معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۱۵ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه شنبه 15 دی 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,012 33 33 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 187 187 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 220 220 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 1,397 1,375 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 44 44 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 264 264 30,848 30,848 30,848 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 0 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,013 1,474 1,452 30,848 30,848 30,848 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 22 22 30,848 30,848 30,848 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 0 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 0 31,107
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 0 0 31,107
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 660 660 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 176 176 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 352 352 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 264 264 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 462 462 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 6,996 2,178 946 39,220 39,220 39,220 39,220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 1,782 1,782 39,220 39,220 39,220 39,220
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 20 20 38,217 38,217 38,217 38,217
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 440 40 40 38,217 38,217 38,217 38,217
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 616 88 88 37,824 37,824 37,824 37,824
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 500 0 0 38,514
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 0 0 37,429
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209KJ درجه 1 پتروشیمی شازند 40 180 40 35,459 37,111 37,111 37,111
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,420 1,000 37,593 38,159 38,295 38,888
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 2,640 1,500 37,593 38,111 38,353 38,609
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 216 216 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 302 302 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 506 0 0 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 65 65 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 6,996 66 66 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 5,060 176 154 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 396 396 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 5,000 790 790 40,523 40,523 40,523 40,523
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 1,560 1,000 38,657 39,333 39,574 40,088
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 450 450 40,523 40,523 40,523 40,523
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 500 0 0 39,620
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 160 540 160 34,791 36,710 36,883 37,409
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 950 950 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 370 370 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 336 336 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 216 192 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 0 36,989
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 22 22 35,395 35,395 35,395 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 550 154 110 35,395 35,395 35,395 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 300 740 300 36,085 36,986 37,238 37,899
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 330 330 36,085 36,085 36,085 36,085
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 0 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,518 110 110 35,395 35,395 35,395 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 1,397 1,397 35,395 35,395 35,395 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 0 36,085
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 250 420 250 36,811 37,169 37,405 37,831
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 36,811
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,012 220 198 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی جم 0 814 814 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 170 170 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 88 88 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 5,000 60 60 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,980 1,738 1,650 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 330 330 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 990 44 44 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 220 220 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 220 1,254 220 33,755 36,500 36,765 36,909
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 0 20,628
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 440 946 440 36,471 37,011 37,300 37,899
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 220 946 220 32,418 35,299 35,479 35,659
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 220 150 37,014 38,019 38,408 40,888
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 280 150 37,014 38,339 39,272 46,259
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 190 100 36,288 38,339 38,454 38,509
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 1,620 700 38,522 48,659 49,009 50,100
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 2,440 800 39,531 53,909 54,142 56,309
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 60 0 0 33,984
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 462 462 37,760 37,760 37,760 37,760
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 396 396 37,760 37,760 37,760 37,760
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP2X83CE درجه 1 پتروشیمی شازند 50 10 10 33,984 33,984 33,984 33,984
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 پتروشیمی مارون 330 286 220 33,984 33,984 33,984 33,984
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 پتروشیمی مارون 0 110 110 33,984 33,984 33,984 33,984
پلی پروپیلن نساجی HP510L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 946 946 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 940 940 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 60 60 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی شازند 60 380 60 28,396 30,360 30,360 30,360
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 0 0 31,551
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 441 21 21 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی ZH510L(مچینگ) نوید زرشیمی 0 147 147 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 105 441 105 31,551 31,778 31,912 32,109
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,094
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 20 20 21,685 21,685 21,685 21,685
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 19,276
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 154 682 154 19,714 21,281 21,314 21,509
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 540 60 17,524 19,276 19,276 19,276
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 400 17,460 400 24,094 26,503 26,503 26,503
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 1,936 990 21,904 22,055 22,072 22,199
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 20 20 21,904 21,904 21,904 21,904
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 2,827 2,805 21,904 21,904 21,904 21,904
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 160 160 21,904 21,904 21,904 21,904
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 187 187 21,904 21,904 21,904 21,904
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 1,400 1,000 21,904 22,109 22,165 22,333
پلی وینیل کلراید S70(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 60 60 24,094 24,094 24,094 24,094
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 240 240 24,094 24,094 24,094 24,094

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖