قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۹.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دوشنبه 94/09/23
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 94/9/8 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,984 37,937 0
آریا ساسول LH0030 37,984 37,937 0
آریا ساسول LP0470KJ 38,672 38,616 0
آریا ساسول LP0470KJ 38,672 38,616 0
آریا ساسول HB 5020 37,686 37,893 -1
آریا ساسول HCH5110 38,090 38,233 -0
آریا ساسول MF 3713 38,090 38,233 -0
اروند PVC- S6532 22,286 22,506 -1
اروند PVC - S7042 24,515 24,757 -1
اروند PVC - E7242 24,515 24,757 -1
اروند PVC - E7244 24,515 24,757 -1
اروند PVC - E6834 24,515 24,757 -1
امیرکبیر LD2420H 37,984 37,937 0
امیرکبیر LD2420D 37,984 37,937 0
امیرکبیر EX5 38,090 38,233 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 41,871 42,356 -1
امیرکبیر LL0209 AA 39,669 39,775 -0
ایلام HD 2200J 36,238 36,285 -0
آبادان PVC-S57 24,515 24,757 -1
آبادان PVC-S60 23,400 23,632 -1
آبادان PVC-S65 22,286 22,506 -1
آبادان PVC-S70 24,515 24,757 -1
بندر امام SBR 1502 37,643 38,155 -1
بندر امام SBR 1500 38,396 38,919 -1
بندر امام SBR 1712 34,379 34,891 -1
بندر امام HI 0500 36,238 36,285 -0
بندر امام HI 0500 UA 36,926 36,965 -0
بندر امام HD 0035 37,686 37,893 -1
بندر امام LH 0075 37,984 37,937 0
بندر امام LF 0200 37,984 37,937 0
بندر امام PVC S6058 23,400 23,632 -1
بندر امام PVC 6558 22,286 22,506 -1
بندر امام PVC 7054 24,515 24,757 -1
پلی پروپیلن جم EP 332L 32,170 33,961 -5
پلی پروپیلن جم HP 525J 32,514 34,300 -5
پلی پروپیلن جم HP422H 32,514 34,300 -5
پلی پروپیلن جم HP 510L 32,170 33,961 -5
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,170 33,961 -5
پلی پروپیلن جم HP 502R 32,170 33,961 -5
پلی پروپیلن جم HP 550J 32,170 33,961 -5
پلی پروپیلن جم EP548R 38,365 40,076 -4
پلی پروپیلن جم EP440L 38,365 40,076 -4
پلی پروپیلن جم EP440G 38,365 40,076 -4
پلی پروپیلن جم RP 340N 38,365 40,076 -4
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 34,579 36,339 -5
پلی نار SF 060 32,170 33,961 -5
پلی نار SF 1160 32,170 33,961 -5
پلی نار PYI 250 32,170 33,961 -5
تبریز HIPS 7240 40,029 39,323 2
تبریز GPPS 1540 38,669 37,709 3
تبریز GPPS 1460 36,736 35,823 3
تبریز GPPS 1160 34,802 33,938 3
تبریز EPS 100 37,196 37,146 0
تبریز EPS 200 37,196 37,146 0
تبریز EPS 300 37,196 37,146 0
تبریز EPS 400 36,466 36,418 0
تبریز EPS 500 33,989 33,952 0
تبریز EPS Oversize 33,989 33,952 0
تبریز EPS Fine 31,950 31,915 0
تبریز EPS SuperFine 31,950 31,915 0
تبریز LL0 209 AA 39,669 39,775 -0
تبریز LL0 209 KJ 39,848 39,951 -0
تبریز LL0 220 AA 38,257 38,360 -0
تبریز LL 0220KJ 38,946 39,039 -0
تبریز MD 3840 UV 37,687 37,737 -0
تبریز HD EA 6070 36,238 36,285 -0
تبریز HD UA 6070 36,926 36,965 -0
تبریز HD EA 5218 36,238 36,285 -0
تبریز HD UA 5218 36,926 36,965 -0
تبریز HD 5030 SA 38,412 38,463 -0
تبریز HD 5030 EA 37,723 37,783 -0
تبریز HD 4440 EA 36,999 37,057 -0
تبریز HD 4440 UA 37,687 37,737 -0
تبریز HD EA 6040 36,238 36,285 -0
تبریز HD UA 6040 36,926 36,965 -0
بانیار EPS 100-FR 39,302 39,225 0
بانیار EPS 200-FR 39,302 39,225 0
بانیار EPS 300-FR 39,302 39,225 0
بانیار EPS 400-FR 38,532 38,456 0
بانیار EPS 500-FR 35,951 35,888 0
طاهاسازان پیشتاز GP35 38,669 37,709 3
طاهاسازان پیشتاز GP26 36,736 35,823 3
جم HD BL3 37,686 37,893 -1
جم HD BL4 37,686 37,893 -1
جم HD 60507 36,238 36,285 -0
جم HD 60507 UV 36,926 36,965 -0
جم HD 52518 36,238 36,285 -0
جم HD 52518 UV 36,926 36,965 -0
جم HD 52505 36,238 36,285 -0
جم HD 52511 36,238 36,285 -0
جم HD EX3(PE100)** 41,871 42,356 -1
جم MD 38504UV 37,687 37,737 -0
جم LL22501 AA 39,669 39,775 -0
جم LL22501 KJ 39,848 39,951 -0
جم LL32604 UV 37,687 37,737 -0
خوزستان PGPC 1822 64,948 64,105 1
خوزستان PGPC 0712 64,948 64,105 1
خوزستان PGPC 1218 64,948 64,105 1
خوزستان PGPC 0407 64,948 64,105 1
خوزستان PGPC 2230 64,948 64,105 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 64,432 63,859 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 51,181 50,780 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 51,181 50,780 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 64,432 63,859 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 64,432 63,859 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 64,432 63,859 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 64,432 63,859 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 70,283 69,634 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 67,083 66,475 1
رجال RG 3212 E 38,365 40,076 -4
رجال RG 1101XXS 32,170 33,961 -5
رجال RG 1101S 32,170 33,961 -5
رجال RG 1101XS 32,170 33,961 -5
رجال RG 1101P 32,170 33,961 -5
رجال RG 1101XP 32,170 33,961 -5
رجال RG 1101XN 32,170 33,961 -5
رجال RG 1104K 32,514 34,300 -5
رجال RG 1102H 32,170 33,961 -5
رجال RG 1102L 32,170 33,961 -5
رجال RG 1102XK 32,170 33,961 -5
شازند PP-R270G 38,365 40,076 -4
شازند PP-EP2X CI 38,365 40,076 -4
شازند PP-EP2X CE 38,365 40,076 -4
شازند PP-ARP 230 38,365 40,076 -4
شازند PP-HP 565 S 34,579 36,339 -5
شازند PP R 40 38,365 40,076 -4
شازند PP R 60 38,365 40,076 -4
شازند PP-HP 550 J 32,170 33,961 -5
شازند PP-HP 552 R 32,170 33,961 -5
شازند PP-HP 554 P 32,170 33,961 -5
شازند PP-V30GA 33,547 35,320 -5
شازند PP-V30S 32,170 33,961 -5
شازند HD-5620 EA 36,238 36,285 -0
شازند *HD-EX3(PE80) 39,458 40,509 -3
شازند HD-EX5 38,090 38,233 -0
شازند HD-BL3 37,686 37,893 -1
شازند MD 3840 UA 37,687 37,737 -0
شازند PBR 34,057 34,550 -1
شازند PBR -1210S 38,876 39,306 -1
شازند LL0 209 KJ 39,848 39,951 -0
شازند LL0 209 AA 39,669 39,775 -0
شازند LL0410 AA 39,669 39,775 -0
شهیدتند گویان PET BG845 31,875 31,874 0
شهیدتند گویان PET BG841 31,875 31,874 0
شهیدتند گویان PET BG 825 31,609 31,609 0
شهیدتند گویان PET BG821 31,609 31,609 0
شهیدتند گویان PET BG800 30,883 30,883 0
شهیدتند گویان PET BG805 30,883 30,883 0
شهیدتند گویان PET BG781 30,116 30,115 0
شهیدتند گویان PET BG785 30,116 30,115 0
شهیدتند گویان PET BG761 29,679 29,678 0
شهیدتند گویان PET BG 732 29,219 29,218 0
شهیدتند گویان PET آمورف 29,679 29,678 0
شهیدتند گویان PET TG645 28,343 28,495 -1
شهیدتند گویان PET TG641 28,343 28,495 -1
شهیدتند گویان PET TG621 27,921 28,071 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 29,483 29,641 -1
غدیر PVC-S65 22,286 22,506 -1
غدیر PVC-S57 24,515 24,757 -1
لاله LD 2102TX00 37,984 37,937 0
لاله LD 2101 TN 47 37,984 37,937 0
لاله LD 1922 T 38,672 38,616 0
لاله LD 2404 TC47 37,984 37,937 0
لاله LD 2004 TC00 37,984 37,937 0
لاله LD 2100TN00 37,984 37,937 0
مارون HD-EX5 38,090 38,233 -0
مارون HD-I4 36,238 36,285 -0
مارون HD-I4 UV 36,926 36,965 -0
مارون PP-C30S 32,170 33,961 -5
مارون PP-V30S 32,170 33,961 -5
مارون PP-Z30S 32,170 33,961 -5
مارون PP-V30G 32,170 33,961 -5
مارون PP-F30G 32,170 33,961 -5
مارون PP-V79S 32,170 33,961 -5
مارون PP-V79G 32,170 33,961 -5
مارون PP-X30G 32,170 33,961 -5
مارون PP-MR230C 38,365 40,076 -4
مارون PP-EP1X35AF 32,514 34,300 -5
مارون PP-T30G 32,170 33,961 -5
مارون PP-T31SE 32,170 33,961 -5
مارون PP EP-C40R 38,365 40,076 -4
نوید زرشیمی ZH515MA 34,579 36,339 -5
نوید زرشیمی ZH 525J 32,514 34,300 -5
نوید زرشیمی ZR 230C 38,365 40,076 -4
نوید زرشیمی ZB 332 C 38,365 40,076 -4
نوید زرشیمی ZB 332 L 38,365 40,076 -4
نوید زرشیمی ZH510L 32,170 33,961 -5
نوید زرشیمی ZH 550 J 32,170 33,961 -5
نوید زرشیمی ZH500 M 32,170 33,961 -5
نوید زرشیمی ZH520J 32,514 34,300 -5
نوید زرشیمی HP 552 R 32,170 33,961 -5
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,721 34,504 -5
مهر HD 7000 F 38,090 38,233 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 36,238 36,285 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 36,926 36,965 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 36,238 36,285 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 36,926 36,965 -0
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,686 37,893 -1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 40,155 40,271 -0
تخت جمشید لاتکس 10,650 10,795 -1
قیمت ارز : 36230ریال

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 68,800 ریال 1300 1.89% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 68,000 ریال 500 0.74% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 58,600 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
Lf190 58,300 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -900 1.6% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,300 ریال -700 1.32% نمودار و آرشیو
2420h 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,600 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,000 ریال -600 1.02% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,600 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 4400 5.09% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 1000 1.31% نمودار و آرشیو
1551 72,600 ریال 1100 1.52% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال -3000 3.7% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال 1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖