تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۹.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دوشنبه 94/09/23
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 94/9/8 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,984 37,937 0
آریا ساسول LH0030 37,984 37,937 0
آریا ساسول LP0470KJ 38,672 38,616 0
آریا ساسول LP0470KJ 38,672 38,616 0
آریا ساسول HB 5020 37,686 37,893 -1
آریا ساسول HCH5110 38,090 38,233 -0
آریا ساسول MF 3713 38,090 38,233 -0
اروند PVC- S6532 22,286 22,506 -1
اروند PVC - S7042 24,515 24,757 -1
اروند PVC - E7242 24,515 24,757 -1
اروند PVC - E7244 24,515 24,757 -1
اروند PVC - E6834 24,515 24,757 -1
امیرکبیر LD2420H 37,984 37,937 0
امیرکبیر LD2420D 37,984 37,937 0
امیرکبیر EX5 38,090 38,233 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 41,871 42,356 -1
امیرکبیر LL0209 AA 39,669 39,775 -0
ایلام HD 2200J 36,238 36,285 -0
آبادان PVC-S57 24,515 24,757 -1
آبادان PVC-S60 23,400 23,632 -1
آبادان PVC-S65 22,286 22,506 -1
آبادان PVC-S70 24,515 24,757 -1
بندر امام SBR 1502 37,643 38,155 -1
بندر امام SBR 1500 38,396 38,919 -1
بندر امام SBR 1712 34,379 34,891 -1
بندر امام HI 0500 36,238 36,285 -0
بندر امام HI 0500 UA 36,926 36,965 -0
بندر امام HD 0035 37,686 37,893 -1
بندر امام LH 0075 37,984 37,937 0
بندر امام LF 0200 37,984 37,937 0
بندر امام PVC S6058 23,400 23,632 -1
بندر امام PVC 6558 22,286 22,506 -1
بندر امام PVC 7054 24,515 24,757 -1
پلی پروپیلن جم EP 332L 32,170 33,961 -5
پلی پروپیلن جم HP 525J 32,514 34,300 -5
پلی پروپیلن جم HP422H 32,514 34,300 -5
پلی پروپیلن جم HP 510L 32,170 33,961 -5
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,170 33,961 -5
پلی پروپیلن جم HP 502R 32,170 33,961 -5
پلی پروپیلن جم HP 550J 32,170 33,961 -5
پلی پروپیلن جم EP548R 38,365 40,076 -4
پلی پروپیلن جم EP440L 38,365 40,076 -4
پلی پروپیلن جم EP440G 38,365 40,076 -4
پلی پروپیلن جم RP 340N 38,365 40,076 -4
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 34,579 36,339 -5
پلی نار SF 060 32,170 33,961 -5
پلی نار SF 1160 32,170 33,961 -5
پلی نار PYI 250 32,170 33,961 -5
تبریز HIPS 7240 40,029 39,323 2
تبریز GPPS 1540 38,669 37,709 3
تبریز GPPS 1460 36,736 35,823 3
تبریز GPPS 1160 34,802 33,938 3
تبریز EPS 100 37,196 37,146 0
تبریز EPS 200 37,196 37,146 0
تبریز EPS 300 37,196 37,146 0
تبریز EPS 400 36,466 36,418 0
تبریز EPS 500 33,989 33,952 0
تبریز EPS Oversize 33,989 33,952 0
تبریز EPS Fine 31,950 31,915 0
تبریز EPS SuperFine 31,950 31,915 0
تبریز LL0 209 AA 39,669 39,775 -0
تبریز LL0 209 KJ 39,848 39,951 -0
تبریز LL0 220 AA 38,257 38,360 -0
تبریز LL 0220KJ 38,946 39,039 -0
تبریز MD 3840 UV 37,687 37,737 -0
تبریز HD EA 6070 36,238 36,285 -0
تبریز HD UA 6070 36,926 36,965 -0
تبریز HD EA 5218 36,238 36,285 -0
تبریز HD UA 5218 36,926 36,965 -0
تبریز HD 5030 SA 38,412 38,463 -0
تبریز HD 5030 EA 37,723 37,783 -0
تبریز HD 4440 EA 36,999 37,057 -0
تبریز HD 4440 UA 37,687 37,737 -0
تبریز HD EA 6040 36,238 36,285 -0
تبریز HD UA 6040 36,926 36,965 -0
بانیار EPS 100-FR 39,302 39,225 0
بانیار EPS 200-FR 39,302 39,225 0
بانیار EPS 300-FR 39,302 39,225 0
بانیار EPS 400-FR 38,532 38,456 0
بانیار EPS 500-FR 35,951 35,888 0
طاهاسازان پیشتاز GP35 38,669 37,709 3
طاهاسازان پیشتاز GP26 36,736 35,823 3
جم HD BL3 37,686 37,893 -1
جم HD BL4 37,686 37,893 -1
جم HD 60507 36,238 36,285 -0
جم HD 60507 UV 36,926 36,965 -0
جم HD 52518 36,238 36,285 -0
جم HD 52518 UV 36,926 36,965 -0
جم HD 52505 36,238 36,285 -0
جم HD 52511 36,238 36,285 -0
جم HD EX3(PE100)** 41,871 42,356 -1
جم MD 38504UV 37,687 37,737 -0
جم LL22501 AA 39,669 39,775 -0
جم LL22501 KJ 39,848 39,951 -0
جم LL32604 UV 37,687 37,737 -0
خوزستان PGPC 1822 64,948 64,105 1
خوزستان PGPC 0712 64,948 64,105 1
خوزستان PGPC 1218 64,948 64,105 1
خوزستان PGPC 0407 64,948 64,105 1
خوزستان PGPC 2230 64,948 64,105 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 64,432 63,859 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 51,181 50,780 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 51,181 50,780 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 64,432 63,859 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 64,432 63,859 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 64,432 63,859 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 64,432 63,859 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 70,283 69,634 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 67,083 66,475 1
رجال RG 3212 E 38,365 40,076 -4
رجال RG 1101XXS 32,170 33,961 -5
رجال RG 1101S 32,170 33,961 -5
رجال RG 1101XS 32,170 33,961 -5
رجال RG 1101P 32,170 33,961 -5
رجال RG 1101XP 32,170 33,961 -5
رجال RG 1101XN 32,170 33,961 -5
رجال RG 1104K 32,514 34,300 -5
رجال RG 1102H 32,170 33,961 -5
رجال RG 1102L 32,170 33,961 -5
رجال RG 1102XK 32,170 33,961 -5
شازند PP-R270G 38,365 40,076 -4
شازند PP-EP2X CI 38,365 40,076 -4
شازند PP-EP2X CE 38,365 40,076 -4
شازند PP-ARP 230 38,365 40,076 -4
شازند PP-HP 565 S 34,579 36,339 -5
شازند PP R 40 38,365 40,076 -4
شازند PP R 60 38,365 40,076 -4
شازند PP-HP 550 J 32,170 33,961 -5
شازند PP-HP 552 R 32,170 33,961 -5
شازند PP-HP 554 P 32,170 33,961 -5
شازند PP-V30GA 33,547 35,320 -5
شازند PP-V30S 32,170 33,961 -5
شازند HD-5620 EA 36,238 36,285 -0
شازند *HD-EX3(PE80) 39,458 40,509 -3
شازند HD-EX5 38,090 38,233 -0
شازند HD-BL3 37,686 37,893 -1
شازند MD 3840 UA 37,687 37,737 -0
شازند PBR 34,057 34,550 -1
شازند PBR -1210S 38,876 39,306 -1
شازند LL0 209 KJ 39,848 39,951 -0
شازند LL0 209 AA 39,669 39,775 -0
شازند LL0410 AA 39,669 39,775 -0
شهیدتند گویان PET BG845 31,875 31,874 0
شهیدتند گویان PET BG841 31,875 31,874 0
شهیدتند گویان PET BG 825 31,609 31,609 0
شهیدتند گویان PET BG821 31,609 31,609 0
شهیدتند گویان PET BG800 30,883 30,883 0
شهیدتند گویان PET BG805 30,883 30,883 0
شهیدتند گویان PET BG781 30,116 30,115 0
شهیدتند گویان PET BG785 30,116 30,115 0
شهیدتند گویان PET BG761 29,679 29,678 0
شهیدتند گویان PET BG 732 29,219 29,218 0
شهیدتند گویان PET آمورف 29,679 29,678 0
شهیدتند گویان PET TG645 28,343 28,495 -1
شهیدتند گویان PET TG641 28,343 28,495 -1
شهیدتند گویان PET TG621 27,921 28,071 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 29,483 29,641 -1
غدیر PVC-S65 22,286 22,506 -1
غدیر PVC-S57 24,515 24,757 -1
لاله LD 2102TX00 37,984 37,937 0
لاله LD 2101 TN 47 37,984 37,937 0
لاله LD 1922 T 38,672 38,616 0
لاله LD 2404 TC47 37,984 37,937 0
لاله LD 2004 TC00 37,984 37,937 0
لاله LD 2100TN00 37,984 37,937 0
مارون HD-EX5 38,090 38,233 -0
مارون HD-I4 36,238 36,285 -0
مارون HD-I4 UV 36,926 36,965 -0
مارون PP-C30S 32,170 33,961 -5
مارون PP-V30S 32,170 33,961 -5
مارون PP-Z30S 32,170 33,961 -5
مارون PP-V30G 32,170 33,961 -5
مارون PP-F30G 32,170 33,961 -5
مارون PP-V79S 32,170 33,961 -5
مارون PP-V79G 32,170 33,961 -5
مارون PP-X30G 32,170 33,961 -5
مارون PP-MR230C 38,365 40,076 -4
مارون PP-EP1X35AF 32,514 34,300 -5
مارون PP-T30G 32,170 33,961 -5
مارون PP-T31SE 32,170 33,961 -5
مارون PP EP-C40R 38,365 40,076 -4
نوید زرشیمی ZH515MA 34,579 36,339 -5
نوید زرشیمی ZH 525J 32,514 34,300 -5
نوید زرشیمی ZR 230C 38,365 40,076 -4
نوید زرشیمی ZB 332 C 38,365 40,076 -4
نوید زرشیمی ZB 332 L 38,365 40,076 -4
نوید زرشیمی ZH510L 32,170 33,961 -5
نوید زرشیمی ZH 550 J 32,170 33,961 -5
نوید زرشیمی ZH500 M 32,170 33,961 -5
نوید زرشیمی ZH520J 32,514 34,300 -5
نوید زرشیمی HP 552 R 32,170 33,961 -5
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,721 34,504 -5
مهر HD 7000 F 38,090 38,233 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 36,238 36,285 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 36,926 36,965 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 36,238 36,285 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 36,926 36,965 -0
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,686 37,893 -1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 40,155 40,271 -0
تخت جمشید لاتکس 10,650 10,795 -1
قیمت ارز : 36230ریال

قیمت مواداولیه؛ ۳ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,100 ریال 950 2.31% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,800 ریال -600 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,900 ریال -300 0.73% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,600 ریال -700 1.55% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,600 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 45,000 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,750 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,800 ریال -1200 2.86% نمودار و آرشیو
0075 50,500 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
020 47,400 ریال -500 1.04% نمودار و آرشیو
Lf190 48,000 ریال -700 1.44% نمودار و آرشیو
52518 38,800 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,000 ریال 600 1.28% نمودار و آرشیو
2420h 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,550 ریال -150 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,000 ریال 2200 4.15% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 50,000 ریال -700 1.38% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,200 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
C30s 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,000 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 44,500 ریال 400 0.9% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,300 ریال -400 0.72% نمودار و آرشیو
1540 52,500 ریال -500 0.94% نمودار و آرشیو
1551 51,600 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
781 42,000 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Maroun 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
510L Jam 46,300 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 50,500 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
RP340 49,100 ریال -1100 2.19% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,800 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 78,000 ریال 2500 3.21% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 80,000 ریال 4000 5% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off 43,500 ریال نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖