پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دوشنبه 94/10/21
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 94/10/06 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,276 37,593 2
آریا ساسول LH0030 38,276 37,593 2
آریا ساسول LP0470KJ 38,975 38,283 2
آریا ساسول LP0470KJ 38,975 38,283 2
آریا ساسول HB 5020 36,991 36,989 0
آریا ساسول HCH5110 37,406 37,506 -0
آریا ساسول MF 3713 37,406 37,506 -0
اروند PVC- S6532 22,362 21,904 2
اروند PVC - S7042 24,598 24,094 2
اروند PVC - E7242 24,598 24,094 2
اروند PVC - E7244 24,598 24,094 2
اروند PVC - E6834 24,598 24,094 2
امیرکبیر LD2420H 38,276 37,593 2
امیرکبیر LD2420D 38,276 37,593 2
امیرکبیر EX5 37,406 37,506 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 40,777 40,523 1
امیرکبیر LL0209 AA 39,302 39,220 0
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 43,721 43,136 1
ایلام HD 2200J 34,971 35,395 -1
آبادان PVC-S57 24,598 24,094 2
آبادان PVC-S60 23,480 22,999 2
آبادان PVC-S65 22,362 21,904 2
آبادان PVC-S70 24,598 24,094 2
بندر امام SBR 1502 37,766 38,079 -1
بندر امام SBR 1500 38,522 38,841 -1
بندر امام SBR 1712 34,364 34,720 -1
بندر امام HI 0500 34,971 35,395 -1
بندر امام HI 0500 UA 35,670 36,085 -1
بندر امام HD 0035 36,991 36,989 0
بندر امام LH 0075 38,276 37,593 2
بندر امام LF 0200 38,276 37,593 2
بندر امام PVC S6058 23,480 22,999 2
بندر امام PVC 6558 22,362 21,904 2
بندر امام PVC 7054 24,598 24,094 2
پلی پروپیلن جم EP 332L 30,562 31,551 -3
پلی پروپیلن جم HP 525J 30,911 31,896 -3
پلی پروپیلن جم HP422H 30,911 31,896 -3
پلی پروپیلن جم HP 510L 30,562 31,551 -3
پلی پروپیلن جم HP 502P 30,562 31,551 -3
پلی پروپیلن جم HP 502R 30,562 31,551 -3
پلی پروپیلن جم HP 550J 30,562 31,551 -3
پلی پروپیلن جم EP548R 36,851 37,760 -2
پلی پروپیلن جم EP440L 36,851 37,760 -2
پلی پروپیلن جم EP440G 36,851 37,760 -2
پلی پروپیلن جم RP 340N 36,851 37,760 -2
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,008 33,966 -3
پلی نار SF 060 30,562 31,551 -3
پلی نار SF 1160 30,562 31,551 -3
پلی نار PYI 250 30,562 31,551 -3
تبریز HIPS 7240 41,021 39,531 4
تبریز GPPS 1540 40,182 38,522 4
تبریز GPPS 1460 38,173 36,596 4
تبریز GPPS 1160 36,164 34,670 4
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 38,028 37,014 3
تبریز EPS 200 38,028 37,014 3
تبریز EPS 300 38,028 37,014 3
تبریز EPS 400 37,282 36,288 3
تبریز EPS 500 34,754 33,818 3
تبریز EPS Oversize 34,754 33,818 3
تبریز EPS Fine 32,669 31,789 3
تبریز EPS SuperFine 32,669 31,789 3
تبریز LL0 209 AA 39,302 39,220 0
تبریز LL0 209 KJ 39,483 39,399 0
تبریز LL0 220 AA 37,904 37,824 0
تبریز LL 0220KJ 38,602 38,514 0
تبریز MD 3840 UV 36,370 36,811 -1
تبریز HD EA 6070 34,971 35,395 -1
تبریز HD UA 6070 35,670 36,085 -1
تبریز HD EA 5218 34,971 35,395 -1
تبریز HD UA 5218 35,670 36,085 -1
تبریز HD 4440 EA 35,671 36,121 -1
تبریز HD 4440 UA 36,370 36,811 -1
تبریز HD EA 6040 34,971 35,395 -1
تبریز HD UA 6040 35,670 36,085 -1
بانیار EPS 100-FR 40,166 39,125 3
بانیار EPS 200-FR 40,166 39,125 3
بانیار EPS 300-FR 40,166 39,125 3
بانیار EPS 400-FR 39,379 38,358 3
بانیار EPS 500-FR 36,746 35,785 3
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,182 38,522 4
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,173 36,596 4
جم HD BL3 36,991 36,989 0
جم HD BL4 36,991 36,989 0
جم HD 60507 34,971 35,395 -1
جم HD 60507 UV 35,670 36,085 -1
جم HD 52518 34,971 35,395 -1
جم HD 52518 UV 35,670 36,085 -1
جم HD 52505 34,971 35,395 -1
جم HD 52511 34,971 35,395 -1
جم HD EX3(PE100)** 40,777 40,523 1
جم HD EX3(PE100 Blak) 43,721 43,136 1
جم MD 38504UV 36,370 36,811 -1
جم LL22501 AA 39,302 39,220 0
جم LL22501 KJ 39,483 39,399 0
جم LL32604 UV 36,370 36,811 -1
خوزستان PGPC 1822 66,283 65,091 2
خوزستان PGPC 0712 66,283 65,091 2
خوزستان PGPC 1218 66,283 65,091 2
خوزستان PGPC 0407 66,283 65,091 2
خوزستان PGPC 2230 66,283 65,091 2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 64,061 63,242 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 50,609 49,962 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 50,609 49,962 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 64,061 63,242 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 64,061 63,242 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 64,061 63,242 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 64,061 63,242 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 70,001 69,106 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 66,751 65,898 1
رجال RG 3212 E 36,851 37,760 -2
رجال RG 1101XXS 30,562 31,551 -3
رجال RG 1101S 30,562 31,551 -3
رجال RG 1101XS 30,562 31,551 -3
رجال RG 1101P 30,562 31,551 -3
رجال RG 1101XP 30,562 31,551 -3
رجال RG 1101XN 30,562 31,551 -3
رجال RG 1104K 30,911 31,896 -3
رجال RG 1102H 30,562 31,551 -3
رجال RG 1102L 30,562 31,551 -3
رجال RG 1102XK 30,562 31,551 -3
شازند PP-R270G 36,851 37,760 -2
شازند PP-EP2X CI 36,851 37,760 -2
شازند PP-EP2X CE 36,851 37,760 -2
شازند PP-ARP 230 36,851 37,760 -2
شازند PP-HP 565 S 33,008 33,966 -3
شازند PP R 40 36,851 37,760 -2
شازند PP R 60 36,851 37,760 -2
شازند PP-HP 550 J 30,562 31,551 -3
شازند PP-HP 552 R 30,562 31,551 -3
شازند PP-HP 554 P 30,562 31,551 -3
شازند PP-V30GA 31,959 32,931 -3
شازند PP-V30S 30,562 31,551 -3
شازند HD-5620 EA 38,468 35,395 9
شازند *HD-EX3(PE80) 38,948 38,657 1
شازند HD-EX5 37,406 37,506 -0
شازند HD-BL3 36,991 36,989 0
شازند MD 3840 UA 36,370 36,811 -1
شازند PBR 34,661 34,132 2
شازند PBR -1210S 39,553 38,962 2
شازند LL0 209 KJ 39,483 39,399 0
شازند LL0 209 AA 39,302 39,220 0
شازند LL0410 AA 39,302 39,220 0
شهیدتند گویان PET BG845 31,208 31,107 0
شهیدتند گویان PET BG841 31,208 31,107 0
شهیدتند گویان PET BG 825 30,948 30,848 0
شهیدتند گویان PET BG821 30,948 30,848 0
شهیدتند گویان PET BG800 30,237 30,139 0
شهیدتند گویان PET BG805 30,237 30,139 0
شهیدتند گویان PET BG781 29,486 29,390 0
شهیدتند گویان PET BG785 29,486 29,390 0
شهیدتند گویان PET BG761 29,058 28,964 0
شهیدتند گویان PET BG 732 28,607 28,515 0
شهیدتند گویان PET آمورف 29,058 28,964 0
شهیدتند گویان PET TG645 27,509 27,263 1
شهیدتند گویان PET TG641 27,509 27,263 1
شهیدتند گویان PET TG621 27,099 26,856 1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,614 28,359 1
غدیر PVC-S65 22,362 21,904 2
غدیر PVC-S57 24,598 24,094 2
لاله LD 2102TX00 38,276 37,593 2
لاله LD 2101 TN 47 38,276 37,593 2
لاله LD 1922 T 38,975 38,283 2
لاله LD 2404 TC47 38,276 37,593 2
لاله LD 2004 TC00 38,276 37,593 2
لاله LD 2100TN00 38,276 37,593 2
مارون HD-EX5 37,406 37,506 -0
مارون HD-I4 34,971 35,395 -1
مارون HD-I4 UV 35,670 36,085 -1
مارون PP-C30S 30,562 31,551 -3
مارون PP-V30S 30,562 31,551 -3
مارون PP-Z30S 30,562 31,551 -3
مارون PP-V30G 30,562 31,551 -3
مارون PP-F30G 30,562 31,551 -3
مارون PP-V79S 30,562 31,551 -3
مارون PP-V79G 30,562 31,551 -3
مارون PP-X30G 30,562 31,551 -3
مارون PP-MR230C 36,851 37,760 -2
مارون PP-EP1X35AF 30,911 31,896 -3
مارون PP-T30G 30,562 31,551 -3
مارون PP-T31SE 30,562 31,551 -3
مارون PP EP-C40R 36,851 37,760 -2
نوید زرشیمی ZH515MA 33,008 33,966 -3
نوید زرشیمی ZH 525J 30,911 31,896 -3
نوید زرشیمی ZR 230C 36,851 37,760 -2
نوید زرشیمی ZB 332 C 36,851 37,760 -2
نوید زرشیمی ZB 332 L 36,851 37,760 -2
نوید زرشیمی ZH510L 30,562 31,551 -3
نوید زرشیمی ZH 550 J 30,562 31,551 -3
نوید زرشیمی ZH500 M 30,562 31,551 -3
نوید زرشیمی ZH520J 30,911 31,896 -3
نوید زرشیمی HP 552 R 30,562 31,551 -3
نوید زرشیمی ZH 422 H 31,121 32,103 -3
مهر HD 7000 F 37,406 37,506 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,971 35,395 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,670 36,085 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,971 35,395 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,670 36,085 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,991 36,989 0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 39,503 39,576 -0
تخت جمشید لاتکس 10,685 10,774 -1
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
قیمت ارز : 36780ریال

قیمت مواداولیه؛ ۴ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,900 ریال 600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,100 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 42,800 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,950 ریال -450 1.06% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,700 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,500 ریال 600 1.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,750 ریال 250 0.57% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
C30s 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 61,500 ریال 2300 3.74% نمودار و آرشیو
1540 50,500 ریال 1000 1.98% نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال 800 1.91% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,200 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 52,500 ریال 10000 19.05% نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 44,000 ریال 1200 2.73% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 48,000 ریال 3500 7.29% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 51,000 ریال -2500 4.67% نمودار و آرشیو
R60 51,500 ریال 1600 3.11% نمودار و آرشیو
548R 44,000 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
RP340 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 59,000 ریال 10000 16.95% نمودار و آرشیو
440L 45,000 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
MR230 45,300 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
ZR230 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
332C 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 10200 23.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,800 ریال 10300 24.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 43,500 ریال 10300 23.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 42,500 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,300 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR1600 58,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 56,600 ریال 600 1.06% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Hi500 40,000 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,500 ریال 1500 2.97% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو