معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۹.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 23 آذرماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 62,319 62,319 62,319 62,319 105 63 63 1395/09/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 68,890 68,890 68,890 68,890 210 147 147 1395/09/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 68,890 68,890 68,890 68,890 403 101 101 1395/09/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان نقدی 33,369 36,705 36,705 36,705 110 638 110 1395/09/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,393 37,832 37,832 37,832 418 6,567 418 1395/09/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 34,393 37,832 37,832 37,832 308 3,091 308 1395/10/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,099 39,708 39,708 39,708 638 4,796 638 1395/09/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 36,099 39,708 39,708 39,708 198 957 198 1395/10/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,099 39,708 39,708 39,708 924 6,534 924 1395/09/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 36,099 38,444 38,950 39,708 506 1,001 506 1395/10/08
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 32,225 32,225 32,225 32,225 704 704 704 1395/10/08
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 32,225 32,225 32,225 32,225 176 176 176 1395/09/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 32,225 32,225 32,225 32,225 308 308 308 1395/10/08
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 32,225 32,225 32,225 32,225 154 154 154 1395/09/29
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 46,495 46,495 46,495 46,495 110 44 44 1395/09/29
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA-کیسه پتروشیمی امیرکبیر نقدی 40,570 41,059 41,363 42,270 3,300 4,020 3,300 1395/09/29
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA-جامبو پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 40,570 40,570 40,570 40,570 0 210 210 1395/09/29
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA-جامبو پتروشیمی امیرکبیر نقدی 40,570 40,570 40,570 40,570 600 650 390 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 45,762 45,762 45,762 45,762 0 100 100 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,762 45,762 45,762 45,762 1,000 770 650 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 45,762 45,762 45,762 45,762 0 44 44 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 45,762 45,762 45,762 45,762 990 704 682 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 45,762 45,762 45,762 45,762 0 70 70 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,762 45,762 45,762 45,762 1,500 680 530 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 45,762 45,762 45,762 45,762 0 22 22 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 45,762 45,762 45,762 45,762 216 194 194 1395/09/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,762 45,762 45,762 45,762 2,200 88 88 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,580 42,160 42,331 42,658 3,000 4,240 3,000 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,351 38,351 38,351 38,351 400 160 30 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,537 39,537 39,537 39,537 0 30 30 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,537 39,537 39,537 39,537 2,000 610 490 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 39,537 39,537 39,537 39,537 2,002 528 440 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,506 38,506 38,506 38,506 0 660 660 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 38,506 38,506 38,506 38,506 3,003 2,629 2,343 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 40,239 42,359 42,534 42,629 300 830 300 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 40,239 40,739 40,863 41,111 400 490 400 1395/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,395 39,395 39,395 39,395 0 11 11 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 39,395 39,395 39,395 39,395 2,002 66 44 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 39,395 39,395 39,395 39,395 504 24 24 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 39,395 39,395 39,395 39,395 1,012 66 66 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 39,395 39,395 39,395 39,395 0 22 22 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 39,395 39,395 39,395 39,395 1,804 154 99 1395/09/29
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 39,395 39,395 39,395 39,395 990 66 66 1395/09/29
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 50,358 50,358 50,361 50,409 200 320 200 1395/09/29
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 50,358 51,059 51,235 51,777 100 240 100 1395/09/29
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 48,892 48,892 48,892 48,892 50 60 50 1395/09/29
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 46,287 46,479 46,619 47,251 800 1,030 800 1395/09/29
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 48,029 51,107 51,503 52,219 750 2,040 750 1395/09/29
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 71,149 71,149 71,149 71,149 210 120 120 1395/09/29
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 40,270 44,297 44,297 44,297 154 5,896 154 1395/09/29
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 35,067 35,070 35,665 36,888 609 1,407 609 1395/09/29
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 35,067 36,121 36,958 38,573 660 1,232 660 1395/09/29
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 35,067 35,067 35,386 36,459 220 352 220 1395/09/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 35,067 36,672 36,933 37,234 330 1,210 330 1395/10/18
پلی پروپیلن نساجی HP565S پلی پروپیلن جم سلف 36,899 36,899 36,899 36,899 4,994 1,320 1,320 1395/10/06
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 37,295 37,295 37,295 37,295 0 60 60 1395/10/11
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 37,295 37,295 37,295 37,295 500 740 440 1395/10/11
پلی وینیل کلراید S65-پالت پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 33,904 33,904 33,904 33,904 0 154 154 1395/09/30
پلی وینیل کلراید S65-پالت پتروشیمی اروند نقدی 33,904 33,904 33,904 33,904 4,004 3,960 3,850 1395/09/30
پلی وینیل کلراید S65-جامبو پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 33,904 33,904 33,904 33,904 0 60 60 1395/09/30
پلی وینیل کلراید S65-جامبو پتروشیمی اروند نقدی 33,904 33,904 33,904 33,904 820 820 220 1395/09/30
پلی وینیل کلراید S65-پالت پتروشیمی بندرامام نقدی 33,904 33,956 34,137 34,777 2,486 3,784 2,486 1395/09/29
پلی وینیل کلراید S65-جامبو پتروشیمی غدیر سلف 33,904 33,959 34,042 34,159 500 940 500 1395/10/18
پلی وینیل کلراید S65-جامبو پتروشیمی غدیر نقدی 33,904 33,915 33,977 34,309 1,000 1,260 1,000 1395/09/29

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 44,600 ریال -1500 3.25% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,600 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,400 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
5110 46,800 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
0075 51,700 ریال -1200 2.27% نمودار و آرشیو
020 51,000 ریال -900 1.73% نمودار و آرشیو
Lf190 51,000 ریال -700 1.35% نمودار و آرشیو
52518 44,600 ریال -1000 2.19% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 50,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 50,500 ریال -1100 2.13% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,300 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 54,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 54,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,500 ریال -600 1.22% نمودار و آرشیو
C30s 48,700 ریال -500 1.02% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,000 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 62,900 ریال -500 0.79% نمودار و آرشیو
1540 57,800 ریال -1100 1.87% نمودار و آرشیو
1551 57,000 ریال -1100 1.89% نمودار و آرشیو
781 49,000 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 52,800 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 51,200 ریال -1100 2.1% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 52,800 ریال -900 1.68% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,200 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,200 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 40,200 ریال -400 0.99% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,200 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,200 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,300 ریال -300 0.76% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖

دستگاه تزریق هایجینگ نو 138 تن298g سروو موتور 09126120034