عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 300 0 47,366 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 300 0 46,438 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 504 0 46,438 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 52,343 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 0 61,446 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 902 0 30,000 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 946 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,430 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,210 0 28,006 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 682 0 28,006 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 0 39,710 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/05
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 250 0 37,908 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 0 37,908 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 0 39,101 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 480 480 37,908 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 660 0 39,036 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 432 0 40,988 سایر نقدی نقدی 1395/07/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 799 0 39,036 سایر نقدی نقدی 1395/07/05
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 2,250 37,375 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 0 37,092 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,958 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 506 36,958 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,958 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر 110 0 34,574 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 40,106 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 110 0 40,888 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV پتروشیمی لرستان 240 240 35,248 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 168 0 35,248 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 34,574 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 0 36,130 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 0 37,375 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 506 0 40,875 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 39,408 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی P3000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 44,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی P4000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 44,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی P5000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 40,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 44,500 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 44,500 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 50 0 44,500 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 41,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 500 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 150 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/13
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 150 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/13
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 302 0 48,717 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 220 0 37,382 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 0 39,785 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 220 220 37,382 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 0 37,609 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 105 37,382 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 147 357 37,382 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 126 0 37,609 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,320 0 32,636 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 0 32,422 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 506 506 32,422 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 440 0 32,422 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 700 300 32,422 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 506 1,518 32,422 کیسه نقدی سلف 1395/07/13
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 231 504 32,422 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 66 44 29,165 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 66 2,464 27,005 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 60 1,940 27,005 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 66 2,926 27,005 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 60 1,940 27,005 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/05
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 60 440 29,706 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/25
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 66 44 24,305 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 پلی پروپیلن جم 130 0 29,372 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 66 198 26,249 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 240 23,332 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 36,799 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 36,095 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 506 0 33,638 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 2 پتروشیمی جم 110 0 32,700 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 385 0 31,117 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی OFF - ZH550J درجه 1 نوید زرشیمی 147 0 29,180 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/04
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 100 0 20,000 فله نقدی نقدی 1395/07/04

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖