معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 17 اسفندماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 95,037 95,037 95,037 95,037 991 40 40
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 95,037 95,037 95,037 95,037 0 100 100
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 79,076 79,076 79,076 79,076 100 100 100
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,392 38,392 38,392 38,392 506 363 363
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 38,392 38,392 38,392 38,392 0 143 143
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,240 37,240 37,240 37,240 1,012 726 660
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 37,240 37,240 37,240 37,240 0 352 352
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 40,288 40,288 40,288 40,288 1,012 187 187
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 40,288 40,288 40,288 40,288 0 220 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 39,099 39,099 39,099 39,099 2,002 561 539
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 39,099 39,099 39,099 39,099 0 330 330
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,265 36,265 36,265 36,265 198 341 143
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,176 35,176 35,176 35,176 1,518 154 154
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 45,950 45,950 45,950 45,950 110 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,447 43,459 43,498 43,699 2,200 2,376 2,200
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 42,144 42,144 42,144 42,144 0 340 340
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 43,447 43,447 43,447 43,447 1,012 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 43,447 43,447 43,447 43,447 0 11 11
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 45,234 45,234 45,234 45,234 1,000 120 20
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 200 200
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,234 45,234 45,234 45,234 1,000 740 740
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 260 260
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 45,234 45,234 45,234 45,234 1,518 374 352
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 572 572
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,234 45,234 45,234 45,234 1,000 330 330
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 670 670
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,234 45,234 45,234 45,234 704 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 45,234 0 66 66
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 43,561 43,936 44,572 45,777 3,000 4,700 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 40,851 40,851 40,851 40,851 3,000 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 40,851 40,851 40,851 40,851 0 140 140
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,851 40,851 40,851 40,851 1,500 860 860
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,851 40,851 40,851 40,851 0 640 640
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 40,851 40,851 40,851 40,851 3,003 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,851 40,851 40,851 40,851 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 46,125 46,125 46,125 46,125 110 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 39,763 39,763 39,763 39,763 3,003 143 143
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,552 41,582 41,607 41,679 600 650 600
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 41,451 41,451 41,451 41,451 3,003 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,451 41,451 41,451 41,451 0 11 11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 41,451 41,451 41,451 41,451 506 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 41,451 41,451 41,451 41,451 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 41,451 41,451 41,451 41,451 1,606 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 41,451 41,451 41,451 41,451 0 814 814
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,451 41,451 41,451 41,451 1,320 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 41,451 41,451 41,451 41,451 0 330 330
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 54,182 54,182 54,182 54,182 300 70 20
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 54,182 54,182 54,182 54,182 0 10 10
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 54,182 54,182 54,182 54,182 200 120 120
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 52,649 52,664 52,701 52,749 100 130 100
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 56,657 56,657 56,657 56,657 600 140 140
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 59,336 59,336 59,336 59,336 600 200 110
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 59,336 59,336 59,336 59,336 0 90 90
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 47,095 47,095 47,095 47,095 550 66 66
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 38,856 42,741 42,741 42,741 693 6,153 693
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 37,476 37,476 37,476 37,476 220 220 220
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 38,170 38,170 38,170 38,170 1,000 240 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,700 34,700 34,700 34,700 2,000 280 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 34,700 0 20 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,700 34,819 35,036 35,400 1,012 2,090 1,012
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 34,700 34,700 34,700 34,700 1,000 100 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 34,700 0 200 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 34,700 34,700 34,700 34,700 2,486 572 550
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 34,700 34,700 34,700 34,700 2,486 792 308
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 34,700 0 814 814
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 34,700 0 858 858
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 34,700 34,700 34,726 34,777 1,000 1,480 1,000
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام سلف 38,170 38,170 38,170 38,170 506 22 22
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,170 38,170 38,170 38,170 506 198 88
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 38,170 38,170 38,170 38,170 0 22 22

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖