قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۵.۳ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/05/03
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/04/20 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,246 37,708 1
آریا ساسول LH0030 38,246 37,708 1
آریا ساسول LP0470KJ 38,911 38,371 1
آریا ساسول LP0470KJ 38,911 38,371 1
آریا ساسول LIM1922 38,911 38,371 1
آریا ساسول HB 5020 37,287 37,058 1
آریا ساسول HCH5110 36,784 36,743 0
آریا ساسول MF 3713 36,784 36,743 0
اروند PVC- S6532 26,116 24,203 8
اروند PVC - S7042 28,728 26,623 8
اروند PVC - E7242 28,728 26,623 8
اروند PVC - E7244 28,728 26,623 8
اروند PVC - E6834 28,728 26,623 8
امیرکبیر LD2420H 38,246 37,708 1
امیرکبیر LD2420D 38,246 37,708 1
امیرکبیر EX5 36,784 36,743 0
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,906 38,854 0
امیرکبیر LL0209 AA 38,971 38,741 1
ایلام HD 2200J 34,809 34,539 1
آبادان PVC-S57 28,728 26,623 8
آبادان PVC-S60 27,422 25,413 8
آبادان PVC-S65 26,116 24,203 8
آبادان PVC-S70 28,728 26,623 8
بندر امام SBR 1502 45,252 44,587 1
بندر امام SBR 1500 46,157 45,479 1
بندر امام SBR 1712 41,756 41,188 1
بندر امام HI 0500 34,809 34,539 1
بندر امام HI 0500 UA 35,475 35,202 1
بندر امام HD 0035 37,287 37,058 1
بندر امام LH 0075 38,246 37,708 1
بندر امام LF 0200 38,246 37,708 1
بندر امام PVC S6058 27,422 25,413 8
بندر امام PVC 6558 26,116 24,203 8
بندر امام PVC 7054 28,728 26,623 8
پلی پروپیلن جم EP 332L 31,844 31,541 1
پلی پروپیلن جم HP 525J 32,054 31,873 1
پلی پروپیلن جم HP422H 32,054 31,873 1
پلی پروپیلن جم HP 510L 31,844 31,541 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 31,844 31,541 1
پلی پروپیلن جم HP 502R 31,844 31,541 1
پلی پروپیلن جم HP 550J 31,844 31,541 1
پلی پروپیلن جم EP548R 37,035 36,680 1
پلی پروپیلن جم EP440L 37,035 36,680 1
پلی پروپیلن جم EP440G 37,035 36,680 1
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,035 36,680 1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,513 33,226 1
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,363 39,001 1
پلی نار SF 060 31,844 31,541 1
پلی نار SF 1160 31,844 31,541 1
پلی نار PYI 250 31,844 31,541 1
پلی نار P-CR-380 33,544 33,226 1
تبریز HIPS 7240 42,205 41,976 1
تبریز GPPS 1540 40,569 40,430 0
تبریز GPPS 1460 38,540 38,408 0
تبریز GPPS 1160 36,512 36,387 0
تبریز *ABS 51,440 50,024 3
تبریز EPS 100 40,161 39,938 1
تبریز EPS 200 40,161 39,938 1
تبریز EPS 300 40,161 39,938 1
تبریز EPS 400 38,991 38,775 1
تبریز EPS 500 36,410 36,206 1
تبریز EPS Oversize 36,410 36,206 1
تبریز EPS Fine 34,225 34,034 1
تبریز EPS SuperFine 34,225 34,034 1
تبریز LL0 209 AA 38,971 38,741 1
تبریز LL0 209 KJ 39,177 38,947 1
تبریز LL0 220 AA 37,617 37,395 1
تبریز LL 0220KJ 38,282 38,058 1
تبریز MD 3840 UV 36,376 36,093 1
تبریز HD EA 6070 34,809 34,539 1
تبریز HD UA 6070 35,475 35,202 1
تبریز HD EA 5218 34,809 34,539 1
تبریز HD UA 5218 35,475 35,202 1
تبریز HD 5030 SA 36,898 36,612 1
تبریز HD 5030 EA 36,233 35,948 1
تبریز HD 4440 EA 35,536 35,258 1
تبریز HD 4440 UA 36,202 35,921 1
تبریز HD EA 6040 34,809 34,539 1
تبریز HD UA 6040 35,475 35,202 1
بانیار EPS 100-FR 41,807 41,579 1
بانیار EPS 200-FR 41,807 41,579 1
بانیار EPS 300-FR 41,807 41,579 1
بانیار EPS 400-FR 40,987 40,764 1
بانیار EPS 500-FR 38,306 38,096 1
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,569 40,430 0
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,540 38,408 0
جم HD BL3 37,287 37,058 1
جم HD BL4 37,287 37,058 1
جم HD 60507 34,809 34,539 1
جم HD 60507 UV 35,475 35,202 1
جم HD 52518 34,809 34,539 1
جم HD 52518 UV 35,475 35,202 1
جم HD 52505 34,809 34,539 1
جم HD 52505 UV 35,475 35,202 1
جم HD 52511 34,809 34,539 1
جم HD EX3(PE100)** 38,906 38,854 0
جم CC52502 40,379 40,065 1
جم CC52502 SU 41,151 40,835 1
جم HD 5000 S 38,447 38,401 0
جم MD 38504UV 36,376 36,093 1
جم LL22501 AA 38,971 38,741 1
جم LL22501 KJ 39,177 38,947 1
جم LL32604 UV 36,202 35,921 1
جم HD 60511 34,809 34,539 1
جم HD 60511 UV 35,475 35,202 1
جم HD 60505 34,809 34,539 1
جم HD 60505 UV 35,475 35,202 1
خوزستان PGPC 1822 73,591 74,168 -1
خوزستان PGPC 0712 73,591 74,168 -1
خوزستان PGPC 1218 73,591 74,168 -1
خوزستان PGPC 0407 73,591 74,168 -1
خوزستان PGPC 2230 73,591 74,168 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 55,684 55,579 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 42,875 42,814 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 42,875 42,814 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 55,684 55,579 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 55,684 55,579 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 55,684 55,579 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 55,684 55,579 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 61,340 61,215 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 58,246 58,131 0
رجال RG 3212 E 37,035 36,680 1
رجال RG 1101XXS 31,844 31,541 1
رجال RG 1101S 31,844 31,541 1
رجال RG 1101XS 31,844 31,541 1
رجال RG 1101P 31,844 31,541 1
رجال RG 1101XP 31,844 31,541 1
رجال RG 1101XN 31,844 31,541 1
رجال RG 1104K 32,054 31,873 1
رجال RG 1102H 31,844 31,541 1
رجال RG 1102L 31,844 31,541 1
رجال RG 1102XK 31,844 31,541 1
شازند PP-R270G 37,035 36,680 1
شازند PP-EP2X CI 37,035 36,680 1
شازند PP-EP2X CE 37,035 36,680 1
شازند PP-ARP 230 37,035 36,680 1
شازند PP-HP 565 S 33,544 33,226 1
شازند PP R 40 37,035 36,680 1
شازند PP R 60 37,035 36,680 1
شازند PP-HP 550 J 31,844 31,541 1
شازند PP-HP 552 R 31,844 31,541 1
شازند PP-HP 554 P 31,844 31,541 1
شازند PP-V30GA 33,175 32,868 1
شازند PP-V30S 31,844 31,541 1
شازند HD-5620 EA 34,809 34,539 1
شازند *HD-EX3(PE80) 38,165 38,048 0
شازند HD-EX5 36,784 36,743 0
شازند HD-BL3 37,287 37,058 1
شازند MD 3840 UA 36,202 35,921 1
شازند PBR 43,815 43,251 1
شازند PBR -1210S 48,473 47,892 1
شازند LL0 209 KJ 39,177 38,947 1
شازند LL0 209 AA 38,971 38,741 1
شازند LL0410 AA 38,971 38,741 1
شهیدتند گویان PET BG845 31,529 31,779 -1
شهیدتند گویان PET BG841 31,529 31,779 -1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,266 31,514 -1
شهیدتند گویان PET BG821 31,266 31,514 -1
شهیدتند گویان PET BG800 30,548 30,790 -1
شهیدتند گویان PET BG805 30,548 30,790 -1
شهیدتند گویان PET BG781 29,789 30,025 -1
شهیدتند گویان PET BG785 29,789 30,025 -1
شهیدتند گویان PET BG761 29,357 29,590 -1
شهیدتند گویان PET BG 732 28,902 29,131 -1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,357 29,590 -1
شهیدتند گویان PET TG645 27,821 27,472 1
شهیدتند گویان PET TG641 27,821 27,472 1
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 27,406 27,062 1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,939 28,576 1
غدیر PVC-S65 26,116 24,203 8
غدیر PVC-S57 28,728 26,623 8
لاله LD 2102TX00 38,246 37,708 1
لاله LD 2101 TN 47 38,246 37,708 1
لاله LD 1922 T 38,911 38,371 1
لاله LD 2404 TC47 38,246 37,708 1
لاله LD 2102 TN 42 38,246
لاله LD 2004 TC00 38,246 37,708 1
لاله LD 2100TN42 38,246 37,708 1
لاله LD 2100TN00 38,246 37,708 1
مارون HD-EX5 36,784 36,743 0
مارون HD-I4 34,809 34,539 1
مارون HD-I4 UV 35,475 35,202 1
مارون PP-C30S 31,844 31,541 1
مارون PP-V30S 31,844 31,541 1
مارون PP-Z30S 31,844 31,541 1
مارون PP-Z30G 31,844
مارون PP-V30G 31,844 31,541 1
مارون PP-F30G 31,844 31,541 1
مارون PP-V79S 31,844 31,541 1
مارون PP-V79G 31,844 31,541 1
مارون PP-X30G 31,844 31,541 1
مارون PP-MR230C 37,035 36,680 1
مارون PP-EP1X35AF 32,054 31,873 1
مارون PP-T30G 31,844 31,541 1
مارون PP-T31SE 31,844 31,541 1
مارون PP EP-C40R 37,035 36,680 1
نوید زرشیمی ZH515MA 34,173 33,862 1
نوید زرشیمی ZH 525J 32,054 31,873 1
نوید زرشیمی ZR 230C 37,035 36,680 1
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,035 36,680 1
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,035 36,680 1
نوید زرشیمی ZH510L 31,844 31,541 1
نوید زرشیمی ZH 550 J 31,844 31,541 1
نوید زرشیمی ZH500 M 31,844 31,541 1
نوید زرشیمی ZH520J 32,054 31,873 1
نوید زرشیمی HP 552 R 31,844 31,541 1
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,180 32,072 0
مهر HD 7000 F 36,784 36,743 0
قائد بصیر *ABS 50 NW 51,440 50,024 3
قائد بصیر *ABS 75 60,386 58,724 3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,809 34,539 1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,475 35,202 1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,809 34,539 1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,475 35,202 1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,287 37,058 1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,447 38,401 0
پلیمر کرمانشاه HD-EX5 36,784
لرستان HD-54404 35,475 35,202 1
لرستان HD-62107 34,809 34,539 1
لرستان HD-62107 UV 35,475
مهاباد LL22401 37,617 37,395 1
مهاباد LL22402 37,617 37,395 1
مهاباد LL22403 37,617 37,395 1
تخت جمشید لاتکس 12,803 12,615 1
قیمت ارز : 35020ریال
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/05/03
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/04/20 درصد تغییر
اروند سود مایع 50% 4,020 4,061 -1
برزویه پارازایلین 25,183 25,172 0
برزویه اورتو زایلین 21,517 21,328 1
برزویه زایلن مخلوط 20,585 20,913 -2
برزویه بنزن 19,417 19,396 0
برزویه آروماتیک سنگین 15,850 16,014 -1
بندر امام گاز پروپان 9,814 10,245 -4
بندر امام گاز بوتان 10,313 11,007 -6
بندر امام LPG 10,214 10,855 -6
بندر امام زایلن مخلوط 20,585 20,913 -2
بندر امام گاز مایع صنعتی 10,214 10,855 -6
بندر امام بنزن 19,417 19,396 0
بندر امام سود مایع 50% 4,020 4,061 -1
بوعلی سینا پارازایلین 25,183 25,172 0
بوعلی سینا اورتو زایلین 21,625 21,435 1
بوعلی سینا زایلن مخلوط 20,585 20,913 -2
بوعلی سینا بنزن 19,417 19,396 0
بوعلی سینا آروماتیک سنگین 15,850 16,014 -1
پارس استایرن مونومر 33,319 33,661 -1
پارس پنتان پلاس 10,917 11,540 -5
جم CFO 7,790 7,942 -2
خراسان آمونیاک مایع 7,901 8,123 -3
خراسان محلول آمونیاک 1,975 2,031 -3
خراسان کریستال ملامین 38,093 37,962 0
خراسان گاز آمونیاک 7,901 8,123 -3
خراسان اوره پریل 6,637 6,946 -4
رازی گوگرد 2,113 2,321 -9
رازی محلول آمونیاک4/5% 356 366 -3
رازی دی آمونیوم فسفات DAP 11,278 11,240 0
رازی اوره صنعتی 6,138 6,614 -7
شازند منواتانول آمین MEA 33,269 33,155 0
شازند دی اتانول آمین DEA 34,101 33,984 0
شازند تری اتانول آمین TEA 35,764 35,642 0
شازند دی اتیل هگزانول 2EH 23,912 23,872 0
شازند MEG 19,005 19,304 -2
شازند DEG 18,963 18,451 3
شازند TEG 54,328 54,142 0
شازند ایزوبوتانول 17,134 16,909 1
شازند نرمال بوتانول 19,185 19,092 0
شازند CFO 7,790 7,942 -2
شهیدتند گویان اسید ترفتالیک 21,849 22,045 -1
شیراز آمونیاک مایع 7,901 8,123 -3
شیراز گاز آمونیاک 7,901 8,123 -3
شیراز اوره پریل 6,637 6,946 -4
شیراز کربنات سدیم سنگین 6,654 6,627 0
شیراز کربنات سدیم سبک 6,121 6,134 -0
شیراز محلول آمونیاک 1,975 2,031 -3
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 2,944 3,067 -4
شیراز متانول 5,453 5,513 -1
فن آوران اسید استیک 8,484 8,662 -2
فن آوران متانول 5,453 5,513 -1
مارون MEG 19,005 19,304 -2
مارون DEG 18,963 18,451 3
ارومیه کریستال ملامین 38,093 37,962 0
کارون تولوئن دی ایزوسیانات TDI 80,677 77,085 5
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI 51,733 51,390 1
زاگرس متانول 5,453 5,513 -1
امیرکبیر CFO 7,790 7,942 -2
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع 7,901 8,123 -3
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 6,138 6,614 -7
پارس تولوئن 18,647 18,840 -1
فرسا شیمی MEG 19,005 19,304 -2
فرسا شیمی DEG 18,963 18,451 3
بیستون LAB 36,596 36,305 1
نرخ ارز: 35020 ریال

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲ خرداد ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 79,300 ریال 1300 1.64% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 70,000 ریال 1500 2.14% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 72,000 ریال 9500 13.19% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 73,700 ریال 1700 2.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 79,500 ریال 1900 2.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 79,500 ریال 1900 2.39% نمودار و آرشیو
0075 63,500 ریال 900 1.42% نمودار و آرشیو
020 62,500 ریال 700 1.12% نمودار و آرشیو
Lf190 61,300 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 57,800 ریال -2200 3.67% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 54,500 ریال 400 0.73% نمودار و آرشیو
2420h 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,800 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,200 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,500 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam 75,300 ریال 300 0.4% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 75,500 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 71,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 74,700 ریال 1000 1.34% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 95,000 ریال -1000 1.04% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال -500 0.65% نمودار و آرشیو
1551 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 75,000 ریال 1200 1.6% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 74,000 ریال -500 0.67% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 75,500 ریال 1500 1.99% نمودار و آرشیو
ZR230 75,500 ریال 1500 1.99% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 76,700 ریال 700 0.91% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 1000 2.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 45,700 ریال -800 1.72% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 3300 7.02% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 44,000 ریال -2000 4.35% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 65,000 ریال 2000 3.08% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 60,000 ریال 500 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 100,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖