تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 300 0 47,366 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 300 0 46,438 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 504 0 46,438 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 52,343 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 0 61,446 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 902 0 30,000 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 946 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,430 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,210 0 28,006 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 682 0 28,006 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 0 39,710 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/05
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 250 0 37,908 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 0 37,908 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 0 39,101 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 480 480 37,908 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 660 0 39,036 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 432 0 40,988 سایر نقدی نقدی 1395/07/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 799 0 39,036 سایر نقدی نقدی 1395/07/05
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 2,250 37,375 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 0 37,092 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,958 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 506 36,958 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,958 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر 110 0 34,574 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 40,106 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 110 0 40,888 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV پتروشیمی لرستان 240 240 35,248 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 168 0 35,248 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 34,574 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 0 36,130 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 0 37,375 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 506 0 40,875 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 39,408 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی P3000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 44,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی P4000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 44,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی P5000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 40,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 44,500 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 44,500 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 50 0 44,500 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 41,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 500 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 150 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/13
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 150 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/13
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 302 0 48,717 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 220 0 37,382 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 0 39,785 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 220 220 37,382 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 0 37,609 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 105 37,382 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 147 357 37,382 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 126 0 37,609 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,320 0 32,636 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 0 32,422 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 506 506 32,422 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 440 0 32,422 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 700 300 32,422 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 506 1,518 32,422 کیسه نقدی سلف 1395/07/13
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 231 504 32,422 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 66 44 29,165 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 66 2,464 27,005 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 60 1,940 27,005 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 66 2,926 27,005 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 60 1,940 27,005 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/05
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 60 440 29,706 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/25
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 66 44 24,305 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 پلی پروپیلن جم 130 0 29,372 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 66 198 26,249 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 240 23,332 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 36,799 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 36,095 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 506 0 33,638 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 2 پتروشیمی جم 110 0 32,700 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 385 0 31,117 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی OFF - ZH550J درجه 1 نوید زرشیمی 147 0 29,180 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/04
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 100 0 20,000 فله نقدی نقدی 1395/07/04

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,200 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,850 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,700 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال -550 1.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,200 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
0075 51,100 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,900 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,700 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,600 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,200 ریال -250 0.44% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,000 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
825 44,600 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,200 ریال نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,800 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2500 2.94% نمودار و آرشیو
10417 84,500 ریال 2500 2.96% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2500 2.91% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -1200 2.55% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
ZR230 57,500 ریال -1300 2.21% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,000 ریال 2500 3.01% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,200 ریال 400 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 300 0.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال -1000 1.69% نمودار و آرشیو
EPS 400 59,000 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 3000 3.57% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
J740 70,500 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,500 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 58,000 ریال نمودار و آرشیو