معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 19 آبان ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 220 198 36,748 36,748 36,748 36,748
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 209 209 38,077 38,077 38,077 38,077
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 0 38,077
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 220 66 66 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 55 0 0 38,218
پلی اتیلن سبک فیلم 0200(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 210 210 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 132 132 36,748 36,748 36,748 36,748
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 600 200 38,218 40,129 40,285 40,435
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 825 572 31,022 31,022 31,022 31,022
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 231 189 33,878 33,878 33,878 33,878
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 651 168 168 33,878 33,878 33,878 33,878
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 2,480 800 38,353 54,000 54,425 56,500
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 500 3,080 500 36,318 44,709 44,826 45,555
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 20 20 36,748 36,748 36,748 36,748
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 176 176 31,022 31,022 31,022 31,022
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK(مچینگ) پتروشیمی رجال 0 189 189 33,878 33,878 33,878 33,878
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 65 65 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 43 43 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 253 253 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL(مچینگ) پتروشیمی رجال 0 105 105 33,878 33,878 33,878 33,878
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 160 160 39,637 39,637 39,637 39,637
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 242 242 41,149 41,149 41,149 41,149
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 72 72 38,077 38,077 38,077 38,077
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 302 302 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 65 65 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 0 0 39,072
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 440 660 440 37,034 37,139 37,411 38,555
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 440 990 440 32,919 34,029 34,127 34,229
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 506 176 66 39,786 39,786 39,786 39,786
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,375 308 308 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 460 460 38,077 38,077 38,077 38,077
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 300 2,440 300 34,574 37,429 37,446 37,469
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 693 693 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 710 420 41,149 41,149 41,149 41,149
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 198 198 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,034 1,320 638 39,817 39,817 39,817 39,817
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 220 30 30 40,184 40,184 40,184 40,184
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 220 220 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 286 0 0 29,557
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,890 1,000 38,415 38,659 38,841 39,419
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 2,002 2,002 34,207 34,207 34,207 34,207
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 990 1,826 990 33,878 34,159 34,289 34,635
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 2,112 550 33,878 35,079 35,396 35,919
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 88 7,766 88 39,786 43,764 43,764 43,764
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 990 0 0 39,786
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 500 3,220 500 25,634 25,634 26,637 28,197
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 66 66 39,786 39,786 39,786 39,786
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 60 60 41,149 41,149 41,149 41,149
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 22 22 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 110 110 39,817 39,817 39,817 39,817
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 480 40 12,817 14,098 14,098 14,098
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,500 7,420 1,500 23,304 25,634 25,634 25,634
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پتروشیمی آبادان 100 120 20 23,071 23,071 23,071 23,071
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 300 140 140 25,634 25,634 25,634 25,634
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 240 240 25,634 25,634 25,634 25,634
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 242 242 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 130 130 36,748 36,748 36,748 36,748
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 670 0 0 37,405
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,000 40 40 36,578 36,578 36,578 36,578
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 991 0 0 33,383
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 440 0 0 37,311
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 0 38,320
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,270 790 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 43,890 2,992 23,304 25,634 25,634 25,634
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 480 480 38,077 38,077 38,077 38,077
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پتروشیمی آبادان 0 80 80 23,071 23,071 23,071 23,071
پلی وینیل کلراید S70(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 60 60 25,634 25,634 25,634 25,634
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 814 814 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,617 1,507 29,557 29,559 29,589 29,659
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,474 4,356 1,474 23,304 24,099 25,042 25,634
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 1,640 500 23,304 23,555 24,081 25,019
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 11,044 132 20,974 23,071 23,071 23,071
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 80 1,300 80 18,177 19,994 19,994 19,994
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 40 40 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 20 20 22,500 22,500 22,500 22,500
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 0 36,689
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 594 264 28,284 28,284 28,284 28,284

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,500 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 62,700 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 62,500 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,300 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,900 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Arak 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf 75,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,000 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال 200 0.27% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 70,200 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
ZR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 55,200 ریال 8400 15.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 54,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 51,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 107,200 ریال -200 0.19% نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖