معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 17 اسفندماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 95,037 95,037 95,037 95,037 991 40 40
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 95,037 95,037 95,037 95,037 0 100 100
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 79,076 79,076 79,076 79,076 100 100 100
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,392 38,392 38,392 38,392 506 363 363
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 38,392 38,392 38,392 38,392 0 143 143
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,240 37,240 37,240 37,240 1,012 726 660
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 37,240 37,240 37,240 37,240 0 352 352
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 40,288 40,288 40,288 40,288 1,012 187 187
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 40,288 40,288 40,288 40,288 0 220 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 39,099 39,099 39,099 39,099 2,002 561 539
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 39,099 39,099 39,099 39,099 0 330 330
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,265 36,265 36,265 36,265 198 341 143
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,176 35,176 35,176 35,176 1,518 154 154
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 45,950 45,950 45,950 45,950 110 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,447 43,459 43,498 43,699 2,200 2,376 2,200
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 42,144 42,144 42,144 42,144 0 340 340
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 43,447 43,447 43,447 43,447 1,012 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 43,447 43,447 43,447 43,447 0 11 11
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 45,234 45,234 45,234 45,234 1,000 120 20
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 200 200
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,234 45,234 45,234 45,234 1,000 740 740
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 260 260
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 45,234 45,234 45,234 45,234 1,518 374 352
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 572 572
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,234 45,234 45,234 45,234 1,000 330 330
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 670 670
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,234 45,234 45,234 45,234 704 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 66 66
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 43,561 43,936 44,572 45,777 3,000 4,700 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 40,851 40,851 40,851 40,851 3,000 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 40,851 40,851 40,851 40,851 0 140 140
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,851 40,851 40,851 40,851 1,500 860 860
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,851 40,851 40,851 40,851 0 640 640
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 40,851 40,851 40,851 40,851 3,003 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,851 40,851 40,851 40,851 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 46,125 46,125 46,125 46,125 110 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 39,763 39,763 39,763 39,763 3,003 143 143
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,552 41,582 41,607 41,679 600 650 600
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 41,451 41,451 41,451 41,451 3,003 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,451 41,451 41,451 41,451 0 11 11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 41,451 41,451 41,451 41,451 506 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 41,451 41,451 41,451 41,451 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 41,451 41,451 41,451 41,451 1,606 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 41,451 41,451 41,451 41,451 0 814 814
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,451 41,451 41,451 41,451 1,320 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 41,451 41,451 41,451 41,451 0 330 330
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 54,182 54,182 54,182 54,182 300 70 20
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 54,182 54,182 54,182 54,182 0 10 10
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 54,182 54,182 54,182 54,182 200 120 120
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 52,649 52,664 52,701 52,749 100 130 100
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 56,657 56,657 56,657 56,657 600 140 140
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 59,336 59,336 59,336 59,336 600 200 110
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 59,336 59,336 59,336 59,336 0 90 90
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 47,095 47,095 47,095 47,095 550 66 66
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 38,856 42,741 42,741 42,741 693 6,153 693
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 37,476 37,476 37,476 37,476 220 220 220
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 38,170 38,170 38,170 38,170 1,000 240 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,700 34,700 34,700 34,700 2,000 280 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 34,700 0 20 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,700 34,819 35,036 35,400 1,012 2,090 1,012
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 34,700 34,700 34,700 34,700 1,000 100 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 34,700 0 200 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 34,700 34,700 34,700 34,700 2,486 572 550
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 34,700 34,700 34,700 34,700 2,486 792 308
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 34,700 0 814 814
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 34,700 0 858 858
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 34,700 34,700 34,726 34,777 1,000 1,480 1,000
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام سلف 38,170 38,170 38,170 38,170 506 22 22
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,170 38,170 38,170 38,170 506 198 88
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 38,170 38,170 38,170 38,170 0 22 22

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 49,900 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,700 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 49,900 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,000 ریال -900 1.8% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 53,000 ریال نمودار و آرشیو
020 52,900 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
Lf190 52,800 ریال -50 0.09% نمودار و آرشیو
52518 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 57,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,800 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 52,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 49,800 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam 59,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf 58,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 50,500 ریال 700 1.39% نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,300 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 66,200 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 60,200 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
1551 59,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 50,600 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 51,700 ریال نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,900 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
552R Maroun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 52,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 97,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,000 ریال 300 0.55% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 58,800 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,800 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 63,200 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 41,700 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 42,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 40,700 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 93,100 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖