عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای سه شنبه 19 خرداد 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 751 0 42,158 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 351 0 42,158 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 294 0 44,320 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 693 0 44,320 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 0 44,320 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,100 0 44,320 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 32,767 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 3,014 0 34,466 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 33,522 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/04/09
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 110 396 46,537 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 46,537 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/04/09
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 45,632 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/04/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 44,802 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 44,802 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 352 0 44,802 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 519 0 44,802 سایر نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 519 0 44,802 سایر نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 110 0 44,802 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,000 44,723 کیسه نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 100 400 44,723 کیسه نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 180 0 41,246 کیسه نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی جم 385 0 41,246 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 8,000 0 44,301 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 110 110 45,671 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 45,671 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 550 550 43,459 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 110 110 44,091 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 253 43,459 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 110 110 44,091 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 39,113 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1,000 0 45,632 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 45,632 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/04/02
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 0 45,118 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 45,118 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 506 506 36,094 کیسه نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2,002 3,014 44,723 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 275 0 40,251 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 308 0 35,778 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 319 0 41,246 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 2 پتروشیمی جم 198 0 36,663 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 0 48,761 سایر نقدی نقدی 1394/03/24
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 0 48,761 سایر نقدی نقدی 1394/03/24
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 47,805 سایر نقدی نقدی 1394/03/24
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 800 0 50,570 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 0 52,625 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 48,885 پالت چوبی نقدی سلف 1394/03/31
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 484 0 42,879 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 440 0 42,563 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 630 0 42,563 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 264 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 660 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 50 0 23,380 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 330 0 23,980 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 7,997 0 25,845 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 25,978 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,400 0 26,644 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 484 26,644 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 25,312 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 0 26,644 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 26,644 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/24
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 100 29,309 پالت چوبی نقدی سلف 1394/04/19

قیمت مواداولیه؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 46,100 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,700 ریال -1000 2.14% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 47,500 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
5110 47,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,900 ریال -800 1.75% نمودار و آرشیو
0075 52,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 51,900 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
Lf190 51,700 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
52518 45,600 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 51,600 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,100 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,100 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,100 ریال -600 1.21% نمودار و آرشیو
C30s 49,200 ریال -700 1.4% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 63,400 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
1540 58,900 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
1551 58,100 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
781 49,100 ریال -1000 2% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 70,000 ریال 7500 10.71% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,800 ریال -1100 2.2% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 49,000 ریال -800 1.61% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 52,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 53,700 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,400 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,400 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 40,600 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,400 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,400 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,600 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖

دستگاه تزریق هایجینگ نو 138 تن298g سروو موتور 09126120034