عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 14 شهریور 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/06/20 52,860 294 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 80,580 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 37,809 506 1,507 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/07/11 37,809 506 506 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 39,676 506 1,804 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ نقدی 1396/06/21 38,834 198 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 40,526 110 1,100 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/06/20 39,310 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت چوبی نقدی 1396/06/20 40,526 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت چوبی نقدی 1396/06/20 41,799 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/06/29 44,855 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/06/28 44,855 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/06/20 49,340 324 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی 1396/06/20 44,855 1,015 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت چوبی نقدی 1396/06/20 42,167 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/06/20 42,735 2,024 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/06/20 42,735 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 39,923 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 39,923 600 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی نقدی 1396/06/20 39,923 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 40,345 800 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/06/20 40,335 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/06/20 40,335 1,012 0 پتروشیمی مهر
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 58,347 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 58,347 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 56,695 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 51,980 900 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 51,980 400 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 54,963 800 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی نقدی 1396/06/20 60,175 294 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 44,221 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پالت چوبی نقدی 1396/06/20 44,221 400 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/06/20 47,446 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ نقدی 1396/06/20 39,017 189 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/06/20 39,017 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ نقدی 1396/06/20 39,017 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/06/20 39,017 400 0 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی سلف 1396/07/11 36,311 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 33,621 2,992 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 32,949 200 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 33,621 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 33,621 400 1,600 پتروشیمی غدیر
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 37,619 44 0 پتروشیمی جم
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پالت چوبی نقدی 1396/06/20 40,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پالت چوبی نقدی 1396/06/20 20,000 36 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/06/20 22,000 80 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 35,884 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 40,369 40 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 35,884 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین LMP جامبوبگ نقدی 1396/06/20 23,954 15 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 31,938 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 21,958 60 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/06/20 34,747 187 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 34,747 44 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 36,310 33 0 پتروشیمی جم
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/20 30,259 66 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/06/20 30,259 180 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 26,897 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 16,810 400 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/06/20 18,492 100 0 پتروشیمی آبادان

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖