تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۱۵ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه شنبه 15 دی 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,012 33 33 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 187 187 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 220 220 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 1,397 1,375 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 44 44 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 264 264 30,848 30,848 30,848 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 0 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,013 1,474 1,452 30,848 30,848 30,848 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 22 22 30,848 30,848 30,848 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 0 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 0 31,107
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 0 0 31,107
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 660 660 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 176 176 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 352 352 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 264 264 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 462 462 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 6,996 2,178 946 39,220 39,220 39,220 39,220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 1,782 1,782 39,220 39,220 39,220 39,220
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 20 20 38,217 38,217 38,217 38,217
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 440 40 40 38,217 38,217 38,217 38,217
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 616 88 88 37,824 37,824 37,824 37,824
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 500 0 0 38,514
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 0 0 37,429
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209KJ درجه 1 پتروشیمی شازند 40 180 40 35,459 37,111 37,111 37,111
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,420 1,000 37,593 38,159 38,295 38,888
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 2,640 1,500 37,593 38,111 38,353 38,609
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 216 216 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 302 302 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 506 0 0 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 65 65 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 6,996 66 66 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 5,060 176 154 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 396 396 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 5,000 790 790 40,523 40,523 40,523 40,523
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 1,560 1,000 38,657 39,333 39,574 40,088
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 450 450 40,523 40,523 40,523 40,523
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 500 0 0 39,620
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 160 540 160 34,791 36,710 36,883 37,409
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 950 950 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 370 370 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 336 336 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 216 192 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 0 36,989
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 22 22 35,395 35,395 35,395 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 550 154 110 35,395 35,395 35,395 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 300 740 300 36,085 36,986 37,238 37,899
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 330 330 36,085 36,085 36,085 36,085
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 0 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,518 110 110 35,395 35,395 35,395 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 1,397 1,397 35,395 35,395 35,395 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 0 36,085
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 250 420 250 36,811 37,169 37,405 37,831
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 36,811
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,012 220 198 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی جم 0 814 814 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 170 170 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 88 88 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 5,000 60 60 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,980 1,738 1,650 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 330 330 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 990 44 44 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 220 220 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 220 1,254 220 33,755 36,500 36,765 36,909
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 0 20,628
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 440 946 440 36,471 37,011 37,300 37,899
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 220 946 220 32,418 35,299 35,479 35,659
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 220 150 37,014 38,019 38,408 40,888
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 280 150 37,014 38,339 39,272 46,259
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 190 100 36,288 38,339 38,454 38,509
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 1,620 700 38,522 48,659 49,009 50,100
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 2,440 800 39,531 53,909 54,142 56,309
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 60 0 0 33,984
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 462 462 37,760 37,760 37,760 37,760
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 396 396 37,760 37,760 37,760 37,760
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP2X83CE درجه 1 پتروشیمی شازند 50 10 10 33,984 33,984 33,984 33,984
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 پتروشیمی مارون 330 286 220 33,984 33,984 33,984 33,984
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 پتروشیمی مارون 0 110 110 33,984 33,984 33,984 33,984
پلی پروپیلن نساجی HP510L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 946 946 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 940 940 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 60 60 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی شازند 60 380 60 28,396 30,360 30,360 30,360
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 0 0 31,551
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 441 21 21 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی ZH510L(مچینگ) نوید زرشیمی 0 147 147 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 105 441 105 31,551 31,778 31,912 32,109
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,094
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 20 20 21,685 21,685 21,685 21,685
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 19,276
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 154 682 154 19,714 21,281 21,314 21,509
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 540 60 17,524 19,276 19,276 19,276
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 400 17,460 400 24,094 26,503 26,503 26,503
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 1,936 990 21,904 22,055 22,072 22,199
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 20 20 21,904 21,904 21,904 21,904
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 2,827 2,805 21,904 21,904 21,904 21,904
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 160 160 21,904 21,904 21,904 21,904
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 187 187 21,904 21,904 21,904 21,904
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 1,400 1,000 21,904 22,109 22,165 22,333
پلی وینیل کلراید S70(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 60 60 24,094 24,094 24,094 24,094
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 240 240 24,094 24,094 24,094 24,094

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,200 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,850 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,700 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال -550 1.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,200 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
0075 51,100 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,900 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,700 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,600 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,200 ریال -250 0.44% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,000 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
825 44,600 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,200 ریال نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,800 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2500 2.94% نمودار و آرشیو
10417 84,500 ریال 2500 2.96% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2500 2.91% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -1200 2.55% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
ZR230 57,500 ریال -1300 2.21% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,000 ریال 2500 3.01% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,200 ریال 400 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 300 0.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال -1000 1.69% نمودار و آرشیو
EPS 400 59,000 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 3000 3.57% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
J740 70,500 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,500 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 58,000 ریال نمودار و آرشیو