تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۵.۳ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/05/03
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/04/20 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,246 37,708 1
آریا ساسول LH0030 38,246 37,708 1
آریا ساسول LP0470KJ 38,911 38,371 1
آریا ساسول LP0470KJ 38,911 38,371 1
آریا ساسول LIM1922 38,911 38,371 1
آریا ساسول HB 5020 37,287 37,058 1
آریا ساسول HCH5110 36,784 36,743 0
آریا ساسول MF 3713 36,784 36,743 0
اروند PVC- S6532 26,116 24,203 8
اروند PVC - S7042 28,728 26,623 8
اروند PVC - E7242 28,728 26,623 8
اروند PVC - E7244 28,728 26,623 8
اروند PVC - E6834 28,728 26,623 8
امیرکبیر LD2420H 38,246 37,708 1
امیرکبیر LD2420D 38,246 37,708 1
امیرکبیر EX5 36,784 36,743 0
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,906 38,854 0
امیرکبیر LL0209 AA 38,971 38,741 1
ایلام HD 2200J 34,809 34,539 1
آبادان PVC-S57 28,728 26,623 8
آبادان PVC-S60 27,422 25,413 8
آبادان PVC-S65 26,116 24,203 8
آبادان PVC-S70 28,728 26,623 8
بندر امام SBR 1502 45,252 44,587 1
بندر امام SBR 1500 46,157 45,479 1
بندر امام SBR 1712 41,756 41,188 1
بندر امام HI 0500 34,809 34,539 1
بندر امام HI 0500 UA 35,475 35,202 1
بندر امام HD 0035 37,287 37,058 1
بندر امام LH 0075 38,246 37,708 1
بندر امام LF 0200 38,246 37,708 1
بندر امام PVC S6058 27,422 25,413 8
بندر امام PVC 6558 26,116 24,203 8
بندر امام PVC 7054 28,728 26,623 8
پلی پروپیلن جم EP 332L 31,844 31,541 1
پلی پروپیلن جم HP 525J 32,054 31,873 1
پلی پروپیلن جم HP422H 32,054 31,873 1
پلی پروپیلن جم HP 510L 31,844 31,541 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 31,844 31,541 1
پلی پروپیلن جم HP 502R 31,844 31,541 1
پلی پروپیلن جم HP 550J 31,844 31,541 1
پلی پروپیلن جم EP548R 37,035 36,680 1
پلی پروپیلن جم EP440L 37,035 36,680 1
پلی پروپیلن جم EP440G 37,035 36,680 1
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,035 36,680 1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,513 33,226 1
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,363 39,001 1
پلی نار SF 060 31,844 31,541 1
پلی نار SF 1160 31,844 31,541 1
پلی نار PYI 250 31,844 31,541 1
پلی نار P-CR-380 33,544 33,226 1
تبریز HIPS 7240 42,205 41,976 1
تبریز GPPS 1540 40,569 40,430 0
تبریز GPPS 1460 38,540 38,408 0
تبریز GPPS 1160 36,512 36,387 0
تبریز *ABS 51,440 50,024 3
تبریز EPS 100 40,161 39,938 1
تبریز EPS 200 40,161 39,938 1
تبریز EPS 300 40,161 39,938 1
تبریز EPS 400 38,991 38,775 1
تبریز EPS 500 36,410 36,206 1
تبریز EPS Oversize 36,410 36,206 1
تبریز EPS Fine 34,225 34,034 1
تبریز EPS SuperFine 34,225 34,034 1
تبریز LL0 209 AA 38,971 38,741 1
تبریز LL0 209 KJ 39,177 38,947 1
تبریز LL0 220 AA 37,617 37,395 1
تبریز LL 0220KJ 38,282 38,058 1
تبریز MD 3840 UV 36,376 36,093 1
تبریز HD EA 6070 34,809 34,539 1
تبریز HD UA 6070 35,475 35,202 1
تبریز HD EA 5218 34,809 34,539 1
تبریز HD UA 5218 35,475 35,202 1
تبریز HD 5030 SA 36,898 36,612 1
تبریز HD 5030 EA 36,233 35,948 1
تبریز HD 4440 EA 35,536 35,258 1
تبریز HD 4440 UA 36,202 35,921 1
تبریز HD EA 6040 34,809 34,539 1
تبریز HD UA 6040 35,475 35,202 1
بانیار EPS 100-FR 41,807 41,579 1
بانیار EPS 200-FR 41,807 41,579 1
بانیار EPS 300-FR 41,807 41,579 1
بانیار EPS 400-FR 40,987 40,764 1
بانیار EPS 500-FR 38,306 38,096 1
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,569 40,430 0
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,540 38,408 0
جم HD BL3 37,287 37,058 1
جم HD BL4 37,287 37,058 1
جم HD 60507 34,809 34,539 1
جم HD 60507 UV 35,475 35,202 1
جم HD 52518 34,809 34,539 1
جم HD 52518 UV 35,475 35,202 1
جم HD 52505 34,809 34,539 1
جم HD 52505 UV 35,475 35,202 1
جم HD 52511 34,809 34,539 1
جم HD EX3(PE100)** 38,906 38,854 0
جم CC52502 40,379 40,065 1
جم CC52502 SU 41,151 40,835 1
جم HD 5000 S 38,447 38,401 0
جم MD 38504UV 36,376 36,093 1
جم LL22501 AA 38,971 38,741 1
جم LL22501 KJ 39,177 38,947 1
جم LL32604 UV 36,202 35,921 1
جم HD 60511 34,809 34,539 1
جم HD 60511 UV 35,475 35,202 1
جم HD 60505 34,809 34,539 1
جم HD 60505 UV 35,475 35,202 1
خوزستان PGPC 1822 73,591 74,168 -1
خوزستان PGPC 0712 73,591 74,168 -1
خوزستان PGPC 1218 73,591 74,168 -1
خوزستان PGPC 0407 73,591 74,168 -1
خوزستان PGPC 2230 73,591 74,168 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 55,684 55,579 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 42,875 42,814 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 42,875 42,814 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 55,684 55,579 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 55,684 55,579 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 55,684 55,579 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 55,684 55,579 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 61,340 61,215 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 58,246 58,131 0
رجال RG 3212 E 37,035 36,680 1
رجال RG 1101XXS 31,844 31,541 1
رجال RG 1101S 31,844 31,541 1
رجال RG 1101XS 31,844 31,541 1
رجال RG 1101P 31,844 31,541 1
رجال RG 1101XP 31,844 31,541 1
رجال RG 1101XN 31,844 31,541 1
رجال RG 1104K 32,054 31,873 1
رجال RG 1102H 31,844 31,541 1
رجال RG 1102L 31,844 31,541 1
رجال RG 1102XK 31,844 31,541 1
شازند PP-R270G 37,035 36,680 1
شازند PP-EP2X CI 37,035 36,680 1
شازند PP-EP2X CE 37,035 36,680 1
شازند PP-ARP 230 37,035 36,680 1
شازند PP-HP 565 S 33,544 33,226 1
شازند PP R 40 37,035 36,680 1
شازند PP R 60 37,035 36,680 1
شازند PP-HP 550 J 31,844 31,541 1
شازند PP-HP 552 R 31,844 31,541 1
شازند PP-HP 554 P 31,844 31,541 1
شازند PP-V30GA 33,175 32,868 1
شازند PP-V30S 31,844 31,541 1
شازند HD-5620 EA 34,809 34,539 1
شازند *HD-EX3(PE80) 38,165 38,048 0
شازند HD-EX5 36,784 36,743 0
شازند HD-BL3 37,287 37,058 1
شازند MD 3840 UA 36,202 35,921 1
شازند PBR 43,815 43,251 1
شازند PBR -1210S 48,473 47,892 1
شازند LL0 209 KJ 39,177 38,947 1
شازند LL0 209 AA 38,971 38,741 1
شازند LL0410 AA 38,971 38,741 1
شهیدتند گویان PET BG845 31,529 31,779 -1
شهیدتند گویان PET BG841 31,529 31,779 -1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,266 31,514 -1
شهیدتند گویان PET BG821 31,266 31,514 -1
شهیدتند گویان PET BG800 30,548 30,790 -1
شهیدتند گویان PET BG805 30,548 30,790 -1
شهیدتند گویان PET BG781 29,789 30,025 -1
شهیدتند گویان PET BG785 29,789 30,025 -1
شهیدتند گویان PET BG761 29,357 29,590 -1
شهیدتند گویان PET BG 732 28,902 29,131 -1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,357 29,590 -1
شهیدتند گویان PET TG645 27,821 27,472 1
شهیدتند گویان PET TG641 27,821 27,472 1
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 27,406 27,062 1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,939 28,576 1
غدیر PVC-S65 26,116 24,203 8
غدیر PVC-S57 28,728 26,623 8
لاله LD 2102TX00 38,246 37,708 1
لاله LD 2101 TN 47 38,246 37,708 1
لاله LD 1922 T 38,911 38,371 1
لاله LD 2404 TC47 38,246 37,708 1
لاله LD 2102 TN 42 38,246
لاله LD 2004 TC00 38,246 37,708 1
لاله LD 2100TN42 38,246 37,708 1
لاله LD 2100TN00 38,246 37,708 1
مارون HD-EX5 36,784 36,743 0
مارون HD-I4 34,809 34,539 1
مارون HD-I4 UV 35,475 35,202 1
مارون PP-C30S 31,844 31,541 1
مارون PP-V30S 31,844 31,541 1
مارون PP-Z30S 31,844 31,541 1
مارون PP-Z30G 31,844
مارون PP-V30G 31,844 31,541 1
مارون PP-F30G 31,844 31,541 1
مارون PP-V79S 31,844 31,541 1
مارون PP-V79G 31,844 31,541 1
مارون PP-X30G 31,844 31,541 1
مارون PP-MR230C 37,035 36,680 1
مارون PP-EP1X35AF 32,054 31,873 1
مارون PP-T30G 31,844 31,541 1
مارون PP-T31SE 31,844 31,541 1
مارون PP EP-C40R 37,035 36,680 1
نوید زرشیمی ZH515MA 34,173 33,862 1
نوید زرشیمی ZH 525J 32,054 31,873 1
نوید زرشیمی ZR 230C 37,035 36,680 1
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,035 36,680 1
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,035 36,680 1
نوید زرشیمی ZH510L 31,844 31,541 1
نوید زرشیمی ZH 550 J 31,844 31,541 1
نوید زرشیمی ZH500 M 31,844 31,541 1
نوید زرشیمی ZH520J 32,054 31,873 1
نوید زرشیمی HP 552 R 31,844 31,541 1
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,180 32,072 0
مهر HD 7000 F 36,784 36,743 0
قائد بصیر *ABS 50 NW 51,440 50,024 3
قائد بصیر *ABS 75 60,386 58,724 3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,809 34,539 1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,475 35,202 1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,809 34,539 1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,475 35,202 1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,287 37,058 1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,447 38,401 0
پلیمر کرمانشاه HD-EX5 36,784
لرستان HD-54404 35,475 35,202 1
لرستان HD-62107 34,809 34,539 1
لرستان HD-62107 UV 35,475
مهاباد LL22401 37,617 37,395 1
مهاباد LL22402 37,617 37,395 1
مهاباد LL22403 37,617 37,395 1
تخت جمشید لاتکس 12,803 12,615 1
قیمت ارز : 35020ریال
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/05/03
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/04/20 درصد تغییر
اروند سود مایع 50% 4,020 4,061 -1
برزویه پارازایلین 25,183 25,172 0
برزویه اورتو زایلین 21,517 21,328 1
برزویه زایلن مخلوط 20,585 20,913 -2
برزویه بنزن 19,417 19,396 0
برزویه آروماتیک سنگین 15,850 16,014 -1
بندر امام گاز پروپان 9,814 10,245 -4
بندر امام گاز بوتان 10,313 11,007 -6
بندر امام LPG 10,214 10,855 -6
بندر امام زایلن مخلوط 20,585 20,913 -2
بندر امام گاز مایع صنعتی 10,214 10,855 -6
بندر امام بنزن 19,417 19,396 0
بندر امام سود مایع 50% 4,020 4,061 -1
بوعلی سینا پارازایلین 25,183 25,172 0
بوعلی سینا اورتو زایلین 21,625 21,435 1
بوعلی سینا زایلن مخلوط 20,585 20,913 -2
بوعلی سینا بنزن 19,417 19,396 0
بوعلی سینا آروماتیک سنگین 15,850 16,014 -1
پارس استایرن مونومر 33,319 33,661 -1
پارس پنتان پلاس 10,917 11,540 -5
جم CFO 7,790 7,942 -2
خراسان آمونیاک مایع 7,901 8,123 -3
خراسان محلول آمونیاک 1,975 2,031 -3
خراسان کریستال ملامین 38,093 37,962 0
خراسان گاز آمونیاک 7,901 8,123 -3
خراسان اوره پریل 6,637 6,946 -4
رازی گوگرد 2,113 2,321 -9
رازی محلول آمونیاک4/5% 356 366 -3
رازی دی آمونیوم فسفات DAP 11,278 11,240 0
رازی اوره صنعتی 6,138 6,614 -7
شازند منواتانول آمین MEA 33,269 33,155 0
شازند دی اتانول آمین DEA 34,101 33,984 0
شازند تری اتانول آمین TEA 35,764 35,642 0
شازند دی اتیل هگزانول 2EH 23,912 23,872 0
شازند MEG 19,005 19,304 -2
شازند DEG 18,963 18,451 3
شازند TEG 54,328 54,142 0
شازند ایزوبوتانول 17,134 16,909 1
شازند نرمال بوتانول 19,185 19,092 0
شازند CFO 7,790 7,942 -2
شهیدتند گویان اسید ترفتالیک 21,849 22,045 -1
شیراز آمونیاک مایع 7,901 8,123 -3
شیراز گاز آمونیاک 7,901 8,123 -3
شیراز اوره پریل 6,637 6,946 -4
شیراز کربنات سدیم سنگین 6,654 6,627 0
شیراز کربنات سدیم سبک 6,121 6,134 -0
شیراز محلول آمونیاک 1,975 2,031 -3
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 2,944 3,067 -4
شیراز متانول 5,453 5,513 -1
فن آوران اسید استیک 8,484 8,662 -2
فن آوران متانول 5,453 5,513 -1
مارون MEG 19,005 19,304 -2
مارون DEG 18,963 18,451 3
ارومیه کریستال ملامین 38,093 37,962 0
کارون تولوئن دی ایزوسیانات TDI 80,677 77,085 5
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI 51,733 51,390 1
زاگرس متانول 5,453 5,513 -1
امیرکبیر CFO 7,790 7,942 -2
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع 7,901 8,123 -3
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 6,138 6,614 -7
پارس تولوئن 18,647 18,840 -1
فرسا شیمی MEG 19,005 19,304 -2
فرسا شیمی DEG 18,963 18,451 3
بیستون LAB 36,596 36,305 1
نرخ ارز: 35020 ریال

قیمت مواداولیه؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 38,900 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,450 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,000 ریال -300 0.74% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 42,650 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 42,100 ریال -250 0.59% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال 2200 4.31% نمودار و آرشیو
020 43,400 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
Lf190 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
52518 38,400 ریال -300 0.78% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
2420h 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,950 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 45,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,600 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
C30s 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,600 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
1551 49,200 ریال نمودار و آرشیو
781 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 39,600 ریال 500 1.26% نمودار و آرشیو
821 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,300 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,300 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 89,000 ریال -3000 3.26% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf 48,200 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖