تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دوشنبه 94/10/21
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 94/10/06 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,276 37,593 2
آریا ساسول LH0030 38,276 37,593 2
آریا ساسول LP0470KJ 38,975 38,283 2
آریا ساسول LP0470KJ 38,975 38,283 2
آریا ساسول HB 5020 36,991 36,989 0
آریا ساسول HCH5110 37,406 37,506 -0
آریا ساسول MF 3713 37,406 37,506 -0
اروند PVC- S6532 22,362 21,904 2
اروند PVC - S7042 24,598 24,094 2
اروند PVC - E7242 24,598 24,094 2
اروند PVC - E7244 24,598 24,094 2
اروند PVC - E6834 24,598 24,094 2
امیرکبیر LD2420H 38,276 37,593 2
امیرکبیر LD2420D 38,276 37,593 2
امیرکبیر EX5 37,406 37,506 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 40,777 40,523 1
امیرکبیر LL0209 AA 39,302 39,220 0
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 43,721 43,136 1
ایلام HD 2200J 34,971 35,395 -1
آبادان PVC-S57 24,598 24,094 2
آبادان PVC-S60 23,480 22,999 2
آبادان PVC-S65 22,362 21,904 2
آبادان PVC-S70 24,598 24,094 2
بندر امام SBR 1502 37,766 38,079 -1
بندر امام SBR 1500 38,522 38,841 -1
بندر امام SBR 1712 34,364 34,720 -1
بندر امام HI 0500 34,971 35,395 -1
بندر امام HI 0500 UA 35,670 36,085 -1
بندر امام HD 0035 36,991 36,989 0
بندر امام LH 0075 38,276 37,593 2
بندر امام LF 0200 38,276 37,593 2
بندر امام PVC S6058 23,480 22,999 2
بندر امام PVC 6558 22,362 21,904 2
بندر امام PVC 7054 24,598 24,094 2
پلی پروپیلن جم EP 332L 30,562 31,551 -3
پلی پروپیلن جم HP 525J 30,911 31,896 -3
پلی پروپیلن جم HP422H 30,911 31,896 -3
پلی پروپیلن جم HP 510L 30,562 31,551 -3
پلی پروپیلن جم HP 502P 30,562 31,551 -3
پلی پروپیلن جم HP 502R 30,562 31,551 -3
پلی پروپیلن جم HP 550J 30,562 31,551 -3
پلی پروپیلن جم EP548R 36,851 37,760 -2
پلی پروپیلن جم EP440L 36,851 37,760 -2
پلی پروپیلن جم EP440G 36,851 37,760 -2
پلی پروپیلن جم RP 340N 36,851 37,760 -2
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,008 33,966 -3
پلی نار SF 060 30,562 31,551 -3
پلی نار SF 1160 30,562 31,551 -3
پلی نار PYI 250 30,562 31,551 -3
تبریز HIPS 7240 41,021 39,531 4
تبریز GPPS 1540 40,182 38,522 4
تبریز GPPS 1460 38,173 36,596 4
تبریز GPPS 1160 36,164 34,670 4
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 38,028 37,014 3
تبریز EPS 200 38,028 37,014 3
تبریز EPS 300 38,028 37,014 3
تبریز EPS 400 37,282 36,288 3
تبریز EPS 500 34,754 33,818 3
تبریز EPS Oversize 34,754 33,818 3
تبریز EPS Fine 32,669 31,789 3
تبریز EPS SuperFine 32,669 31,789 3
تبریز LL0 209 AA 39,302 39,220 0
تبریز LL0 209 KJ 39,483 39,399 0
تبریز LL0 220 AA 37,904 37,824 0
تبریز LL 0220KJ 38,602 38,514 0
تبریز MD 3840 UV 36,370 36,811 -1
تبریز HD EA 6070 34,971 35,395 -1
تبریز HD UA 6070 35,670 36,085 -1
تبریز HD EA 5218 34,971 35,395 -1
تبریز HD UA 5218 35,670 36,085 -1
تبریز HD 4440 EA 35,671 36,121 -1
تبریز HD 4440 UA 36,370 36,811 -1
تبریز HD EA 6040 34,971 35,395 -1
تبریز HD UA 6040 35,670 36,085 -1
بانیار EPS 100-FR 40,166 39,125 3
بانیار EPS 200-FR 40,166 39,125 3
بانیار EPS 300-FR 40,166 39,125 3
بانیار EPS 400-FR 39,379 38,358 3
بانیار EPS 500-FR 36,746 35,785 3
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,182 38,522 4
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,173 36,596 4
جم HD BL3 36,991 36,989 0
جم HD BL4 36,991 36,989 0
جم HD 60507 34,971 35,395 -1
جم HD 60507 UV 35,670 36,085 -1
جم HD 52518 34,971 35,395 -1
جم HD 52518 UV 35,670 36,085 -1
جم HD 52505 34,971 35,395 -1
جم HD 52511 34,971 35,395 -1
جم HD EX3(PE100)** 40,777 40,523 1
جم HD EX3(PE100 Blak) 43,721 43,136 1
جم MD 38504UV 36,370 36,811 -1
جم LL22501 AA 39,302 39,220 0
جم LL22501 KJ 39,483 39,399 0
جم LL32604 UV 36,370 36,811 -1
خوزستان PGPC 1822 66,283 65,091 2
خوزستان PGPC 0712 66,283 65,091 2
خوزستان PGPC 1218 66,283 65,091 2
خوزستان PGPC 0407 66,283 65,091 2
خوزستان PGPC 2230 66,283 65,091 2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 64,061 63,242 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 50,609 49,962 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 50,609 49,962 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 64,061 63,242 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 64,061 63,242 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 64,061 63,242 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 64,061 63,242 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 70,001 69,106 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 66,751 65,898 1
رجال RG 3212 E 36,851 37,760 -2
رجال RG 1101XXS 30,562 31,551 -3
رجال RG 1101S 30,562 31,551 -3
رجال RG 1101XS 30,562 31,551 -3
رجال RG 1101P 30,562 31,551 -3
رجال RG 1101XP 30,562 31,551 -3
رجال RG 1101XN 30,562 31,551 -3
رجال RG 1104K 30,911 31,896 -3
رجال RG 1102H 30,562 31,551 -3
رجال RG 1102L 30,562 31,551 -3
رجال RG 1102XK 30,562 31,551 -3
شازند PP-R270G 36,851 37,760 -2
شازند PP-EP2X CI 36,851 37,760 -2
شازند PP-EP2X CE 36,851 37,760 -2
شازند PP-ARP 230 36,851 37,760 -2
شازند PP-HP 565 S 33,008 33,966 -3
شازند PP R 40 36,851 37,760 -2
شازند PP R 60 36,851 37,760 -2
شازند PP-HP 550 J 30,562 31,551 -3
شازند PP-HP 552 R 30,562 31,551 -3
شازند PP-HP 554 P 30,562 31,551 -3
شازند PP-V30GA 31,959 32,931 -3
شازند PP-V30S 30,562 31,551 -3
شازند HD-5620 EA 38,468 35,395 9
شازند *HD-EX3(PE80) 38,948 38,657 1
شازند HD-EX5 37,406 37,506 -0
شازند HD-BL3 36,991 36,989 0
شازند MD 3840 UA 36,370 36,811 -1
شازند PBR 34,661 34,132 2
شازند PBR -1210S 39,553 38,962 2
شازند LL0 209 KJ 39,483 39,399 0
شازند LL0 209 AA 39,302 39,220 0
شازند LL0410 AA 39,302 39,220 0
شهیدتند گویان PET BG845 31,208 31,107 0
شهیدتند گویان PET BG841 31,208 31,107 0
شهیدتند گویان PET BG 825 30,948 30,848 0
شهیدتند گویان PET BG821 30,948 30,848 0
شهیدتند گویان PET BG800 30,237 30,139 0
شهیدتند گویان PET BG805 30,237 30,139 0
شهیدتند گویان PET BG781 29,486 29,390 0
شهیدتند گویان PET BG785 29,486 29,390 0
شهیدتند گویان PET BG761 29,058 28,964 0
شهیدتند گویان PET BG 732 28,607 28,515 0
شهیدتند گویان PET آمورف 29,058 28,964 0
شهیدتند گویان PET TG645 27,509 27,263 1
شهیدتند گویان PET TG641 27,509 27,263 1
شهیدتند گویان PET TG621 27,099 26,856 1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,614 28,359 1
غدیر PVC-S65 22,362 21,904 2
غدیر PVC-S57 24,598 24,094 2
لاله LD 2102TX00 38,276 37,593 2
لاله LD 2101 TN 47 38,276 37,593 2
لاله LD 1922 T 38,975 38,283 2
لاله LD 2404 TC47 38,276 37,593 2
لاله LD 2004 TC00 38,276 37,593 2
لاله LD 2100TN00 38,276 37,593 2
مارون HD-EX5 37,406 37,506 -0
مارون HD-I4 34,971 35,395 -1
مارون HD-I4 UV 35,670 36,085 -1
مارون PP-C30S 30,562 31,551 -3
مارون PP-V30S 30,562 31,551 -3
مارون PP-Z30S 30,562 31,551 -3
مارون PP-V30G 30,562 31,551 -3
مارون PP-F30G 30,562 31,551 -3
مارون PP-V79S 30,562 31,551 -3
مارون PP-V79G 30,562 31,551 -3
مارون PP-X30G 30,562 31,551 -3
مارون PP-MR230C 36,851 37,760 -2
مارون PP-EP1X35AF 30,911 31,896 -3
مارون PP-T30G 30,562 31,551 -3
مارون PP-T31SE 30,562 31,551 -3
مارون PP EP-C40R 36,851 37,760 -2
نوید زرشیمی ZH515MA 33,008 33,966 -3
نوید زرشیمی ZH 525J 30,911 31,896 -3
نوید زرشیمی ZR 230C 36,851 37,760 -2
نوید زرشیمی ZB 332 C 36,851 37,760 -2
نوید زرشیمی ZB 332 L 36,851 37,760 -2
نوید زرشیمی ZH510L 30,562 31,551 -3
نوید زرشیمی ZH 550 J 30,562 31,551 -3
نوید زرشیمی ZH500 M 30,562 31,551 -3
نوید زرشیمی ZH520J 30,911 31,896 -3
نوید زرشیمی HP 552 R 30,562 31,551 -3
نوید زرشیمی ZH 422 H 31,121 32,103 -3
مهر HD 7000 F 37,406 37,506 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,971 35,395 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,670 36,085 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,971 35,395 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,670 36,085 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,991 36,989 0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 39,503 39,576 -0
تخت جمشید لاتکس 10,685 10,774 -1
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
قیمت ارز : 36780ریال

قیمت مواداولیه؛ ۲۸ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,700 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,600 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,650 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
0075 51,500 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
020 51,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 50,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
52518 46,000 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2102 50,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,100 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,900 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf 46,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak 46,600 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,200 ریال نمودار و آرشیو
V30G 47,300 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
Z30s 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال -700 1.52% نمودار و آرشیو
V30s 47,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,700 ریال 900 1.89% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,450 ریال 50 0.09% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 52,000 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال -400 0.87% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
821 46,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 44,500 ریال -2000 4.3% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
552R Jam 48,000 ریال -400 0.83% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf 48,000 ریال -400 0.83% نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 47,300 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 82,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 83,500 ریال 500 0.6% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
548R 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 47,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال 1000 2.13% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 58,000 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
ZR230 58,800 ریال 300 0.51% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,500 ریال 200 0.25% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 37,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,600 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 59,000 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
EPS 400 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 70,700 ریال -100 0.14% نمودار و آرشیو
R200 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
2004Tc 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP - نمودار و آرشیو