قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۰۷ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/03/07
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 41,803 42,454
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 45,983 46,700
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 42,511 43,165
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 42,511 43,165
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 38,284 38,682
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 38,944 39,545
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 38,944 39,545
اروند پلی وینیل کلراید S6532 31,167 31,199
اروند پلی وینیل کلراید S7042 34,283 34,319
اروند پلی وینیل کلراید E7242 33,660 33,695
اروند پلی وینیل کلراید E7244 33,660 33,695
اروند پلی وینیل کلراید E6834 33,660 33,695
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 41,803 42,454
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 45,983 46,700
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 41,803 42,454
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,944 39,545
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 42,089 42,474
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 40,709 41,436
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 37,262 37,495
آبادان پلی وینیل کلراید S57 34,283 34,319
آبادان پلی وینیل کلراید S60 32,725 32,759
آبادان پلی وینیل کلراید S65 31,167 31,199
آبادان پلی وینیل کلراید S70 34,283 34,319
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 57,982 63,541
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 57,982 63,541
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 54,440 59,986
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 37,262 37,495
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 37,970 38,207
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 38,284 38,682
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 41,803 42,454
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 41,803 42,454
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 32,725 32,759
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 31,167 31,199
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 34,283 34,319
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 38,596 39,101
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 38,242 38,746
پلی پروپیلن جم HP 552R 38,242 38,746
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 38,242 38,746
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 43,271 43,795
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 43,271 43,795
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 43,271 43,795
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 44,334 44,862
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 45,573 46,106
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 44,192 44,720
پلی پروپیلن جم HP 564 S 40,013 40,524
پلی پروپیلن جم EP3130UV 46,388 46,924
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 38,242 38,746
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 38,242 38,746
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 38,242 38,746
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 38,242 38,746
پلی نار P-CR-380 39,481 39,990
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 49,697 50,451
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 47,143 47,926
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 44,853 45,598
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 42,563 43,270
تبریز ABS 65,763 63,974
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 47,194 44,928
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 47,194 44,928
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 47,194 44,928
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 45,858 43,656
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 42,938 40,840
تبریز EPS Oversize 42,938 40,840
تبریز EPS Fine 40,441 38,465
تبریز EPS SuperFine 40,441 38,465
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 40,709 41,436
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 41,986 42,734
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 40,709 41,436
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 41,418 42,148
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 38,938 39,183
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 37,262 37,495
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 37,970 38,207
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 37,262 37,495
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 37,970 38,207
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 39,497 39,745
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 38,789 39,034
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 38,044 38,284
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 38,752 38,995
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 37,262 37,495
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 37,970 38,207
بانیار EPS 100-FR 48,980 46,744
بانیار EPS 200-FR 48,980 46,744
بانیار EPS 300-FR 48,980 46,744
بانیار EPS 400-FR 48,047 45,854
بانیار EPS 500-FR 45,021 42,931
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 47,143 47,926
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 44,853 45,598
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,284 38,682
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 38,284 38,682
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 37,262 37,495
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 37,970 38,207
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 37,262 37,495
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 37,970 38,207
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 37,262 37,495
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 37,970 38,207
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 37,262 37,495
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 42,089 42,474
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 43,223 43,495
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 44,045 44,320
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 40,715 41,322
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 38,938 39,183
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 40,709 41,436
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 41,986 42,734
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 42,480 43,214
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 38,566 38,808
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 37,262 37,495
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 37,970 38,207
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 37,262 37,495
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 37,970 38,207
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 85,200 85,200
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 86,000 86,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 43,271 43,795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 38,242 38,746
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 38,242 38,746
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 38,242 38,746
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 38,242 38,746
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 38,242 38,746
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 38,242 38,746
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 38,596 39,101
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 38,242 38,746
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 38,242 38,746
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 38,242 38,746
شازند PP-R270G 43,271 43,795
شازند PP-EP2X CI 43,271 43,795
شازند PP-EP2X CE 43,271 43,795
شازند PP-ARP 230 43,271 43,795
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 40,013 40,524
شازند PP R 40 43,271 43,795
شازند PP R 60 43,271 43,795
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 38,242 38,746
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,242 38,746
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 38,242 38,746
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 39,481 39,990
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 38,242 38,746
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 37,262 37,495
شازند *HD-EX3 41,153 41,536
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,944 39,545
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,284 38,682
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 38,938 39,183
شازند PBR 61,701 67,275
شازند PBR -1210S 66,660 72,253
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 41,986 42,734
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 40,709 41,436
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 40,709 41,436
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 37,262 37,116
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 36,171 36,029
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 36,955 36,810
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 35,864 35,723
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 35,046 34,908
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 36,103 35,961
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 34,160 34,025
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 35,217 35,078
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 33,989 33,856
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 35,046 34,908
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 33,853 33,720
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 34,910 34,772
شهیدتند گویان PET S آمورف 34,705 34,569
شهیدتند گویان PET N آمورف 33,682 33,550
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 32,930 32,140
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 31,942 31,175
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 32,420 31,642
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 31,463 30,708
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 32,579 31,797
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 31,623 30,864
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 34,237 33,415
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 33,217 32,420
غدیر پلی وینیل کلراید S65 31,167 31,199
غدیر پلی وینیل کلراید S57 34,283 34,319
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 41,803 42,454
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 41,803 42,454
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 42,511 43,165
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 41,803 42,454
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 41,803 42,454
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 41,803 42,454
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 41,803 42,454
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 45,983 46,700
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,944 39,545
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 37,262 37,495
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 37,970 38,207
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 38,242 38,746
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 38,242 38,746
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 38,242 38,746
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 38,242 38,746
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 38,242 38,746
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 38,242 38,746
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 38,242 38,746
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 38,242 38,746
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 38,242 38,746
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 43,271 43,795
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 38,242 38,746
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 38,596 39,101
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 38,242 38,746
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 38,242 38,746
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 43,271 43,795
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 40,544 41,057
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 38,596 39,101
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 43,271 43,795
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 43,271 43,795
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 43,271 43,795
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 38,242 38,746
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 38,242 38,746
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 38,242 38,746
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 38,596 39,101
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,242 38,746
نوید زرشیمی ZH 422 H 38,773 39,279
نوید زرشیمی ZR 340R 44,334 44,862
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 38,944 39,545
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 65,763 63,974
قائد بصیر ABS 75 77,200 75,100
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 37,262 37,495
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 37,970 38,207
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 37,262 37,495
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 37,970 38,207
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,284 38,682
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 40,715 41,322
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,944 39,545
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 37,970 38,207
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 37,262 37,495
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 37,970 38,207
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 40,709 41,436
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 40,709 41,436
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 40,709 41,436
تخت جمشید لاتکس 16,815 18,427
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 47,143 47,926
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 41,803 42,454
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 37284 ریال
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/03/07 نرخ ارز: 37284 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
پتروشیمی آریاساسول C3+ 9,645 9,682
پتروشیمی ارومیه کریستال ملامین 48,702 48,892
پتروشیمی اروند سود کاستیک 7,173 7,200
پتروشیمی امیرکبیر برش سنگین 10,032 10,071
پتروشیمی برزویه آروماتیک سنگین 19,404 19,479
پتروشیمی برزویه ارتوزایلن99.5% 22,643 22,731
پتروشیمی برزویه زایلین مخلوط 19,157 19,231
پتروشیمی برزویه پارازایلین 27,920 28,028
پتروشیمی بندرامام گاز بوتان صنعتی 13,814 13,867
پتروشیمی بندرامام گاز پروپان صنعتی 13,637 13,690
پتروشیمی بندرامام ***بنزن 35,526 36,599
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط 19,157 19,231
پتروشیمی بندرامام گاز مایع صنعتی 13,778 13,832
پتروشیمی بیستون الکیل بنزن خطی 43,921 44,091
پتروشیمی پارس استایرن منومر 35,924 35,688
پتروشیمی پارس پنتان پلاس 13,873 13,927
پتروشیمی تندگویان ***اسید ترفتالیک 26,084 26,131
پتروشیمی جم برش سنگین 10,032 10,071
پتروشیمی خراسان آمونیاک (گاز) 8,501 8,534
پتروشیمی خراسان آمونیاک (مایع) 8,501 8,534
پتروشیمی خراسان محلول آمونیاک 2,169 2,178
پتروشیمی خراسان اوره پریل 7,420 7,449
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین 48,702 48,892
پتروشیمی رازی گوگرد 2,409 2,418
پتروشیمی رازی محلول آمونیاک4/5% 390 391
پتروشیمی رازی دی آمونیوم فسفات 12,716 12,765
پتروشیمی رازی اوره صنعتی گرانوله 6,889 6,916
پتروشیمی زاگرس متانول 7,214 7,242
پتروشیمی شازند برش سنگین 10,032 10,071
پتروشیمی شازند تری اتانول آمین 41,264 41,425
پتروشیمی شازند دی اتانول آمین 38,519 38,669
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول 24,263 24,357
پتروشیمی شازند دی اتیلن گلایکول 23,377 23,468
پتروشیمی شازند تری اتیلن گلایکول 33,094 33,223
پتروشیمی شازند منو اتانول آمین 40,379 40,536
پتروشیمی شازند ایزوبوتانل 21,606 21,690
پتروشیمی شازند نرمال بوتانول 25,945 26,046
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول 31,878 32,002
پتروشیمی شيراز متانول 7,214 7,242
پتروشیمی شیراز آمونیاک (گاز) 8,501 8,534
پتروشیمی شیراز آمونیاک (مایع) 8,501 8,534
پتروشیمی شیراز اوره پریل 7,420 7,449
پتروشیمی شیراز محلول آمونیاک 2,169 2,178
پتروشیمی شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,020 4,036
پتروشیمی فن آوران اسید استیک 13,722 13,775
پتروشیمی فن آوران متانول 7,214 7,242
پتروشیمی کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 127,865 128,363
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 97,404 97,783
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 107,145 107,562
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک (مایع) 8,501 8,534
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 6,889 6,916
پتروشیمی مارون دی اتیلن گلایکول 23,377 23,468
پتروشیمی مارون منو اتیلن گلایکول 24,263 24,357
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 23,377 23,468
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 24,263 24,357
*** قیمت تلفیقی

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖