عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای سه شنبه 19 خرداد 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 751 0 42,158 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 351 0 42,158 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 294 0 44,320 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 693 0 44,320 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 0 44,320 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,100 0 44,320 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 32,767 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 3,014 0 34,466 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 33,522 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/04/09
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 110 396 46,537 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 46,537 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/04/09
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 45,632 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/04/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 44,802 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 44,802 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 352 0 44,802 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 519 0 44,802 سایر نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 519 0 44,802 سایر نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 110 0 44,802 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,000 44,723 کیسه نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 100 400 44,723 کیسه نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 180 0 41,246 کیسه نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی جم 385 0 41,246 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 8,000 0 44,301 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 110 110 45,671 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 45,671 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 550 550 43,459 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 110 110 44,091 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 253 43,459 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 110 110 44,091 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 39,113 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1,000 0 45,632 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 45,632 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/04/02
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 0 45,118 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 45,118 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 506 506 36,094 کیسه نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2,002 3,014 44,723 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 275 0 40,251 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 308 0 35,778 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 319 0 41,246 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 2 پتروشیمی جم 198 0 36,663 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 0 48,761 سایر نقدی نقدی 1394/03/24
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 0 48,761 سایر نقدی نقدی 1394/03/24
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 47,805 سایر نقدی نقدی 1394/03/24
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 800 0 50,570 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 0 52,625 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 48,885 پالت چوبی نقدی سلف 1394/03/31
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 484 0 42,879 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 440 0 42,563 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 630 0 42,563 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 264 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 660 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 50 0 23,380 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 330 0 23,980 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 7,997 0 25,845 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 25,978 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,400 0 26,644 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 484 26,644 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 25,312 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 0 26,644 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 26,644 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 100 29,309 پالت چوبی نقدی سلف 1394/04/19

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 72,000 ریال -800 1.1% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 73,600 ریال 600 0.82% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 73,300 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 75,300 ریال -16300 17.79% نمودار و آرشیو
0075 68,500 ریال -300 0.44% نمودار و آرشیو
020 66,500 ریال -300 0.45% نمودار و آرشیو
Lf190 65,600 ریال -400 0.61% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 61,000 ریال -1900 3.02% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 61,800 ریال -600 0.96% نمودار و آرشیو
2420h 62,800 ریال 300 0.48% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 62,800 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,200 ریال 300 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 76,800 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 86,300 ریال 300 0.35% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال -600 0.77% نمودار و آرشیو
1551 76,500 ریال -500 0.65% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 86,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 77,600 ریال -400 0.51% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 80,500 ریال 1000 1.24% نمودار و آرشیو
ZR230 80,500 ریال 1000 1.24% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,500 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 49,000 ریال -436000 89.9% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 48,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 49,000 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 46,500 ریال 700 1.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 49,000 ریال 1500 3.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 48,200 ریال 1000 2.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 48,700 ریال 500 1.03% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 46,200 ریال 1200 2.6% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖