 63 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1395/11/09 35,460 484 484 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نقدی 1395/11/09 35,460 1,008 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/11/09 35,099 110 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1395/11/09 35,099 506 506 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1395/11/09 35,099 80 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1395/11/09 35,099 540 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/11/09 35,099 500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 1395/11/09 35,099 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 1395/11/09 35,099 630 105 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30G نقدی 1395/11/09 35,099 374 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/11/09 35,099 360 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نقدی 1395/11/09 35,099 504 0 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 نقدی 1395/11/09 38,326 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 نقدی 1395/11/09 41,198 110 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 نقدی 1395/11/09 37,178 63 0 نوید زرشیمی

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 49,900 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,700 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 49,900 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,000 ریال -900 1.8% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 53,000 ریال نمودار و آرشیو
020 52,900 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
Lf190 52,800 ریال -50 0.09% نمودار و آرشیو
52518 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 57,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,800 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 52,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 49,800 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam 59,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf 58,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 50,500 ریال 700 1.39% نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,300 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 66,200 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 60,200 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
1551 59,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 50,600 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 51,700 ریال نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,900 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
552R Maroun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 52,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 97,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,000 ریال 300 0.55% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 58,800 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,800 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 63,200 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 41,700 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 42,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 40,700 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 93,100 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖