قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 96/02/17
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 43,058 43,500
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 47,364 47,850
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 43,771 44,211
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 43,771 44,211
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 39,240 39,388
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 39,864 40,237
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 39,864 40,237
اروند پلی وینیل کلراید S6532 31,282 31,305
اروند پلی وینیل کلراید S7042 34,410 34,435
اروند پلی وینیل کلراید E7242 33,785 33,809
اروند پلی وینیل کلراید E7244 33,785 33,809
اروند پلی وینیل کلراید E6834 33,785 33,809
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 43,058 43,500
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 47,364 47,850
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 43,058 43,500
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,864 40,237
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 42,615 43,155
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,886 42,259
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 38,398 39,188
آبادان پلی وینیل کلراید S57 34,410 34,435
آبادان پلی وینیل کلراید S60 32,846 32,870
آبادان پلی وینیل کلراید S65 31,282 31,305
آبادان پلی وینیل کلراید S70 34,410 34,435
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 65,494 68,467
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 65,494 68,467
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 61,928 63,131
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 38,398 39,188
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 39,111 39,899
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 39,240 39,388
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 43,058 43,500
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 43,058 43,500
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 32,846 32,870
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 31,282 31,305
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 34,410 34,435
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 39,384 39,419
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 39,028 39,063
پلی پروپیلن جم HP 552R 39,028 39,063
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,028 39,063
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 44,090 44,115
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 44,090 44,115
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 44,090 44,115
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 45,160 45,182
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 46,408 46,427
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 45,017 45,040
پلی پروپیلن جم HP 564 S 40,810 40,842
پلی پروپیلن جم EP3130UV 47,228 47,246
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 39,028 39,063
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 39,028 39,063
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 39,028 39,063
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 39,028 39,063
پلی نار P-CR-380 40,275 40,308
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 51,148 53,656
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 49,218 51,173
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 46,827 48,687
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 44,436 46,202
تبریز ABS 66,503 66,975
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 46,748 47,214
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 46,748 47,214
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 46,748 47,214
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 45,425 45,878
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 42,521 42,954
تبریز EPS Oversize 42,521 42,954
تبریز EPS Fine 40,048 40,455
تبریز EPS SuperFine 40,048 40,455
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,886 42,259
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,196 43,579
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 41,886 42,259
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 42,599 42,971
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 40,126 40,951
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 38,398 39,188
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 39,111 39,899
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 38,398 39,188
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 39,111 39,899
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 40,702 41,539
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 39,989 40,827
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 39,221 40,044
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 39,934 40,755
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 38,398 39,188
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 39,111 39,899
بانیار EPS 100-FR 48,553 49,010
بانیار EPS 200-FR 48,553 49,010
بانیار EPS 300-FR 48,553 49,010
بانیار EPS 400-FR 47,629 48,077
بانیار EPS 500-FR 44,618 45,046
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 49,218 51,173
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 46,827 48,687
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,240 39,388
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 39,240 39,388
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 38,398 39,188
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 39,111 39,899
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 38,398 39,188
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 39,111 39,899
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 38,398 39,188
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 39,111 39,899
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 38,398 39,188
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 42,615 43,155
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 44,541 45,458
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 45,369 46,283
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 41,647 42,016
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 40,126 40,951
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 41,886 42,259
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 43,196 43,579
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 43,669 44,038
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 39,742 40,559
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 38,398 39,188
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 39,111 39,899
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 38,398 39,188
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 39,111 39,899
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 85,200 85,200
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 86,000 86,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 44,090 44,115
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 39,028 39,063
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 39,028 39,063
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 39,028 39,063
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 39,028 39,063
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 39,028 39,063
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 39,028 39,063
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 39,384 39,419
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 39,028 39,063
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 39,028 39,063
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 39,028 39,063
شازند PP-R270G 44,090 44,115
شازند PP-EP2X CI 44,090 44,115
شازند PP-EP2X CE 44,090 44,115
شازند PP-ARP 230 44,090 44,115
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 40,810 40,842
شازند PP R 40 44,090 44,115
شازند PP R 60 44,090 44,115
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,028 39,063
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,028 39,063
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 39,028 39,063
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 40,275 40,308
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 39,028 39,063
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 38,398 39,188
شازند *HD-EX3(PE80) 41,673 41,932
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,864 40,237
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,240 39,388
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 39,934 40,755
شازند PBR 71,020 70,868
شازند PBR -1210S 76,011 75,849
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,196 43,579
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,886 42,259
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 41,886 42,259
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 37,410 37,524
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 36,314 36,426
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 37,101 37,215
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 36,006 36,117
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 35,185 35,293
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 36,246 36,357
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 34,295 34,400
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 35,356 35,464
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 34,124 34,228
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 35,185 35,293
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 33,987 34,091
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 35,048 35,155
شهیدتند گویان PET S آمورف 34,843 34,949
شهیدتند گویان PET N آمورف 33,816 33,919
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 32,594 32,892
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 31,616 31,905
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 32,089 32,382
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 31,142 31,427
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 32,247 32,542
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 31,300 31,586
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 33,887 34,197
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 32,878 33,178
غدیر پلی وینیل کلراید S65 31,282 31,305
غدیر پلی وینیل کلراید S57 34,410 34,435
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 43,058 43,500
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 43,058 43,500
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 43,771 44,211
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 43,058 43,500
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 43,058 43,500
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 43,058 43,500
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 43,058 43,500
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 47,364 47,850
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,864 40,237
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 38,398 39,188
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 39,111 39,899
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 39,028 39,063
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 39,028 39,063
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 39,028 39,063
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 39,028 39,063
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 39,028 39,063
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 39,028 39,063
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 39,028 39,063
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 39,028 39,063
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 39,028 39,063
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 44,090 44,115
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 39,028 39,063
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 39,384 39,419
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 39,028 39,063
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 39,028 39,063
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 44,090 44,115
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 41,345 41,376
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 39,384 39,419
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 44,090 44,115
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 44,090 44,115
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 44,090 44,115
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 39,028 39,063
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 39,028 39,063
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 39,028 39,063
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 39,384 39,419
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,028 39,063
نوید زرشیمی ZH 422 H 39,562 39,597
نوید زرشیمی ZR 340R 45,160 45,182
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 39,864 40,237
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 66,503 66,975
قائد بصیر ABS 75 78,068 78,622
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 38,398 39,188
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 39,111 39,899
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 38,398 39,188
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 39,111 39,899
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,240 39,388
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 41,647 42,016
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,864 40,237
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 39,111 39,899
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 38,398 39,188
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 39,111 39,899
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 41,886 42,259
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 41,886 42,259
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 41,886 42,259
تخت جمشید لاتکس 18,993 19,855
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 49,218 51,173
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 43,058 43,500
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 37529 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖