عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ چهارشنبه 21 مرداد 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی تسویه تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 300 0 42,543 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/26
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 90 0 38,482 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/26
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 210 0 38,482 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/26
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 210 0 41,709 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/26
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 90 0 41,709 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی 1394/05/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 30,318 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 30,318 جامبوبگ نقدی 1394/06/05
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 30,318 جامبوبگ نقدی 1394/06/05
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 31,822 جامبوبگ نقدی 1394/06/05
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,822 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/05
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 31,822 جامبوبگ نقدی 1394/06/05
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 29,458 جامبوبگ نقدی 1394/06/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,458 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/05
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 29,458 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/05
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 29,458 جامبوبگ نقدی 1394/06/05
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 800 0 42,088 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 814 0 42,088 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 220 0 42,088 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 0 42,252 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 37,879 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 38,027 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پتروشیمی جم 110 0 33,802 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 40,640 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 36,576 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 40,325 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,232 0 40,325 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 40,325 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 40,325 سایر نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 40,325 سایر نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 484 0 40,325 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,200 0 42,198 پالت چوبی نقدی 1394/06/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 120 720 43,337 جامبوبگ نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 1,200 40,458 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 0 40,458 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 220 0 39,077 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 39,077 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 39,706 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 110 0 39,706 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,500 0 39,077 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/28
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 0 40,640 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 40,640 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 1,012 40,856 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 704 0 40,856 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/27
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 600 0 40,856 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 506 506 40,856 کیسه نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 504 0 40,856 جامبوبگ نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 330 0 40,856 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 60 0 36,770 جامبوبگ نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 20 0 32,685 جامبوبگ نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 22,471 جامبوبگ نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 264 0 32,685 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 132 0 32,685 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 0 43,337 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 0 43,031 جامبوبگ نقدی 1394/05/26
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 42,187 جامبوبگ نقدی 1394/05/26
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 200 0 42,974 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 400 0 45,099 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 484 0 38,777 کیسه نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 550 0 44,444 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 550 0 44,444 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 44,444 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 44,444 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 110 0 38,777 کیسه نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 504 0 40,980 جامبوبگ نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 504 0 44,444 جامبوبگ نقدی 1394/06/07
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 110 110 38,777 کیسه نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,452 440 38,777 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,452 440 38,777 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 0 38,777 پالت چوبی نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 1,302 0 38,777 جامبوبگ نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 819 0 38,777 جامبوبگ نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 594 0 38,777 کیسه نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 330 330 38,777 کیسه نقدی 1394/05/26
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 1,008 0 38,777 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/26
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 252 0 38,777 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/26
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1,512 0 38,777 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/26
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,584 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/05/26
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 242 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/05/26
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/26
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 726 0 22,951 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 0 24,863 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 0 25,501 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/05/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 24,226 فله نقدی / اعتباری 1394/05/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 0 25,501 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 25,501 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,540 0 25,501 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/26

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 1500 2.04% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 3200 4.44% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 72,000 ریال 4000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 59,100 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
Lf190 59,300 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,200 ریال 700 1.25% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,300 ریال 1000 1.88% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,300 ریال 700 1.18% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,900 ریال 900 1.53% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,200 ریال 600 0.88% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,500 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,300 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال -5000 6.41% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال -2000 2.78% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,600 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 700 0.68% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖