تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۹.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه شنبه 24 آذرماه 1394
نام کالا تولید کننده قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 34,379 991 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 37,643 37,643 37,643 37,643 991 60 60
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 59,278 190 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 29,219 29,219 29,219 29,219 143 132 132
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 29,219 29,219 29,219 29,219 0 11 11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 پتروشیمی تندگویان 29,679 29,679 29,679 29,679 99 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 30,116 30,116 30,116 30,116 1,001 407 407
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 30,116 30,116 30,116 30,116 506 363 363
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 30,116 30,116 30,116 30,116 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 30,116 30,116 30,116 30,116 154 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31,609 31,609 31,609 31,609 3,014 1,848 1,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 31,609 31,609 31,609 31,609 0 198 198
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 31,609 31,609 31,609 31,609 1,507 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 31,609 31,609 31,609 31,609 506 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 31,609 31,609 31,609 31,609 0 220 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 31,875 110 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 31,875 352 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 28,343 28,343 28,343 28,343 1,001 1,001 1,001
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 28,343 28,343 28,343 28,343 1,507 1,210 902
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 28,343 28,343 28,343 28,343 0 220 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 28,343 28,343 28,343 28,343 1,001 176 176
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 28,343 28,343 28,343 28,343 506 418 418
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 39,669 39,669 39,669 39,669 4,840 968 528
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 39,669 39,669 39,669 39,669 0 1,408 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 39,848 39,848 39,848 39,848 500 40 40
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 38,946 520 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 37,856 220 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 37,984 37,984 37,984 37,984 1,000 840 830
پلی اتیلن سبک فیلم 0075(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 37,984 37,984 37,984 37,984 0 170 170
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 37,984 37,984 37,984 37,984 660 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 37,984 37,984 37,984 37,984 0 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 37,984 37,984 37,984 37,984 1,000 580 500
پلی اتیلن سبک فیلم 0200(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 37,984 37,984 37,984 37,984 0 500 500
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 37,984 37,984 37,984 37,984 713 65 65
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 37,984 37,984 37,984 37,984 0 86 86
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 37,984 37,984 37,984 37,984 713 43 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 37,984 37,984 37,984 37,984 0 86 86
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 37,984 37,984 37,984 37,984 4,840 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 37,984 37,984 37,984 37,984 0 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 37,984 37,984 37,984 37,984 3,960 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 37,984 37,984 37,984 37,984 0 396 396
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 34,186 37,209 37,247 37,329 350 1,300 350
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 41,871 41,871 41,871 41,871 4,000 1,060 700
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 41,871 41,871 41,871 41,871 0 380 380
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 39,458 41,019 41,169 41,709 500 1,840 500
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 40,834 40,834 40,834 40,834 1,400 100 100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 40,834 40,834 40,834 40,834 0 10 10
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 37,686 37,686 37,686 37,686 3,000 750 750
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 37,686 37,686 37,686 37,686 0 560 560
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 37,686 37,686 37,686 37,686 960 336 336
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 37,686 37,686 37,686 37,686 0 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37,686 220 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 36,926 36,926 36,926 36,926 506 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 36,238 121 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 36,238 36,238 36,238 36,238 2,002 154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 36,238 36,238 36,238 36,238 0 550 550
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پتروشیمی تبریز 36,926 100 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 36,926 36,926 36,926 36,926 506 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV(مچینگ) پتروشیمی جم 36,926 36,926 36,926 36,926 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA پتروشیمی تبریز 36,926 100 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 37,687 37,687 37,687 37,687 200 150 150
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA(مچینگ) پتروشیمی تبریز 37,687 37,687 37,687 37,687 0 50 50
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 37,687 506 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی مارون 38,233 38,090 38,090 38,090 0 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 38,090 38,090 38,090 38,090 506 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی جم 38,090 38,090 38,090 38,090 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 38,090 38,090 38,090 38,090 990 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 38,090 38,090 38,090 38,090 1,386 297 187
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی مهر 38,090 38,090 38,090 38,090 0 913 913
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی ایلام 38,090 38,090 38,090 38,090 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 38,090 38,090 38,090 38,090 440 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 38,090 38,090 38,090 38,090 0 110 110
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N(مچینگ) پتروشیمی مارون 42,356 41,871 41,871 41,871 0 110 110
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 38,669 45,830 46,093 47,333 700 2,380 700
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 40,029 54,049 54,524 56,009 800 2,780 800
پلی بوتادین رابر 1220(مچینگ) پتروشیمی شازند 34,550 34,550 34,550 34,550 0 20 20
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 34,529 50 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 38,365 38,365 38,365 38,365 90 90 90
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 38,365 38,365 38,365 38,365 440 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 38,365 990 22 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 38,365 38,365 38,365 38,365 990 88 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 38,365 38,365 38,365 38,365 0 330 330
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C(مچینگ) پتروشیمی مارون 40,076 38,365 38,365 38,365 0 132 132
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 32,514 32,514 32,514 32,514 3,916 3,916 3,916
پلی پروپیلن نساجی C30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 33,961 33,000 33,000 33,000 0 176 176
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 32,170 32,170 32,211 32,290 500 580 500
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 32,170 32,170 32,170 32,170 990 242 220
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 32,170 32,170 32,170 32,170 0 88 88
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 32,170 32,170 32,170 32,170 1,302 42 42
پلی پروپیلن نساجی RG1101S(مچینگ) پتروشیمی رجال 32,170 32,170 32,170 32,170 0 42 42
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 24,515 24,515 24,515 24,515 500 20 20
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 22,064 22,064 22,064 22,064 500 40 40
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 19,612 200 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 19,612 200 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 20,057 21,259 21,288 21,399 396 968 396
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 17,829 19,059 19,087 19,129 100 460 100
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24,515 26,966 26,966 26,966 300 6,640 300
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 22,286 23,409 23,802 24,301 990 5,247 990
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 22,286 100 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 22,286 22,789 22,918 23,273 1,000 1,850 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 22,286 22,286 22,286 22,286 1,496 440 440
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 22,286 22,286 22,286 22,286 500 60 60
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 22,286 22,286 22,286 22,286 0 20 20
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 22,286 22,286 22,286 22,286 0 308 308
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 24,515 24,515 24,515 24,515 100 60 60

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖